Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajAstronomie

Sluneční erupce na FICUSu

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jana Kašparová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fričova 298, 251 65 Ondřejov
POZNÁMKA: Stáž může probíhat i v angličtině. Student(ka) by měl(a) mít zájem učit se nové věci, základní znalost programování v Pythonu nebo vážný zájem se to naučit je vítáno a výhodou. Středoškolské znalosti fyziky jsou dostačující.
Sluneční erupce ovlivňují všechny vrstvy sluneční atmosféry a způsobují emisi v téměř celém elektromagnetickém spektru. Podstatná část tohoto záření je ve formě tzv. kontinua, avšak jeho původ v erupcích není stále ještě dobře pochopen. FICUS se nachází se v areálu Astronomického ústavu v Ondřejově a je to spektrograf zaměřený na pozorování slunečních erupcí v celém rozsahu viditelného oboru a tedy v i optickém kontinuu. Cílem projektu je seznámit se se spektrálními a obrazovými daty, které tento přístroj poskytuje, naučit se jejich základní zpracování a rozvíjet software na analýzu dat v jazyce Python. Je také možné naučit se přístroj obsluhovat a v případě vhodného počasí s ním pozorovat a získat tak vlastní data na analýzu. Naměřená data je možno kombinovat s daty v jiných vlnových délkách jako jsou EUV, rentgenová či rádiová pozorování z družic nebo pozemních observatoří.
STÁŽISTÉ Lucie Bulánková, Michaela Urbanová, Ondřej Zelík
Středočeský krajAstronomie

Automatická identifikace dvojstaničních meteorů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Koten, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fričova 298, 251 65 Ondřejov
Video systém MAIA zaznamená každou jasnou noc desítky meteorů. Pro meteory zachycené ze dvou stanic je možné určit atmosférickou i heliocentrickou dráhu. K tomu je ovšem nutné identifikovat společné meteory, provést kalibraci zorného pole a změřit polohy meteorů na jednotlivých snímcích. Některé z těchto kroků jsou již nyní automatické, jiné se provádějí ručně. V současnosti je k dispozici nový detekční software, který bude nutné důkladně otestovat. Cílem stáže bude navrhnout zrychlení zpracování zaznamenaných video záznamů, v ideálním případě sestavit počítačový program, který tuto činnost bude provádět automaticky. Předností je dovednost v programování, nejlépe v jazyce Python, případně C++ nebo Qt.
STÁŽISTÉ Matěj Hošek, Filip Kohout
Středočeský krajAstronomie

Pozorování s malým zobrazujícím spektrografem

LEKTOR STÁŽE Mgr. Martin Jelínek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fričova 298, 25165 Ondřejov
V předchozím ročníku Otevřené Vědy vznikl malý zobrazující spektrograf na pozorování hvězd. Použijte tento spektrograf k pozorování hvězd typu Delta Cephei a Mira Ceti a ukažte, že krom změn jasnosti se u nich mění i teplota fotosféry a spektrální typ. Pokuste se také najít příklad objektu, u kterého by bylo možné změřit radiální rychlosti.
STÁŽISTÉ Filip Bobal, Adam Denko, Barbora Nohová
Hlavní město PrahaFyzika

Počítačové simulace molekul po absorpci záření s využitím strojového učení

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jakub Martinka
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8, Česká republika
POZNÁMKA: Stáž je na pomezí oborů chemie a fyziky a je vhodné mít vlastní notebook.
Díky obrovskému výpočetnímu výkonu dnešních počítačů stojí vedle experimentální chemie také chemie výpočetní a kvantová. Díky nim jsme schopni studovat molekuly mimo laboratoř a můžeme experimentálním chemikům pomoct vysvětlit jejich měření na základní, tzv. ab initio, úrovni. Výpočty, které provádíme, jsou však vždy kompromisem mezi délkou výpočetního času a přesností našich výsledků a i s využitím nejmodernějších superpočítačů jsou velké molekuly nebo dlouhé časové úseky příliš výpočetně náročné. Naše skupina v oddělení Teoretické chemie se zaměřuje na vývoj nových výpočetních metod, například s využitím, v poslední době populárního přístupu, strojového učení. Strojové učení má ve výpočetní chemii velký potenciál, a to urychlit výpočty a posunout tak hranice standardních výpočetních přístupů. V rámci této stáže se student/ka naučí pracovat se základními kvantově chemickými programy a také programem Newton-X pro dynamické simulace molekul po absorpci světla. Tyto nástroje použije pro studium a vytvoření tréninkové sady konkrétní molekuly a vyzkouší si techniky strojového učení.
STÁŽISTÉ Zuzana Lauberová, Ondřej Novák, Hubert Szykula
Hlavní město PrahaFyzika

Understanding Shape memory alloys by powder metallurgical route

LEKTOR STÁŽE Sneha Samal, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: A motivated , sincere student in the field of material science is needed for this internship
The student has to learn basic science of shape memory alloys by understanding the physical, thermal and mechanical behavior of samples. The samples need to prepare by powder metallurgical route. Our group is well known in material science in the field of shape memory alloys. Students will interact with experienced person in this area. However this work is experimental one. Student has to learn hand in tools basics and laboratory based material characterization techniques. To continue this internship student has to come any day from Monday to Friday within working time 8 am-17 pm. This internship should carry within FZU premise.
STÁŽISTÉ Tadeáš Těhan
Středočeský krajFyzika

Svět podivných jader

LEKTOR STÁŽE Ing. Dalibor Skoupil, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež
Atomové jádro tvoří proton a neutron. To dnes každý ví. Ale co tvoří takové podivné jádro, tzv. hyperjádro? Co je to hyperon? Co jsou to kvarky a co je to podivný kvark? Jakými nástroji dokážeme tyto částice zkoumat? Jak je dokážeme vytvářet? A jakou roli vlastně hrají při našem zkoumání zákonitostí přírody? Na tyto a další otázky se pokusíme najít adekvátní odpovědi. Přitom zabrousíme do tajů kvarkového modelu, provedeme výpočty jednoduchých procesů kvantové elektrodynamiky a kvantové chromodynamiky, při nichž si vyzkoušíme konstrukci Feynmanových diagramů a také si ,,osaháme" veškerý potřebný matematický aparát. V neposlední řadě si také představíme teorie založené na efektivních Lagrangiánech vhodné k výpočtům procesů fotoprodukce a elektroprodukce kaonů na nukleonech. Cílem stáže pak zejména bude seznámit se s teoretickým modelem pro popis produkce hyperonů a provést vlastní výpočty pozorovatelných veličin. Stáž je určena pro všechny, které neodradil předchozí odstavec a kteří jsou ochotní trávit dlouhé (nejen zimní) večery (a vlastně nejen večery) nad fyzikálními výpočty.
STÁŽISTÉ Sophia Stibůrková, Daniel Theiss, Linda Tománková
Hlavní město PrahaFyzika

Fázové přechody a metastabilní stavy v pracovních látkách významných pro energetiku

LEKTOR STÁŽE Ing. Tetiana Lukianova
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 1402, 182 00 Praha 8-Libeň
S fázovými přechody, jako je kondenzace, se setkáváme denně. Ale přesto některé jevy, jako je homogenní nukleace, nebyly doposud jednoznačně vysvětleny. Pochopení homogenní nukleace je nezbytné pro složité kondenzační procesy, například v zařízeních, jako jsou turbíny, raketové a proudové motory, aerodynamické tunely. Stáž umožní studentům: • seznámení s literaturou na dané téma; • seznámení s experimentálním zařízením; • přítomnost během experimentů; • samostatné provádění experimentů za přítomnosti lektora; • úvod do Matlabu; • seznámení s programem pro zpracování a ukládání dat; • seznámení s programem pro modelování nukleačního procesu; • psaní programových bloků pro modelování nebo zpracování experimentálních dat.
STÁŽISTÉ Matěj Novák, Klára Rudolfová, Hugo Žaigla
Hlavní město PrahaFyzika

Polovodičové nanosítě pro senzory plynů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Grym, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Chaberská 57, 18200 Praha 8
S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od osvětlení vnitřních i venkovních prostor, přes elektroniku v automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické sítě. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur a jejich sítí o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů pro senzory plynů a chemických látek. Chcete se naučit, jak připravit polovodičové nanostruktury? Pochopit, co je v pozadí jejich růstu a jak je možné jejich růst modelovat? Jak ovlivnit jejich umístění, velikost, tvar, orientaci a fyzikální a chemické vlastnosti? Naučit se manipulovat s nanostrukturami v elektronovém mikroskopu? Připravit na nich elektrické kontakty a změřit jejich elektrické vlastnosti? Pochopit, jak se jejich vlastnosti mění v kontaktu s plyny nebo chemickými látkami? Umožníme vám pracovat na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s fokusovaným elektronovým a iontovým svazkem, injekčním systémem plynů, nanomanipulátory a řadou detektorů, který vám umožní tyto činnosti uskutečnit a odpovědět na položené otázky.
STÁŽISTÉ Vít Olšovec, Mahulena Šídlová, Nicolas Topolánek
Středočeský krajFyzika

Kvantová mechanika ve studiu jader a exotických mezonů

LEKTOR STÁŽE Ing. Martin Schäfer, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež
POZNÁMKA: Zájemcům stačí solidní základy středoškolské fyziky a matematiky, vše zbývající se naučí v průběhu stáže. Výhodou je pozitivní přístup k programování. Vlastní notebook je v pozdější části stáže nutností . Areál našeho pracoviště se nachází v režimu zvýšené ochrany, věk 16+ je nutností.
Kvantová mechanika je základním nástrojem při teoretickém studiu atomových jader, systémů složených z protonů a neutronů. Jedním z ústředních bodů kvantové mechaniky je Schrödingerova rovnice, jejíž řešením se dají předpovědět nejen vlastnosti jader, ale i mnohem exotičtějších systémů jako například kvarkonií, vázaných stavů težkého kvarku a jeho protějšku - antikvarku. V průběhu stáže se nejprve seznámíme se světem jader a elementárních částic. Následně zabrousíme do tajů řešení dvoučásticové Schrödingerovy rovnice a řekneme si co je to vlnová funkce nebo co znamená pozorovatelná veličina. Tyto znalosti následně využijeme při teoretickém zkoumání deuteronu, atomového jádra složeného z jednoho protonu a jednoho neutronu, nebo exotických kvarkonií. Cílem stáže je navrhnout na základě experimentálně změřenými vlastnostmi deuteronu nebo kvarkonií vlastní fenomenologický model, který bude popisovat interakci mezi protonem a neutronem nebo kvarkem a antikvarkem. Se svým modelem se stážista následně pokusí předpovědět vlastnosti nové.
STÁŽISTÉ Lukáš Hrdý, Sofie Klepková, Jakub Radim Zbončák
Hlavní město PrahaFyzika

Vlny pana Langmuira pod dohledem Solar Orbiteru

LEKTOR STÁŽE RNDr. David Píša, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE ÚFA AV ČR, Boční II, 1401, Praha 4, 141 00
V meziplanetárním prostoru se často vyskytují radiové a plazmové vlny, které vznikají v důsledku dramatických projevů v blízkosti samotného Slunce. Tyto vlny nám mohou napovědět mnohé o vzdálených procesech, ale také o vlastnostech prostředí v místě, kde přímo měří sonda Solar Orbiter. Student/ka se seznámí s problematikou družicových pozorování radiových a plazmových vln ve vnitřní heliosféře, především lokálních generovaných Langmuirových vln. V rámci stáže se také zaměří na identifikaci a katalogizaci vln měřených sondou Solar Orbiter
STÁŽISTÉ Anna Jeřábková

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.