Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2023
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaBotanika

Chromatografické určení sekundárních metabolitů jako klíčový nástroj ke studiu rozšíření vybraných druhů lišejníků

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, Průhonice & Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2
Chceš se naučit základním chromatografickým metodám? A navíc to propojit s biologií a biogeografií? Některé druhy lišejníků se dají odlišit analýzou jejich sekundárních metabolitů lépe než morfologickými znaky. Patří k nim i nápadní zástupci terčovek rodů Parmelia a Xanthoparmelia. Informace o jejich rozšíření jsou v České republice jen málo známé. Dokonce je pravděpodobně, že ne všechny jejich zástupce jsme u nás již objevili. Máš-li zájem vyzkoušet si práci s herbáři, chromatografii, práci s daty a případně i práci v terénu či molekulární laboratoři, je tato stáž ideální volbou.
Hlavní město PrahaChemie

Sterolitografický 3D tisk hydrogelů pro biomedicinální aplikace

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Miroslava Dušková Smrčková
INSTITUCE Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Heyrovského náměstí 2, 162 00 Praha 6
Při stereolitografickém 3D tisku dochází k vytvrzování prostřednictvím chemické reakce mezi monomery – tzv. fotopolymerizace. Speciální materiály k vytvrzování jsou dnes běžně komerčně dostupné, jsou to reaktivní kapaliny – tzv. tiskové pryskyřice a jsou využívány k tvorbě např. dekorativních předmětů anebo pro dentální aplikace. Cílem projektu je rozšířit využití stereolitografického 3D tisku do oblasti tkáňového inženýrství. Chceme vyvinout novou tiskovou pryskyřici pro tisk takových materiálů, které budou schopny do své struktury po tisku přijmout významné množství vody (minimálně desítky procent původní hmotnosti), čímž vznikne hydrogel o přesném tvaru a geometrii. Dále je cílem navrhnout takové složení pryskyřice, aby případné extrakty z hotových výtisků byly minimální a nebyly toxické pro živé tkáně. Novou pryskyřici použijeme k tisku makroporézních substrátů vhodných pro kultivaci buněk a zaměříme se i na vytváření speciální biomimetické geometrie, kterou buňky preferují.
Jihomoravský krajGeografie

Cestovní ruch v době post-covidové

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Drobného 28, 602 00 Brno
Předmětem stáže je výzkum proměn turismu po pandemické době a změna jeho role v regionálním rozvoji.
Hlavní město PrahaFyzika

Nanostruktury polovodičových oxidů pro elektroniku a fotoniku

LEKTOR STÁŽE Jan Grym
INSTITUCE Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Chaberská 57, 182 51 Praha 8
S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od osvětlení vnitřních i venkovních prostor, přes elektroniku v automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické sítě. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů. Chcete se naučit, jak připravit polovodičové nanostruktury? Pochopit, co je v pozadí jejich růstu a jak je možné jejich růst modelovat? Jak ovlivnit jejich umístění, velikost, tvar a fyzikální a chemické vlastnosti? Naučit se manipulovat s nanostrukturami v elektronovém mikroskopu? Připravit na nich elektrické kontakty a změřit jejich elektrické vlastnosti? Pochopit, jak se jejich vlastnosti mění v kontaktu s plyny nebo chemickými látkami? Umožníme vám pracovat na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s fokusovaným elektronovým a iontovým svazkem, injekčním systémem plynů, nanomanipulátory a řadou detektorů, který vám umožní tyto činnosti uskutečnit a odpovědět na položené otázky.
Hlavní město PrahaBotanika

Diverzita a biomasa rostlinných společenstev na Berounsku

LEKTOR STÁŽE Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
INSTITUCE Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE V Jirchářích 149/6, 110 00 Praha 1
Cíl stáže: Cílem stáže je seznámit studenta s všeobecnými principy vědecké práce a poskytnout studentovi informace a možnosti, aby se mohl sám do vědecké práce aktivně zapojit. Zároveň bude student seznámen s hlavními současnými problémy v oboru krajinná ekologie. Současným velikým problémem je působení klimatické změny, která již v současnosti významně ovlivňuje současné udržitelné využívání přírodních zdrojů, zejména lesních a zemědělských ekosystémů. Z tohoto důvodu je stále aktuálním tématem sledovat a hledat vhodné indikátory pro odhad produkce rostlinných druhů v lučních ekosystémech v podmínkách klimatické změny. Možnými indikátory jsou počet rostlinných druhů, produkce biomasy a stlačená výška porostu. Cíl práce: Cílem práce studenta je ověřit dvě hypotézy: První hypotéza. Při výskytu většího počtu druhů rostlin se zvyšuje i celková produkce rostlinného společenstva. Druhá hypotéza. Mezi naměřenými hodnotami stlačené výšky porostu a množstvím biomasy travního společenstva existuje přímá úměra. Metodika: Pro sběr dat je již vybráno devět luk s třemi odlišnými typy vodního režimu. Vybrané louky se nacházejí v okrese Beroun, v blízkosti obce Loděnice. Na vybraných lokalitách již výzkum probíhá více než 5 let, je tedy na co navázat. Na každé louce bude probíhat sběr dat na pěti čtvercových studijních plochách. Na každé ploše bude proveden soupis rostlinných druhů (fytocenologický snímek) a změřena výška porostu speciálním měřícím talířem. Z každého čtverce bude poté odebrána biomasa rostlin, která bude roztříděna po jednotlivých funkčních skupinách (traviny, byliny a bobovité), usušena v sušárně a následně zvážena. Průběh stáže: Stáž bude kombinací konzultací, samostatné práce studenta a získání zkušeností při získávání dat přímo v terénu. Výstupem roční stáže bude prezentace na Studentské konferenci. Proto v zimních a jarních měsících (leden-duben) bude student zpracovávat českou i zahraniční literaturu týkající se daného tématu. Během studia a zpracování literatury proběhne několik konzultací, ale půjde z větší části o samostatnou práci, kterou student může provádět z domova. Hlavním těžištěm stáže bude terénní práce od května do září. V květnu a v červnu budou probíhat první sledování rostlinného společenstva a odběry biomasy (náročnost přibližně 3 x 8hod) a následné třídění rostlin podle funkčních skupin (náročnost přibližně 3 x 8hod) a v srpnu a v září se všechny uvedené činnosti zopakují. Práce v terénu budou probíhat vždy za přítomnosti vědeckého pracovníka, který vše studentovi ukáže a student si bude moci vše vyzkoušet. S tříděním odebrané biomasy bude studentovi na začátku také pomáhat vědecký pracovník, než se student naučí rozeznávat jednotlivé skupiny a začne pracovat samostatně. Poslední etapou stáže od října do prosince bude zpracování a porovnání získaných výsledků s výsledky z předchozích let a s výsledky jiných autorů. Závěrečným výstupem bude příprava prezentace na Studentskou konferenci.
Jihomoravský krajPopularizace vědy

Geography rocks!

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Drobného 28, 602 00 Brno
Cílem stáže je systematické poznávání a prezentace geografických projektů oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR. Součástí stáže je spolupráce s vědeckými pracovníky napříč oddělením, vč. popularizačního týmu, za účelem poznání aktuálního způsobu prezentace (vesměs geografických) aktivit pracoviště. Výstupem bude návrh optimalizace popularizačních aktivit oddělení environmentální geografie doplněné sérií propagačních materiálů s aktivní participací na komunikaci vědy směrem k veřejnosti.
Hlavní město PrahaChemie

Výpočetní návrh léků

LEKTOR STÁŽE RNDr. Martin Lepšík, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
Výpočetní návrh léků se skládá z části odvozující se z 2D struktur ligandů a z části závislé na 3D strukturách biomolekulárních cílů. V první fázi půjde o spočítání deskriptorů ligandů z chemických databází a v druhé o generování jejich 3D struktur a jejich dokování do dutin biomolekulárního cíle. Takto budou vybrány látky pro experimentální testování.
Hlavní město PrahaBotanika

Zjištění produkce biomasy vybraných lučních druhů rostlin na Berounsku

LEKTOR STÁŽE Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
INSTITUCE Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE V Jirchářích 149/6, 110 00 Praha 1
Cíl stáže: Cílem stáže je seznámit studenta s všeobecnými principy vědecké práce a poskytnout studentovi informace a možnosti, aby se mohl sám do vědecké práce aktivně zapojit. Zároveň bude student seznámen s hlavními současnými problémy v oboru krajinná ekologie. Současným velikým problémem je působení klimatické změny, která již v současnosti významně ovlivňuje současné udržitelné využívání přírodních zdrojů, zejména lesních a zemědělských ekosystémů. Z tohoto důvodu je stále aktuálním tématem sledovat a hledat vhodné indikátory pro odhad produkce rostlinných druhů v lučních ekosystémech v podmínkách klimatické změny. Možným indikátorem je produkce biomasy vybraných rostlinných druhů, které se významně podílejí na produkci lučního společenstva. Cíl práce: Cílem práce studenta je porovnat produkci biomasy vybraných rostlinných druhů s produkcí stejných druhů nebo rodů uvedených v literatuře. Pro některé druhy, které se významně podílí na produkci biomasy na sledovaných loukách na Berounsku, nelze ani žádné literární údaje dohledat. Metodika: Pro sběr dat je již vybráno devět luk s třemi odlišnými typy vodního režimu. Vybrané louky se nacházejí v okrese Beroun, v blízkosti obce Loděnice. Úkolem studenta bude odebrat biomasu vybraných druhů z plochy o velikosti 0,5 m2 a několikrát (3-5) ji zopakovat na jednotlivých loukách se stejným vodním režimem, podle výskytu jednotlivých druhů. Odebrané vzorky budou ještě roztříděny na funkční skupiny, aby bylo možné zjistit čistou váhu daného druhu, a kolik váhy tvoří trávy, byliny a bobovité. Biomasa bude poté usušena v sušárně a následně zvážena. Bude spočítán průměr z hodnoty sušiny pro jednotlivé druhy ze všech čtverců po jednotlivých vybraných druzích rostlin. Celkem bude takto stanovena hodnota biomasy pro 10-15 druhů bylin a trav. Výsledky budou porovnány s daty z literatury. Průběh stáže: Stáž bude kombinací konzultací, samostatné práce studenta a získání zkušeností při získávání dat přímo v terénu. Výstupem roční stáže bude prezentace na Studentské konferenci. Proto v zimních a jarních měsících (leden-duben) bude student zpracovávat českou i zahraniční literaturu týkající se daného tématu. Během studia a zpracování literatury proběhne několik konzultací, ale půjde z větší části o samostatnou práci, kterou student může provádět z domova. Hlavním těžištěm stáže bude terénní práce od května do září. V květnu a v červnu budou probíhat první sledování rostlinného společenstva a odběry biomasy (náročnost přibližně 3 x 8hod) a následné třídění rostlin podle funkčních skupin (náročnost maximálně 3 x 8hod) a v srpnu a v září se všechny uvedené činnosti zopakují. Práce v terénu bude probíhat vždy za přítomnosti vědeckého pracovníka, který vše studentovi ukáže a student si bude moci vše vyzkoušet. S tříděním odebrané biomasy a určením vybraných druhů bude studentovi na začátku také pomáhat vědecký pracovník, než se student naučí rozeznávat jednotlivé druhy i funkční skupiny a začne pracovat samostatně. Poslední etapou stáže od října do prosince bude zpracování a porovnání získaných výsledků s výsledky z předchozích let a s výsledky jiných autorů. Závěrečným výstupem bude příprava prezentace na Studentskou konferenci.
Středočeský krajAstronomie

Parametry málo známých meteorických rojů na základě pozorování Evropskou bolidovou sítí

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Borovička, CSc.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fričova 298, 251 65 Ondřejov, okr. Praha-východ
Meteorické roje jsou způsobené proudy částí (meteoroidů) uvolněných z jejich mateřského tělesa, většinou komety. Roj je možné pozorovat v době, kdy Země při svém oběhu okolo Slunce prochází tímto proudem. Meteoroidy se v zemské atmosféře odpařují a vytvářejí světelný úkaz – meteor. Doba trvání roje závisí na šířce proudu a aktivita roje (počet meteorů za hodinu) na hustotě proudu. Některé roje jsou pravidelné a objevují se každý rok s přibližně stejnou intenzitou. Jiné roje mohou být po mnoho let neaktivní a v některých letech vykázat vysokou, byť třeba krátkou, aktivitu. Někdy je tato mimořádná aktivita předpovězena, někdy se objeví nečekaně. Stává se, že se takto projeví i nějaký dosud neznámý roj. Evropská bolidová síť je síť fotografických kamer rozmístěných na území České republiky, Slovenska a několika dalších států, určených k pozorování jasných meteorů (bolidů). Její předností není velký počet zaznamenaných meteorů, ale vysoká přesnost získaných dat. Cílem stáže bude vyhledat v databázi pozorování za několik posledních let možné příslušníky málo známých nebo zřídka pozorovaných meteorických rojů, zejména těch, u kterých se v literatuře objevila zmínka o jejich mimořádné aktivitě, a shromáždit a případně dopočítat údaje o radiantech, heliocentrických drahách a fyzikálních parametrech těchto meteorů. Údaje pak budou porovnány s údaji v literatuře. Práce by mohla vést k zpřesnění parametrů některých rojů.
Středočeský krajAstronomie

Meteorický roj Lyridy

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Koten, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fričova 298, 251 65 Ondřejov, okr. Praha-východ
Meteorický roj Lyridy je aktivní každoročně kolem 21. a 22. dubna. Obvykle se jedná o poměrně slabý roj s maximálně 10 meteory za hodinu. V některých letech je ale jeho aktivita významně vyšší. Mateřskou kometou meteorického roje je kometa C/1861 GI (Thatcher) s periodou 415 let. Cílem stáže bude vyhledat v databázi video pozorování Astronomického ústavu meteory patřící k tomuto roji a studovat základní vlastnosti meteorů tohoto roje. Součástí práce budou i vlastní měření záznamů meteorů a výpočty jejich drah.
předchozí123456789...1415další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.