Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaIT

Analýza archeologických keramických nálezů pomocí metod strojového učení

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Jan Schier
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
POZNÁMKA: Výhodou pro stáž je znalost angličtiny a určitá zkušenost s programováním v jazyku Python. Možná využijeme i dovednosti v programování webových aplikací.
Analýza archeologických nálezů keramiky může poskytnout řadu informací o kultuře, která je zhotovila. Pro jejich průzkum se používá řada metod, počínaje vizuální inspekcí povrchu a zdobení nálezů, přes mikroskopický průzkum až po rentgenový průzkum. Ten umožňuje získat řadu informací o vnitřní struktuře výrobku, použitých materiálech, i způsobu jeho výroby. Na stáži budeme pracovat právě s rentgenovými snímky úlomků keramiky a pomocí různých metod hlubokého učení budeme analyzovat jejich strukturu. Budeme při tom používat volně dostupné knihovny pro hluboké učení, zpracování dat a vizualizaci v Pythonu, např. Keras nebo PyTorch, Numpy, scikit-learn. Pro práci využijeme také výpočetní servery a GPU karty, dostupné na pracovišti - zde se může hodit povědomí o Linuxu (ssh a základní práce s příkazovou řádkou). Možná je i částečně telekonferenční forma schůzek, podle časových možností a preferencí studentů.
Kraj VysočinaMatematika

Základy matematické statistiky

LEKTOR STÁŽE Mgr. Irena Adámková
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Batelovská 485, Telč, 58856
Student se postupně seznámí s jednotlivými laboratořemi. Vyzkouší si přípravu a měření vzorků na vybraných přístrojích. Součástí stáže je i nahlédnutí do metod Six Sigma a jejich použití na reálných datech. Zejména se zaměříme na analýzu časových řad a přesnost měřících systémů.
Hlavní město PrahaMatematika

Numerický model pro obchodování na burze

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan Swart
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i, Pod vodárenskou věží 4, 18200 Praha 8
S mnoha komoditami se dnes obchoduje na trzích, kde mohou obchodníci komunikovat prostřednictvím tzv. knihy objednávek. Do takové knihy obchodníci zapisují nabídku na prodej nebo nákup určitého množství komodity za zvolenou cenu. Takové nabídky se nazývají limitní příkazy a existují ve dvou typech: limitní příkazy na nákup a limitní příkazy na prodej. V praxi limitní příkazy davají pouze velcí obchodníci, takzvaní market makeři. Ostatní obchodníci neobchodují přímo mezi sebou, ale pouze přes tyto market makery. Ti do knihy objednávek zapisují příkazy obou typů a vydělávají na malý cenový rozdíl mezi nimi. Aby byli úspěšní musí však reagovat na aktuální nabídku a poptávku. Během stáže student nechá dva market makery mezi sebou soupeřit v sjednodušeném modelu, kde nabídka a poptávka se náhodně mění v čase, aby zjistil, jaká strategie pro market makery je nejúspěšnější.
Hlavní město PrahaMatematika

Jak prezentovat výsledky statistických analýz v médiích? Datové vizualizace a interpretace pro středoškoláky

LEKTOR STÁŽE RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Stáž "Jak prezentovat výsledky statistických analýz v médiích. Datové vizualizace a intepretace pro středoškoláky" je určena středoškolákům, kteří mají zájem o statistické analýzy a jejich prezentaci v médiích. Tato stáž nabízí jedinečnou příležitost pro účastníky, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti matematické statistiky a žurnalistiky. Během této stáže se účastníci naučí: jak získávat veřejně dostupná data, jak zpracovávat datové soubory a statistické analýzy, a jak interpretovat jejich výsledky. Důraz bude kladen na praktické dovednosti, jako je např. práce s analytickými nástroji a softwarem pro statistické analýzy. Účastníci se také naučí, jak tyto výsledky efektivně prezentovat v médiích. Stáž povedou vedečtí pracovníci se zkušenostmi v oblasti statistiky (RNDr. Michal Červinka, Ph.D., ÚTIA AV ČR) a žurnalistiky (Mgr. Veronika Macková, Ph.D., IKSŽ FSV UK). Účastníci se podrobně seznámí s metodami deskriptivní statistiky a základy inferenční statistiky. K těmto vědomostem přidají i základy mediální interpretace těchto metod. Výstupem tohoto projektu bude praktický manuál pro novináře, který bude obsahovat „návod“ jak přizpůsobit prezentaci výsledků statistických analýz, aby byla zcela pochopitelná i pro studenty středních škol.
Hlavní město PrahaMatematika

Mnohoznačné funkce

LEKTOR STÁŽE RNDr. Tomáš Roubal, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
POZNÁMKA: - základní znalost angličtiny - základní programovací dovednosti
Během této stáže se student seznámí s pojmem mnohoznačných funkcí, což představuje fascinující oblast matematiky, kde jedna funkce může pro stejný vstup nabývat více hodnot. Student se bude specializovat na matematické modely, které zahrnují tuto složitost, a bude mu umožněna široká škála směrů průzkumu. Jedním z klíčových aspektů této stáže bude variabilita při výběru oblasti specializace, kterou bude student moci zohlednit v souladu se svými vlastními zájmy. Má možnost zkoumat modely aplikované v mechanice, což může zahrnovat analýzu pohybu těles, dynamiku a síly. Alternativně může zaměřit svůj zájem na oblast elektrických obvodů, kde se mnohoznačné funkce objevují v charakteristikách prvků v obvodu. Student bude mít také příležitost zkoumat konkrétní model, jako je matematické kyvadlo se suchým třením v kloubu. Tento model může poskytnout zajímavý vhled do toho, jak mnohoznačné funkce ovlivňují dynamiku systému a jak se projevují v reálných fyzikálních situacích.
Hlavní město PrahaMatematika

Využití VR pro vizualizace vírů v proudění

LEKTOR STÁŽE Ing. Jakub Šístek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
Vírové struktury patří k nejcharakterističtějším a současně nejpozoruhodnějším jevům při proudění tekutin, mají zásadní vliv např. na aerodynamiku aut nebo letadel. Chceme-li těmto strukturám v různých situacích rozumět, je nezbytné si je umět zobrazit a prohlédnout. Ačkoliv intuitivně víme, co to je vír, přijít s jeho univerzální matematicko-fyzikální definicí je překvapivě obtížné. V naší skupině se dlouhodobě zabýváme vývojem metod pro jejich identifikaci. Víry identifikované pomocí těchto metod je následně třeba umět zobrazit, což je často rovněž náročné. Zajímavé možnosti pro vizualizaci vírů v proudění nabízí využití virtuální reality (VR). Orientace ve složitějších 3D vírových strukturách je s VR často výrazně rychlejší než při běžném zobrazení na monitoru. Nástroje pro tato zobrazení však často nejsou k dispozici nebo slouží k poněkud jinému účelu. Cílem stáže je studovat možnosti využití VR pro zobrazení vírů v proudění. Rádi bychom se naučili vytvořit 3D animaci, kterou bychom následně mohli prohlížet ve VR. Kromě matematických metod pro vizualizaci vírů by se zájemce seznámil i se softwarovými nástroji jako jsou vizualizační software ParaView, 3D animační nástroj Blender, herní engine Unity nebo metaversum Neos VR.
Hlavní město PrahaTechnika

Multi Role UAV aircraft design methods

LEKTOR STÁŽE Dr Chabdra Shekhar Prasad
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i. ; Dolejškova 1402/5 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Female candidates are more encouraged to apply
The main goal of this internship is to provide comprehensive knowledge of the Multi role unmanned aircraft design methods. During this internship the student will learn about the basics of aerodynamics, flight mechanics, principles of aircraft design. Moreover, students have the chance to design and build their own UAV and fly it to prove the concept.
Jihočeský krajTechnika

Protonový magnetometr

LEKTOR STÁŽE Ing. Michal Vlk, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Budkov č. p. 38, 384 22, Vlachovo Březí (okr. Prachatice)
POZNÁMKA: Uchazeč/ka by měl/a mít především zájem o programování. Výhodou jsou zkušenosti v oblasti elektroniky. Na stáži bude seznámen/a s obvodovou technikou nízkošumových nízkofrekvenčních zařízení. Stáž se bude konat převážně prezenčně (min. 16 hodin měsíčně) v Národní geomagnetické observatoři v Budkově u Prachatic. Výhodné spojení veřejnou dopravou je zejména ze směrů Plzeň, České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň, Písek, Strakonice, Vimperk. Stáž je možno absolvovat i během víkendů a prázdnin. Observatoř je bezbariérově přístupná.
Protonový magnetometr, zkomercionalizovaný bratry R. a S. Varianovými během 40.−50. let 20. století, nahradil v observatorní praxi již během 70. let veškeré jiné metody měření absolutní hodnoty zemského magnetického pole. Během posledních dvou dekád se podařilo zejména zdokonalením signálového zpracování zvýšit citlivost tohoto přístroje zhruba o řád. Cílem stáže bude zhotovit takovéto zařízení a vyzkoušet ho v běžném observatorním provozu.
Hlavní město PrahaTechnika

Fabricating NiTi-PMMA composite by hot press

LEKTOR STÁŽE Dr Sneha Samal
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884222037336
The aim of the internship how to adhere alloy with polymer for a good composite formation. The student will tune the parameters to fabricate a perfect composite. However its not easy to combine alloy with polymer. The intern will find a solution how to attach them properly using various ways of interlocking pattern. To continue this internship student has to come any day from Monday to Friday within working time 8 am-17 pm. This internship should carry within FZU premise.
Středočeský krajVědy o Zemi

Pravěké záznamy o magnetickém poli Země ukryté v archeologických artefaktech

LEKTOR STÁŽE Mgr. Šimon Kdýr
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE 252 43 Průhonice 770
Magnetické pole Země je indukované magnetické pole v prostoru okolo Země. Působí v něm magnetická síla kterou produkuje geodynamo uvnitř Země. Toto pole má převážně dipólový moment, podobně jako tyčový magnet. Magnetické pole Země však není stabilní v čase a mění svojí intenzitu i směr. Dochází dokonce ke kompletnímu přepólování, tzn. že se pozice severního a jižního magnetického pólu vymění. Některé materiály (např. horniny) si dokáží zachovat informaci o působení magnetického pole v době jejich vzniku a to díky obsahu magnetických minerálů, které na toto pole reagují. Archeologické artefakty si za určitých podmínek tuto informaci zachovali taktéž. Jedná se např. o ohniště, kde lidé vařili, půda pod ním se propálila a získala informaci o magnetickém poli z této doby. Protože variace v magnetickém poli Země jsou pro Holocén dobře známé, umožňuje studium těchto artefaktů odhalit období, ve kterém vznikly a odhalit něco ze samotné historie naší civilizace. V rámci stáže se student/ka seznámí s principem metody, získá zkušenosti s prací v paleomagnetické laboratoři, přípravou vzorků, vyzkouší si samotné měření a naučí se, jak samotná data vyhodnotit.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.