Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2023
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Perspektivní luminiscenční materiály se širokou škálou použití. Odvrácená strana

LEKTOR STÁŽE Mgr. Maksym Buryi, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 10/112, 162 00 Praha 6
Práce bude zaměřena na studium a charakterizaci bodových defektů jak externích, tak i interních, včetně aktivačních iontů sloužících luminiscenčními centry. Kromě toho, bude studován vliv záření a tepelného zpracovaní na zmíněné defektní stavy. Účelem je odhalit zvláštnosti zabudovaní a ustálení nábojových stavů příměsových iontů a tvorby bodových defektů včetně jejich tepelné stability. Objekty studia budou moderní optické materiály se širokou škálou použiti zahrnující světelné diody a lékařské zobrazování. Budou použity především experimentální techniky Elektronové Paramagnetické Rezonance. Pomocné jsou Tepelně Stimulovaná Luminiscence, Radio- a Fotoluminiscence.
STÁŽISTÉ Dominik William Nessmith, Alžběta Uvírová
Hlavní město PrahaFyzika

Čárové kódy atomů a iontů

LEKTOR STÁŽE Ing. Oldřich Renner, DrSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8
Excitované atomy a ionty vyzařují charakteristické spektrum, které má podobu čárového spektra. Na základě tvaru spektra (rozmístění čar) je možné nejen určit složení vzorku (z jakých prvků se skládá), ale také v jakém stavu se nachází (zejména v případě ionizovaných vzorků a plazmatu) - můžeme určit jeho teplotu a hustotu (z amplitud jednotlivých spektrálních čar a ze šířek čar). Metody rentgenové spektroskopie nacházejí široké použití v mnoha vědních oborech, včetně fyziky plazmatu a ve výzkumu laserové inerciální fúze, pro kterou je to jedna z mála přesných diagnostik odhalující, co se děje uvnitř stlačeného paliva.
STÁŽISTÉ Jiří Sýkora, David Ševčík
Hlavní město PrahaGeologie

Magnetická stavba v peridotitu / Magnetic fabric in peridotite

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II 1401, 140 00 Praha 4
Peridotit je plášťová hornina, která má magnetickou stavbu danou dvěma typy minerálů. Původními plášťovými, většinou paramagnetickými a minerály vzniklými při serpentinizaci, často včetně ferromagnetického magnetitu. Rozplést tak význam změřené magnetické stavby je obtížné. A to bude náš úkol. Zjistit, jak je v našich vzorcích magnetická stavba vytvořena. Stážista*ka se bude věnovat srovnávání mikroskopických, magnetických a tomografických dat. Peridotite is a mantle rock that has a magnetic fabric determined by two types of minerals. The original mantle minerals, mostly paramagnetic, and minerals formed during serpentinization, often including ferromagnetic magnetite. To untangle the meaning of the measured magnetic fabric in this way is difficult. And that will be our task. To find out how the magnetic fabric is formed in our samples. The intern will work on the comparison of microscopic, magnetic and tomographic data.
STÁŽISTÉ Nicol Francová, Ondřej Růžička, Václava Šimandlová
Hlavní město PrahaIT

Statistická analýza multimodálních dat

LEKTOR STÁŽE doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Úkolem studenta bude pomoc při statistické analýze a modelování dopravních dat. Naměřená data často projevují multimodální povahu. Například, chování dopravní špičky se liší během denní doby mezi ranní hodinami, když všichni jedou do práce/školy, poledním útlumem, odpolední špičkou a nočním provozem. Proto při modelování takových dat nestačí použit jeden model, ale je zapotřebí mít několik modelů, které popisují každou dopravní špičku zvlášť a přepínají se v čase. Volba vhodných modelů je důležitá úloha, která přes pochopení chování dopravních veličin přispěje k vylepšení dopravních podmínek ve městě. Během stáže se student bude podílet na přípravě naměřených dat a dopravních simulací v programovacím prostředí Scilab, naučí se základům klasických statistických metod a pokročilých algoritmů analýzy multimodálních dat a získá zkušenosti s implementací algoritmů ve Scilabu.
STÁŽISTÉ Jolana Štraitová
Hlavní město PrahaIT

Bayesovská síť jako mozek umělé inteligence

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8
V poslední době došlo k výraznému posunu v rozvoji umělé inteligence především díky hlubokým neuronovým sítím, které dokáží při svém učení využít rozsáhlé datové soubory a efektivní způsob výpočtu v grafických procesorech (GPU). Neuronové sítě mají ovšem i svoje nevýhody. Jednou z nich je jejich omezená schopnost vysvětlit proč došli k určitému závěru nebo rozhodnutí. Bayesovské sítě jsou založeny na teorii pravděpodobnosti a na modelování vztahu mezi veličinami pomocí orientovaných grafů. Zatím nedosahují výpočetní efektivity a kvalit učení hlubokých neuronových sítí, ale mají jednu výhodu – velmi snadno poskytnou vysvětlení a zdůvodnění svého závěru nebo rozhodnutí. V rámci stáže se studenti seznámí s bayesovskými sítěmi a s jejich některými aplikacemi. Pod vedením lektora si budou moci vytvořit vlastní model bayesovské sítě pro řešení problému z oblasti jejich zájmu.
STÁŽISTÉ Lída Kačenková, Filip Neubauer, Vojtěch Procházka
Hlavní město PrahaIT

Digitální zpracování obrazu pomocí neuronových sítí

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Jan Schier
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku. Zkušenost s programováním v jazyku Python, případně znalost Javy je velmi vítána. V průběhu stáže se předpokládá i samostatná práce mimo schůzky s lektorem. Možná je i částečně telekonferenční forma schůzek, podle časových možností a preferencí studentů.
Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, zejména na metody pro vyhledávání objektů a vyhodnocení jejich parametrů. Studenti si vyzkouší praktickou aplikaci např. na snímcích biologických preparátů. Při stáži využijeme snímky z konkrétních biologických experimentů: snímky kvasinkových kolonií, snímky oocytů z pokročilého tzv. light-sheet mikroskopu, příp. snímky z veřejné dostupných datových sad. Stáž je orientována zejména na metody, založené na použití konvolučních neuronových sítí - student se mj. seznámí se základními bloky těchto sítí a se sítěmi typu U-net, používanými pro segmentaci. Budeme používat volně dostupné knihovny pro Python, jako je např. TensorFlow, scikit-image, scikit-learn, případně javový ImageJ. Pro práci využijeme také GPU karty, dostupné na pracovišti.
STÁŽISTÉ Luka Králík, Jan Martin Macháček
Hlavní město PrahaIT

Počítačové vnímání vzhledu materiálů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Filip, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a alespoň základní zkušenosti v programování. Práce bude probíhat samostatně v kombinaci s pravidelnými osobními nebo online schůzkami.
Stáž se bude zabývat digitálním zpracováním obrazu pro účely získání informací o vizuálních kvalitách fotografovaného materiálu. Unikátní vybavení našeho pracoviště umožňuje zachycení vzhledu materialů pro účely fotorealistické vizualizace i kontroly kvality a to formou série tisíců fotografií materiálu pro různé směry osvětlení a pohledu. Jedním z cílů naší práce je navržení jednotného identifikátoru vzhledu materiálu, který zahrnuje jeho hlavní vizuální kvality. Hodnocení těchto kvalit jsou získána od pozorovatelů v rámci psychovizuálních studií. Identifikátor bude sloužit jako vizuální podpis materiálů, který následně umožní jejich jednoduchou kategorizaci, vyhledávání a sdílení mezi uživateli. Cílem stáže je seznámení se s zpracováním změřených obrazových dat v prostředí Matlab, příprava visuálních experimentů v javascriptu pro Jatos. Student si vyzkouší měření dat, naučí se základy statistické analýzy obrazových dat a provádění a vyhodnocování výsledků visuálních studií pomocí metod strojového učení.
STÁŽISTÉ Vítek Sýkora
Hlavní město PrahaMatematika

Hravý model pro obchodování na burze

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan Swart
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Stáž může pobíhat částečně ve vzdálené formě (online), podle zkušenosti jsou ale také potřeba pravidelná osobní setkání.
S mnoha komoditami se dnes obchoduje na trzích, kde mohou obchodníci komunikovat prostřednictvím tzv. knihy objednávek. Do takové knihy obchodníci zapisují nabídku na prodej nebo nákup určitého množství komodity za zvolenou cenu. Takové nabídky se nazývají limitní příkazy a existují ve dvou typech: limitní příkazy na nákup a limitní příkazy na prodej. Limitní příkazy jsou automaticky přiřazeny k nejlepšímu limitnímu příkazu opačného typu nebo zůstávají v knize příkazů, dokud nepřijde odpovídající limitní příkaz. Stiglerův-Luckockův model je velmi jednoduchý matematický model, ve kterém hloupí obchodníci přicházejí jeden po druhém a zadávají náhodné limitní příkazy za náhodné ceny. Přítomnost hloupých obchodníků umožňuje chytrému obchodníkovi vydělávat tím, že od některých z nich nakoupí a dalším prodá za vyšší cenu. Jaká je však nejlepší strategie pro chytrého obchodníka, který musí soutěžit s jiným chytrým obchodníkem? Během stáže student bude simulovat Stiglerův-Luckockův model na počítači a nechá chytré obchodníky s různými strategiemi soutěžit proti sobě s cílem najít dobrou strategii pro chytré obchodníky.
STÁŽISTÉ Alžběta Klonfarová
Hlavní město PrahaMatematika

Hadwigerova domněnka

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan Swart
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8
Hadwigerova domněnka říká, že pokud není možné obarvit vrcholy grafu n barvami tak, aby žádná hrana nespojovala vrcholy stejné barvy, pak by mělo být možné obarvit část grafu n+1 barvami tak, aby každá barva tvořila souvislou komponentu a pro každou dvojici barev bylo možné najít hranu, která tyto barvy spojuje. Hadwigerova domněnka pro n=4 implikuje slavnou větu o čtyřech barvách a naopak, na základě věty o čtyřech barvách bylo dokázáno, že Hadwigerova domněnka je pravdivá, když n je nejvýše 5. Během stáže se se studentem pokusíme Hadwigerovu domněnku dokázat indukcí na počtu vrcholů grafu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejznámějších otevřených problémů v teorii grafů, je neúspěch zcela jistý, ale přesto Hadwigerova domněnka poskytuje pěknou příležitost poznat krásu i frustrující obtížnost matematiky.
STÁŽISTÉ Veronika Menšíková
Kraj VysočinaMatematika

Základy matematické statistiky

LEKTOR STÁŽE Mgr. Irena Adámková
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Batelovská 485, 588 56 Telč
Student se seznámí se základy matematické statistiky, grafickým zpracováním dat, metodologií Six Sigma a s prací v laboratoři materiálových analýz.
STÁŽISTÉ Ondřej Říha, Jáchym Tachovský

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.