Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaMatematika

Jak prezentovat výsledky statistických analýz v médiích? Datové vizualizace a interpretace pro středoškoláky

LEKTOR STÁŽE RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Stáž "Jak prezentovat výsledky statistických analýz v médiích. Datové vizualizace a intepretace pro středoškoláky" je určena středoškolákům, kteří mají zájem o statistické analýzy a jejich prezentaci v médiích. Tato stáž nabízí jedinečnou příležitost pro účastníky, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti matematické statistiky a žurnalistiky. Během této stáže se účastníci naučí: jak získávat veřejně dostupná data, jak zpracovávat datové soubory a statistické analýzy, a jak interpretovat jejich výsledky. Důraz bude kladen na praktické dovednosti, jako je např. práce s analytickými nástroji a softwarem pro statistické analýzy. Účastníci se také naučí, jak tyto výsledky efektivně prezentovat v médiích. Stáž povedou vedečtí pracovníci se zkušenostmi v oblasti statistiky (RNDr. Michal Červinka, Ph.D., ÚTIA AV ČR) a žurnalistiky (Mgr. Veronika Macková, Ph.D., IKSŽ FSV UK). Účastníci se podrobně seznámí s metodami deskriptivní statistiky a základy inferenční statistiky. K těmto vědomostem přidají i základy mediální interpretace těchto metod. Výstupem tohoto projektu bude praktický manuál pro novináře, který bude obsahovat „návod“ jak přizpůsobit prezentaci výsledků statistických analýz, aby byla zcela pochopitelná i pro studenty středních škol.
STÁŽISTÉ Šárka Kolenatá, Sylvie Troubilová
Hlavní město PrahaMatematika

Mnohoznačné funkce

LEKTOR STÁŽE RNDr. Tomáš Roubal, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
POZNÁMKA: - základní znalost angličtiny - základní programovací dovednosti
Během této stáže se student seznámí s pojmem mnohoznačných funkcí, což představuje fascinující oblast matematiky, kde jedna funkce může pro stejný vstup nabývat více hodnot. Student se bude specializovat na matematické modely, které zahrnují tuto složitost, a bude mu umožněna široká škála směrů průzkumu. Jedním z klíčových aspektů této stáže bude variabilita při výběru oblasti specializace, kterou bude student moci zohlednit v souladu se svými vlastními zájmy. Má možnost zkoumat modely aplikované v mechanice, což může zahrnovat analýzu pohybu těles, dynamiku a síly. Alternativně může zaměřit svůj zájem na oblast elektrických obvodů, kde se mnohoznačné funkce objevují v charakteristikách prvků v obvodu. Student bude mít také příležitost zkoumat konkrétní model, jako je matematické kyvadlo se suchým třením v kloubu. Tento model může poskytnout zajímavý vhled do toho, jak mnohoznačné funkce ovlivňují dynamiku systému a jak se projevují v reálných fyzikálních situacích.
STÁŽISTÉ Tereza Fidlerová, Jakub Hanel, Klára Rosová
Hlavní město PrahaMatematika

Využití VR pro vizualizace vírů v proudění

LEKTOR STÁŽE Ing. Jakub Šístek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
Vírové struktury patří k nejcharakterističtějším a současně nejpozoruhodnějším jevům při proudění tekutin, mají zásadní vliv např. na aerodynamiku aut nebo letadel. Chceme-li těmto strukturám v různých situacích rozumět, je nezbytné si je umět zobrazit a prohlédnout. Ačkoliv intuitivně víme, co to je vír, přijít s jeho univerzální matematicko-fyzikální definicí je překvapivě obtížné. V naší skupině se dlouhodobě zabýváme vývojem metod pro jejich identifikaci. Víry identifikované pomocí těchto metod je následně třeba umět zobrazit, což je často rovněž náročné. Zajímavé možnosti pro vizualizaci vírů v proudění nabízí využití virtuální reality (VR). Orientace ve složitějších 3D vírových strukturách je s VR často výrazně rychlejší než při běžném zobrazení na monitoru. Nástroje pro tato zobrazení však často nejsou k dispozici nebo slouží k poněkud jinému účelu. Cílem stáže je studovat možnosti využití VR pro zobrazení vírů v proudění. Rádi bychom se naučili vytvořit 3D animaci, kterou bychom následně mohli prohlížet ve VR. Kromě matematických metod pro vizualizaci vírů by se zájemce seznámil i se softwarovými nástroji jako jsou vizualizační software ParaView, 3D animační nástroj Blender, herní engine Unity nebo metaversum Neos VR.
STÁŽISTÉ Žofia Machová
Hlavní město PrahaTechnika

Multi Role UAV aircraft design methods

LEKTOR STÁŽE Dr. Chabdra Shekhar Prasad
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i. ; Dolejškova 1402/5 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Female candidates are more encouraged to apply
The main goal of this internship is to provide comprehensive knowledge of the Multi role unmanned aircraft design methods. During this internship the student will learn about the basics of aerodynamics, flight mechanics, principles of aircraft design. Moreover, students have the chance to design and build their own UAV and fly it to prove the concept.
STÁŽISTÉ Radovan Holčík, Vojtěch Jan Jančura, František Kubů
Hlavní město PrahaTechnika

Fabricating NiTi-PMMA composite by hot press

LEKTOR STÁŽE Sneha Samal, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884222037336
The aim of the internship how to adhere alloy with polymer for a good composite formation. The student will tune the parameters to fabricate a perfect composite. However its not easy to combine alloy with polymer. The intern will find a solution how to attach them properly using various ways of interlocking pattern. To continue this internship student has to come any day from Monday to Friday within working time 8 am-17 pm. This internship should carry within FZU premise.
STÁŽISTÉ Vojtěch Hoffman
Středočeský krajVědy o Zemi

Pravěké záznamy o magnetickém poli Země ukryté v archeologických artefaktech

LEKTOR STÁŽE Mgr. Šimon Kdýr
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE 252 43 Průhonice 770
Magnetické pole Země je indukované magnetické pole v prostoru okolo Země. Působí v něm magnetická síla kterou produkuje geodynamo uvnitř Země. Toto pole má převážně dipólový moment, podobně jako tyčový magnet. Magnetické pole Země však není stabilní v čase a mění svojí intenzitu i směr. Dochází dokonce ke kompletnímu přepólování, tzn. že se pozice severního a jižního magnetického pólu vymění. Některé materiály (např. horniny) si dokáží zachovat informaci o působení magnetického pole v době jejich vzniku a to díky obsahu magnetických minerálů, které na toto pole reagují. Archeologické artefakty si za určitých podmínek tuto informaci zachovali taktéž. Jedná se např. o ohniště, kde lidé vařili, půda pod ním se propálila a získala informaci o magnetickém poli z této doby. Protože variace v magnetickém poli Země jsou pro Holocén dobře známé, umožňuje studium těchto artefaktů odhalit období, ve kterém vznikly a odhalit něco ze samotné historie naší civilizace. V rámci stáže se student/ka seznámí s principem metody, získá zkušenosti s prací v paleomagnetické laboratoři, přípravou vzorků, vyzkouší si samotné měření a naučí se, jak samotná data vyhodnotit.
STÁŽISTÉ Liliana Polická, Anna Vaňková
Hlavní město PrahaVědy o Zemi

Vyfoť si a prozkoumej bouři

LEKTOR STÁŽE RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE ÚFA AVČR, Boční II 1401, 141 31 Praha 4 - Spořilov
Bouřky fascinují lidstvo od nepaměti svojí tajemnou krásou, potenciálním nebezpečím, ale i ztíženou předpověditelností. Zkuste se stát lovcem bouřek - sledovat předpověď počasí a radarová nebo satelitní měření a v terénu si pak vyfotit krásnou letní bouři. Studenti se seznámí s konvektivními bouřemi, s jejich projevy a prozkoumají svoji ulovenou bouři.
STÁŽISTÉ Tereza Bednářová, Lukáš Matějů
Hlavní město PrahaVědy o Zemi

Průzkum a možnosti stratoférických dat

LEKTOR STÁŽE RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II 1401, Praha 4, 14100
V rámci průzku mu stratosféry potřebujem používat co největší množství dat. Část z nich pochází z pozorování pomocí družic nebo balónů, ale větší část je z tzv. reanalyzovaných dat nebo matematických modelů. Je potřeba tato data prozkoumat a porovnat, jestli někde není nějaky problém. Budeme se zabývat hlavně teplotou, větrem a ozonem, což jsou velice důležité parametry pro studium dynamiky stratosféry.
STÁŽISTÉ Ondřej Nevěřil
Hlavní město PrahaVědy o Zemi

Kosmické počasí a jeho efekty na technologie

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jaroslav Urbář, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II 1401, Praha 4
POZNÁMKA: Studentovi bude umožněna volba směřování, jelikož kosmické počasí a jeho efekty na technologie jsou opravdu multidisciplinární oblastí, tedy se lze zaměřit na specifické efekty relevantní pro zpřesňování družicové navigace, indukované proudy v rozvodných sítích, radiační efekty apod.
Kosmické počasí má mnoho různých efektů jak na lidské technologie, tak na přírodní procesy. Seznámíme se společně s fyzikálními podmínkami ve vyšších vrstvách atmosféry, silně ovlivňovanými především sluneční aktivitou. Využijeme toho, že dlouhodobé trendy v těchto podmínkách, zkoumané kosmickou klimatologií, již poskytly řadu vodítek. Probereme extrémní případy, kdy lidstvo již pocítilo dopady kosmického počasí na technologie. Poté se pustíme do srovnávání datových řad a vyvozování dlouhodobých trendů ve vyšší atmosféře ovlivňovaných sluneční aktivitou. Pokud budeš inklinovat k více aplikovanému zaměření výzkumu, srovnáme také se známými efekty na technologie, např. s naměřenou (až možná překvapivě proměnnou) přesností systémů družicové navigace.
STÁŽISTÉ Adam Hanzlíček, Veronika Pavlíková
Jihomoravský krajHistorická slavistika

Slovanství a slovanská vzájemnost v českém národním životě

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., Brněnská kancelář, Čechyňská 19, 602 00
Předmětem stáže je poznání fenoménu slovanství a slovanské vzájemnosti v českém národním životě v průběhu 18.-20.století. Důraz bude kladen na jeho roli při formování moderní české národní společnosti v 18. a 19. století a na jeho státotvornou roli v průběhu 20.století.
STÁŽISTÉ Sára Montag

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.