Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Jihomoravský krajGeografie

Humanitární mapování v době post-covidové

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem stáže je prozkoumat možnosti vzdáleného humanitárního mapování ve zranitelných částech světa prostřednictvím zapojení se do iniciativy Humanitarian OpenStreetMap Team. Součástí stáže je i aktivní participace na tzv. mapathonu, tj. aktivizace veřejnosti k širšímu zapojení se do humanitárního mapování.
Zlínský krajGeografie

Geografie bezpečnosti: identifikace rizikových míst na základě percepce obyvatel

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Probíhá ve spolupráci s FLKŘ UTB v Uherském Hradišti pod vedením lektora ÚGN AV ČR (J. Trojan).
Smyslem stáže je identifikovat potenciálně nebezpečná místa ve vybraném městě. Nástrojem k určení těchto míst je anketární šetření mezi obyvateli města a tvorba tzv. pocitové mapy (percepční mapy), jejíž prostřednictvím budou tato místa zmapována.
Hlavní město PrahaGeologie

Hornina pod rentgenem/Rock under X-Ray

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, PhD.
INSTITUCE Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: lze i distančně
V současnosti umí lékaři pomocí CT zobrazit vnitřek lidského těla v 3D. Stejnou věc jsme schopni provést i s horninovými vzorky a dají se tak objevit například skryté zkameněliny. My ovšem taková data používáme pro studium vnitřního uspořádání minerálů a pórových prostor v hornině. Nicméně počítačové programy tohoto schopné jsou vysoce specializované, nákladné a tedy nedostupné. V rámci stáže by se student.ka zaměřil.a na analýzu mikro-tomografických dat z horninových vzorků a současně na vytvoření spolehlivého analytického pracovního postupu s využitím open-source prostředků a pravděpodobně i dávky vlastního programování. Stáž může probíhat částečně i v distanční podobě, pokud student.ka disponuje vlastními výpočetními prostředky. At present, doctors can use CT to visualize the inside of the human body in 3D. We are currently able to do the same thing with rock samples, so that hidden fossils, for example, can appear. However, we use such data to study the internal arrangement of minerals and pore spaces in the rock. However, computer programs of this ability are highly specialized, expensive and therefore inaccessible. During the internship, the student would focus on the analysis of micro-tomographic data from rock samples and at the same time on the creation of a reliable analytical workflow using open-source means and probably a batch of their own programming. The internship can take place partly in the distance form, if the student has his / her own computing resources. Software ImageJ, Fi.ji, Dragonfly, Blob3D, Quant3D
Stážistka Anna Vávrová
Hlavní město PrahaGeologie

Jak udělat kamenné stéblo?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Matěj Machek, PhD.
INSTITUCE Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Takzvaná stébelnatá ortorula je krásná a poměrně vzácná hornina letmo připomínající zkamenělé dřevo. Její vzhled je dán výrazným lineárním uspořádáním minerálů, které tvoří protáhlá „stébla“ či „tužtičky“. Ne nadarmo se této hornině anglicky říká „pencil gneiss“. S touto horninou se u nás můžeme setkat v Kouřimské jednotce tvořené převážně ortorulou. Její původ leží v prvohorách, kdy nejprve vykrystalovala z magmatu jako žula a posléze byla během variského vrásnění přeměněna a deformována do dnešní podoby. Pomocí mikrostrukturní analýzy, analýzy krystalové přednostní orientace a chemického složení minerálů popíšeme a vysvětlíme vznik této jedinečné horniny na vzorcích zachycující postupný vývoj struktury stébelnaté ruly při vrásnění a deformaci.
Stážistka Klára Čapková
Hlavní město PrahaIT

Digitální zpracování obrazu pomocí neuronových sítí

LEKTOR STÁŽE Dr.Ing. Jan Schier
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku. Zkušenost s programováním v jazyku Python, případně znalost Javy je velmi vítána. V průběhu stáže se předpokládá i samostatná práce mimo schůzky s lektorem. Dosavadní stáže probíhaly částečně i formou telekonferenčních schůzek, podle aktuálních epidemiologických omezení a časových možností studentů.
Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, s praktickou aplikací zejména na mikroskopické snímky biologických preparátů. Během stáže budeme pracovat především se snímky z pokročilého tzv. light-sheet mikroskopu: jde o poměrně velká obrazová data, obsahující řezy preparátu a zachycující jeho vývoj v čase. Stáž je orientována zejména na metody, založené na použití konvolučních neuronových sítí - student se mj. seznámí se základními bloky těchto sítí a se sítěmi typu U-net, používanými pro segmentaci. Budeme používat volně dostupné knihovny pro Python, jako je např. TensorFlow, scikit-image, scikit-learn, případně javový ImageJ. Pro práci využijeme také GPU karty, dostupné na pracovišti.
Stážisté Viktor Číhal, Tadeáš Fryčák, Jan Slíva
Hlavní město PrahaIT

Základy programování a statistické analýzy

LEKTOR STÁŽE doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nauč se programovat v prostředí Scilab určeném pro inženýrské výpočty! Tvým úkolem bude pomoc při přípravě dopravních simulací. Navíc ovládneš základy statistiky dopravních dat a dokážeš prezentovat výsledky graficky.
Stážistka Olga Cinková
Hlavní město PrahaMatematika

Hravý model pro obchodování na burze

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan M. Swart
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Jsem matematik, tak můj postup k modelu bude spíš matematický. Ale téma má samozřejmě i blízko k ekonomii.
S mnoha komoditami se dnes obchoduje na trzích, kde mohou obchodníci komunikovat prostřednictvím tzv. knihy objednávek. Do takové knihy obchodníci zapisují nabídku na prodej nebo nákup určitého množství komodity za zvolenou cenu. Takové nabídky se nazývají limitní příkazy a existují ve dvou typech: limitní příkazy na nákup a limitní příkazy na prodej. Limitní příkazy jsou automaticky přiřazeny k nejlepšímu limitnímu příkazu opačného typu nebo zůstávají v knize příkazů, dokud nepřijde odpovídající limitní příkaz. Stiglerův-Luckockův model je velmi jednoduchý matematický model, ve kterém hloupí obchodníci přicházejí jeden po druhém a zadávají náhodné limitní příkazy za náhodné ceny. Přítomnost hloupých obchodníků umožňuje chytrému obchodníkovi vydělávat tím, že od některých z nich nakoupí a dalším prodá za vyšší cenu. Jaká je však nejlepší strategie pro chytrého obchodníka, který musí soutěžit s jiným chytrým obchodníkem? Během stáže student bude simulovat Stiglerův-Luckockův model na počítači a nechá chytré obchodníky s různými strategiemi soutěžit proti sobě s cílem najít dobrou strategii pro chytré obchodníky.
Stážista Jason Za Nzambi
Hlavní město PrahaMatematika

Hadwigerova domněnka

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan M. Swart
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Hadwigerova domněnka říká, že pokud není možné obarvit vrcholy grafu n barvami tak, aby žádná hrana nespojovala vrcholy stejné barvy, pak by mělo být možné obarvit část grafu n+1 barvami tak, aby každá barva tvořila souvislou komponentu a pro každou dvojici barev bylo možné najít hranu, která tyto barvy spojuje. Hadwigerova domněnka pro n=4 implikuje slavnou větu o čtyřech barvách a naopak, na základě věty o čtyřech barvách bylo dokázáno, že Hadwigerova domněnka je pravdivá, když n je nejvýše 5. Během stáže se se studentem pokusíme Hadwigerovu domněnku dokázat indukcí na počtu vrcholů grafu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejznámějších otevřených problémů v teorii grafů, je neúspěch zcela jistý, ale přesto Hadwigerova domněnka poskytuje pěknou příležitost poznat krásu i frustrující obtížnost matematiky.
Stážistka Anežka Kasalová
Hlavní město PrahaMatematika

Make the right decision to improve your business!

LEKTOR STÁŽE Dr Silvia Carpitella
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Life itself may be defined as an endless decision-making process. We always make decisions, even when it seems that we do not. We could say that making decisions is something that keeps us motivated and alive. Have you ever experienced any kind of situation in which, even if many possibilities or directions are available, you are not completely sure about the actual quality of your final choice? On the whole, when you reason to make decisions about the future, you cannot be completely certain about where you will be eventually taken. It is the case of private life but also of the complex world of business, where so many variables need to be taken into account for producing successful outcomes. In these contexts, after careful evaluation, you can always make decisions that are suitable for your specific needs, let us say decisions representing the best compromise according to certain aspects that are particularly relevant for the problem under analysis. To such an aim, many scientists have been developing mathematical models over the last decades. We are still working to make these models more and more reliable as well as to produce new ones. Our goal consists in supporting real life situations (in which making good decisions can be extremely complex) by means of scientific approaches in order to maximize final results. This internship intends to support this line of research by giving you the possibility to explore the fascinating multi-criteria decision-making world.
Stážisté Karolína Jelínková, Lída Kačenková, Elena Musilová
Hlavní město PrahaMatematika

Chaotické chování prostorového kyvadla

LEKTOR STÁŽE RNDr. Cyril Fischer, PhD.
INSTITUCE Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pokud se matematické kyvadlo uvažuje v prostoru a nikoli ve zjednodušené rovinné formě, jak se bere v hodinách fyziky, může se za jistých podmínek chovat “chaoticky”. Popis takového chování a hledání kritických parametrů je docela zajímavá úloha. Hledání probíhá zpravidla pomocí numerického řešení různě zjednodušených rovnic. K tomu je možné používat vlastní anebo již připravené programy. Ovšem i u převzatých programů je nutné rozumět co a jak počítají. Cílem stáže bude provést analýzu několika modelů matematického kyvadla, případně i dalších rovnic, které popisují podobné mechanické jevy. Student se bude muset seznámit se základními numerickými metodami, s řešením jednoduchých obyčejných diferenciálních rovnic, s počítačovým systémem Mathematica a například se systémem AUTO-07P (https://dsweb.siam.org/Software/auto-07p). Požadované znalosti: základy matematiky, angličtiny a programování, ochota myslet abstraktně a učit se něco nového, iniciativa a samostatnost.
Stážista Vít Olšovec

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.