Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Jihomoravský krajEkologie

Variabilita vajec vlaštovky obecné (Hirundo rustica) v průběhu jejího života

LEKTOR STÁŽE Mgr Michal Šulc, Ph.D
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Ústav biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, Brno, 60300
Vědci věnují vzhledu ptačích vajec (velikosti, tvaru a zbarvení) náležitou pozornost. Důvodem je jak snadné získání potřebných dat (v podstatě stačí vejce vyfotit), tak především, že vzhled vajec prozrazuje mnoho o ekologii a evoluci ptáků. Současné studie naznačují, že dávní předci ptáků měli vejce bílá a beze skvrn. Mnoho současných druhů ptáků ovšem snáší vejce různě zbarvená a se zajímavými vzory skvrnění. Zdá se, že hlavní příčinou vzniku barevných a skvrnitých vajec bylo, že ptáci začali hnízdit na místech, kde je ohrožovali predátoři. Nenápadně zbarvená (kryptická) vejce tak mohla snáze uniknout jejich pozornosti. Uniknout pozornosti se snaží i hnízdní parazité (např. kukačky), tím že kladou vejce nápadně připomínající (mimetizující) vejce hostitele. Zbarvení může ovšem vejce chránit i před intenzivním slunečním zářením, dodávat skořápce vyšší pevnost nebo signalizovat samci kvalitu samice. Velké množství studií se také věnuje velikosti a tvaru vajec, což jsou také vlastnosti, kterými se jednotlivé druhy od sebe výrazně liší. Dosud bylo ovšem velice málo pozornosti věnováno variabilitě vzhledu vajec v průběhu života jednotlivých samic. V této stáži bude student analyzovat vzhled vajec vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a zjistí, jak moc konzistentní vejce snáší jednotlivé samice, či například jestli se liší vzhled vajec mladých a starých samic. Kromě těchto analýz bude mít student také možnost vyrazit do terénu na Třeboňsku a podílet se na sběru dat (není to ovšem podmínkou). V terénu se tak může naučit manipulovat s odchycenými vlaštovkami, pořizovat vědecké fotografie vajec, či vážit vlaštovčí mláďata.
Jihočeský krajEkologie

Winter’s new colour: Warm winter and green herbs

LEKTOR STÁŽE Dr Curtis Lubbe
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dukelská 135, 379 01 Třeboň
POZNÁMKA: Will primarily be in English.
Most herbaceous plants survive cold winters by losing their vulnerable aboveground leaves and stems and surviving belowground, protected by snow. As winters warm, and snow cover and freezing temperatures become less frequent and consistent, many herbaceous plants capable of growing or keeping green leaves during winter. Unfortunately, the winter season is rarely studied, and we know little about the benefits and costs that warm winters brings to herbs. To understand the wintergreen leaves of herbs, students will record greenness of herbaceous communities (by taking photos) and measure the leaf traits of selected species.
Jihočeský krajEkologie

Jewels of the southern hemisphere: Traits and growth strategy of South African Oxalis species

LEKTOR STÁŽE Dr Curtis Lubbe
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dukelská 135, 379 01 Třeboň
POZNÁMKA: The internship will be primarily held in English language, with some assistance in Czech. Most work will be conducted in Třeboň.
South African Oxalis are a group of small plants that all grow from bulbs but have great variation in their leaf and flower arrangements. They are dormant and hidden belowground in the dry African summer, and active in mild winter. At the institute of Botany in Třeboň we have a collection of over 100 species grown in a greenhouse, where we can study their growth, examine evolutionary pathways, and answer questions about how such diversity of forms evolved from a single ancestor. We will measure leaf and aboveground traits for a collection of over 100 species of Oxalis and map them to a phylogenetic tree.
Jihomoravský krajEkologie

Pozemní laserové skenování a modelování lesních porostů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Novotný, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Bělidla 4a, Brno
POZNÁMKA: Stáž probíhá na Oddělení dálkového průzkumu Země, což je specifický obor, které jde napříč řadou základních školních předmětů: výhodou je kladný vztah k matematice, fyzice, informatice, ekologii.
Smyslem stáže je seznámit studenty s metodou dálkového průzkumu Země - s pozemním laserovým skenováním a s příklady jeho využití v ekologickém výzkumu. Studenti budou zapojeni do řešení výzkumného projektu, který využívá bodová mračna z laserového skenování jako podklad pro tvorbu 3D modelů stromů a porostních celků a věnuje se odvozování inventarizačních veličin jako je nadzemní biomasa a odhadům mechanické stability lesa. Součástí stáže bude teorie i praxe pořízení a zpracování dat laserového skenování - v kanceláři, v terénu i ve virtuální realitě.
Středočeský krajEkologie

Analysis of Floral Traits and Study of the Floral Economic Spectrum

LEKTOR STÁŽE Mr Murugash Manavalan
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Zamek 1, 252 43 Pruhonice
POZNÁMKA: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová Ph.D. (zuzmun@natur.cuni.cz) of the Institute of Botany, Czech Academy of Sciences will act as the collaborator for this internship.
The student will be involved in the analysis of plant traits giving particular attention to floral traits such as nectar concentration and volatile analysis. The initial months of the internship will have the intern acquire hands-on experience related to the establishment of experimental setups necessary for conducting ecological studies. Following this, the intern will also be involved in the analysis of plant traits by usage of different laboratory techniques and nearing the end, they will also be given preliminary training regarding the processing of data as a result of the analysis. This internship requires for the student to have an interest in physical work at least in the initial half of the internship while the second half will have them more involved into analytical work which requires a keen eye for detail. This internship will benefit those who like to understand more about the inner workings of plant tradeoffs particularly to how plants prioritize certain characteristics over others. This internship may provide a good stepping stone for those who are looking for a career in ecology.
Jihočeský krajEkologie

Planktonní rozsivky a jejich černí pasažéři

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Rychtecký, Ph.D
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 702/7, 370 05 České Budějovice
POZNÁMKA: Přesné zaměření stáže je možné přizpůsobit zájmu studenta/studentky.
Rozsivky jsou velká skupina jednobuněčných řas jejichž nejvýraznějším znakem je dvojdílná křemičitá schránka. V našich vodních nádržích představují často velmi významnou složku fytoplanktonu a znalost jejich ekologie a fyziologie je tak velmi důležitá. Protože velké rozsivky jsou perfektní objekty ke studiu mnoha biologických interakcí, ke kterým ve vodním prostředí dochází, zaměříme se v této stáži právě na ně. Schránky rozsivek poskytují prostor pro celou řadu dalších organismů (bakterií, nálevníků, parazitických hub), které na sebe mohou s rozsivkami vzájemně působit a ovlivnit tak jejich fyziologický stav. Během stáže se budeme tímto velmi zajímavým a nepříliš prozkoumaným tématem zabývat z více stran. Hlavním cílem stáže bude pomocí moderních metod fluorescenčního značení buněk charakterizovat fyziologický stav rozsivek na úrovni jednotlivých buněk i celých populací během jejich sezonního vývoje ve vybraných lokalitách, v laboratorních pokusech i v závislosti na jejich osídlení dalšími organismy. Během stáže si student/studentka vyzkouší práci v terénu i v laboratoři, seznámí se s klasickými i moderními metodami používanými v limnologii a pronikne do barevného světa fluorescenční mikroskopie, včetně digitální analýzy obrazu.
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Exprese a funkce nikotinových receptorů in vitro a in vivo

LEKTOR STÁŽE MUDr. Helena Janíčková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyziologický ústav AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4, 14200
Hlavním předmětem stáže jsou nikotinové receptory, které v mozku zprostředkovávají účinky nejen nikotinu, ale především endogenního ligandu acetylcholinu. Receptory budeme zkoumat jak in vitro, tedy v buněčných a neuronových kulturách, tak také in vivo, přímo v různých částech myšího mozku. Zajímat nás bude exprese nikotinových receptorů, tedy to, ve kterých buňkách jsou přítomné, a v jakých buněčných či neuronových kompartmentech. Abychom to zjistili, pokusíme se receptory obarvit protilátkami a také geneticky upravit pomocí CRISPR tak, aby byly viditelné ve fluorescenčním mikroskopu. Dále nás bude zajímat funkce těchto receptorů exprimovaných cholinergními interneurony ve striatu. Proto si připravíme genetický myší model s delecí nikotinových receptorů v cholinergních neuronech a myši budeme testovat v různých behaviorálních experimentech. Obsah stáže je poměrně variabilní, může se měnit podle aktuálního stavu experimentů v laboratoři, ale může se také do jisté míry přizpůsobit zájmům konkrétních účastníků stáže.
Královéhradecký krajLékařské vědy

Jakou roli hraje bakteriom v rozvoji diabetu 1. typu?

LEKTOR STÁŽE Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Mikrobiologický ústav AVČR,v.v.i., Doly,183, Nový Hrádek, 54908
Diabetes 1. typu (T1D) je autoimunitní onemocnění charakterizované destrukcí β-buněk pankreatu. Byly zkoumány různé genetické a environmentální faktory, nicméně specifický spouštěč nebo spouštěče autoimunity T1D zůstávají nejasné. Jedním z uvažovaných spouštěčů T1D je vliv bakteriomu. Student bude sledovat působení bakteriomu vs. bezmikrobního stavu, na vznik a vývoj T1D v myším modelu. V odebrané krvi bude měřit hladinu glykémie v jednotlivých experimentálních skupinách. Student se seznámí s gnotobiotickými technikami.
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk

LEKTOR STÁŽE Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč, 142 00
Pro všechny živé buňky je velmi důležité regulovat vnitrobuněčné koncentrace všech iontů, zejména pak sodíku, draslíku a protonů. Optimální vnitrobuněčné koncentrace kationtů jsou zajišťovány koordinovanou činností různých transportérů, a pokud je jejich činnost a tím i homeostáze kationtů narušena, projeví se to v celé řadě patologických stavů. Chtěli byste zjistit, jak buňky regulují vnitrobuněčné pH? Proč je draslík pro buňky důležitý a sodík toxický? Jak transport iontů v buňkách probíhá na molekulové úrovni? Pak tato stáž je právě pro vás. Stáž se bude týkat studia transportérů kationtů vyskytujících se v eukaryotních buňkách kvasinek a v lidských buňkách na molekulární úrovni. Stážista bude mít možnost se seznámit s metodami molekulární biologie a s celou řadou bioinformatických, mikrobiologických a biochemických metod. Nové poznatky významně přispějí k objasnění mechanismů zachování homeostáze kationtů v eukaryotních organismech.
Jihomoravský krajDějiny umění

Jak se dělá soupis památek

LEKTOR STÁŽE Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Veveří 97, Brno 602 00
Soupis památek patří k základním dlouhodobým projektům Ústavu dějin umění AV ČR. Na brněnském pracovišti se připravuje poslední svazek edice Umělecké památky Moravy a Slezska, obsáhlé uměleckohistorické encyklopedie. Stážista bude mít možnost podílet se na všech fázích přípravy jednoho vybraného hesla. Pronikne tak do podstaty soupisové práce. V rámci stáže navštíví odborné knihovny, archivy, pracoviště Národního památkového ústavu. Vlastní výzkum bude založen na poznání lokality in situ.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.