Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Jihočeský krajEkologie

Functional Biogeography of habitat islands

LEKTOR STÁŽE Dr Francisco Emmanuel Mendez Castro
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The program will be entirely in English and a maximum of 3 students can join the internship.
For decades, scientists have noticed that some fragmented and isolated habitats appear similar to islands. Some of these island-like systems are forest fragments, mountain tops, rock formations, and epiphytic plants. True oceanic islands experience unique eco-evolutionary processes related to speciation and endemism and therefore constitute hotspots of biodiversity worldwide. The question is are island-like systems (potential habitat islands) ecologically similar to real islands? In this internship, the student will learn how to identify island-like systems and how to prove if they constitute habitat islands for plants or animals. In order to reach this goal, the students will gain knowledge about the theory of island biogeography, will learn how to do faunistic and floristic surveys, how to perform advanced statistic analysis, how to process GPS and satellite data, and how to write a scientific report.
Hlavní město PrahaEkologie

Schopnost rostlin reagovat na měnící se klimatické podmínky

LEKTOR STÁŽE Prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, PhD.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem našich výzkumů je pochopit, jak schopnost rostlin se přizpůsobit různým klimatickým extrémům jako je zvýšená teplota nebo sucho. V rámci výzkumu se student zapojí do některého z našich projektů na toto téma a v rámci něho se bude podílet na sběru, analýze a interpretaci získaných dat. V případě zájmu je možná i příprava vlastního projektu souvisejícího s hlavním výzkumným tématem.
Stážistka Anna Kolačná
Středočeský krajEkologie

Vliv managementových zásahů na vegetaci a růst vstavače nachového v NPR Kněžičky a PP Báň.

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V době monitoringu vegetace, tj. březen/duben a druhá polovina července bude stáž zahrnovat vícedenní terénní práci.
NPR Kněžičky a PP Báň jsou charakteristické mozaikou šipákových doubrav a suchých trávníků, které jsou ochranářsky velmi cenné. V současné době zde probíhá revitalizace stanovišť zahrnující přirozenou i umělou obnovu šipákové doubravy, obnovu starých opuštěných ovocných sadů a řízenou pastvu na vybraných částech. Cílem je podpořit obnovu vegetace, zejména vstavače nachového (Orchis purpurea). Stáž bude zahrnovat zejména práci v terénu - mapování výskytu vstavače a ostatních ohrožených druhů rostlin, sledování abiotických parametrů stanoviště (zástin, množství dopadajícího světla), monitoring jarního a letního aspektu vegetace, výskyt semenáčků dubů, zaměření bude záviset na zájmech studenta. Studenti se dále seznámí se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech chráněných území.
Stážistka Petra Kameníková
Středočeský krajEkologie

Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Hlavní terénní práce budou probíhat v průběhu května (monitoring abiotických podmínek) a v druhé polovině července (monitoring vegetace). Tyto terénní práce budou vícedenní.
Okáč bělopásný je jeden z nejohroženějších motýlů v ČR vázaný na skalní výchozy a velmi světlé doubravy, které se po opuštění tradičního způsobu hospodaření proměnily v křoviny, přestárlé pařeziny a zapojené porosty. Na vybraných lokalitách kaňonu Vltavy bude probíhat proředění těchto porostů. Cílem stáže bude zhodnotit dopad těchto zásahů na abiotické podmínky a vegetaci lokalit, zejména na rozšíření kostřav a mateřídoušky, které jsou živnými rostlinami okáče. Stáž kombinuje terénní práci a statistické zpracování dat. Studenti se dále seznámí se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech ochranářsky cenných územích. Stáž bude probíhat ve spolupráci s ČSOP Vlašim a entomology.
Stážisté Zuzana Císařová, Ivan Pavle
Jihomoravský krajEkologie

Schopnost ťuhýka obecného (Lanius collurio) rozpoznat vejce kukačky obecné (Cuculus canorus)

LEKTOR STÁŽE Mgr Michal Šulc, Ph.D
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kukačka obecná (Cuculus canorus) je hnízdní parazit, který klade vejce do hnízd několika druhů pěvců. K těmto hlavním hostitelským druhům ve střední Evropě v minulosti patřil i ťuhýk obecný (Lanius collurio). Studie ovšem dokládají, že v Maďarsku kukačka obecná přestala tento druh hostitele parazitovat, a tento trend sledujeme i v České Republice. Jako hlavní příčinou se zdá být vysoká schopnost ťuhýků rozpoznat a odmítnout kukaččí vejce, která byla pozorována v Maďarsku. Tato práce testuje rozpoznávací schopnost českých ťuhýků obecných vůči umělým vejcím kukačky obecné. K vytvoření co nejpřesnějších modelů kukaččích vajec byla použita jedinečná metoda spojující fotografie kukaččích vajec z muzejních sbírek a znalosti ptačího vidění. Terénní práce bude probíhat v Doupovských horách.
Stážisté Martina Frýbová, Nikita Šumerová, Lucie Zemanová
Jihočeský krajEkologie

Jakou hmyzí potravu ptáci preferují a jak ovlivňuje jejich střevní mikrofloru

LEKTOR STÁŽE Mgr Katerina Sam, PhD
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předpokládá se, že ptáci žerou býložravý hmyz i mesopredátory v podobném poměru. Pakliže ale mají na výbšr, preferují nějakou potravu? A pokud by jí přijímali větší množství, bude to mít dopad na jejich střevní mikrofloru?
Stážista Darek Štrob
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk

LEKTOR STÁŽE Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pro všechny živé buňky je velmi důležité regulovat vnitrobuněčné koncentrace všech iontů, zejména pak sodíku, draslíku a protonů. Optimální vnitrobuněčné koncentrace kationtů jsou zajišťovány koordinovanou činností různých transportérů, a pokud je jejich činnost a tím i homeostáze kationtů narušena, projeví se to v celé řadě patologických stavů. Chtěli byste zjistit, jak buňky regulují vnitrobuněčné pH? Proč je draslík pro buňky důležitý a sodík toxický? Jak transport iontů v buňkách probíhá na molekulové úrovni? Pak tato stáž je právě pro vás. Stáž se bude týkat studia transportérů kationtů vyskytujících se v eukaryotních buňkách kvasinek a v lidských buňkách na molekulární úrovni. Stážista bude mít možnost se seznámit s metodami molekulární biologie a s celou řadou bioinformatických, mikrobiologických a biochemických metod. Nové poznatky významně přispějí k objasnění mechanismů zachování homeostáze kationtů v eukaryotních organismech.
Stážista Martin Kubeš
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Mechanizmy cholinergního řízení striata

LEKTOR STÁŽE MUDr. Mgr. Helena Janíčková, PhD.
INSTITUCE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Striatum je hlavním jádrem komplexu bazálních ganglií a jednou z hlavních podkorových struktur v mozku. Podílí se na kontrole motoriky a motorického učení, rozhodování, motivace, cíleného chování i automatického chování prováděného ze zvyku. Mezi neuromodulátory ovlivňujícími funkci striata mají výsadní postavení dopamin a acetylcholin. Náš výzkum se zabývá acetylcholinem a především receptory, na které acetylcholin ve striatu působí. Hlavním cílem našeho výzkumu je odhalit funkci jednotlivých receptorů pro acetylcholin ve striatu, porozumět zastoupení jednotlivých typů receptorů a tím také pochopit, jaký efekt na lidské i zvířecí chování bude mít jejich cílené ovlivnění. V naše výzkumu používáme geneticky modifikované myší modely, jejich behaviorální testování i biochemická stanovení.
Stážisté Noemi Biernot, Anna Semerádová, Anna Urushadze
Královéhradecký krajLékařské vědy

Vliv mikroflory a jejich komponent na vznik a vývoj střevního zánětu v gnotobiotickém myším modelu.

LEKTOR STÁŽE Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Intestinální mikroflóra hraje rozhodující úlohu při vzniku střevních zánětů a jednou z možností jak tyto záněty ovlivňovat je použití např. vybraných nepatogenních bakterií (Bifidobacterium, E. coli). Student bude sledovat působení nepatogenních bakterií (Bifidobacterium, E. coli) na vznik a vývoj akutního zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS). Zhodnotí působení bakterií v oblasti tlustého střeva v různě kolonizovaných myších a také prověří jejich imunomodulační vlastnosti v in vitro experimentech na buněčných kulturách. Bude se podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Stanoví morfometrické znaky z odebraných vzorků a určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, imunocytochemie, bude pracovat s buněčnými kulturami a také na fluorescenčním mikroskopu.
Stážisté Štěpánka Kubíčková, Žaneta Laurová
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Cirkulující mikroRNA a odpověď na léčbu u pacientů s kolorektálním karcinomem

LEKTOR STÁŽE Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kolorektální karcinom neboli rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčetnější nádorová onemocnění a je jednou z nejčastějších příčin úmrtí spojených s nádory. Navzdory povzbudivému pokroku v terapii kolorektálního karcinomu zůstává míra odpovědi pacientů na léčbu stále nízká a přínos pacientů z léčby je často ohrožen vývojem chemorezistence. Chemorezistence je stav, kdy nádorová buňka ztrácí při dlouhodobém působení léčiva citlivost k jeho účinkům. Již řadu let se snaží vědci o překonání této překážky a vyvíjí k tomu různé přístupy. Jako slibní kandidáti se jeví krátké nekódující RNA, tzv. mikroRNA, které se podílejí na mnoha buněčných procesech prostřednictvím procesu RNA interference. V naší nedávné studii jsme zjistili, že cirkulující mikroRNA (miRNA; miR-122-5p a miR-142-5p) vykazují vysoký potenciál pro včasnou detekci i pro hodnocení odpovědi pacienta s kolorektálním karcinomem na poskytovanou terapii. Budete zkoumat dynamiku změn cirkulujících mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem v průběhu léčby a následně získané výsledky korelovat s běžně analyzovanými onkomarkery CA-9-19 a CEA. Očekáváme maximální pečlivost, preciznost a zodpovědnost vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé a jedinečné vzorky. Zájemce by měl mít také chuť učit se nové věci a mít možnost pravidelné docházky do laboratoří ÚEM AV ČR v průběhu roku a letních měsíců.
Stážistka Marie Kramešová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.