Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Jihomoravský krajDějiny umění

Jak se dělá soupis památek

LEKTOR STÁŽE Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Veveří 97, Brno 602 00
Soupis památek patří k základním dlouhodobým projektům Ústavu dějin umění AV ČR. Na brněnském pracovišti se připravuje poslední svazek edice Umělecké památky Moravy a Slezska, obsáhlé uměleckohistorické encyklopedie. Stážista bude mít možnost podílet se na všech fázích přípravy jednoho vybraného hesla. Pronikne tak do podstaty soupisové práce. V rámci stáže navštíví odborné knihovny, archivy, pracoviště Národního památkového ústavu. Vlastní výzkum bude založen na poznání lokality in situ.
STÁŽISTÉ Beáta Boháčová
Hlavní město PrahaFilozofie

Nová divočina v perspektivě eko-fenomenologie

LEKTOR STÁŽE doc. Martin Nitsche, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 361/1 Praha 1, 110 00
Stáž je věnována filosoficko-estetickému výzkumu nové divočiny, tedy divoké přírody, která zarůstá oblasti dříve intenzivně využívané člověkem a nyní opuštěné. Konkrétně se zaměří na post-militaristickou a post-industriální krajinu bývalého vojenského prostoru Ralsko v Libereckém kraji. Nová divočina člověku ukazuje limity zavedeného, na pokrok orientovaného a antropocentrického, myšlení. Ne-lidská příroda přerůstající lidské betonové a železné krajiny zve člověka k setkání a k proměně myšlení. V perspektivě tzv. eko-fenomenologie se stáž zaměří na výzkum právě této transformativní hodnoty nové divočiny. Nová divočina člověku ukazuje limity zavedeného, na pokrok orientovaného a antropocentrického, myšlení. Ne-lidská příroda přerůstající lidské betonové a železné krajiny zve člověka k setkání a k proměně myšlení. Interdisciplinární tým lektorů metodologicky integruje filosofii, fenomenologii, estetiku, antropologii a krajinnou ekologii.
STÁŽISTÉ Anna Domkařová, Sylvester Makov, Šárka Synovcová
Hlavní město PrahaHistorie

Dějiny zdravotnické záchranné služby v českých zemích (1952–2003)

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1
Stážista/stážistka získá možnost aktivně se podílet na řešení probíhajícího grantového projektu k dějinám zdravotnické záchranné služby v českých zemích v letech 1952–2003 (tj. od převzetí poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče státem v r. 1952 až po transformaci záchranné služby v krajské příspěvkové organizace v r. 2003). Vyzkouší si archivní výzkum na regionální úrovni a kompletní orálně-historický výzkum (rozhovory s pamětníky/pamětnicemi), včetně zpracování získaných pramenů. Interdisciplinární výzkum se pohybuje na pomezí dějin lékařství, soudobých dějin, paměťových a identitárních studií. Předpokladem je také zapojení do veřejných akcí organizovaných ústavem (např. Veletrh vědy, Týden Akademie věd, konference, workshopy, semináře apod.) v souvislosti s tématem stáže.
STÁŽISTÉ Magdalena Kmochová, Adéla Ondráčková, Lenka Prchlíková
Hlavní město PrahaHistorie

Dějiny všedního dne

LEKTOR STÁŽE PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Popisy života v rodině i v širším okolí, popis věcí, činností, zvyků a všeho, o čem se domníváme, že by nemělo upadnout v zapomenutí – to vše se může stát zdrojem poučení, pramenem ještě neobjevených poznatků, kamínkem v mozaice obrazu dějin „všedního dne“. Vyprávění se může stát vzácnou památkou, poutavým čtením nejen pro rodinné příslušníky, ale i pro další neznámé čtenáře. Cílem stáže je představit atraktivní obor dějiny všedního dne, seznámit účastníky s Databází dějin všedního dne, se základními zásadami psaní vzpomínek, pamětí a deníků a inspirovat je k tvorbě vlastních textů.
STÁŽISTÉ Jan Doubrava, Marie Probstová, Ester Železná
Hlavní město PrahaHistorie

Ženy v Byzanci

LEKTOR STÁŽE doc. Mgr. et Mg Markéta Kulhánková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
MÍSTO STÁŽE Valentinská 91/1 Praha
POZNÁMKA: Znalost základů řečtiny (nebo ochota se jim naučit) není nutná, ale je vítaná. Nutností je znalost angličtiny aspoň na základní komunikační úrovni: s lektorkou budete komunikovat česky, ale protože jsme mezinárodní tým, projektová setkání se odehrávají v angličtině a dále budete pracovat s odbornou literaturou a překlady pramenů v angličtině.
Zajímá vás, jaké byly středověké ženy, co se o nich dozvídáme z písemných či vizuálních pramenů? A jak tyto prameny správně interpretovat? Přemýšlíte o studiu jazyků, literatury či historie? Připojte se k našemu malému týmu, který v rámci tříletého projektu zkoumá ženské postavy v literatuře a umění pozdně byzantského období (13.–15. století). Uvedeme vás do základů filologické práce, uděláte si představu, co znamená a k jaké expertize může směřovat studium jazyků a literatur, ponoříte se do fascinujícího světa středověku a budete mít příležitost přemýšlet o tom, jak moc vzdálený nám je a co nás může naučit o našem dnešním světě. Naučíte se pracovat se zdroji a databázemi, které historici a literární vědci používají pro svou práci, osvojíte si základy výzkumu v humanitních vědách, otestujete si a zdokonalíte své schopnosti kritické práce s texty, jak se současnými odbornými, tak se středověkými prameny. Budete se účastnit setkání našeho výzkumného týmu a našich spolupracovníků, kde budeme společně vyhodnocovat výsledky našeho výzkumu.
STÁŽISTÉ Tereza Kozická, Jan Lorenčík, Eliška Vylobová
Hlavní město PrahaHistorie

Úvod do komeniologie

LEKTOR STÁŽE Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, 110 00
Cílem stáže je seznámit studenta s hlavními aspekty současného výzkumu života a díla J. A. Komenského na základě komentované četby zejména méně známých spisů tohoto významného raně novověkého učence (z oblasti historiografie, přírodních věd, encyklopedismu, didaktiky, konsolační literatury, korespondence ad.) a sekundární literatury. Student bude názorně uváděn do metod vědeckého výzkumu a naučí se pracovat s některými digitálními nástroji užívanými v současných humanitních vědách.
STÁŽISTÉ Tomáš Baroch
Jihomoravský krajHistorie

Rusko v dimenzích imperialismu, expanzionismu a kolonialismu

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Brno, Veveří 97
Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, nabídne zčásti formou samostudia, zčásti konzultací a zčásti výkladu orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme jednostranným pohledem. Cílem stáže je seznámit se se základními příručkami k dějinám Ruska, jež vznikaly v českém prostředí, a konfrontovat jejich výklad s nejnovějšími historiografickými poznatky. Jde také o to nahlédnout za rámec politických dějin, zejména do kulturně historických souvislostí. Časový záběr je vymezován 18. až 20. stoletím. Téma, na nějž bude položen důraz, bude po dohodě upřesněno. Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů české provenience. Pří alespoň částečné znalosti ruštiny se lze věnovat i ruské literatuře. Výsledkem stáže bude kritický náhled na vybraný dějinný problém a jeho dosavadní zpracování a schopnost připravit vlastní analytickou studii z vybraného tématu ruských dějin či česko-ruských vztahů. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.
STÁŽISTÉ Zita Krotká, Anna Marie Kyšová, František Lédl
Hlavní město PrahaHistorie

Kulturní dějiny postsocialismu

LEKTOR STÁŽE Martin Babička, M.St.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Puškinovo nám. 447/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Transformace české společnosti, potažmo Evropy a celého světa, po konci státního socialismu je dnes klíčovou otázkou soudobých dějin. Předmětem stáže bude kulturně-historický výzkum této transformace. Jaké představy odrážela dobová média a jaká očekávání spoluutvářela? Co nám o transformaci mohou říct například pořady o kupónové privatizaci, novinové karikatury ekologické krize nebo zájem o astrologické výklady politiky? Stáž se opírá o práci Výzkumné skupiny pro historická transformační studia, která zkoumá prožívání hospodářských a politických změn a proměny široce chápané kultury a hodnot. Zajímat nás bude především transformace československého myšlenkového světa od 80. do 90. let. Nejprve se zaměříme na společnou četbu vybraných odborných prací, která bude sloužit jako příprava na vlastní výzkum postsocialistického filmu, televize a tisku. Prakticky se proto seznámíme i s relevantními archivy a knihovnami. Ukážeme si, že historii netvoří předem daná fakta, ale především pečlivá interpretace pramenů. Soudobé dějiny se z tohoto pohledu zdají být větší neznámou než starší období. Stáž je určena pro zájemce s chutí číst odborné texty a analyzovat archivní materiály.
STÁŽISTÉ Michael Hošek, Jan Leščinský, Rozálie Niké Mošovská
Hlavní město PrahaHistorie

Místa paměti - právo a historie ve společenské praxi

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Ústav státu a práva AV ČR, Praha
V naší stáži se budeme zabývat tím, jakým způsobem se uplatňuje právo a historie v paměti české společnosti. Stáž je tedy určena studentům a studentkám se zájmem o historii ve vazbě na stát a právo. Stáž bude sestávat ze tří segmentů. Prvním segmentem bude spolupráce na vytváření databáze právněhistoricky a historicky relevantních míst (události, sídla apod.). Druhým segmentem stáže bude samostatného výzkumného řešení určitého tématu, vycházejícího z prvního segmentu, určeného podle dohody účastníka/účastnice s lektorem. Třetím segmentem bude teoretická rovina paměti v životě společnosti - co veřejnost zajímá a co očekává, a do jaké míry má věda jít těmto očekáváním vstříc a do jaké míry jim naopak klást odpor, popřípadě usilovat o jejich kultivaci/změnu? Minulost je všude kolem nás - pokud jsme schopni ji vidět. Stážisté/stážistky se budou podílet na vytváření databáze, dozvědí se zajímavé informace o životě ve zkoumaném období, sami budou řešit menší výzkumný úkol. Získají zkušenost s aktivní prací s historickými zdroji, s dobovými i moderními odbornými texty, budou pracovat s mapami. Získají lepší přehled a představu nejen o předmětném období, ale také o literatuře o něm, což se jim bude hodit v dalším studiu.
STÁŽISTÉ Anna Jiřičková
Hlavní město PrahaHistorie

"Jaký socialismus vlastně chceme?" Myšlenkové světy československého reformismu sklonku 60. let v ediční praxi

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Národní 18, Praha 1
Zajímavým obdobím československých a evropských moderních dějin byla druhá polovina 60. let, představující v některých ohledech nadále výzkumnou výzvu. Stážisté/stážistky se ocitnou v pozici editora historických textů. Budeme společně chystat k vydání vysoce zajímavé dobové dokumenty z oblasti práva, politiky, historie a sociologie. Vysvětlíme si ediční zásady a budeme pečlivě pracovat na přípravě rukopisu k vydání. Zároveň se ponoříme do dobových otázek, prozkoumáme i jiné dobové texty i sekundární literaturu, abychom lépe porozuměli souvislostem, v nichž vznikal rukopis, kterým se budeme zabývat. Pokud rádi čtete a přemýšlíte nad přečteným, jste zvídaví a chcete přijít světu kolem sebe na kloub, může to pravděpodobně být správná stáž pro vás. Hledám na dvanáctiměsíční stáž přemýšlivé lidi, kteří rádi čtou a pracují s textem, a kteří mají zájem napomoci poznání minulosti spoluprací na přípravě knihy - edice historických dokumentů. Obory stáže jsou historie, právo a společenské vědy.
STÁŽISTÉ Nora Honsnejmanová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.