Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajBotanika

Bez vody to nepůjde: Vliv sucha na anatomii listů?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Renáta Schnablová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AVČR, Průhonice
Tento projekt umožní studentům zkoumat vliv sucha na anatomii listů různých druhů bylin a získat tak hlubší porozumění, jak se rostliny přizpůsobují stresovým podmínkám ve svém prostředí. Studenti budou zapojeni do dlouhodobého pokusu, který monitoruje změny rostlinných vlastností při zvýšené koncentraci CO2, teploty a sucha. Studenti budou zkoumat změny v anatomii listů a budou se snažit pochopit, jak se rostlina přizpůsobením své anatomie snaží vyrovnat se suchem. Projekt zahrnuje práci v terénu, v laboratoři, mikroskopování a analýzu obrazu, a vyhodnocení získaných dat.
STÁŽISTÉ Žofie Červinková, Markéta Klecarová, Daniel Sháněl
Středočeský krajBotanika

Je typ rozmnožování kostřavy ovčí adaptací na různé podmínky prostředí?

LEKTOR STÁŽE RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AVČR, 25243 Průhonice
Trávy se obvykle rozmnožují buď semeny nebo vegetativně vytvářením odnoží, které mají stejnou genetickou výbavu jako mateřské rostliny. Ale co je ještě zajímavější na jejich rozmnožování je, že některé mají schopnost vytvářet ve svých květenstvích místo semen rovnou malé rostlinky, které jsou také totožné s mateřskou rostlinou. Tomuto jevu se u trav říká pseudoviviparie a může být buď geneticky fixován, nebo odpovědí na okolní prostředí. Uvádí se, že to může být reakce na podmínky velmi nepříznivé. Při našem bádání v jihozápadním Norsku, na lokalitách luk, lišících se výrazně množstvím srážek i teplotou, jsme si všimli, že na některých loukách lze nalézt kostřavu ovčí se semeny, na některých kostřavu, rozmnožující se viviparně, někde oba typy. Rostliny jsme v terénu odebrali a pěstujume je nyní v kultuře ve třech různých režimech vlhkosti. V experimentu bychom chtěli zjistit, jestli u našich odebraných rostlin je pseudoviviparie stabilní znak nebo znak reagující na podmínky prostředí, jestli oba typy mají různé nároky na podmínky prostředí a jestli se liší i v jiných znacích než je typ rozmnožování. Po ukončení pokusu bude třeba zaznamenat jak v oněch třech režimech rostliny kvetou, jak jsou velké, jaký mají typ listů, jestli se liší v některých fyziologických znacích, které vypovídají o jejich adaptaci na prostředí. Student bude zaznamenávat nebo měřit charakteristiky zkoumaných rostlin, naučí se zpracovat získaná data a naučí se, jak je použít pro vlastní prezentaci.
STÁŽISTÉ Eliška Hrušková
Středočeský krajBotanika

Vliv propojenosti luk na vztahy mezi rostlinami a jejich opylovači

LEKTOR STÁŽE RNDr. Tomáš Dostálek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, 252 43 Průhonice
POZNÁMKA: Výhodou je dobrá dostupnost do studovaného území (V od Litoměřic).
Ztráta rozlohy a propojení přirozených a polopřirozených stanovišť v Evropě za posledních sto let ohrožuje nejen mnoho druhů samostatně, ale také mezidruhové vztahy, včetně fungování vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači. Stáž bude probíhat v rámci projektu FuncNet, na kterém spolupracují vědci z několika zemí v Evropě. Jeho cílem je prozkoumat vliv současných a historických krajinných prvků na diverzitu rostlin a opylovačů v dobře propojených a členitých systémech luk. Cílem stáže je zhodnotit kvalitu luk a jejich propojení v modelovém území na východ od Litoměřic právě na vztahu mezi rostlinami a jejich opylovači. Práce bude zahrnovat sběr dat o typu květů a měření rostlin modelového druhu prvosenka jarní. Dále bude součástí pozorování a odchyt opylovačů na modelových lokalitách a vyhodnocení sítě vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači v závislosti na propojenosti luk. Je možnost se zapojit i do kultivačních pokusů s prvosenkou v experimentální zahradě v Průhonicích. Projekt navazuje na občanskou kampaň www.honbazapetrklici.cz.
Středočeský krajBotanika

Stanovení kritické fáze životního cyklu u přirozených populací kuřičky hadcové

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, 252 43 Průhonice
Student se seznámí s biologií a ekologií endemického druhu kuřičky hadcové, která roste na světě pouze na dvou místech ve Středních Čechách. Naučí se hodnotit její růst a definovat životní stádia přímo v terénu. Pomocí dat z vlastního měření a dat z předchozích let se naučí vytvářet model životního cyklu a stanovit kritické fáze. Na základě dat pak navrhne vhodná managementová opatření pro konkrétní lokality.
STÁŽISTÉ Barbora Uherková
Středočeský krajBotanika

Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, 252 43 Průhonice
Ex-situ ochrana ohrožených druhů složí k vytvoření záložních populací pro případ, že jsou přirozené populace ohržené vyhynutím. Záchranné populace pak slouží jako zdroj materiálu pro případné reintrodukce. Student se v rámci stáže seznámí s problematikou ex-situ ochrany ohrožených rostlin, potencionálními riziky, seznámí se s biologií a ekologií kuřičky hadcové a jejím životním cyklem. V rámci terénní práce bude student hodnotit přežívání rostlin v záchranných populacích a vznik nových jedinců. Více informací na www.kuricka.cz
STÁŽISTÉ Tomáš Datinský
Středočeský krajBotanika

Vliv uchování semen v ex-situ sbírce na jejich klíčivost

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, 252 43 Průhonice
Ex-situ ochrana ohrožených druhů složí k vytvoření záložních populací pro případ, že jsou přirozené populace ohržené vyhynutím. Záchranné populace pak slouží jako zdroj materiálu pro případné reintrodukce. Klíčovým prvkem pro úspěšnost ex-situ ochrany je vhodný způsob uchování semen. U kriticky phrožené kuřičky hadcové tato informace zatím chybí. V rámci stáže tak bude proveden experiment, v němž se bude testovat vliv různého způsobu uchování semen na jejich klíčení a růst semenáčků.
STÁŽISTÉ Eva Šmelhausová
Středočeský krajBotanika

Co se skrývá v podzemních pupenech bylin?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Renáta Schnablová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AVČR
Vytrvalé byliny přezimují schované v bezpečí pod zemí přikryté listy. Na jaře raší z podzemních pupenů, které se vytvořily mnohem dříve. Kdy a kde se tyto pupeny tvoří u různých druhů bylin, jak tyto pupeny vypadají uvnitř a co z nich vyroste během vegetačního období, a co všechno může jejich růst ovlivnit, bude hlavním tématem stáže. Cílem projektu bude pozorovat a zdokumentovat různé fáze růstu pupenů několika druhů během celého roku. Student se naučí základy mikroskopování, hodnocení obrazového materiálu, získá základy laboratorní práce i práce v terénu.
Jihočeský krajChemická technologie

Application of countercurrent chromatography technology for the production of valuable algal products

LEKTOR STÁŽE José Carlos Cheel Horna, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Novohradská 237 - Opatovický mlýn 379 01 Třeboň, Česká republika
POZNÁMKA: 1-2 student interns.
In recent years, with the advent of increasingly sensitive analytical techniques, a large number of algal products have been identified, including both already known compounds and new ones with innovative potential. These advances in algal product discovery have gone hand in hand with the determination of the biofunctional value of these compounds, driven by the development and application of high-throughput screening bioassays. However, on the way to the commercial exploitation of these valuable compounds, the question of how to extract them efficiently from the algal biomass in order to bring them to market is a major challenge. In this context, liquid-liquid chromatography in the form of countercurrent chromatography (CCC) represents a valuable technological alternative. CCC uses two immiscible liquid phases without a solid support, which allows excellent sample loading and recovery, and its use at pilot and industrial scale is now a successful reality. Student interns will participate in the development and physicochemical evaluation of a wide variety of biphasic solvent systems to determine their potential for use in CCC. They will also participate in the development of CCC separation methods to recover algal compounds of interest to the pharmaceutical, cosmetic, food and nutraceutical industries. We have a new, well-equipped laboratory and work in a friendly and international environment where English, Czech and Spanish can be used.
STÁŽISTÉ Jan Janíček, Madeleine Jirková
Hlavní město PrahaChemie

Pátrání po lepších fotosenzitivních kapalně krystalických materiálech

LEKTOR STÁŽE Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Akce Otevřená věda se účastníme již několik let.
Cílem této stáže je charakterizace fyzikálních i chemických vlastností nových fotosenzitivních kapalně krystalických materiálů s jedním chirálním centrem v molekule. Po prvotní charakterizaci mezomorfního chování látek se zaměříme na studium fotoizomerizace jednotlivých látek a jejího vlivu na separační chování během vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Materiály podrobíme i enantioselektivní HPLC. V úvodu budeme pozorovat charakteristické textury jednotlivých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a následně určovat teploty fázových přechodů pomocí diferenční skenovací kalorimetrie. Dále zjistíme optimální podmínky pro chromatografické dělení látek a využijeme je při studiu rychlosti fotoizomerizace. K charakterizaci látek využijeme i měření optické rotace látek.
STÁŽISTÉ Kryštof Hněvkovský
Jihočeský krajChemie

Vliv travních společenstev na produkci glomalinu a stabilizaci půdního uhlíku

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav půdní biologie a biogeochemie, Na Sádkách 7, České Budějovice 370 05
Ukládání uhlíku v půdě je v dnešní době velkým tématem, protože by mohlo pomoci při zmírnění probíhající změny klimatu. Zakládání trvalých travních porostů se ukázalo být účinným opatřením z hlediska ukládání uhlíku do půdy, protože produkce glomalinu, proteinu produkovaného na kořenech rostlin napomáhá stabilizaci půdního uhlíku. Množství produkce a kvalita glomalinu ale souvisí s druhem rostliny a stále není zcela jasné, které druhy rostlin v travních společenstvech jsou pro produkci glomalinu nejvhodnější. Cílem stáže bude získat přehled o produkci glomalinu u různých typů travních společenstev a o tom jak množství a kvalita glomalinu ovlivňuje ukládání a stabilizaci uhlíku v půdě.
STÁŽISTÉ Tereza Jelínková

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.