Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

LEKTOR STÁŽE Ing. Alexej Bubnov, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Akce Otevřená věda se účastníme již několik let.
Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s tyčinkovitými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi výskytem kapalně krystalické fáze a strukturou molekuly těchto pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur jednotlivých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.
STÁŽISTÉ Jakub Knop, Matin Sanginov
Jihomoravský krajGeografie

Role citizen science při monitoringu české zemědělské krajiny

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie, Drobného 28, 602 00 Brno
POZNÁMKA: Stáž navazuje na výstupy projektu Technologické agentury České republiky.
Cílem stáže je rozvoj občanskovědního projektu "Na suchu" a jeho utilizace za účelem monitoringu české zemědělské krajiny (zejména při sledování degradaci půdy v otevřené krajině), včetně sledování adaptačních opatření na klimatickou změnu.
STÁŽISTÉ Magdaléna Musilová, Pavel Tobola
Hlavní město PrahaGeologie

Sopky jako mytická místa naší civilizace

LEKTOR STÁŽE Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Rozvojová 269, 16500 Praha 6
Sopky, hory ohně a kouře, po tisíciletí fascinovaly lidskou populaci. Tak jak je naše civilizace stará, tak jsou staré mýty a legendy vysvětlující sopečné jevy. Ještě v nedávných dobách neexistovalo vysvětlení pro proudy lávy hrnoucí se z černých hor, pro hromobití a exploze nad šedými mračny popela, pro žlutě zbarvené průduchy a z nich linoucí se zápach připomínající zkažená vejce, nebo prostě jen pro dechberoucí krajinné prvky jako tisíce metrů vysoké strmé kužele. Řecké báje vyprávějí, že bůh ohně a kovář Hefaistos obýval okolí sopky Vulcano v Tyrhénské moře a svoji kovárnu ukryl do nitra činného vulkánu. Praotec Čech vystoupil na ikonickou horu Říp, která je pozůstatkem po sopečné činnosti, a v okolní krajině našel obydlí pro svůj lid, Čechy. Předmětem navrhované stáže je ucelená kompilace nejznámějších mýtů a legend, které souvisí s aktivními sopkami nebo pozůstatky sopečné činnosti v Evropě. Hlavní náplň práce se bude soustředit na vyhledávání vědecky podložených zdrojů i starých mýtů a bájí, které jakkoliv souvisí se sopečnou činností. Studentovi/studentce bude poskytnut ucelený přehled aktivní a nedávné sopečné činnosti v kontinentální Evropě, na což naváže samotný výzkum historických pramenů. Výstupem stáže by měla být krátká zpráva shrnující mytické příběhy související se sopkami, vše doplněné o obrazový materiál (fotky sopek, dobové malby, obrázky z kronik apod.) včetně literárních zdrojů.
STÁŽISTÉ Ema Danielová, Zuzana Hájková
Hlavní město PrahaGeologie

µCT in geophysics / MikroCéTéčko v geofyzice

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE GFÚ AVČR v.v.i., Boční II 1401, Praha 4, 14000; lze distančně
In this project, students will dive into the fascinating world of micro CT (computed tomography) data processing to unveil the 3D microstructure of rocks. By analyzing these intricate structures, students can gain valuable insights into the physical properties of rocks, such as porosity or magnetic fabric. This hands-on experience not only offers a deep understanding of geophysics but also provides a glimpse into the essential role it plays in resource exploration and environmental studies. V tomto projektu se studenti ponoří do fascinujícího světa zpracování dat z mikro CT (počítačové tomografie), aby odhalili 3D mikrostrukturu hornin. Pečlivou analýzou těchto složitých struktur mohou studenti získat cenné poznatky o fyzikálních vlastnostech hornin, jako je pórovitost nebo magnetická stavba. Tato praktická zkušenost nabízí nejen hluboké pochopení geofyziky, ale také umožňuje nahlédnout do zásadní role, kterou hraje při průzkumu zdrojů a studiu životního prostředí.
STÁŽISTÉ Ethan Kamula, Ondřej Růžička
Hlavní město PrahaIT

NeuralMat: Digitální vnímání vzhledu materiálů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Filip, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a alespoň základní zkušenosti v programování (C++, Python nebo Matlab), samostatná tvořivost a chuť se učit něco úplně nového. Práce bude probíhat samostatně v kombinaci s pravidelnými osobními nebo online schůzkami.
V této stáži chceme počítač naučit „pozorovat a uvažovat“ nad materiály stejně jako to dělá člověk. Budeme se tedy zabývat digitálním zpracováním obrazu pro účely získání informací o visuálních kvalitách fotografovaného materiálu. Unikátní vybavení našeho pracoviště umožňuje zachycení vzhledu materiálů pro účely fotorealistické vizualizace a to formou série tisíců fotografi pro různé směry osvětlení a pohledu. Jedním z cílů naší práce je navržení jednotného identifikátoru vzhledu materiálu, který dokáže výpočetně odhalit jeho hlavní vizuální vlastnosti. Hodnocení těchto kvalit bylo v tomto roce získáno od pozorovatelů v rámci rozsáhlých psychovizuálních studií. Identifikátor bude sloužit jako vizuální podpis materiálů, který následně umožní jejich jednoduchou kategorizaci, vyhledávání a sdílení mezi uživateli. Cílem práce bude analýza vybraných výpočetních statistik na obrazových datech a vytvoření neuronové sítě predikující hodnocení materiálů lidským pozorovatelem. Dalším krokem bude editace vzhledu vybraného materiálu na základě uživatesky požadovaného popisu. Student se seznámí s měřením a zpracováním unikátních dat zachycující fotorealistický vzhled materiálů, implementací nových metod a jejich testování na výpočetních serverech UTIA.
STÁŽISTÉ Frank Young
Hlavní město PrahaIT

Simulace a modelování dojezdu elektromobilů

LEKTOR STÁŽE doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE ÚTIA AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4 18208 Praha 8
Při výzkumu v oblasti elektromobilů vzniká řada úloh souvisejících s analýzou dat získaných při jízdě a modelováním naměřených veličin. Z praktického hlediska je velice zajímavou úlohou modelování dojezdu elektromobilu, což znamená, že nás zajímá, na jak dlouhou cestu nám baterie elektromobilu vystačí, než ji budeme muset znovu nabít a jaký vliv má náš styl jízdy na dojezd. Během stáže se student bude podílet na přípravě softwarového simulátoru veličin, které můžeme na automobilu pozorovat (stav baterie, rychlost, apod.) v programovacím prostředí Scilab nebo Python a využití simulovaných dat ke konstrukci vhodného modelu dojezdu. Zkušenosti s programováním jsou vítány, ale nejsou podmínkou.
STÁŽISTÉ Ondřej Sedláček
Hlavní město PrahaIT

Umělá inteligence, které rozumíme

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
V poslední době došlo k bouřlivému rozvoji umělé inteligence především díky hlubokým neuronovým sítím, které dokáží při svém učení využít rozsáhlé datové soubory a efektivní způsob výpočtu. Neuronové sítě mají ovšem i svoje nevýhody. Jednou z nich je jejich omezená schopnost vysvětlit proč došly k určitému závěru nebo rozhodnutí. Tento model se do určité míry chová jako černá skříňka (black box). Cílem této stáže bude studium a aplikace metod umělé inteligence, které dokáží poskytnout vysvětlení a zdůvodnění svého závěru nebo rozhodnutí. Takováto vlastnost je důležitá a žádoucí v mnoha aplikacích, např. ve zdravotnictví, právu a vzdělávání. V rámci stáže se seznámíme s Bayesovskými sítěmi, které jsou založeny na teorii pravděpodobnosti a na modelování vztahu mezi veličinami pomocí orientovaných grafů. Zaměříme se i na některé jejich aplikace. Stážisté si pod vedením lektora budou moci vytvořit vlastní model pro řešení problému z oblasti jejich zájmu.
STÁŽISTÉ David Jirásko, Jana Uglickich, Matěj Zelenka
Hlavní město PrahaIT

Analýza historických map pomocí metod hlubokého učení

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Jan Schier
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
POZNÁMKA: Výhodou pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku. Zkušenost s programováním v jazyku Python je vítána. Možná využijeme i dovednosti v programování webových aplikací.
Cílem této stáže je automatizovaná extrakce vodních toků (jinými slovy, vyhledání řek) v historických mapách. Vodní toky tvoří významný krajinný prvek a jsou předmětem zájmu kartografů už od starověku. Způsoby jejich znázornění se v závislosti na čase, vývoji společnosti a stavu poznání měnily. Pro výzkum těchto změn je třeba mapy digitalizovat a následně vodní toky z mapových dat extrahovat. V mapách je však zapsána řada dalších informací - jsou v nich zakreslena města, lesy, jsou v nich popisky a ozdobné prvky. Zároveň mají historické mapy typicky formu uměleckých rytin, nepoužívají tedy barvu jako informaci. Extrakce vodních toků je proto poměrně složitý a časově náročný proces, který dosud nebyl příliš automatizovaný. V současné době se jako nadějné jeví využití různých přístupů hlubokého učení, na které se zaměříme i v této stáži. V jejím průběhu budeme pracovat se skeny map z 16. a 17. století. Na stáži budeme používat volně dostupné knihovny pro deep learning a zpracování dat v Pythonu, jako je např. Keras nebo PyTorch, Numpy, scikit-learn. Pro práci využijeme také výpočetní servery a GPU karty, dostupné na pracovišti - zde se může hodit povědomí o Linuxu (ssh a základní práce s příkazovou řádkou).
STÁŽISTÉ Václav Knapp
Hlavní město PrahaIT

Analýza archeologických keramických nálezů pomocí metod strojového učení

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Jan Schier
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
POZNÁMKA: Výhodou pro stáž je znalost angličtiny a určitá zkušenost s programováním v jazyku Python. Možná využijeme i dovednosti v programování webových aplikací.
Analýza archeologických nálezů keramiky může poskytnout řadu informací o kultuře, která je zhotovila. Pro jejich průzkum se používá řada metod, počínaje vizuální inspekcí povrchu a zdobení nálezů, přes mikroskopický průzkum až po rentgenový průzkum. Ten umožňuje získat řadu informací o vnitřní struktuře výrobku, použitých materiálech, i způsobu jeho výroby. Na stáži budeme pracovat právě s rentgenovými snímky úlomků keramiky a pomocí různých metod hlubokého učení budeme analyzovat jejich strukturu. Budeme při tom používat volně dostupné knihovny pro hluboké učení, zpracování dat a vizualizaci v Pythonu, např. Keras nebo PyTorch, Numpy, scikit-learn. Pro práci využijeme také výpočetní servery a GPU karty, dostupné na pracovišti - zde se může hodit povědomí o Linuxu (ssh a základní práce s příkazovou řádkou). Možná je i částečně telekonferenční forma schůzek, podle časových možností a preferencí studentů.
STÁŽISTÉ Daniel Pojhan
Hlavní město PrahaMatematika

Numerický model pro obchodování na burze

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan Swart
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i, Pod vodárenskou věží 4, 18200 Praha 8
S mnoha komoditami se dnes obchoduje na trzích, kde mohou obchodníci komunikovat prostřednictvím tzv. knihy objednávek. Do takové knihy obchodníci zapisují nabídku na prodej nebo nákup určitého množství komodity za zvolenou cenu. Takové nabídky se nazývají limitní příkazy a existují ve dvou typech: limitní příkazy na nákup a limitní příkazy na prodej. V praxi limitní příkazy davají pouze velcí obchodníci, takzvaní market makeři. Ostatní obchodníci neobchodují přímo mezi sebou, ale pouze přes tyto market makery. Ti do knihy objednávek zapisují příkazy obou typů a vydělávají na malý cenový rozdíl mezi nimi. Aby byli úspěšní musí však reagovat na aktuální nabídku a poptávku. Během stáže student nechá dva market makery mezi sebou soupeřit v sjednodušeném modelu, kde nabídka a poptávka se náhodně mění v čase, aby zjistil, jaká strategie pro market makery je nejúspěšnější.
STÁŽISTÉ Eduard Červinka, David Roček

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.