Informace pro studenty

1
2
3

 

HARMONOGRAM (Co vás čeká?)
  • leden – začátek stáže, zahajte první schůzky s lektorem nebo lektorkou,
  • únorbřezendubenkvěten – sdílejte s námi vaše zkušenosti ze stáže! Posílejte nám fotky a videa z vašeho výzkumu nebo z akce Týden mozku AV ČR a označujte nás na sociálních sítích,
  • červen – navštivte Veletrh vědy nebo se zapojte do prezentace konkrétního pracoviště AV ČR, na kterém vašI stáž vykonáváte,
  • červenec – srpen – prázdninový režim (možnost intenzivnější účasti na stážích), foťte, točte, sdílejte s námi, jak to na vaší stáži vypadá a jak váš výzkum pokračuje,
  • září – nahrajte nejlepší fotografie ze stáže do aplikace na tomto webu,
  • říjen – odevzdejte anotaci stáže a prezentaci na závěrečnou Studentskou vědeckou konferenci,
  • listopad – zúčastněte se závěrečné Studentské vědecké konference a Týdne Akademie věd ČR, vyplňte evaluační dotazník a ukončete svoji stáž.
PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ

Studentské vědecké stáže projektu Otevřená věda jsou určeny pro student/ky středních škol z celé České republiky (včetně studentů maturitních ročníků v případě, že budou pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ). Student/ka, který/á je vybrán/a na stáž, doloží potvrzení o denním studiu. V listopadu každého roku probíhá přihlašování na stáže v následujícím ročníku.

VÝBĚR STÁŽE

Aktuální nabídku témat studentských vědeckých stáží nalezne student v DATABÁZI STÁŽÍ. Stáže lze filtrovat podle čtyř kritérií: vědní oblast, místo, ve kterém bude stáž probíhat, jednotlivé vědní obory a ústav AV ČR, na kterém stáže probíhají. Studenti se mohou hlásit na stáže v různých krajích bez ohledu na místo jejich bydliště.

PŘIHLÁŠENÍ NA STÁŽ

Student/ka se na vybranou stáž přihlásí prostřednictvím webové aplikace. Po vyplnění základních údajů se student/ka může přihlásit na vybranou stáž vyplněním a odesláním přihlášky. Součástí přihlášky jsou povinné přílohy: životopis a motivační dopis + nepovinná příloha reference (diplomy, osvědčení, atd.). 

PŘIJETÍ NA STÁŽ

O přijetí či nepřijetí na stáž rozhoduje vždy lektor/ka stáže na základě životopisu, motivačního dopisu a referencí. Ve chvíli, kdy si studenta/ku jeden lektor vybere na svoji stáž, nelze již studenta/ku vybrat na jinou stáž, na kterou si také podal/a přihlášku. O přijetí či nepřijetí na stáž budeme informovat mailem. Poté lektor/ka kontaktuje studenta/ku a dohodnou si zahájení a průběh konkrétní stáže. Ve smluveném termínu nastoupí student/ka na pracoviště a zahájí stáž. Student/ka může v rámci Otevřené vědy 2024 absolvovat pouze jednu stáž. Na každou stáž mohou být vybráni jeden až tři studenti, kteří budou danou stáž absolvovat společně.

Student/ka, ústav AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá, a Středisko společných činnosti AV ČR jako realizátor projektu spolu uzavírají Dohodu o vykonávání studentské vědecké stáže.

PRŮBĚH STÁŽE 

Stáž v roce 2024 probíhá od ledna do listopadu. Časový rozvrh stáže určuje lektor/ka, po dohodě se stážisty, tak, aby to oběma stranám vyhovovalo. Minimálně by stáž měla probíhat 8 hodin v měsíci. Přesný časový harmonogram závisí na dohodě s lektorem/kou. Stáže probíhají přímo na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR. 

DENÍK ZE STÁŽE

Na konci každého měsíce vyplní stážista/ka Deník v aplikaci Otevřená věda, která je dostupná přes tento web. Stručně v něm popíše, co se v daném měsíci na stáži vykonalo. Deník se pak automaticky pošle lektorovi/ce, který/á Deník schválí. Deník by měl být vyplněn nejpozději poslední den v měsíci. Do Deníku se v roce 2024 nezapisují konkrétní cesty k proplacení jízdenek.

PROPLÁCENÍ JÍZDNÉHO

Studentovi nebo studentce bude realizátorem projektu poskytnut příspěvek na jízdné podle vzdálenosti trasy, jež uskuteční (z místa bydliště nebo sídla navštěvované školy na adresu pracoviště instituce). Příspěvek na jízdné bude uhrazen po splnění těchto podmínek:

vykázání pravidelné měsíční docházky stáže v Deníku stáže a

čestným prohlášením studenta o dojezdové vzdálenosti na pracoviště instituce.

Příspěvek na jízdné bude proplácen měsíčně ve výši 200 Kč nebo 100 Kč, maximálně 2 200 Kč/rok (v případě dojezdové vzdálenosti 100 a více km) nebo 1 100 Kč/rok (v případě dojezdové vzdálenosti 30 – 100 km). Příspěvek na jízdné bude vyplacen jednorázově, a to nejpozději do 30. 11. 2024. Realizátor projektu zároveň vyřizuje veškerou administrativu a organizaci s tímto spojenou.

AKCE OTEVŘENÉ VĚDY

Stážisté mají povinnost vypracovat ze svého působení na stáži anotaci a prezentaci se kterou se aktivně zúčastní závěrečné Studentské vědecké konference, která se uskuteční od 6. do 8. listopadu 2024 v Praze. Na konferenci budou stážisté prezentovat dosažené výsledky své práce na stážích ve třech oborově rozlišených kategoriích. Jedna stáž je vždy představena jednou prezentací. Všichni studenti, kteří na danou stáž chodí, ji prezentují jako jeden tým.

Konference je rozdělena do tří soutěžních kategorií podle vědních oblastí zastoupených v Akademii věd ČR následovně:

I. vědní oblast: Oblast věd o neživé přírodě

II. vědní oblast: Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

III. vědní oblast: Oblast humanitních a společenských věd

VÝSTUPY ZE STÁŽE

Stážisté mají povinnost odevzdat tyto výstupy:

  • 5 fotografií v tiskové kvalitě z průběhu stáže

termín: nejpozději do 30. 9. 2024

  • podklady pro prezentaci stáže na konferenci (anotaci stáže pro odbornou porotu a prezentaci)

termín: nejpozději do 1. 10. 2024 (anotace) a do 30. 10. 2024 (prezentace)

  • evaluační dotazník

termín: nejpozději do 30. 11. 2024

OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STÁŽE

Po skončení stáže student(k)a obdrží certifikát o absolvování stáže. Certifikát dostane student(k)a, pokud celý rok absolvoval/a stáž a má vyplněné Deníky za každý měsíc. Vítězové studentské konference získají také diplom potvrzující jejich výhru. O potvrzení pro školu (například kvůli omluvě absence) lze požádat kdykoli během roku mailem na adrese info@otevrenaveda.cz.

UKONČENÍ STÁŽE

Pokud student nebo studentka potřebuje z vážných důvodů stáž ukončit předčasně, oznámí to svému lektorovi nebo své lektorce a také organizátorům mailem na adresu info@otevrenaveda.cz. Pokud se ukončuje stáž až po podpisu Dohody o vykonávání studentské vědecké stáže, je nutné podepsat i další dokument Dohody o ukončení studentské vědecké stáže.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete ZDE.

Projekt je financován Akademií věd České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.