Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaChemie

Elektrochemická analýza sloučenin na bázi guanidinu.

LEKTOR STÁŽE Ing. Natália Gira
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Sloučeniny na bázi guanidinu se dostaly do popředí zájmů již v druhé polovině minulého století, a to díky jejich širokému využití v organické syntéze, katalýze či bioaktivních systémech. Biologická aktivita a jedinečné elektronové vlastnosti je předurčují k využití v moderní medicíně, katalýze, koordinační chemii a v mnoha dalších odvětvích výzkumu. Ve skupině molekulární elektrochemie a katalýzy se zabýváme především jejich využitím v koordinační chemii přechodných kovů pro katalytické a foto-fyzikální aplikace.
Stážistka Tereza Randáková
Hlavní město PrahaFyzika

Určení velikosti diamantových nanočástic pomocí Ramanovy spektroskopie

LEKTOR STÁŽE Ing. Aleš Vlk
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Většina Ramanových spekter, které je možné vidět ve vědeckých publikacích začínají u hodnot Ramanova posunu 100 cm-1. Ovšem i oblast Ramanova spektra pod 100 cm-1 obsahuje cenné informace o akustických fononech, případně o vibracích těžkých prvků. Akustické vibrační módy mohou sloužit k určení velikostní distribuce nanočástic1 nebo polymorfismu molekul (nejčastěji léčiv) a obsahují též například informace o správné biologické funkci proteinů.2 Nicméně, tyto módy nejsou při standartním uspořádání přístupné.3 V tomto uspořádání je, od vzorku, odražený laserový svazek odfiltrován hranovým filtrem (Edge filter), jehož hrana obvykle leží ve vzdálenosti okolo 100 cm-1 od vlnové délky laseru. Jedním z cílům této práce bude rozšířit stávající přístroj o sadu optických filtrů pro zúžení (očistění) laserového svazku a nahrazení standartního hranového filtru několika braggovskými filtry (Bragg filter, Low wavenumber notch filter).4 Tyto filtry propouštějí pouze úzkou část spektra v okolí dané excitační vlnové délky, a tudíž umožnují měřit spektra Ramanova rozptylu až do +/- 10 cm-1. Jedním z úkolů bude navrhnout a zrealizovat prostorově úsporné uspořádání filtrů pro očištění laserového svazku a Braggových filtrů pro měření vibračních módů nízkých frekvenci a následná optimalizace. V druhé části práce bude optimalizovaná metoda využita pro měření reálných vzorků, zejména nanokrystalů diamantu a křemíkových nanočástic. Z porovnáním s dalšími detekčními technikami na měření velikosti nanočástic vyhodnotíme posun akustických modů v závislosti na vlastnostech nanočástic a provedeme srovnání s teoretickým modelem.
Stážisté Julie Křimská, Aneta Piklová
Středočeský krajEkologie

Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci v NPP Hadce u Želivky

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V rámci realizace záchranného projektu pro kuřičku hadcovou dochází na jejích stanovištích k managementovým zásahům, zejména ke kosení, lesní pastva, prosvětlování či narušování drnu. Cílem stáže bude zhodnocení dopadu těchto zásahů na hadcovou vegetaci a vybrané diagnostické druhy. Na základě těchto dat bude navržený nejvhodnější typ (či kombinace) zásahů na jednotlivých lokalitách. Hlavní náplní stáže bude práce v terénu. Studenti se seznámí s metodami hodnocení vegetace, se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech chráněných území
Stážistka Kateřina Příbramská
Středočeský krajAstronomie

Vlastnosti meteorického roje kappa Cygnid na základě pozorování Evropskou bolidovou sítí

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Borovička, CSc.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Meteorické roje jsou způsobené proudy části (meteoroidů) uvolněných z jejich mateřského tělesa, většinou komety. Roj je možné pozorovat v době, kdy Země při svém oběhu okolo Slunce prochází tímto proudem. Meteoroidy se v zemské atmosféře odpařují a vytvářejí světelný úkaz – meteor. Jasným meteorům říkáme bolidy. Doba trvání roje závisí na šířce proudu a aktivita roje (počet meteorů za hodinu) na hustotě proudu. Kappa Cygnidy jsou méně známým meteorickým rojem. Jejich maximum nastává v srpnu, ale aktivita není stejná každý rok. Bylo vypozorováno, že roj je výrazně aktivní vždy po sedmi letech. Roj je také charakteristický přítomností bolidů s jasnými vzplanutími způsobenými náhlými rozpady meteoroidů v atmosféře. Mateřské těleso není bezpečně známo. Kandidáty je několik planetek. Evropská bolidové síť je síť fotografických kamer rozmístěných na území České republiky, Slovenska a několika dalších států, určených k pozorování bolidů. V roce 2021 síť zaznamenala větší množství bolidů z roje kappa Cygnid. Cílem práce je vyhodnotit atmosférické a oběžné dráhy těchto bolidů a porovnat je s dříve publikovanými údaji.
Stážistka Anna Marie Vančurová
Středočeský krajAstronomie

Tvary fragmentů meteoritů

LEKTOR STÁŽE RNDr. David Čapek, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Meteoroidy jsou přírodní objekty o velikostech pod jeden metr, pohybující se meziplanetárním prostorem. Jsou to tělesa příliš malá na to, abychom je sledovali pomocí dalekohledů a tak většinu informací získáváme pozorováním meteorů a bolidů - světelných jevů spojených s jejich průletem atmosférou. Jednou z nezodpovězených otázek je, jak rychle rotují. Vývoj rotace je nutné počítačově modelovat a pro to potřebujeme znát jejich tvary. Zde je však zásadní problém - tvary meteoroidů není možné určit z pozorování. Tvary meteoritů nalezených na zemském povrchu, rovněž nic neříkají o tvaru původního meteoroidu před vstupem do atmosféry. My jsme se pokusili získat věrohodné tvary meteoroidů (asteroidálního původu) tak, že jsme napodobili proces jejich vzniku hyperrychlostním rozbitím vzorku meteoritu. Vybrali jsme vhodné úlomky a jejich tvary jsme zdigitalizovali pomocí rentgenové tomografie. Student se seznámí s nejběžnějšími typy meteoritů, lehce se dotkne základů fyziky meteorů a meteoroidů a bude spolupracovat na analýze úlomků meteoritu a jejich digitálních 3D tvarů.
Stážistka Eliška Hanušová
Hlavní město PrahaAstronomie

Dráhy hvězd v galaxiích

LEKTOR STÁŽE RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Obecným cílem stáže je seznámit se s tím, jak se popisuje a modeluje gravitační pole galaxií a jak se v něm pohybují hvězdy. Konkrétním úkolem pak bude naprogramovat trajektorie vybraných hvězd v naší Galaxii s využitím nejnovějších dat získaných kosmickou observatoří Gaia. Získané poznatky a dovednosti zahrnují práci s moderními katalogy astronomických dat, programování jednoduchých fyzikálních úloh, řešení pohybových rovnic těles v gravitačním poli a zobrazování fyzikálních dat.
Stážisté Filip Viktor Hanzlík, Filip Hošek, Tereza Malá
Hlavní město PrahaAstronomie

Gravitační pole galaxií, temná hmota a srážky galaxií

LEKTOR STÁŽE RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem stáže je seznámit se s popisem gravitačních polí galaxií, s rolí, jakou v něm hraje tzv. temná hmota, a s tím, jak se modelují srážky galaxií, které jsou podle současného stavu poznání jedním z hlavních procesů, díky nimž se galaxie vyvíjejí. Konkrétním úkolem bude naprogramovat srážku trpasličí galaxie s velkou spirální nebo eliptickou galaxií. Získané poznatky a dovednosti zahrnují seznámení se s moderními pozorováními a teorií struktury a vývoje galaxií, programování jednoduchých fyzikálních úloh, řešení pohybových rovnic těles v gravitačním poli a zobrazování fyzikálních dat.
Stážisté Adéla Čuchnová, Václav Mařík, Janella Nyaboke Růžičková, Lukáš Veškrna
Hlavní město PrahaFyzika

Multilayered structure of functional coating of NiTi alloy on steel substrate

LEKTOR STÁŽE Dr. Sneha Samal
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Multilayered structure of functional coating of NiTi alloy on steel substrate need to investigate for the functional behaviour in correlation with microstructural observation. The interfacial adhesion of functional coating on steel substrate need to be analyzed and hardness from substrate to interface and coating need to be determined. The compositional variation will be determined by using line scan from substrate to coating. A correlation will be established on the structural , chemical, hardness behaviour.
Stážista Mikulas Sulovsky
Hlavní město PrahaFyzika

Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla

LEKTOR STÁŽE Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student bude participovat na vývoji zcela nových unikátních fosforových materiálů, které mají předpoklady k využití při konstrukci laditelného zdroje bílého světla - takzvané chytré LEDky. Nejzajímavější fosfory pak bude aplikovat přímo na budicí LED zdroje a zkoumat jejich optické vlastnosti. Naučí se pracovat s metodami časově-rozlišené luminiscenční spektroskopie a obecně se seznámí s provozem ve fyzikální laboratoři s nejmodernějším vybavením.
Stážisté Jindřich Dvořáček, Jakub Ježek, Markéta Olšovcová
Hlavní město PrahaFyzika

Exploring Quantum Theory with Qubits

LEKTOR STÁŽE Dr Subhroneel Chakrabarti
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 9
POZNÁMKA: The language of communication will be English. Towards the latter part of the internship, the intern must have access to a computer with at least 4 GB RAM and a standard internet connection.
21st Century will be the age of quantum computers. Like the digital age changed our society unprecedentedly, quantum computers are expected to be the next paradigm shift in our technological evolution. In the past couple of years, thousands of inquisitive, sincere, and enthusiastic high school students across the globe have received exposure to this booming field of research. Why should you be left behind? This internship will be divided into two parts. The first part will introduce the physical and mathematical aspects of quantum mechanics and quantum computation. No pre-requisite apart from the expected knowledge of high-school mathematics and physics is necessary. Once the intern(s) develop a grasp of the theory, we will move on to the final part, which will teach them how to write simple codes for classical and quantum computers. It is not necessary to have prior experience in coding. Eventually, the intern will have acquired enough knowledge to write and develop their own code to solve a particular problem. Physics examples will preferably inspire the nature of the problem. However, it is possible to choose a project in a relevant area outside physics where quantum computing is already impacting. The specific problem will be finalized based on the interest and performance of the intern(s) during the first part of the internship. The intern(s) will get the opportunity to run their code on a remote quantum computer/simulator. Throughout the internship, the intern(s) will also experience first-hand the culture and practices of cutting-edge scientific research. Among other aspects, this will primarily entail actively engaging in research-oriented problems, performing research-oriented activities in a team, and substantially developing their communication and presentation skills, both written and oral.
Stážisté Kristina Prošková, Denisa Vítková, Berenika Zemanová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.