Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Experimentální astročásticová fyzika

LEKTOR STÁŽE RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 2, Praha 8
Vesmírné objekty vyzařují v obrovské škále energií. Na našem pracovišti se zabýváme těmi nejvyššími energiemi jaké byly kdy pozorovány. Předmětem stáže bude seznámení se s metodami detekce kosmického záření, práce s detektory, nabírání a zpracování dat, interpretace a prezentace.
STÁŽISTÉ Štěpán Bílek
Hlavní město PrahaFyzika

Porovnání otevřených dat z experimentů na urychlovači LHC

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8
Velký hadronový urychlovač LHC v mezinárodní organizaci pro částicovou fyziku CERN je největším urychlovačem na světě. Experimenty na něm měří srážky protonů a snaží se objevit nové částice a přesně proměřit vlastnosti srážek. Nejznámějším objevem je pozorování Higgsova bosonu. Část reálných dat ze 4 velkých experimentů byla uvolněna všem zájemcům. V rámci stáže se student seznámí s nástroji na zpracování dat a bude moci vytvořit vlastní zjednodušenou analýzu poskytnutého vzorku dat. Cílem je porovnat snadnost nebo obtížnost připravených nástrojů z různých LHC experimentů. Práce je vhodná pro studenty se zájmem o fyziku a výpočetní techniku. Většina úkolů spočívá ve studiu formátu dat, nástrojů na jejich zpracování a úpravu programů.
STÁŽISTÉ Matěj Čermák, Matěj Dittrich
Hlavní město PrahaFyzika

Defekty v dvourozměrném krystalu

LEKTOR STÁŽE Ing. Martin Jindra
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Dolejškova 2155/3 Praha 8 182 23
Defekty v materiálech mohou mít významný vliv na jejich fyzikální vlastnosti. V případě dvourozměrných materiálů, jako je grafen, je tento vliv ještě výraznější, protože snížené rozměry materiálu zvyšují jeho citlivost na defekty. Cílem této práce je připravit exfoliované vzorky grafenu s různou koncentrací defektů. Tyto vzorky budou následně charakterizovány pomocí Ramanovy spektroskopie. Cílem je stanovit vztah mezi podmínkami pro tvorbu defektů a jejich koncentrací. Tento vztah bude použit pro vytvoření protokolu pro opakovanou přípravu definovaného defektního grafenu.
STÁŽISTÉ Karolína Králíková, Václav Zajac
Hlavní město PrahaFyzika

Modelování interakce molekul s kovovými povrchy

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Ústav organické chemie a biochemie AVČR Flemingovo náměstí 2 16610 Praha 6, Dejvice
V blízkosti povrchu kovů, např. zlata, se mění vlastnosti molekul. Často více rozptylují světlo, což lze využít v Ramanových spektrech k jejich citlivější detekci. Např. zlatá nanovlákna byla použita k detekci chirálních molekul, tj. těch jejichž zrcadlové obrazy se mají jako pravá ruka k levé (viz. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/212.pdf). V rámci stáže bychom se pro lepší pochopení těchto jevů pokusili modelovat spektra a strukturu modelových systémů pomocí moderních výpočetních metod.
STÁŽISTÉ Václav Gärtner
Hlavní město PrahaFyzika

Data science for crystal structures

LEKTOR STÁŽE Dr.rer.nat. Wolfgang Hornfeck
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 10/112, 162 00 Praha 6
POZNÁMKA: The internship will be held in the English language.
The internship will show how physical experiments and theory related to crystal structures and their properties are interrelated. The internship focuses on the analysis of crystal structures with computer software developed at the institute in order to uncover novel characteristics of crystal structures. If the intern is interested a part of his work can be related to programming using the Python language. The intern will get an overview about the work in all of the department. The intern will participate in state-of-the-art research. The internship will be aimed more on the individual training of conceptual skills, thus an inclination of the intern towards theoretical thinking and general problem solving combined with strong communication skills will be beneficial. Whether or not the intern has these skills already is not important, however, important is an interest and openness for learning.
STÁŽISTÉ Daniel Havrda, Oto Sládek, Michal Wurtherle
Hlavní město PrahaFyzika

Magnetické skyrmiony pro neuromorfní počítání

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Student(ka) se zájmem o tuto stáž by měl(a) mít pozitivní vztah k programování. Během stáže bude používán hlavně programovací jazyk Python. Předchozí znalost tohoto jazyka není nutností, ale je výhodou. Student(ka) bude pravděpodobně pracovat v týmu, proto je důležitá ochota komunikovat a diskutovat s kolegy.
Neuromorfické počítání je inovativní vědní disciplínou, která se snaží napodobit principy a struktury lidského mozku prostřednictvím reálných fyzikálních systémů. Oproti klasickým digitálním počítačům, které pracují se sérií binárních čísel, neuromorfní systémy využívají architektury, které více připomínají fungování nervových buněk. Díky schopnosti efektivně zpracovávat a učit se komplexním datům má neuromorfické počítání velký potenciál v mnoha odvětvích, jako jsou například rozpoznávání vzorů, autonomní robotika a řešení složitých optimalizačních problémů. Nicméně, v oblasti neuromorfního počítání stále existují výzvy a otázky, které vyžadují hlubší pochopení a inovativní přístup. Jednou z nich je efektivní manipulace studovanými fyzikálními systémy. V rámci této stáže se podíváme na systémy magnetických skyrmionů a možnosti jejich využití pro neuromorfní počítání. Magnetické skyrmiony jsou topologické struktury, které vznikají v některých magnetických materiálech, a mají vlastnosti podobné částicím. Díky možnosti pohybovat magnetickými skyrmiony pomocí elektrických impulzů, mají skyrmiony široký aplikační potenciál pro neuromorfní počítání. Cílem této stáže bude pomocí metod strojového učení vytvořit učící se model pro efektivní manipulaci magnetickými skyrmiony.
STÁŽISTÉ Tomáš Čermák, Natálie Faryadová, Viktorie Maniurová
Hlavní město PrahaFyzika

Plazmová modifikace povrchu a měření optických vlastností povrchových defektů

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8
POZNÁMKA: Vhodné pro mimopražské studenty.
Mikro krystalické práškové vzorky s vysokým poměrem povrchu k objemu jsou využívány v aplikacích pro přeměnu energie, pro fotokatalýzu, jako přísady do stavebních směsí atd. Ve Fyzikálním ústavu Akademie věd jsme ve spolupráci s českou firmou SVCS Process Innovation s. r. o. v letech 2011-2021 vyvinuli a postavili prototyp reaktoru na principu indukčně vázané plazmy (ICP, 13,56 MHz, 300 W, procesní plyny: H2, O2, Ar, N2) pro plazmovou modifikaci práškových vzorků. Plazma obsahuje energetické elektrony, kationty, excitované radikály a molekuly zajišťující modifikaci povrchových vlastností při relativně nízké teplotě vzorku. Držák vzorků ve tvaru otočné kolébky je bud elektricky izolovaný (křemenné sklo) nebo uzemněný (nerezová ocel) což má zásadní vliv na interakci plazmy se vzorkem. Čistota plazmy je monitorována optickým emisním spektrometrem (OES, 400-1000 nm). Efekty vlivu plazmy na povrchové stavy budeme studovat pomocí infračervené absorpční (FTIR), Ramanovské a fotoluminescenční spektroskopie v širokém spektrálním oboru, a to jak za pokojové teploty, tak v He kryostatu při nízkých teplotách okolo 4 K. Doznívání fotoluminiscence bude měřeno pomocí pulzní UV LED metodou fázového posuvu mezi excitačním a emisním signálem při sinusoidálním buzení. Student se seznámí s principy detekce signálu osciloskopem a synchronním detektorem. Student bude pracovat s ekologickými materiály jako např. SiO2, ZnO, apod.
STÁŽISTÉ Radim Novák, Štěpán Remeš
Hlavní město PrahaFyzika

Kvantově chemické výpočty molekul

LEKTOR STÁŽE Mgr. Mikuláš Matoušek
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8
POZNÁMKA: Ke stáži je vhodné mít vlastní notebook
S postupným navyšováním výpočetního výkonu počítačů se ukazuje jako čím dál praktičtější vlastnosti chemických sloučenin a reakcí neměřit v laboratoři, ale místo toho počítat v počítači. Zatímco pro velkou část molekul se tyto výpočty staly téměř rutinní záležitostí, u některých, často obsahujících atomy přechodných kovů, je situace o mnoho komplikovanější. U nich totiž nelze kvůli silné interakci rozdělit pohyb jednotlivých elektronů a řešit je jednotlivě. Bohužel se dost často jedná o ty nejzajímavější problémy, protože atomy přechodných kovů jsou mimo jiné zodpovědné za katalýzu velké části reakcí v živých organismech. V naší skupině se zabýváme právě těmito problematickými molekulami, a to nejen na úrovni samotných výpočtů, ale především vývojem nových výpočetních metod. V rámci této stáže se student naučí provádět kvantově chemické výpočty pomocí standardních programů, a poté získané schopnosti využije na modelování nějaké konkrétní molekuly.
STÁŽISTÉ David Králík, Jakub Kutscherauer, Jan Zrůst
Hlavní město PrahaFyzika

Luminiscenční vlastnosti nových materiálů

LEKTOR STÁŽE Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6
Jev luminiscence lidstvo fascinoval od nepaměti a často byl opředen tajemstvím. V dnešní době luminiscenci běžně používáme v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti, od světlech v mobilu po moderní detektory radiace. Přijďte nakouknout do laboratoří Luminiscenčních a scintilačních materiálů, naučit se pracovat s aparaturou časově-rozlišené luminiscenční spektroskopie, ale hlavně poznat zábavu a úskalí spojená s experimentální fyzikou.
STÁŽISTÉ Petr Kozák, Daniil Lahvinenka, Martina Vítovcová
Hlavní město PrahaFyzika

Příprava a měření nitridových polovodičových struktur

LEKTOR STÁŽE prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 10, Praha 6 ,162 00
POZNÁMKA: Studentům stačí solidní základy středoškolské fyziky, ostatní se naučí u nás.
Technologie plynné epitaxe z organokovových sloučenin (MOVPE – z anglického Metal Organic Vapour Phase Epitaxy) patří do skupiny epitaxí z plynné fáze. Pro přípravu sloučeninových polovodičů (jako jsou GaAs, InAs, GaN, InGaN, AlGaN apod.) se využívají organokovové molekuly (např. Ga(CH3)3) a hydridy (např. NH3). Tyto prekurzory jsou v plynné fázi spolu s nosným plynem, kterým je obvykle vodík nebo dusík s čistotou lepší než 1 ppb (1 molekula nečistoty na 109 molekul nosného plynu), dopravovány do reaktoru. V reaktoru, zahřátém na teploty kolem 1 000 °C, poté dochází nad zahřátou podložkou (což bývá GaAs, nebo i safír Al2O3, křemík či GaN), k tepelnému rozkladu těchto prekursorů a atomy z nich uvolněné se deponují na na substrát a tvoří jednotlivé monokrystalické vrstvy materiálu, třeba i monoatomární. Touto metodou je možné připravit vysoce kvalitní a ultra-tenké polovodičové vrstvy s nízkou koncentrací defektů i nečistot. Je také možné připravovat složité struktury z různých materiálů, tzv. heterostruktury. Tyto struktury se využívají jako aktivní oblasti v mnoha již používaných součástkách jako jsou LED, laserové polovodičové diody, vysokofrekvenční výkonné tranzistory (HEMTy), detektory a scintilátory, apod. Struktury připravené v naší laboratoři (https://www.fzu.cz/~movpe/index.html) se měří a studují na nejmodernějších přístrojích v řadě laboratoří ve FZÚ i jinde. Sledují se optické, elektrické a strukturní vlastnosti vrstev a struktur. Studenti se budou podílet na přípravě i měření materiálů na bázi nitridu gallitého (GaN), které připravujeme pro reálné aplikace ve spolupráci s předními českými i mezinárodními firmami. Hlavní typy struktur budou v roce 2024 pravděpodobně AlGaN/GaN pro UV LED a pokud se podaří realizovat spolupráce s firmou Osram, tak struktury na bázi GaN pro scintilátory. Dále i HEMT (tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů) pro 5G sítě FV konvertory, snad i pro e-auta, a pro mnoho dalších aplikací. Studenti se soustředí na jednu či dvě z nich. Studenti se budou podílet na epitaxním růstu struktur. Zúčastní se měření optických (hlavně fotoluminiscence a Ramanova spektroskopie), strukturních (elektronová i hrotová mikroskopie, možná i RTG difrakce) a elektrických měření (transport elektronů, Hallův jev, možná i DLTS (studium hlubokých energetických hladin)). V průběhu stáže se plánují exkurse na Technickou univerzitu v Liberci a do firmy Crytur v Turnově, také snad do brněnského výzkumného centra CEITEC. Problematika je populárním způsobem prezentována na https://www.youtube.com/watch?v=7yZAhn2hirM a https://www.youtube.com/watch?v=C-G0FTzermc
STÁŽISTÉ Tereza Lichtenbergová, Lucie Závodná

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.