Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajBotanika

Hodnocení uměle vytvořených populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Hlavní období realizace stáže je druhá polovina června - první polovina července, kdy probíhá sběr dat v terénu. V tuto dobu bude stáž více inteznivní a bude probíhat v terénu
Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) je endemický kriticky ohrožený druh osídlující otevřené hadcové skalky s nízkou pokryvností ostatních druhů. Jeho výskyt je velmi fragmentovaný. V současné době roste pouze na 2 lokalitách vzdálených cca 40km – EVL Želivka (6 populací) a EVL Hadce u Hrnčíř (1 populace). Některé populace kuřičky hadcové byly již velmi malé a jedinci nebyli schopni produkovat semenáčky. Tyto populace byly proto uměle posíleny výsadbami předpěstovaných jedinců. Na několika vybraných místech byly vytvořeny populace nové. Stážisté se zapojí do hodnocení přežívání jedinců na lokalitách jak uměle vysazených, tak i přirozeně se vyskytujících. Studenti se seznámí i s metodami modelování vývoje populací v čase.
Stážistka Liliana Polická
Jihomoravský krajBotanika

Rozsivky archeologické lokality Bibracte (Francie)

LEKTOR STÁŽE Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V rámci archeologického výzkumu oppida Bibracte, kde sídlil Caesar se svými vojáky, když psa Zápisky o válce Galské, byla navrtána dvě přírodní prameniště. Oba odvrtané profily obsahují značný množství rozsivkových schránek co do počtu jedinců i druhů. V rámci stáže budou zhotoveny trvalé rozsivkové preparáty a preparáty pro elektronový mikroskop. Rozsivky budou studovány ve světelném i elektronovém mikroskopu.
Stážisté Cécile Čechová, Anežka Šušlíková
Hlavní město PrahaBotanika

Vztah mezi biomasou a stlačenou výškou rostlinných společenstev na Berounsku

LEKTOR STÁŽE Ing. Ondřej Cudlín, Phd.
INSTITUCE Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cíl stáže: Cílem stáže je seznámit studenta s všeobecnými principy vědecké práce a poskytnout studentovi informace a možnosti, aby se mohl sám do vědecké práce aktivně zapojit. Zároveň bude student seznámen s hlavními současnými problémy v oboru krajinná ekologie. Současným velikým problémem je působení klimatické změny, která již v současnosti významně ovlivňuje současné udržitelné využívání přírodních zdrojů, zejména lesních a zemědělských ekosystémů. Z tohoto důvodu je stále aktuálním tématem sledovat a hledat vhodné indikátory pro odhad produkce rostlinných druhů v lučních ekosystémech v podmínkách klimatické změny. Možnými indikátory jsou stlačená výška porostu a počet rostlinných druhů. Cíl práce: Cílem práce studenta je ověřit tři hypotézy. První hypotéza: při výskytu většího počtu druhů rostlin se zvyšuje i celková produkce rostlinného společenstva. Druhá hypotéza: při změně zastoupení hlavních funkčních skupin (traviny, byliny a bobovité) se mění také i celková produkce rostlinného společenstva. Třetí hypotéza: Mezi naměřenými hodnotami stlačené výšky porostu a množstvím biomasy travního společenstva existuje přímá úměra. Metodika: Pro sběr dat je již vybráno devět luk s odlišným vodním režimem a vždy tři louky mají stejný typ vodního režimu. Vybrané louky se nacházejí v okrese Beroun, v blízkosti obce Loděnice. Na vybraných lokalitách již výzkum probíhá 4 roky, šlo by tedy o získání dalších výsledků. Na každé louce bude probíhat sběr dat na pěti čtvercových studijních plochách. Na každé ploše bude proveden soupis rostlinných druhů (fytocenologický snímek) a změřena výška porostu speciálním měřícím talířem. Z každého čtverce bude poté odebrána biomasa rostlin, která bude roztříděna po jednotlivých funkčních skupinách (traviny, byliny a bobovité), usušena v sušárně a následně zvážena. Průběh stáže: Stáž bude kombinací konzultací, samostatné práce studenta a získání zkušeností při získávání dat přímo v terénu. Výstupem roční stáže bude prezentace na Studentské konferenci. Proto v zimních a jarních měsících (leden-duben) bude student zpracovávat českou i zahraniční literaturu týkající se daného tématu. Během studia a zpracování literatury bude několik konzultací, ale půjde z větší části o samostatnou práci, kterou student může provádět i z domova. Hlavním těžištěm stáže bude terénní práce od května do září. V květnu a v červnu budou probíhat první sledování rostlinného společenstva a odběry biomasy (náročnost přibližně 3 x 8hod) a následné třídění rostlin podle funkčních skupin (náročnost přibližně 3 x 8hod) a v srpnu a v září se všechny uvedené činnosti zopakují. Práce v terénu budu vždy za přítomnosti vědeckého pracovníka, který vše studentovi ukáže a student si bude moci vše vyzkoušet. S tříděním odebrané biomasy bude studentovi na začátku také pomáhat vědecký pracovník, než se student naučí rozeznávat jednotlivé skupiny a začne pracovat samostatně. Poslední etapou stáže od října do prosince bude zpracování a porovnání získaných výsledků s výsledky z předchozích let a s výsledky jiných autorů. Závěrečným výstupem bude příprava prezentace na Studentskou konferenci.
Stážista Jáchym Jakl
Olomoucký krajBotanika

Zapojení fotoreceptorů fototropinů a aniontových kanálů ve fotomorfogenezi rostlin rajčete Solanum lycopersicum

LEKTOR STÁŽE Prof., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
POZNÁMKA: Student bude provádět laboratorní experimenty v aseptických podmínkách. Bude studovat růst rostlin rajčete v podmínkách in vitro (na agarovém kultivačním médiu). Student bude měřit délku hypokotylu a kořene a studovat celkový fenotyp experimentálních rostlin v závislosti na koncentraci aplikovaného inhibitoru aniontových kanálů a v závislosti na vlnové délce světla. Výsledky bude zpracovávat a analyzovat a z nich vyvozovat závěry. S výsledky se může účastnit soutěže SOČ.
Světlo je klíčovým faktorem růstu a vývoje rostlin. Molekulární mechanizmy, kterými světelný signál řídí růst rostlin, však nejsou zdaleka objasněny. Modré světlo aktivuje aniontové kanály, což vede k inhibici prodlužování hypokotylu a byla vyslovena hypotéza, že aktivace aniontových kanálů může vést k omezení růstu snížením turgoru, který reprezentuje motor buněčného růstu. Projekt je zaměřen na studium úlohy aniontových kanálů ve fotomorfogenezi rostlin, a pomocí genetického přístupu, spočívajícího v analýze mutovaných rostlin, bude vyšetřováno, zda jsou v procesu regulace růstu modrým světlem zapojeny fotoreceptory fototropiny. Bude rovněž použit farmakologický přístup spočívající v aplikaci inhibitorů aniontových kanálů (NIF, 9-AC a NPPB) a ve studiu jejich vlivu na růst rostlin v závislosti na kvalitě světla. Experimenty budou prováděny v podmínkách in vitro na modelové rostlině Solanum lycopersicum, popřípadě Arabidopsis thaliana.
Stážistka Zora Lisníková
Olomoucký krajBotanika

Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k osmotickému stresu

LEKTOR STÁŽE Prof., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
Předkládaný projekt patří mezi projekty základního výzkumu z oblasti rostlinné fyziologie, genetiky a molekulární biologie. Pomocí genetického přístupu spočívajícího v analýze mutantů budeme vyšetřovat mechanizmy tolerance rostlin k abiotickým stresům, zvláště k osmotickému stresu. Kombinací farmakologických a molekulárních metod budeme vyšetřovat mechanizmy, kterými světlo ovlivňuje schopnost rostlin tolerovat abiotické stresy prostřednictvím regulace aktivity fotoreceptorů. Modelovými rostlinami budou mutanti rajčete Lycopersicum esculentum L. s defekty ve světelných signálních drahách.
Stážistka Olga Půčková
Hlavní město PrahaChemická technologie

Studium míchání v atypické míchané nádobě

LEKTOR STÁŽE Bc. Ondřej Gebouský
INSTITUCE Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž se věnuje stanovení spotřeby energie, doby, a kvality míchání v míchané nádobě s atypickým uspořádáním, vhodným pro výrobu léčivých látek produkovaných mikroorganismy. Léčiva se běžně vyrábí v míchaných a bublaných nádobách, tzv. bioreaktorech. Mikroorganismy jsou však velmi citlivé na podmínky výroby, dostatek kyslíku a čistotu prostředí. Návrhy bioreaktorů proto vyžadují velmi pečlivé vyvážení podmínek zajišťující kvalitní míchání vsádky s minimálním poškozením mikroorganizmů i léčivých látek. Během stáže se seznámíte s měřením doby míchání na experimentální míchané nádobě, která k potlačení tvorby středového víru využívá malé, šikmo uložené excentrické míchadlo s vysokými otáčkami. Pomocí vodivostních sond umístěných v nádobě budete sledovat šíření stopovací látky v závislosti na otáčkách a typu míchadla. Naměřená data následně poslouží ke srovnání efektivity míchání v experimentální nádobě se standarními, tzv. narážkovými nádobami. Kromě experimentování nahlédnete také pod pokličku matematického modelování proudění a porovnáte predikce matematických modelů s naměřenými daty.
Stážistka Aneta Řeháková
Středočeský krajChemie

Syntéza a charakterizace porézních polymerů

LEKTOR STÁŽE RNDr Jan Demel, Ph.D.
INSTITUCE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Organokovové sítě (Metal-Organic Frameworks) jsou rychle se rozvíjející obor krystalických materiálů založených na kombinaci kovových center s organickými spojovacími molekulami. Díky danné geometrii jednotlivých stavebních bloků vznikají porézní struktury s povrchem často 1000-2000 m2/g. Široká škála možných kovů a spojovacích molekul dává nepřeberné kombinace, jejichž vlastnosti mohou být ‚ušity na míru‘ dané aplikaci. Cílem stáže bude příprava nových porézních struktur a při té příležitosti si student bude moci vyzkoušet práci v laboratoři a vyhodnocování charakterizačních dat připravených materiálů.
Stážisté Matyáš Novotný, Dominique Peršínová
Hlavní město PrahaChemie

Umí ryby nakrmit salát tak aby byl nutričně dobrým salátem?

LEKTOR STÁŽE Ing. Lenka Langhansová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Technologie bezpůdního pěstování rostlin představuje možné řešení jak uživit neustále rostoucí populaci doprovázenou úbytkem dostupné zemědělské půdy. Akvaponický systém navíc dodává i živočišnou bílkovinu a patří mezi nejšetrnější systémy, co se týká spotřeby vody. Náš projekt je zaměřen na zachování či zlepšení nutriční kvality rostlin vypěstovaných v akvaponických systémech.
Stážisté Ema Lojková, Johana Mayerová, Michaela Merunková
Hlavní město PrahaChemie

Experimentováním v EDU laboratoři tě naučíme kreativně učit chemii

LEKTOR STÁŽE Ing. Květoslava Stejskalová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž je didaktická a částečně také učí stážistu, jak chemii popularizovat.
Stáž je vhodná pro zájemce o chemii, který by v budoucnu rád/ráda své znalosti a dovednosti předával dětem/žákům ZŠ jako učitel či jako lektor mimoškolních aktivit v přírodovědných kroužcích. Chcete se učit chemii zábavněji a srozumitelněji, než je obvyklé? Naučíme vás nejen dělat z vašeho pohledu "zábavné" experimenty, ale, a to především, pochopit, o jaký princip či jev se jedná a naučíte se, jak toto vše předat srozumitelně dále. Není nic horšího, než kantor, který stojí před popsanou tabulí a hledá místo na poslední rovnici nebo ten, který promítá jeden slide za druhým plný textu….. Studenti opisují a opisují (a fotí na tablety), pak se biflují a biflují (bez toho, že něčemu rozumí) a po písemce či zkoušení, vše zapomenou. A chemie - stává se pro ně stále více neoblíbenou. U nás nabízíme efektivní způsob příjmu znalostí: protože jsme vědci, tak učíme tím, co umíme dokonale - experimentem. Naši stážisté se v programu stáží seznámí se zajímavými chemickými tématy jak po stránce teoretické, tak hlavně, jak dané téma uchopit experimentálně. Naše didaktická stáž je naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit žáky ZŠ formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucí řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují.
Stážisté Vendula Doležalová, Lenka Duchanová, Lenka Machová
Hlavní město PrahaChemie

Sterolitografický 3D tisk hydrogelů pro biomedicinální aplikace

LEKTOR STÁŽE Ing. Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
INSTITUCE Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Při stereolitografickém 3D tisku se využívá k vytvoření materiálů radikálová chemická reakce iniciovaná UV zářením o určité vlnové délce – tzv. vytvrzování neboli síťující polymerizace. Materiály k vytvrzování jsou dnes běžně dostupné, jsou to reaktivní kapaliny – tzv. tiskové pryskyřice a jsou využívány k tvorbě např. dekorativních předmětů anebo pro dentální aplikace. Cílem projektu je rozšířit využití stereolitografického 3D tisku do oblasti tkáňového inženýrství. Chceme vyvinout novou tiskovou pryskyřici pro tisk takových materiálů, které budou schopny do své struktury po tisku přijmout významné množství vody (minimálně desítky procent původní hmotnosti), čímž vznikne hydrogel o přesném tvaru a geometrii. Dále je cílem navrhnout takové složení pryskyřice, aby případné extrakty z hotových výtisků byly minimální a nebyly toxické pro živé tkáně. Novou pryskyřici použijeme k tisku makroporézních substrátů vhodných pro kultivaci buněk.
Stážisté Tereza Dočekalová, Anna Holubářová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.