Informace o zpracování osobních údajů

Vážení lektoři, vážení stážisté a vážení uživatelé, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

 

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, tel.: +420 221 403 111, 
e-mail: ssc@ssc.cas.cz

 

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik-Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

 

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?-STÁŽISTA

 1. Vaše osobní údaje typu jméno a příjmení, adresa, datum narození, adresa a názevškoly, e-mail, telefon zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání této smlouvy.
 2. Dovolujeme si Vás informovat, že za účelem splnění smlouvy zpracováváme také osobní údaje Vašich zákonných zástupců. Jakožto smluvní strana berete na vědomí, žejste povinni dodržet poskytnutí informace o zpracování osobních údajů i vůči těmto osobám.
 3. Za účelem výkonu a obhajoby právních nároků budeme zpracovávat Vaše výše uvedené identifikační a kontaktní údaje. Tyto osobní údaje budou k uvedenému účelu zpracovávány na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem v tomto případě je výkon a obhajoba našich právních nároků. Tyto osobní údaje budoupro uvedený účel zpracovávány po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání řízení před těmito orgány. Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.
 4. Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, fotografie, videa, věk, název školy zpracováváme za účelem propagace projektu na webových stránkách www.otevrenaveda.cz, www.avcr.cz, na facebookových profilech https://www.facebook.com/otevrenaveda/, https://www.facebook.com/akademieved/ a vtištěných materiálech spojených spropagací projektu Otevřená věda, a to na základě Vašeho souhlasu. Tyto údaje zpracováváme po dobu 5 let
 5. Vaše osobní údaje typujméno, věk, fotografie, název školy dále zpracováváme pro účely prezentace medailonků stážistů na webové stránce projektu www.otevrenaveda.cz, a to na základě Vašeho souhlasu.Tyto údaje zpracováváme po dobu 5 let.

 

4. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč? - LEKTOR

 1. Vaše osobní údaje typu jméno a příjmení, zpracovávámeabychom mohli nabídnout Vaši stáž studentům. Tyto údaje budeme zpracovávat z důvodu uzavření Dohody o vykonávání studentské vědecké stáže.
 2. Vaše osobní údaje typu e-mail, telefon, korespondenční adresa zpracováváme, abychom Vás mohli informovat o přihlášených studentech a abychom Vás mohli kontaktovat v organizačních záležitostech spojených s výkonem stáže.
 3. Za účelem výkonu a obhajoby právních nároků budeme zpracovávat Vaše výše uvedené identifikační a kontaktní údaje. Tyto osobní údaje budou k uvedenému účelu zpracovávány na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem v tomto případě je výkon a obhajoba našich právních nároků. Tyto osobní údaje budoupro uvedený účel zpracovávány po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání řízení před těmito orgány.Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

5. Měření návštěvnosti a reklama

 • Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše služby, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Více informací.
 • Naše webové stránky dále využívají služby Google Analytics od společnosti společnost Google Ireland Ltd. Cookies, které pomocí této služby sbíráme, jsou využité k měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu. Posuzují se v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Více informací
 • Naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu a další cílení reklamy - tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi pomůžeme.

 

6. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouzev nezbytném rozsahutéž těmto kategoriím příjemců:

 • oprávněným zaměstnancům správce;
 • oprávněným zaměstnancům ústavAkademie věd ČR, v. v. i., na kterém probíhá Vaše stáž;
 • našim smluvním partnerům, případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránekposkytovatelům datových úložišť a marketingových služeb.

 

7. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Máte právo:

 • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;

Dále máte právo:

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajůse sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
 • Na přenositelnost svých údajů;
 • Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.