Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaLiteratura

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Florenci 1420/30, Praha 1, 110 00
POZNÁMKA: V roce 2024 bude stáž zaměřena na výzkum autorů a redaktorů regionálního tisku 19. a první poloviny 20. století
Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
STÁŽISTÉ Martin Jiří Bartoníček, Michaela Macíková, Adriana Väterová
Hlavní město PrahaOrientalistika

Orient zblízka I.

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Orientální ústav AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 00
Stážisté budou mít možnost seznámit se s tematicky různorodou prací výzkumníků Orientálního ústavu, a tím i s bohatou kulturou a historií asijských zemí, počínaje arabským světem přes jižní a jihovýchodní Asii až po Dálný východ. Účastní se zvláštního cyklu přednášek (včetně možnosti přednášek tak říkajíc na míru podle individuálního zájmu stážistů) a dalších oficiálních akcí pořádaných ústavem či pod jeho záštitou (Veletrh vědy, hudební festival Eastern Tunes). Stážisté budou pomáhat v ústavní knihovně, kde budou mít možnost přiučit se metody konzervace knih, anebo proniknout do informačních systémů a databází, možná je i práce pro redakce časopisů, které Orientální ústav vydává, anebo práce na rešerších pro konkrétní vědecké projekty.
STÁŽISTÉ Daniel Hrček, Michaela Chrástová, Natálie Janáková
Hlavní město PrahaOrientalistika

Orient zblízka II.

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Orientální ústav AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 00
Stážisté budou mít možnost seznámit se s tematicky různorodou prací výzkumníků Orientálního ústavu, a tím i s bohatou kulturou a historií asijských zemí, počínaje arabským světem přes jižní a jihovýchodní Asii až po Dálný východ. Účastní se zvláštního cyklu přednášek (včetně možnosti přednášek tak říkajíc na míru podle individuálního zájmu stážistů) a dalších oficiálních akcí pořádaných ústavem či pod jeho záštitou (Veletrh vědy, hudební festival Eastern Tunes). Stážisté budou pomáhat v ústavní knihovně, kde budou mít možnost přiučit se metody konzervace knih, anebo proniknout do informačních systémů a databází, možná je i práce pro redakce časopisů, které Orientální ústav vydává, anebo práce na rešerších pro konkrétní vědecké projekty.
STÁŽISTÉ Štěpán J. Brančík, Jáchym Plánička
Hlavní město PrahaPsychologie

Naladění mozku na cizí jazyk pomocí hudby

LEKTOR STÁŽE Dr. Kateřina Chládková, M.A.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Voršilská 1, Praha 1
POZNÁMKA: Stáž je mezioborová, propojuje psychologii, lingvistiky a kognitivní neurovědu. Vedle humanitního zaměření oboru stáže psychologie je předpokladem pro účast na stáži určitá míra nadšení pro matematiku a technické obory. Stáž je ideální pro studentky a studenty, kteří jsou nadšeni jak do jazykových předmětů tak do matematiky.
Vztah hudby a jazyka, a také vztah hudebního sluchu a jazykového učení jsou bouřlivě debatovaná a bádaná témata. Na stáži se seznámíme s poznatky v oblasti vztahu hudby a jazyka, a vymyslíme a sestavíme experiment, který nám pomůže tento vztah lépe pochopit. Zkusíme zjistit, jestli je možné s použitím hudby, respektive tzv. rytmického primingu, naladit lidský mozek na nový jazyk. K výzkumu použijeme přístupy a postupy behaviorálních experimentů a také neurolingvistiky, konkrétně elekroencefalografie (EEG). Seznámíme se s tím, jak vypadají a jak se analyzují EEG data a jak se provádí zpracování dat a výsledků do formy vědecké publikace.
STÁŽISTÉ Kristýna Kedrová, Kateřina Šebestová, Hana Trubačíková
Hlavní město PrahaPsychologie

Paměť a typičnost na fotografie domácností rodin z celého světa

LEKTOR STÁŽE Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Jak vypadá typická kuchyň nebo obývací pokoj? Jak si budeme pamatovat fotografie těchto pokojů? V rámci databáze gapminder jsou i veřejně dostupné informace o rodinách z celého světa, včetně fotografií jejich domácností https://www.gapminder.org/dollar-street V rámci této stáže by student/ka navrhla a realizovala experiment, který by hodnotil typičnost těchto fotografií a poté ověřil v paměťovém experimentu. V rámci datasetu jsou i informace o demografii rodin a bude tedy zajímavé i prozkoumat, zda tyto hodnoty nepredikují typičnost (a zapamatovatelnost) fotografií z pohledu české společnosti. Zájemci se naučí připravovat experiment pomocí moderních nástrojů (PsychoPy, FormR či JsPsych), naučí se zpracovávat a analyzovat data.
STÁŽISTÉ Eva Bedrníková, Štěpánka Černá
Hlavní město PrahaSociologie

Popularizuj vědění o společnosti!

LEKTOR STÁŽE PhDr. Filip Lachmann
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 1, 110 00 Praha 1
Vědecké poznatky jsou často zabaleny do žargonu, kterému veřejnost nemusí vždy dobře rozumět. Například články publikované v odborných časopisech, které jsou hlavním médiem vědecké produkce, mohou někdy působit odtažitě a nepřístupně, proto je na místě aktivity vědkyň a vědců prezentovat běžným jazykem a tím je i popularizovat. Popularizace vědy přitom neznamená její banalizaci. Na stáži se naučíme, jak pracovat se zdroji a přetvářet je ve srozumitelnou a poutavou informaci. Zároveň si povíme něco o každodenním vědeckém provozu a o tom, jakou roli v něm můžeme hrát my jako prostředníci mezi akademickým světem a zbytkem společnosti.
STÁŽISTÉ Anna Liptajová, Ema Poláčková
Hlavní město PrahaSociologie

Kritický výzkum migrace

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 1, 110 00 Praha
Téma migrace plní stránky novin a vyvolává bouřlivé reakce, často je migrace spojována s něčím negativním, co má vyvolávat strach a pocit ohrožení. Tento přístup ale podporuje nenávistné projevy ve společnosti a vede k vyloučení těch, kteří jsou vnímáni jako „jiní“ a „cizí“. Cílem stáže je nahlédnout téma migrace z perspektivy kritické sociální vědy. Jaké jsou historické souvislosti současné migrace, odkud pramení strach z některých migrantů a migrantek, jaké jsou strukturální souvislosti, proč vnímáme migraci jako něco „nenormálního“, co znamená západocentrické vidění světa? Budeme se snažit rozvinout naši sociologickou imaginaci, abychom si uvědomili naše vlastní privilegia a to, jak život například v Česku ovlivňuje události a životy lidí jinde na světě. A touto optikou se pak budeme věnovat migraci. Konkrétní téma související s migrací si domluvíme na začátku stáže. Stáž bude probíhat formou četby (znalost angličtiny je podmínkou), rešerší tématu, výkladem a diskusí o jednotlivých otázkách a pojmech. Cílem stáže bude zpracování prezentace, která dílčí téma související s migrací zasadí do širších politických, ekonomických, globálních i lokálních, kulturních, historických a sociálních souvislostí. Jinak řečeno, cílem je naučit se vidět, jak „malé“ každodenní věci souvisejí s „velkými“ společenskými problémy a vztahy.
STÁŽISTÉ Jonáš Kosák, Ha My Pham, Eliška Schwarzová
Hlavní město PrahaArcheologie

Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 4, 118 01 Praha 1
POZNÁMKA: Jedná se v první řadě o fyzickou práci, kdy se dokumentuje čas a efektivita využívání nástrojů. Je zapotřebí počítat s určitou fyzickou zátěží.
Jedny z důležitých cest, jak pochopit funkci a význam artefaktů, nabízí experimentální archeologie a studium pracovních stop. Záměrem stáže bude drcení a mletí různých typů produktů s využitím několika replik kamenných nástrojů - dvoudílných mlýnků, hmoždířů a tlouků. Cílem je testování funkčnosti uvedených nástrojů a vytvoření podmínek ke studiu jejich opotřebení a pracovních stop. Pracovní stopy vznikají kontaktem mezi nástroji a kontaktem s mletým produktem. Repliky budou srovnány s originálními nálezy z období neolitu. Během stáže se student seznámí s metodami experimentální archeologie a se zobrazovacími metodami mikroskopie.
STÁŽISTÉ Rej Hrenovica, Ema Lorencová, Janek Poláček
Hlavní město PrahaArcheologie

Popularizace archeologie v praxi

LEKTOR STÁŽE Mgr. Kateřina Kleinová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 4, 11800 Praha 1
Archeologie dlouhodobě patří mezi veřejností oblíbené vědecké disciplíny, často se objevující v různých médiích. V záplavě vědeckých výsledků, zajímavostí, mýtů a vyložených nesmyslů ale často není jednoduché se zorientovat. Co všechno nabízí dnešní archeologie a jak současný výzkum co nejlépe zprostředkovat všem – od odborné komunity po úplné laiky? V rámci stáže vám chceme představit jednotlivá odborná oddělení pražského Archeologického ústavu a to, čím se zabývají. Podíváte se na výzkum v terénu, do laboratoří, archivu, knihovny nebo třeba depozitářů. A protože chceme povědomí o naší práci co nejvíce rozšířit, budeme především vytvářet popularizační videa pro sociální sítě (hlavně Instagram, FB). Kromě toho si vyzkoušíte základy grafických prací, editaci videí apod. Společně s námi se zapojíte do organizací akcí připravovaných pro veřejnost jako je např. Archeologické léto, Veletrh vědy, A-Fest, nebo Mezinárodní den archeologie. A co očekáváme od stážistů? Zájem o humanitní obory (archeologii, historii apod.), zájem o sociální sítě a jejich fungování, komunikativnost a kreativitu.
STÁŽISTÉ Alexander Paták, Eliška Slavíková, Nikola Šímová
Jihomoravský krajPopularizace vědy

Geography rocks!

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Drobného 28, 602 00 Brno
Cílem stáže je systematické poznávání a prezentace geografických projektů oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR. Součástí stáže je spolupráce s vědeckými pracovníky napříč oddělením, vč. popularizačního týmu, za účelem poznání aktuálního způsobu prezentace (vesměs geografických) aktivit pracoviště. Výstupem bude návrh optimalizace popularizačních aktivit oddělení environmentální geografie doplněné sérií propagačních materiálů s aktivní participací na komunikaci vědy směrem k veřejnosti.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.