Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

Obraz nepřítele v české kolektivní paměti

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Květina, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem výzkumné stáže bude identifikace kolektivních heterostereotypů, pomocí nichž se od 19. do 21. století v kontextu českého národního příběhu formuje obraz české identity jako „obležené pevnosti“, kterou je třeba chránit před nebezpečím invazivních „sousedů“ i nositelů etnické jinakosti. S jakými konotacemi je v českém národním narativu líčena postava Němce, Poláka či Maďara? Prostřednictvím jakých nástrojů byly tyto obrazy zformovány a následně udržovány? Jakou roli ve stereotypním vnímání národní identity i nepřítele sehrávají média či kulturní produkce? Prostřednictvím reflexe těchto otázek by měl výstup výzkumné stáže přispět k pochopení role jinakosti a národních stereotypů v zakořeněných vzorcích české moderní identity.
Stážistka Aneta Chaloupková
Hlavní město PrahaHistorie

Svoboda jako politický argument ve střední Evropě

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Květina, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem výzkumné stáže bude studium pojmu svobody v různých historických významech jeho užívání v souvislosti s politickými krizemi ve střední Evropě v průběhu 19. a 20. století. Vzhledem k tomu, že svoboda patří ve veřejné sféře k jedněm z nejširších, nejhůře definovatelných a zároveň nejčastěji zneužívaných termínů, bude cíl zkoumání spočívat v identifikaci různých figur, s jejichž pomocí historičtí političtí aktéři tematizovali svobodu jako hodnotu, kterou je třeba chránit, anebo naopak odmítnout. Jaké významy spojovali s principem „být svobodný“ účastníci klíčových přelomů moderních středoevropských dějin v letech 1848, 1918, 1938? Jakými způsoby je v politickém prostředí pojem svobody deformován prostřednictvím ideologické propagandy?
Stážista Jakub Valuch
Hlavní město PrahaHistorie

První republika kolem nás

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Minulost je všude kolem nás - pokud jsme schopni ji vidět. V této aktivitě se snažíme dále rozšiřovat databázi zajímavých lokalit, spojených se společenským životem první republiky - sídla institucí, místa událostí (někdy zcela zapomenutých), místa života významných lidí své doby. Stážisté/stážistky budou spoluvytvářet databázi, se dozvědí zajímavé informace o životě ve zkoumaném období, získají zkušenost s aktivní prací se zdroji v knihovně a v archivu, budou pracovat s mapami. Získají lepší přehled a představu nejen o předmětném období, ale také o literatuře o něm, což se jim bude hodit v dalším studiu.
Stážisté Jindra Komárková, Ema Nietscheová, Natálie Petroušková
Hlavní město PrahaHistorie

Právo a společnost: Ediční příprava textu z 20. století ke knižnímu vydání

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
Rukopisy mají někdy velmi spletité osudy. Budeme společně chystat k vydání vysoce zajímavé historické dílo z oblasti práva a politiky. Vysvětlíme si ediční zásady a budeme pečlivě pracovat na přípravě rukopisu k vydání. Zároveň se ponoříme do dobových otázek, prozkoumáme i jiné dobové texty i sekundární literaturu, abychom lépe porozuměli souvislostem, v nichž vznikal rukopis, kterým se budeme zabývat. Pokud rádi čtete a přemýšlíte nad přečteným, jste zvídaví a chcete přijít světu kolem sebe na kloub, může to pravděpodobně být správná stáž pro vás. Hledám tři přemýšlivé lidi na dvanáctiměsíční stáž, na jejímž konci přispějeme poznání minulosti poutavou knihou. Protože lze vyplnit pouze jeden obor stáže, což však může obsah stáže zkreslovat, dodávám: jedná se o historický text a jeho dobové souvislosti, proto je jako základní obor zvolena historie. Stejně dobře by však mohlo být zvoleno jako obor právo a dále také politika a společenské otázky.
Stážisté Martin Habrnál, Šimon Horníček, Anežka Malínská
Hlavní město PrahaLiteratura

Jak vznikala česká literární kritika?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž spočívá v četbě a diskusi kritických textů z let 1806-1859, resp. vybraných děl, a zároveň v samostatných rešerších v dobových periodikách. Předpokladem je zájem o 19. století a literaturu, výhodou dobrá znalost němčiny. Zvláště vhodná je pro studentky a studenty vyšších ročníků se zájmem o budoucí studium bohemistiky.
Literární kritika nejsou jen recenze nových knih, ale i soubor veřejného vyjednávání o tom, jakou roli literatura v moderní společnosti zaujímá. Chcete prozkoumat, jak se o literatuře uvažovalo v době národního obrození, jak přispěla literární kritika k tomu, že má dnes čeština ve veřejném životě větší roli než třeba skotština či irština, a zároveň se sami zapojit do vědeckého projektu, který si klade za cíl kritiku obrozenské doby v nové, nadnárodní perspektivě prozkoumat?
Stážistka Magdaléna Hlaváčová
Hlavní město PrahaLiteratura

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Petra Večeřová, PhD.
INSTITUCE Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace bude možné absolvovat stáž hybridním způsobem.
Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
Stážisté Šárka Faicová, Ivana Kleinerová, Nikola Zajícová
Hlavní město PrahaOrientalistika

Badatelem v Orientu

LEKTOR STÁŽE Dr. phil. Jarmila Ptáčková
INSTITUCE Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pro mnoho lidí zůstává orient tajemným místem daleko od středu Evropy, kam se vydávají jen cestovatelé hledající dobrodružství. Málokdo si uvědomuje, že v současné době máme orient však už na dosah ruky, a že se stal nedílnou součástí našeho každodenního života. Ať už jsou to nejrůznější výrobky, které denně používáme, alarmující zprávy například o asijských a blízkovýchodních migrantech anebo rostoucí vliv sílících asijských mocností, jakou je například Čína, na budoucnost České republiky. Orient je nyní blíž než kdy předtím a jen když porozumíme tamním kulturám, politické i sociální situaci, budeme schopni správně usměrňovat i naši vlastní budoucnost tady, v srdci Evropy. Během stáže v Orientálním ústavu si budete moci projít oddělení zabývající se různými kouty Asie a Blízkého východu, seznámit se s prací badatelů, s orientálními jazyky, ale také třeba s prací editora odborného časopisu nebo knihovníka pracujícího s cizokrajnými texty. Připravujeme také plno akcí nejen pro akademiky, ale také pro veřejnost, kde uvítáme Vaši součinnost a Vaše nápady.
Stážisté Lea Crosnier Leconte, Ondřej Králík, Matouš Mlčkovský
Jihomoravský krajSociologie

Gastroturismus jako životní styl: výzkum prostorových aspektů podniků a motivačních faktorů návštěvníků

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Gastroturismus je stále častější formou trávení volného času, přičemž mnozí účastníci jej vnímají jako životní styl. Předmětem stáže bude na vybraném regionu prozkoumat prostorové aspekty rozmístění podniků často navštěvovaných gastroturisty, srovnat s provedeným anketárním šetřením mezi těmito turisty a zhodnotit vliv vydávaných publikací (např. Gastromapa Lukáše Hejlíka) na návštěvnost daných zařízení (vč. analýzy dopadu sociálních sítí, influencerů atp.).
Stážisté Žaneta Frýbortová, Anna Glosová, Lucie Šťastná
Jihomoravský krajArcheologie

Exploatace fauny na mladopaleolitické lokalitě Pavlov I

LEKTOR STÁŽE doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph. D.
INSTITUCE Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pojďte si na vybrané ploše mladopaleolitického sídliště Pavlov I zkusit práci archeozoologa/archeozooložky. Zjistíte, co všechno potřebujete vědět o fauně z pozdní doby ledové, jak je to s jejich anatomií, jaké depoziční a postdepoziční procesy nám za posledních 30 000 let ovlivnily nálezovou situaci a co nám vypovídá lovná fauna o životě tehdejších lidí.
Stážistka Kateřina Divišová
Jihomoravský krajPopularizace vědy

Aktivizace veřejnosti a design citizen science projektu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V rámci návrhu vlastního projektu lze toto navázat na existující projekty Ústavu geoniky AV ČR.
V rámci stáže se student(k)a seznámí se základními principy občanské vědy (citizen science). Provede jejich excerpci a základní analýzu, přičemž ambicí je navržení vlastního projektu citizen science včetně návrhu na aktivizaci veřejnosti k zapojení se do občanskovědních aktivit. Aktivity budou spojeny s nově vznikajícím národním portálem občanské vědy - www.citizenscience.cz
Stážistka Magdaléna Musilová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.