Informace pro lektory

1
2
3

 

 

Hledejte s námi novou generaci vědců. Veďte stáže pro středoškoláky.

Zapojte talentované studenty středních škol do svého výzkumu. Ukažte jim svět vědy a představte skutečnou vědeckou práci. Nabídněte jim jedinečnou příležitost získat odbornou praxi a doplnit si vzdělání v oblasti, která je zajímá. Svým odborným vedením jim otevřete cestu k vědě a pomůžete tak najít příští generaci vědkyň a vědců!

Registrujte svou stáž

Stáže pro středoškoláky můžete registrovat do databáze na našem webu. Vymyslete název stáže a připojte krátkou anotaci, která středoškolským studentům téma srozumitelně představí. Stáže budou v říjnu 2023 zveřejněny v databázi stáží na této webové stránce. Přímo prostřednictvím této databáze se pak studenti do 30. listopadu 2023 mohou na stáže Otevřené vědy přihlásit. 

Registrace nových témat stáží probíhá zde. Počet témat stáží, která lze registrovat a nabídnout k skrze databází stáží studentům, není omezen. Každé téma je však nutné zaregistrovat vyplněním nového formuláře. Na stáže si lze vybrat jednoho nebo až tři z přihlášených studentů. O přijetí nebo nepřijetí studenta na stáž rozhoduje lektor/ka stáže na základě posouzení přihlášek, které od nás obdržíte v prosinci 2023. Od ledna 2024 se středoškoláci mohou stát posilou vašeho vědeckého týmu.

Bližší informace

Stáže probíhají po dobu dvanácti měsíců od ledna do prosince (včetně letních prázdnin). Lektor si může zvolit kolik hodin v měsíci stáž potrvá, (minimálně však 8 hodin), při registraci stáže je nutné vyplnit, kolik hodin měsíčně bude stáž probíhat. Při volbě časové dotace je potřeba brát v potaz, že stážisté musí být omlouváni z výuky ve škole. Lektor vede stáž bezplatně. Lektorem se může stát vědecký pracovník s vysokoškolským vzděláním, který je zaměstnancem ústavu Akademie věd ČR. Stáž je možné vést i v angličtině, lektorem stáží tedy mohou být i zahraniční zaměstnanci AV ČR. Stáže probíhají na pracovištích Akademie věd ČR.

Výběr stážisty

Studenti si budou z nabídky v databázi stáží vybírat v období od 12. října do 30. listopadu 2023. Hlásit se budou prostřednictvím elektronické aplikace, pokud bude jejich přihláška splňovat podmínky účasti, bude odeslána lektorovi k posouzení. Následně si lektor ze všech kandidátů, kteří se přihlásili na jeho stáž/e vybere jednoho až tři zájemce. Studenti si mohou podat přihlášky na více stáží. Zároveň platí, že student může v daném roce navštěvovat vždy pouze jednu stáž. Lektor si může zvolit také náhradníka, který by na stáž nastoupil v případě, že by vybraný student/studenti z vážných důvodů nemohl/nemohli na stáž nastoupit. Student, ústav AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá, a Středisko společných činnosti AV ČR jako realizátor projektu spolu uzavírají Dohodu o vykonávání studentské vědecké stáže.

Průběh stáže

Stáže Otevřené vědy Akademie věd ČR probíhají v období od ledna do prosince (včetně letních prázdnin). Na studentskou vědeckou stáž dochází jeden až tři vybraní studenti, kteří pod vedením lektora příslušné stáže kontinuálně pracují na tématu stáže. Stáž probíhá v časové dotaci, kterou stanovil lektor v anotaci stáže. Konkrétní rozdělení hodin stáže v měsíci určí lektor po domluvě se studentem/studenty.

Vykazování stáže

Každý student vyplňuje jednou za měsíc ve webové aplikaci Deník studenta, ve kterém stručně popíše průběh práce na stáži v daném měsíci. Lektor/ka po vyplnění Deníku studentem obdrží informační e-mail. Přímým odkazem z tohoto e-mailu pak potvrdí údaje uvedené studentem.

Příspěvek na stáž

Lektor/ka může čerpat jednorázový příspěvek na úhradu materiálu v maximální výši 3 000 Kč bez DPH za rok za každého studenta přijatého na stáž. Příspěvek je určen na úhradu spotřebního materiálu potřebného pro výkon stáže (laboratorní pomůcky, chemikálie, literatura, kancelářské potřeby...). Příspěvek nelze použít na nákup majetku. Příspěvek bude proplacen zpětně na základě řádně vystavené faktury s přiloženými kopiemi daňových dokladů. Fakturu vystaví ústav AV ČR, ve kterém stáž probíhá. 

Akce spojené se stáží, povinné výstupy ze stáží

Každý ročník Otevřené vědy bývá zakončen soutěžní přehlídkou studentské vědecké činnosti - Studentskou konferencí, která se koná od 22. do 24. listopadu 2023. Na konferenci stážisté prezentují výsledky své celoroční práce na stáži. Konference je rozdělena do tří soutěžních kategorií podle vědních oblastí zastoupených v Akademii věd ČR následovně:
I. vědní oblast: Oblast věd o neživé přírodě
II. vědní oblast: Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
III. vědní oblast: Oblast humanitních a společenských věd

Prezentace výsledků konkrétní stáže je vždy zastoupena pouze jedním příspěvkem na konferenci a to i v případě, že na stáž docházelo více studentů současně, poté výsledky vědecké činnosti na stáži prezentují jako jeden tým. Příspěvky hodnotí odborná porota složená z vědkyň a vědců Akademie věd ČR. Každá vědní oblast má tříčlennou porotu, která hodnotí vlastní výzkumnou činnost studentů na stáži a jejich prezentaci. Vítězné příspěvky obdrží finanční ohodnocení za umístění: 1., 2., a 3. místo v dané vědní oblasti/ soutěžní kategorii. III. vědní oblast uděluje také zvláštní cenu poroty.

Ukončení stáže

Je-li stáž Otevřené vědy z vážných důvodů ukončena předčasně, je lektor povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost na e-mailovou adresu organizátora: info@otevrenaveda.cz

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci stáží naleznete v tomto dokumentu: GDPR nebo v anglické verzi: GDPR English version

Stáže pro středoškoláky v rámci Otevřené vědy pořádá Akademie věd ČR s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.