Informace pro lektory

Chcete nabídnout talentovaným středoškolským studentům téma vědecké stáže a stát se lektorem projektu Otevřená věda?

Vyplňte REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Vaše stáž bude zařazena do příslušné oborové sekce a následně uveřejněna v databázi stáží. Prostřednictvím této databáze si studenti vybírají ze zveřejněných témat a podávají přihlášky na stáž.

Registrace témat stáží probíhá do 31. 10. 2020. Počet témat stáží, která lze registrovat a nabídnout k výběru studentům, není omezen. Každé téma je však nutné zaregistrovat vyplněním nového formuláře. Na stáže si lze vybrat maximálně tři z přihlášených studentů. Pokud by došlo k překročení očekáváného počtu 150 studentů budou návrhy předány k posouzení zástupcům Akademické rady. Začátkem listopadu spustíme registrace pro středoškolské studenty a následně budeme informovat lektory o počtu zájemců o nabídnutou stáž.

Stáž probíhá po dobu dvanácti měsíců od ledna 2021 do prosince 2021 (včetně letních prázdnin) Lektor si může zvolit libovolnou hodinovou měsíční dotaci (minimálně však 8 hodin), při registraci stáže je nutné vyplnit, kolik hodin měsíčně bude stáž probíhat. Při volbě časové dotace je potřeba brát v potaz, že stážisté musí být omlouváni z výuky ve škole.

Lektor vede stáž bezplatně. Lektorem se může stát vědecký pracovník s vysokoškolským vzděláním, který je zaměstnancem ústavu Akademie věd ČR.

Stáž je možné vést i v angličtině (nabídka se tedy týká i zahraničních zaměstnanců AV ČR). Stáže probíhají na pracovištích Akademie věd ČR.

Výběr stážisty

Studenti si budou z nabídky stáží vybírat během listopadu 2020. Hlásit se budou prostřednictvím elektronické aplikace, pokud bude jejich přihláška splňovat podmínky účasti, bude odeslána lektorovi. Následně si lektor ze všech kandidátů, kteří se přihlásili na jeho stáž/e vybere jednoho až tři vítězné zájemce. Studenti si mohou podat přihlášky na více stáží, pokud si studenta již vybral jeden lektor na svoji stáž, nemůže být student vybrán na další stáž. Lektor si může zvolit také náhradníka, který by na stáž nastoupil v případě, že by vybraný student/studenti z vážných důvodů nemohl/nemohli na stáž nastoupit.
Student, ústav AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá, a Středisko společných činnosti AV ČR jako realizátor projektu spolu uzavírají Dohodu o vykonávání studentské vědecké stáže.

Průběh stáže

Stáže Otevřené vědy Akademie věd ČR probíhají v období od ledna 2021 do prosince 2021 (včetně letních prázdnin). Na studentskou vědeckou stáž dochází jeden až tři vybraní studenti, kteří pod vedením lektora příslušné stáže kontinuálně pracují na tématu stáže. Stáž probíhá v časové dotaci, kterou stanovil lektor v anotaci stáže. Konkrétní rozdělení hodin stáže v měsíci určí lektor po domluvě se studentem/studenty.

Vykazování stáže – lektor

Každý student vyplňuje jednou za měsíc ve webové aplikaci Deník studenta, ve kterém stručně popíše průběh práce na stáži v daném měsíci. Lektor po vyplnění Deníku studentem obdrží informační e-mail. Přímým odkazem z tohoto e-mailu pak potvrdí údaje uvedené studentem.

Příspěvek na stáž

Lektor může čerpat jednorázový příspěvek na úhradu materiálu v maximální výši 3 000 Kč za rok za každého studenta. Příspěvek je určen na úhradu spotřebního materiálu potřebného pro výkon stáže (laboratorní pomůcky, chemikálie, literatura, kancelářské potřeby atd.) Příspěvek nelze použít na nákup majetku. Příspěvek bude proplacen zpětně na základě řádně vystavené faktury s přiloženými kopiemi daňových dokladů. Fakturu vystaví ústav, ve kterém stáž probíhá. 

Akce spojené se stáží, povinné výstupy ze stáž

Celý ročník studentských vědeckých stáží pro rok 2021 bude zakončen Studentskou konferencí, která se uskuteční na podzim roku 2021. Na konferenci budou stážisté prezentovat dosažené výsledky své práce na stáži ve třech kategoriích rozdělených podle tří vědních oblastí. Jedna stáž je vždy představena jednou prezentací. Všichni studenti, kteří na danou stáž chodí, ji prezentují jako jeden tým. Odborná porota vybere tři nejlépe prezentované stáže v každé kategorii.

Ukončení stáže

Bude-li stáž ukončena z vážných důvodů předčasně, je lektor povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost na e-mailovou adresu vseteckova@ssc.cas.cz

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci stáží naleznete v tomto dokumentu: INFORMACE_OSOBNI_UDAJE_STAZE nebo v anglické verzi: INFORMATION_PROCESSING_OF_YOUR_PERSONAL_DATA

Projekt je financován Akademií věd České republiky