Informace pro lektory

1
2
3

 

 

HLEDEJTE S NÁMI NOVOU GENERACI VĚDCŮ A VĚDKYŇ. VEĎTE STÁŽE V ROCE 2025!

Zapojte talentované studenty a studentky středních škol do svého výzkumu. Ukažte jim svět vědy a představte skutečnou vědeckou práci. Nabídněte jim jedinečnou příležitost získat odbornou praxi a doplnit si vzdělání v oblasti, která je zajímá. Svým odborným vedením jim otevřete cestu k vědě a pomůžete tak najít příští generaci vědkyň a vědců!

Stáže můžete registrovat do databáze na našem webu. Vymyslete název stáže a připojte krátkou anotaci, která středoškolským studentům a studentkám téma srozumitelně představí. Stáže budou od října 2024 zveřejněny v databázi stáží na této webové stránce. Přímo prostřednictvím této databáze se pak studenti a studentky do 30. listopadu 2024 mohou na stáže Otevřené vědy přihlásit. 

Počet témat stáží, která lze registrovat a nabídnout skrze databázi stáží, není omezen. Každé téma je však nutné zaregistrovat vyplněním nového formuláře. Na stáže si lze vybrat jednoho nebo až tři z přihlášených. O přijetí nebo nepřijetí na stáž rozhoduje přímo lektor nebo lektorka stáže na základě posouzení přihlášek, které od nás obdrží v prosinci 2024. Od ledna 2025 se středoškoláci a středoškolačky mohou stát posilou vašeho vědeckého týmu.

 

INFORMACE O STÁŽÍCH V ROCE 2024

Stáže v roce 2024 probíhají od ledna do listopadu (včetně letních prázdnin). Lektor nebo lektorka si může zvolit kolik hodin v měsíci stáž potrvá, (minimálně však 8 hodin), při registraci stáže je nutné vyplnit, kolik hodin měsíčně bude stáž probíhat. Při volbě časové dotace je potřeba brát v potaz, že stážisté a stážistky musí být omlouváni z výuky ve škole. Lektor nebo lektorka vede stáž bezplatně a může se ním/ní stát vědecký pracovník s vysokoškolským vzděláním, který je zaměstnancem ústavu Akademie věd ČR. Stáže je možné vést i v angličtině a všechny probíhají na pracovištích Akademie věd ČR.

HARMONOGRAM
  • leden – začátek stáže, zahajte první schůzky se studenty,
  • únorbřezendubenkvěten – sdílejte s námi vaše zkušenosti ze stáže a označujte nás na sociálních sítích,
  • červen – navštivte se stážisty Veletrh vědy nebo je zapojte do prezentace vašeho pracoviště,
  • červenecsrpen – prázdninový režim (možnost intenzivnější účasti na stážích), sdílejte nám, jak to na vaší stáži vypadá a jak váš výzkum pokračuje, nezapomeňte požádat o jednorázovou náhradu nákladů na realizaci stáže,
  • záříříjen – pozor na uzávěrky pro nahrání fotek ze stáží a anotací a prezentací na závěrečnou Studentskou vědeckou konferenci,
  • listopad – zúčastněte se závěrečné Studentské vědecké konference a Týdne Akademie věd ČR, vyplňte evaluační dotazník a ukončete stáž.
VÝBĚR STÁŽISTŮ

Studenti a studentky si budou z nabídky v databázi stáží vybírat v období do 30. listopadu. Hlásit se budou prostřednictvím elektronické aplikace, pokud bude jejich přihláška splňovat podmínky účasti, bude odeslána lektorovi nebo lektorce k posouzení. Následně si lektor nebo lektorka ze všech kandidátů, kteří se přihlásili na jeho stáž/e vybere jednoho až tři zájemce. Studenti a studentky si mohou podat přihlášky na více stáží. Zároveň platí, že student nebo studentka může v daném roce navštěvovat vždy pouze jednu stáž. Lektor nebo lektorka si může zvolit také náhradníka, který by na stáž nastoupil v případě, že by vybraný student/studenti z vážných důvodů nemohl/nemohli na stáž nastoupit. Student, ústav AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá, a Středisko společných činnosti AV ČR jako realizátor projektu spolu uzavírají Dohodu o vykonávání studentské vědecké stáže.

PRŮBĚH STÁŽE

Stáže Otevřené vědy Akademie věd ČR v roce 2024 probíhají v období od ledna do listopadu (včetně letních prázdnin). Na studentskou vědeckou stáž dochází jeden až tři vybraní studenti, kteří pod vedením lektora nebo lektorky příslušné stáže kontinuálně pracují na tématu stáže. Stáž probíhá v časové dotaci, kterou stanovil vedoucí stáže v anotaci. Konkrétní rozdělení hodin stáže v měsíci určí lektor nebo lektorka po domluvě se studentem/studenty.

VYKAZOVÁNÍ STÁŽE

Každý student nebo studentka vyplňuje jednou za měsíc ve webové aplikaci Deník studenta, ve kterém stručně popíše průběh práce na stáži v daném měsíci. Lektor/ka po vyplnění Deníku studentem obdrží informační e-mail. Přímým odkazem z tohoto e-mailu pak potvrdí údaje uvedené studentem. Do Deníku se v roce 2024 nezapisují konkrétní cesty k proplacení jízdenek.

PŘÍSPĚVEK NA STÁŽ PRO PRACOVIŠTĚ AV ČR

Lektor/ka má právo požádat o jednorázovou náhradu nákladů na realizaci stáže v maximální výši 3 000 Kč bez DPH na studenta. Náhrada nákladů bude proplacena realizátorem projektu zpětně na základě řádně vystavené faktury/daňový doklad doručené nejpozději do 31. 8. 2024 na info@otevrenaveda.cz. Splatnost této faktury bude 21 dnů ode dne jejího doručení realizátorovi projektu. Příspěvek je určen na úhradu nákladů pro výkon stáže.

PROPLÁCENÍ JÍZDNÉHO STÁŽISTŮM

Studentovi nebo studentce bude realizátorem projektu poskytnut příspěvek na jízdné podle vzdálenosti trasy, jež uskuteční (z místa bydliště nebo sídla navštěvované školy na adresu pracoviště instituce). Příspěvek na jízdné bude uhrazen po splnění těchto podmínek:

vykázání pravidelné měsíční docházky stáže v Deníku stáže a

čestným prohlášením studenta o dojezdové vzdálenosti na pracoviště instituce, které je součástí Dohody o vykonávání studentské vědecké stáže.

Příspěvek na jízdné bude proplácen měsíčně ve výši 200 Kč nebo 100 Kč, maximálně 2 200 Kč/rok (v případě dojezdové vzdálenosti 100 a více km) nebo 1 100 Kč/rok (v případě dojezdové vzdálenosti 30 – 100 km). Příspěvek na jízdné bude vyplacen jednorázově, a to nejpozději do 30. 11. 2024. Realizátor projektu zároveň vyřizuje veškerou administrativu a organizaci s tímto spojenou.

AKCE SPOJENÉ SE STÁŽÍ, POVINNÉ VÝSTUPY ZE STÁŽÍ

Stážisté mají povinnost odevzdat tyto výstupy:

5 fotografií v tiskové kvalitě z průběhu stáže nejpozději do 30. 9. 2024,

• podklady pro prezentaci stáže na konferenci nejpozději do 1. 10. 2024 (anotace) a do 30. 10. 2024 (prezentace),

evaluační dotazník nejpozději do 30. 11. 2024.

Každý ročník Otevřené vědy bývá zakončen Studentskou vědeckou konferencí, která se bude konat od 6. do 8. listopadu 2024 v Praze. Na konferenci stážisté prezentují výsledky své celoroční práce na stáži. Konference je rozdělena do tří soutěžních kategorií podle vědních oblastí zastoupených v Akademii věd ČR následovně:
I. vědní oblast: Oblast věd o neživé přírodě
II. vědní oblast: Oblast věd o živé přírodě a chemických věd
III. vědní oblast: Oblast humanitních a společenských věd

Prezentace výsledků konkrétní stáže je vždy zastoupena pouze jedním příspěvkem na konferenci a to i v případě, že na stáž docházelo více studentů současně. Příspěvky hodnotí odborná porota složená z vědkyň a vědců Akademie věd ČR. Každá vědní oblast má vícečlennou porotu, která hodnotí vlastní výzkumnou činnost studentů na stáži a jejich prezentaci. Vítězné příspěvky obdrží finanční ohodnocení za umístění: 1., 2., a 3. místo v dané vědní oblasti/ soutěžní kategorii. Udělují se také zvláštní ceny poroty.

OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STÁŽE

Po skončení stáže student(k)a obdrží certifikát o absolvování stáže. Certifikát dostane student(k)a, pokud celý rok absolvoval/a stáž a má vyplněné Deníky za každý měsíc. Vítězové studentské konference získají také diplom potvrzující jejich výhru. O potvrzení pro školu (například kvůli omluvě absence) lze požádat kdykoli během roku mailem na adrese info@otevrenaveda.cz.

UKONČENÍ STÁŽE

Je-li stáž Otevřené vědy z vážných důvodů ukončena předčasně, je lektor povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost na e-mailovou adresu organizátora: info@otevrenaveda.cz

Pokud se ukončuje spolupráce se stážistou nebo stážistkou až po podpisu Dohody o vykonávání studentské vědecké stáže, je nutné podepsat i další dokument Dohody o ukončení studentské vědecké stáže. Podpisuje ho statutár vašeho pracoviště, student/ka a statutár SSČ a stáž se v něm ukončí ke konkrétnímu termínu. Vaše pracoviště na základě tohoto dokumentu vystaví dobropis nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy, a to v poměrné výši, jež bude odpovídat době, po kterou nebyla realizovaná stáž.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci stáží naleznete v tomto dokumentu: GDPR nebo v anglické verzi: GDPR English version

Stáže pro středoškoláky v rámci Otevřené vědy pořádá Akademie věd ČR s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.