Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaChemie

Molekulové modelování katalyzátoru redukujícího oxid uhličitý

LEKTOR STÁŽE Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph. D.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Oxid uhličitý, CO2, je v současnosti nejvýznamnějším skleníkovým plynem, který je produkován člověkem. Jeho neustálé přibývání v atmosféře Země přispívá ke globálnímu oteplování. Proto se hledají nejrůznější cesty ke snížení emisí CO2 či k jeho záchytu z atmosféry. Oxid uhličitý pak může být pomocí elektrochemické redukce přeměněn na paliva či využitelné chemikálie. Na zvýšení účinnosti a selektivity tohoto procesu se pracuje již několik desetiletí, dosud se však nepodařilo nalézt katalyzátor použitelný za běžných podmínek. Metodami teoretické chemie, konkrétně kvantově chemickými výpočty a simulacemi klasické a kvantové molekulové dynamiky, budeme studovat katalytický komplex obsahující porfyrin s koordinovanými kationty přechodných kovů. Výsledky práce přispějí k lepšímu pochopení fungování katalyzátoru a mohou vést k návrhům změn jeho struktury či přídavku aktivátorů, které zvýší účinnost tohoto ekologicky významného procesu.
Stážista Tomáš Heger
Hlavní město PrahaChemie

Vývoj nových materiálů pro optoelektroniku a kryoprotekci

LEKTOR STÁŽE Ing. Karel Pomeisl, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Úkolem kurzu je seznamení studenta se základními vědními disciplínami potřebnými ve vývoji nových materiálů v oblasti optoelektroniky (kapalné krystaly), kryoprotetekce a kultivačních přípravků rostlin (polymerní sítˇované hydrogely). Cílem vývoje je lepší porozumění vlastností těchto materiálů na podkladě multidisciplinárních dovedností jako je syntéza organických látek, jejich instrumentální analýza a měření fyzikálních a biologických vlastností.
Stážista Martin Dohnal
Hlavní město PrahaChemie

Mapování konformací neproteinogenních aminokyselin

LEKTOR STÁŽE Mgr. Tadeáš Kalvoda
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student bude zkoumat konformační preference modelových neproteinogenních aminokyselin a jejich energetickou distribuci. Jejich porovnáním s proteinogenními aminokyselinami může napovědět, zda a čím se liší, a tedy zda by mohly exiatovat funkční proteiny složené z této alternativní sady aminokyselin a život a jeji h základě.
Stážista Jan Faflík
Hlavní město PrahaChemie

Organická syntéza biologicky aktivních neurosteroidů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Eva Kudová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem našeho výzkumu je organická syntéza nových molekul, které jsou následně ve spolupráci s kolegy z Fyziologického ústavu Akademie věd testovány v různých buněčných modelech, které souvisejí s činností centrální nervové soustavy. V rámci stáže se student zapojí do některého z našich projektů na toto téma a v rámci něho se bude podílet organické syntéze nových látek, jejich čištění, analýze a interpretaci získaných dat. V případě zájmu je možná i příprava vlastního projektu souvisejícího s hlavním výzkumným tématem.
OBSAZENÁ STÁŽ
Hlavní město PrahaChemie

Vibrační spektroskopie kapalin a roztoků

LEKTOR STÁŽE Prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Na rozdíl od krystalů známe strukturu kapalin a roztoků pouze přibližně. Přitom pochopení mezimolekulových interakcí v kondenzovaném stavu je důležité např. pro aplikace v biologii a průmyslu. My se zaměříme možnost odvodit strukturu z vibračních spektrech, zejména pomocí moderní spektroskopie vibrační optické aktivity, včetně počítačového modelování spekter. (viz např. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/199.pdf).
Stážista Filip Zikeš
Hlavní město PrahaChemie

Studium biologicky aktivních heterocyklů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jaroslav Šebestík, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Heterocyklické sloučeniny představují významné třídy biologicky aktivních látek. V rámci stáže se zaměříme na syntézy deriváty akridinů, které mají potenciál léčit prionové a jiné neurodegenerativní onemocnění. Připravené deriváty budou charakterizovány analytickými metodami jako je kapalinová chromatogrfie, nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie, fluorescenční spektroskopie, Ramanova spektroskopie a Ramanova Optická Aktivita.
Stážistka Thu Yen Nguyen
Jihočeský krajChemie

Prospěšnost lyzátu z peří pro zemědělské půdy

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V současné době nejsou půdy, především ty zemědělské, v dobrém stavu. Chybí značné množství organické hmoty a živin, které jsou zásadní pro růst rostlin a správné fungování mikrobiálního společenstva v půdě. Jako potencionálně vhodný přídavek organické hmoty do půdy je nově testován lyzát z peří, což jsou chemicky zpracované zbytky peří. Lyzát se v našem předchozím pokusu v rámci stáže Otevřené vědy ukázal jako vhodný pro přísun živin do půdy a podporu mikrobiální aktivity. Protože se ale předchozí pokus zaměřil jen na pevnou formu tohoto přídavku, v rámci této navazující stáže se zaměříme na otestování obou forem (pevné a kapalné) a také na množství přídavku a jejich význam pro přísun organické hmoty a živin do půdy a následně podpoření mikrobální aktivity v půdě.
Stážista Adam Jech
Hlavní město PrahaFyzika

Thermomechanical characterization of individual components in composite

LEKTOR STÁŽE Dr. Sneha Samal
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: This topic is very interesting mostly open to the students in chemistry background.
Thermal and mechanical characterization of substrate and polymer will investigate individually. The role of substrate and polymer towards the bulk components of composite will be constructed from the elastic properties, reversibility and deformation behaviour of polymer and NiTi substrate with respect to the function of temperature. The overall role of polymer and NiTi substrate will derived from the thermo mechanical characterization of composite as the function of temperature. Finally a correlation will be established from the individual components to bulk composite.
Stážistka Barbora Švomová
Hlavní město PrahaChemie

Boron-Based Cage/Cluster Molecules in Self-Assembled Nanomaterials

LEKTOR STÁŽE Dr. Tomáš Baše
INSTITUCE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Within this project, a high-school student will be welcomed and introduced to the synthetic laboratory, and will be supervised at work focusing on the preparation of selected boron-hydride cluster molecules designed specifically as unique building blocks of self-assembled nano-materials. The ultimate goal, a cherry on top of the cake of this project, will be the preparation and characterization of a completely new molecule, and understanding how it's specific design contributes to our understanding of self-assembly principles. Any student interested in this project should be able to read and communicate in English as a potential member of our international team.
Stážisté Jana Findlay, Tereza Tvrdá
Hlavní město PrahaChemie

Po stopách struktury a přeměny látek pomocí magnetické rezonance.

LEKTOR STÁŽE Dr. rer. nat. Ing. Ján Tarábek
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Našimi "pachateli" budou jádra atomů a elektrony a my jako "detektivové" použijeme magnetickou rezonanci jako metodu "výslechu" na to, aby jsme zjistili informace o struktuře látek. Magnetická rezonance (MR) se používá nejen pro zobrazování orgánů lidského těla, ale také jako metoda pro určení struktury chemických látek. Je to díky tomu, že atomová jádra a elektrony se chovají podobně jako malé tyčové magnetky v magnetickém poli. Na základě vlastností a vzájemného působení těchto "magnetek" na různých místech molekuly je pak možné určit strukturu látek a to hlavně pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR) a elektronové paramagnetické rezonance (EPR). Většina chemických sloučenin je tzv. diamagnetická - není vtahována do magnetického pole, ale lze je sledovat metodou NMR. Elektrony v nich tvoří páry vzájemně "opačně orientovaných magnetek". Některé molekuly, ale mají jeden nebo více nepárových elektronů, a proto si je můžeme představit jako kdyby nesly "nadbytečnou malou magnetku" a tudíž jsou vtahovány do magnetického pole (jsou tzv. paramagnetické). To umožňuje tyto látky studovat pomocí EPR s použitím silných magnetů. Sloučeniny s nepárovým elektronem hrají velmi důležitou roli v mnoha (bio)chemických procesech jako např. oxidace, redukce, dýchání, enzymová katalýza, fotochemie, polymerace nebo při vývoji nových materiálů pro displeje našich mobilních telefonů nebo televizních obrazovek. V začátcích projektu se student(ka) seznámí se základními principy naší výslechové metody - magnetické rezonance a přístrojů, které použijeme. Na několika příkladech bude vysvětleno, jak vypadá výsledek "výslechu", který nazýváme spektrum, jakým způsobem lze spektrum zpracovat a analyzovat a co nám nakonec "magnetky" pomocí spektra vypověděly o struktuře studované látky. Ve druhé polovině stáže se student(ka) zapojí do identifikace produktů a meziproduktů chemických, fotochemických nebo elektrochemických procesů přeměny látek, které se aktuálně studují na Ústavu organické chemie a biochemie. Cílem bude ukázat, jak se tyto získané informace využívají při návrhu reakčních mechanizmů .
Stážistka Kateřina Hauerová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.