Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaChemie

Organic synthesis of neurosteroids

LEKTOR STÁŽE Dr Eszter Szánti-Pintér
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 18
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 2, 16610, Praha 6
Neurosteroids are endogenous compounds which are produced in the nervous system and are capable of modulating its function. Therefore, neurosteroids and their synthetic analogues, neuroactive steroids have a great potential as novel drug-like compounds in the treatment of central nervous system disorders. As part of the internship, we will focus on the organic synthesis of steroidal compounds. Besides performing organic reactions and their work-up, the intern will become familiar with different purification methods, like crystallization and chromatography on silica gel. Finally, the obtained compounds will be characterized by various analytical techniques, such as nuclear magnetic resonance, mass spectrometry and infrared spectroscopy. The internship will be in English.
Hlavní město PrahaChemie

STEREOLITOGRAFICKY 3D-TIŠTĚNÉ HYDROGELY JAKO BIOMEDICINÁLNÍ KONSTRUKTY A METAMATERIÁLY

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Miroslava Dušková Smrčková
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Heyrovského náměstí 2, 162 00 Praha 6 (Petřiny)
Při stereolitografickém 3D tisku dochází k vytvrzování prostřednictvím chemické reakce, tzv. fotopolymerizace k rychlému vytvrzení kapalné směsi monomerů a vzniku objektu o požadovaném a přesném tvaru. V našem projektu vyvíjíme tiskové pryskyřice ze speciálních monomerů vhodných pro stereolitografický 3D-tisk hydrogelových biokompatibilních objektů. Vyvíjené materiály jsou biokompatibilní a jsou vhodné jako terapeutické implantáty pro lokální uvolnění léčiva v těle nebo jako vysoce porézní a geometricky přesné substráty pro kultivaci buněk. V rámci projektu se zaměříme na vývoj funkčního gelového konstruktu pro transport účinných látek, který bude ideálně zahrnovat více tištěných gelových vrstev: zaměříme se na optimalizaci složení tiskové pryskyřice pro každou vrstvu a optimalizaci tiskového tvaru gelového konstruktu. V projektu se používá stereolitografická tiskárna Průša SL1S.
Jihočeský krajChemie

Lesní požár: Přítel nebo nepřítel půdního uhlíku?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav půdní biologie a biogeochemie, Na Sádkách 7, České Budějovice 370 05
Lesní požáry jsou v současnosti díky změně klimatu stále častější, a to i ve střední Evropě a významně tak ovlivňují zásobárnu půdního uhlíku. Pořád ale není jasné, jestli lesní požáry množství uhlíku v půdě zvyšují díky přísunu černého uhlíku (spálené biomasy) nebo snižují kvůli destrukci rostlinné biomasy a tedy opadu. Cílem stáže bude porovnat vliv obsahu organické hmoty a černého uhlíku na ukládání a stabilizaci uhlíku v půdách po lesním požáru.
Jihočeský krajChemie

Kombinace biouhlu a lyzátu z peří - spása pro zemědělské půdy?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav půdní biologie a biogeochemie, Na Sádkách 7, České Budějovice 370 05
Zemědělské půdy nejsou celosvětově v dobrém stavu. Chybí jim organická hmota i živiny. Jako potencionálně vhodný přídavek organické hmoty do půdy je nově testován lyzát z peří - tedy chemicky zpracované zbytky peří a dalších odpadů živočišné produkce. Lyzát se v našich předchozích pokusech v rámci stáží Otevřené vědy ukázal jako vhodný pro přísun organické hmoty a živin do půdy a významně podpořil produkci zemědělských plodin. Bohužel pouze krátkodobě - lyzát byl z půdy velmi rychle vyčerpán. Dlouhodobější efekt lyzátu by ale mohla zajistit jeho kombinace s biouhlem, který má díky svým povrchovým vlasnostem značnou schopnost sorpce látek a mohl by pomoci uchovat lyzát v půdě delší dobu. V rámci této navazující stáže se tedy zaměříme na otestování kombinace biouhlu s lyzátem na prodloužení efektu těchto přídavků v půdě.
Hlavní město PrahaChemie

Spektroskopie nukleových kyselin v roztoku

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Ústav organické chemie a biochemie AVČR Flemingovo náměstí 2 16610 Praha 6, Dejvice
Pochopení dynamiky, struktury a interakcí molekul nukleových kyselin ve vodném prostředí je důležité pro biologii nebo lékařství. Pro roztoky a kapaliny, na rozdíl od krystalů, je ale okruh metod použitelných pro zkoumání struktury omezený. Jednou z možností je vibrační spektroskopie. Zejména vibrační optická aktivita je na strukturu velmi citlivá. My se zaměříme na počítačové modelování, jehož pomocí lze spektra interpretovat. (viz např. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/221.pdf).
Hlavní město PrahaChemie

Využití výpočtů pro interpretaci vibračních spekter proteinů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Kessler, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 542/2 160 00 Praha 6
Proteiny patří mezi základní stavební prvky živých organismů. My se zaměříme na nerozpustné proteinové formy, které se vyskytují přirozeně i během mnoha závažných onemocnění (Alzheimerova, Huntingova nemoc, diabetes, atd.). Porozumění jejich struktuře a mechanismu vzniku nám tak může pomoci při případné diagnostice nebo léčbě. K jejich studiu využijeme kombinaci výpočetních a spektroskopických metod; metodologii otestujeme na jednoduchých systémech, později přejdeme k více komplexním systémům.
Středočeský krajChemie

The crystalline sponge method

LEKTOR STÁŽE Mgr. Miroslava Litecká, PhD.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. ,ŘEŽ 1001 HUSINEC 250 68 ŘEŽ, Oddelení materiálove chemie
POZNÁMKA: min. B2 znalost angličtiny
Crystalline sponge, anebo „krystalická houba“ je novodobým pomocníkem v oblasti krystalografie. Krystalografie umožňuje vědcům získat hluboký vhled do trojrozměrných struktur molekul, to má dalekosáhlé důsledky v různých vědeckých oblastech, od chemie po farmacii, tím, že pomáhá při vývoji nových léků, porozumění biologickým procesům a navrhování nových materiálů. Metoda Crystalline sponge zahrnuje vytvoření vysoce porézních, krystalických materiálů s dutinami nebo kanály, které mohou hostit molekuly, zejména ty, které jsou příliš křehké, reaktivní nebo je jich hodně málo pro určení konvenční krystalografii. Když jsou tyto hostující molekuly zavedeny do „krystalické houby“, zachytí se v její složité mřížce a můžeme tak získat data z rentgenové difrakci, což nám umožní určit přesné uspořádání atomů v hostujících molekulách. Tento koncept přináší revoluci do naší schopnosti analyzovat a studovat nepolapitelné molekuly a naším cílem je vytvořit metodiky, které ho víc zpřístupní do praxe.
Hlavní město PrahaChemie

Studium biologicky aktivních heterocyklů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jaroslav Šebestík, PhD.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 18
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 2
POZNÁMKA: Pro samostatnou práci v laboratoři musí být student plnoletý
Heterocyklické sloučeniny představují významné třídy biologicky aktivních látek. V rámci stáže se zaměříme na syntézy deriváty akridinů, které mají potenciál léčit prionové a jiné neurodegenerativní onemocnění. Připravené deriváty budou charakterizovány analytickými metodami jako je kapalinová chromatogrfie, nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie, fluorescenční spektroskopie, Ramanova spektroskopie a Ramanova Optická Aktivita.
Hlavní město PrahaChemie

Příprava cytotoxických organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými ligandy

LEKTOR STÁŽE Ing. Vojtěch Hamala
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Rozvojová 1/135, 165 00 Praha 6-Suchdol
V rámci této stáže se studenti zapojí do syntézy hybridních organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými ligandy s protinádorovými účinky. Díky odlišnému metabolismu sacharidů nádorových buněk může přítomnost sacharidové části komplexu zajistit požadovanou selektivitu cytotoxického účinku organokovové části molekuly na nádory a snížit nežádoucí vedlejší účinky na léčený organismus. Student si osvojí základní operace organické syntézy i základní charakterizace nově připravených sloučenin.
Hlavní město PrahaChemie

Čištění vod od mikropolutantů, příprava a charakterizace sorbentů

LEKTOR STÁŽE Ing. Martina Dlasková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Rozvojová 135, Praha 6, 16500
Spolu se zvyšujícími standardy životní úrovně stoupá i počet používaných farmak, pesticidů či např. prostředků pro osobní péči a hygienu. Všechny tyto látky se dostávají do životního prostředí, kde vzhledem k jejich špatné odbouratelnosti či nedostupnosti dodatečného stupně čištění odpadních vod mohou procházet do podzemních a povrchových vod, nakonec i do pitné vody. Je tedy nutné zvolit optimální metodu a podmínky dočištění vody od mikropolutantů. U nás v laboratoři se dozvíte, jaké jsou dostupné metody dočišťování kontaminovaných vod, jaké jsou jejich limity a můžete se podílet na přípravě nových pokročilých sorbentů k tomu vhodných.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.