Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaChemie

Studium biologicky aktivních heterocyklů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jaroslav Šebestík, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 18
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 2
POZNÁMKA: Pro samostatnou práci v laboratoři musí být student plnoletý
Heterocyklické sloučeniny představují významné třídy biologicky aktivních látek. V rámci stáže se zaměříme na syntézy deriváty akridinů, které mají potenciál léčit prionové a jiné neurodegenerativní onemocnění. Připravené deriváty budou charakterizovány analytickými metodami jako je kapalinová chromatogrfie, nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie, fluorescenční spektroskopie, Ramanova spektroskopie a Ramanova Optická Aktivita.
STÁŽISTÉ Kateřina Koudelková, Thu Yen Nguyen
Hlavní město PrahaChemie

Příprava cytotoxických organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými ligandy

LEKTOR STÁŽE Ing. Vojtěch Hamala
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Rozvojová 1/135, 165 00 Praha 6-Suchdol
V rámci této stáže se studenti zapojí do syntézy hybridních organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými ligandy s protinádorovými účinky. Díky odlišnému metabolismu sacharidů nádorových buněk může přítomnost sacharidové části komplexu zajistit požadovanou selektivitu cytotoxického účinku organokovové části molekuly na nádory a snížit nežádoucí vedlejší účinky na léčený organismus. Student si osvojí základní operace organické syntézy i základní charakterizace nově připravených sloučenin.
STÁŽISTÉ Filip Dvořák, Hedvika Hujerová
Hlavní město PrahaChemie

Čištění vod od mikropolutantů, příprava a charakterizace sorbentů

LEKTOR STÁŽE Ing. Martina Dlasková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Rozvojová 135, Praha 6, 16500
Spolu se zvyšujícími standardy životní úrovně stoupá i počet používaných farmak, pesticidů či např. prostředků pro osobní péči a hygienu. Všechny tyto látky se dostávají do životního prostředí, kde vzhledem k jejich špatné odbouratelnosti či nedostupnosti dodatečného stupně čištění odpadních vod mohou procházet do podzemních a povrchových vod, nakonec i do pitné vody. Je tedy nutné zvolit optimální metodu a podmínky dočištění vody od mikropolutantů. U nás v laboratoři se dozvíte, jaké jsou dostupné metody dočišťování kontaminovaných vod, jaké jsou jejich limity a můžete se podílet na přípravě nových pokročilých sorbentů k tomu vhodných.
STÁŽISTÉ Tomáš Groh, Hynek Hartl, Filip Vrátný
Jihomoravský krajEkologie

Variabilita vajec vlaštovky obecné (Hirundo rustica) v průběhu jejího života

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michal Šulc, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Ústav biologie obratlovců AV ČR, Květná 8, Brno, 60300
Vědci věnují vzhledu ptačích vajec (velikosti, tvaru a zbarvení) náležitou pozornost. Důvodem je jak snadné získání potřebných dat (v podstatě stačí vejce vyfotit), tak především, že vzhled vajec prozrazuje mnoho o ekologii a evoluci ptáků. Současné studie naznačují, že dávní předci ptáků měli vejce bílá a beze skvrn. Mnoho současných druhů ptáků ovšem snáší vejce různě zbarvená a se zajímavými vzory skvrnění. Zdá se, že hlavní příčinou vzniku barevných a skvrnitých vajec bylo, že ptáci začali hnízdit na místech, kde je ohrožovali predátoři. Nenápadně zbarvená (kryptická) vejce tak mohla snáze uniknout jejich pozornosti. Uniknout pozornosti se snaží i hnízdní parazité (např. kukačky), tím že kladou vejce nápadně připomínající (mimetizující) vejce hostitele. Zbarvení může ovšem vejce chránit i před intenzivním slunečním zářením, dodávat skořápce vyšší pevnost nebo signalizovat samci kvalitu samice. Velké množství studií se také věnuje velikosti a tvaru vajec, což jsou také vlastnosti, kterými se jednotlivé druhy od sebe výrazně liší. Dosud bylo ovšem velice málo pozornosti věnováno variabilitě vzhledu vajec v průběhu života jednotlivých samic. V této stáži bude student analyzovat vzhled vajec vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a zjistí, jak moc konzistentní vejce snáší jednotlivé samice, či například jestli se liší vzhled vajec mladých a starých samic. Kromě těchto analýz bude mít student také možnost vyrazit do terénu na Třeboňsku a podílet se na sběru dat (není to ovšem podmínkou). V terénu se tak může naučit manipulovat s odchycenými vlaštovkami, pořizovat vědecké fotografie vajec, či vážit vlaštovčí mláďata.
STÁŽISTÉ Jolana Dušková, Natálie Kubátová, Klára Levrincová
Jihomoravský krajEkologie

Pozemní laserové skenování a modelování lesních porostů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Novotný, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Bělidla 4a, Brno
POZNÁMKA: Stáž probíhá na Oddělení dálkového průzkumu Země, což je specifický obor, které jde napříč řadou základních školních předmětů: výhodou je kladný vztah k matematice, fyzice, informatice, ekologii.
Smyslem stáže je seznámit studenty s metodou dálkového průzkumu Země - s pozemním laserovým skenováním a s příklady jeho využití v ekologickém výzkumu. Studenti budou zapojeni do řešení výzkumného projektu, který využívá bodová mračna z laserového skenování jako podklad pro tvorbu 3D modelů stromů a porostních celků a věnuje se odvozování inventarizačních veličin jako je nadzemní biomasa a odhadům mechanické stability lesa. Součástí stáže bude teorie i praxe pořízení a zpracování dat laserového skenování - v kanceláři, v terénu i ve virtuální realitě.
STÁŽISTÉ Šimon Mudroch, Daniel Nikodým, Dagmar Peštová
Středočeský krajEkologie

Analysis of Floral Traits and Study of the Floral Economic Spectrum

LEKTOR STÁŽE Mgr. Murugash Manavalan
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Zamek 1, 252 43 Pruhonice
POZNÁMKA: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová Ph.D. (zuzmun@natur.cuni.cz) of the Institute of Botany, Czech Academy of Sciences will act as the collaborator for this internship.
The student will be involved in the analysis of plant traits giving particular attention to floral traits such as nectar concentration and volatile analysis. The initial months of the internship will have the intern acquire hands-on experience related to the establishment of experimental setups necessary for conducting ecological studies. Following this, the intern will also be involved in the analysis of plant traits by usage of different laboratory techniques and nearing the end, they will also be given preliminary training regarding the processing of data as a result of the analysis. This internship requires for the student to have an interest in physical work at least in the initial half of the internship while the second half will have them more involved into analytical work which requires a keen eye for detail. This internship will benefit those who like to understand more about the inner workings of plant tradeoffs particularly to how plants prioritize certain characteristics over others. This internship may provide a good stepping stone for those who are looking for a career in ecology.
STÁŽISTÉ Tereza Kratochvílová, Filip Kreuter
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Exprese a funkce nikotinových receptorů in vitro a in vivo

LEKTOR STÁŽE MUDr. et Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyziologický ústav AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4, 14200
Hlavním předmětem stáže jsou nikotinové receptory, které v mozku zprostředkovávají účinky nejen nikotinu, ale především endogenního ligandu acetylcholinu. Receptory budeme zkoumat jak in vitro, tedy v buněčných a neuronových kulturách, tak také in vivo, přímo v různých částech myšího mozku. Zajímat nás bude exprese nikotinových receptorů, tedy to, ve kterých buňkách jsou přítomné, a v jakých buněčných či neuronových kompartmentech. Abychom to zjistili, pokusíme se receptory obarvit protilátkami a také geneticky upravit pomocí CRISPR tak, aby byly viditelné ve fluorescenčním mikroskopu. Dále nás bude zajímat funkce těchto receptorů exprimovaných cholinergními interneurony ve striatu. Proto si připravíme genetický myší model s delecí nikotinových receptorů v cholinergních neuronech a myši budeme testovat v různých behaviorálních experimentech. Obsah stáže je poměrně variabilní, může se měnit podle aktuálního stavu experimentů v laboratoři, ale může se také do jisté míry přizpůsobit zájmům konkrétních účastníků stáže.
STÁŽISTÉ Stella Lišková, Adam Pojar, Anna Semerádová
Královéhradecký krajLékařské vědy

Jakou roli hraje bakteriom v rozvoji diabetu 1. typu?

LEKTOR STÁŽE Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Mikrobiologický ústav AVČR,v.v.i., Doly,183, Nový Hrádek, 54908
Diabetes 1. typu (T1D) je autoimunitní onemocnění charakterizované destrukcí β-buněk pankreatu. Byly zkoumány různé genetické a environmentální faktory, nicméně specifický spouštěč nebo spouštěče autoimunity T1D zůstávají nejasné. Jedním z uvažovaných spouštěčů T1D je vliv bakteriomu. Student bude sledovat působení bakteriomu vs. bezmikrobního stavu, na vznik a vývoj T1D v myším modelu. V odebrané krvi bude měřit hladinu glykémie v jednotlivých experimentálních skupinách. Student se seznámí s gnotobiotickými technikami.
STÁŽISTÉ Tereza Šašinková
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk

LEKTOR STÁŽE Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč, 142 00
Pro všechny živé buňky je velmi důležité regulovat vnitrobuněčné koncentrace všech iontů, zejména pak sodíku, draslíku a protonů. Optimální vnitrobuněčné koncentrace kationtů jsou zajišťovány koordinovanou činností různých transportérů, a pokud je jejich činnost a tím i homeostáze kationtů narušena, projeví se to v celé řadě patologických stavů. Chtěli byste zjistit, jak buňky regulují vnitrobuněčné pH? Proč je draslík pro buňky důležitý a sodík toxický? Jak transport iontů v buňkách probíhá na molekulové úrovni? Pak tato stáž je právě pro vás. Stáž se bude týkat studia transportérů kationtů vyskytujících se v eukaryotních buňkách kvasinek a v lidských buňkách na molekulární úrovni. Stážista bude mít možnost se seznámit s metodami molekulární biologie a s celou řadou bioinformatických, mikrobiologických a biochemických metod. Nové poznatky významně přispějí k objasnění mechanismů zachování homeostáze kationtů v eukaryotních organismech.
STÁŽISTÉ Tereza Przeczková, Veronika Žárská
Jihomoravský krajDějiny umění

Jak se dělá soupis památek

LEKTOR STÁŽE Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Veveří 97, Brno 602 00
Soupis památek patří k základním dlouhodobým projektům Ústavu dějin umění AV ČR. Na brněnském pracovišti se připravuje poslední svazek edice Umělecké památky Moravy a Slezska, obsáhlé uměleckohistorické encyklopedie. Stážista bude mít možnost podílet se na všech fázích přípravy jednoho vybraného hesla. Pronikne tak do podstaty soupisové práce. V rámci stáže navštíví odborné knihovny, archivy, pracoviště Národního památkového ústavu. Vlastní výzkum bude založen na poznání lokality in situ.
STÁŽISTÉ Beáta Boháčová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.