Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2023
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaTechnika

Multi Role UAV aircraft design methods

LEKTOR STÁŽE Dr. Chandra Shekhar Prasad
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Internship in English language
The main goal of the this internship to provide comprehensive knowledge of the Multi role unmanned aircraft design methods. During this internship student will learn about basics of aerodynamics, flight mechanics, principles of aircraft design . Moreover, students have chance to design and build their own UAV and fly it to prove concept.
STÁŽISTÉ Samuel Hybš, Tadeáš Těhan, Jan-Jakub Vonášek
Hlavní město PrahaTechnika

Interfacial adhesion of shape memory polymer with alloy for fabrication of composite

LEKTOR STÁŽE Dr. Sneha Samal
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
POZNÁMKA: The work is related to polymer, alloy and composite.
Alloy-polymer sandwich composites have been rapidly replacing metallic materials in the aerospace and automobile industries. The desirable mechanical, thermal, thermo- mechanical, and sensor properties including excellent durability, impact strength, and damage tolerance are accomplished without sacrificing the benefit of lightweight. In this internship, two or three-layer alloy-polymer or alloy-polymer-alloy sandwich composites will be fabricated using a direct adhesion hot pressing bonding technique without the use of an adhesive agent. Samples will be made at various thickness reductions (10, 20, and 30 %) and their mechanical properties will be compared with the metallic sheet by performing a small punch test. The results will analyze the interfacial adhesion strength of the alloy-polymer sandwich composite panel.
STÁŽISTÉ Richard Akifyev
Hlavní město PrahaTechnika

Kompaktní zdroje vysokého napětí

LEKTOR STÁŽE Michal Červeňák
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8
Experimenty zaměřené na laserovou inerciální fúzi využívají různé diagnostiky, které používají magnetické či elektrické pole vytvářené zdroji vysokého napětí (např. iontové či elektronové spektrometry, pixelové detektory). Avšak při interakci intenzivního laserového impulzu s palivem či jiným pevným terčem vznikají silné elektromagnetické impulzy, které interagují s elektrickými obvody, které tyto diagnostické přístroje napájí. Je proto nutné tyto přístroje odstínit, aby vliv interferencí elektromagnetických impulzů byl nulový či alespoň zanedbatelný. Pokud se nám podaří sestrojit kompaktní zdroj vysokého napětí, můžeme sestavit např. kompaktní iontové a elektronové spektrometry, které bude snadné odstínit proti účinkům elektromagnetických impulzů a pomohou nám lépe pochopit, co se odehrává při interakci laseru s fúzním palivem.
STÁŽISTÉ David Teyssler, Jakub Zahradník
Hlavní město Praha

Evoluce trilobitů ze soumračné zóny

LEKTOR STÁŽE Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
POZNÁMKA: Paleontologie
Trilobiti byli úspěšnou skupinou prvohorních členovců. Drtivá většina z nich žila poblíž mořského dna. Přesto se v průběhu ordoviku (před 485 až 444 milióny let) objevilo několik skupin, jejichž dospělci byli schopni plavat v otevřených vodách. Jednou z těchto skupin byli trilobiti čeledi Cyclopygidae, charakterističtí svou bizarní morfologií s gigantickýma očima. Cyclopygidi byli obyvateli mesopelagické zóny dávných moří a oceánů, tedy tzv. zóny soumraku v hloubkách od 200 do 1000 m. Proto dnes nacházíme jejich zkameněliny většinou v hlubokovodních sedimentech, např. v černých břidlicích. Cílem stáže bude rekonstrukce evolučního stromu cyclopygidů a jejich nejbližších neplovoucích trilobitích příbuzných, za pomoci studia jejich zkamenělin. Na základě výsledného evolučního stromu bude možné zjistit, jak se měnila morfologie trilobitů od původních obyvatel dna až k plovoucím formám.
STÁŽISTÉ Eliška Vacková
Hlavní město Praha

Investigating the tumor microenvironment immunity and its modulation

LEKTOR STÁŽE Dr. Luca Vannucci
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
POZNÁMKA: Internship in English language. The field of research is immuno-oncology, looking to the development and possible modulation of the immunity in the tissues in transformation.
During the internship the student will take part to the laboratory activities for a first approach to laboratory methods in immuno-oncology (like WB, ELISA, PCR, cell cultivation in 2 and 3D, microscopy). By lectures and discussions, the students will learn the principles of immunologogy and oncology. According to the time and developed skill short specific task can be elaborated for the student.
STÁŽISTÉ Alžběta Bayerová, Petr Laškevič, Lily Huong Mac
Jihomoravský kraj

Citizen science a její role v českém a zahraničním výzkumu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc., Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Drobného 28, 602 00 Brno
POZNÁMKA: Jedná se o transdisciplinární stáž. Stáž navazuje na dlouhodobé aktivity ÚGN zaštítěné projektem TAČR a Horizon Europe, část stáže bude probíhat v anglickém jazyce. Z důvodu dlouhodobého zahraničního působení lektora budou schůzky 1-4/2023 probíhat hybridní formou.
Cílem stáže je identifikovat roli občanské vědy (citizen science) v tuzemském i zahraničním výzkumu a podílet se na přípravách institucionalizace občanské vědy v České republice. Součástí stáže je i popularizace vybraných projektů občanské vědy, analýza stakeholderů občanské vědy v České republice a studium mezinárodního kontextu občanskovědních aktivit v rámci Evropské unie.
STÁŽISTÉ Tomáš Klíma, Magdaléna Musilová
Hlavní město PrahaBiochemie

Transkripce mRNA vybraných proteinů v HepG2 buňkách po stimulaci analogy inzulínu s různou receptorovou specifitou

LEKTOR STÁŽE Mgr. Irena Selicharová, Dr.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 542/2, 160 00 Praha 6
Cílem pokusu bude studovat a porovnat schopnosti lidského inzulínu a jeho analogů se zvýšenou vazebnou specifitou vůči izoformě B izulínového receptoru (IR-B) stimulovat v buňkách HepG2 transkripci mRNA specifických proteinů. HepG2 buňky jsou příkladem "nesmrtelné" buněčné linie odvozené od lidských jaterních buněk. Předpokládáme, že se efekty lidského inzulínu a analogu inzulínu přednostně se vážícího na IR-B by se měly lišit a analog by měl ve vyšší míře než lidský inzulín aktivovat nebo naopak inhibovat transkripci genů některých metabolických enzymů jako je glukóza-6 fosfatáza, fosfoenolpyruvát karboxykináza, glukokináza atd. Metodikou bude stimulace buněk analogy, příprava specifických mRNA primerů, izolace mRNA po stimulaci buněk, a qPCR analýza mRNA přítomných v izolátech. Pokus by měl poskytnout informaci zda analogy inzulínu se změněnou vazebnou specifitou vůči izoformám insulinu mohou mít potenciál pro léčbu diabetu např. díky jejich hepatoselektivním účinkům.
STÁŽISTÉ Matěj Slavík
Hlavní město PrahaBiofyzika

The Future of Magnetogenetics: Effects of Magnetic Fields on Fungi

LEKTOR STÁŽE doc. Vitalii Zablotskii, DrSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
POZNÁMKA: Internship in English language
Magnetogenetics promises to revolutionize neuroscience and cell therapy, as it allows researchers to remotely influence all the mechanisms of the cellular machinery. Magnetogenetics seeks to manipulate cells with magnetic fields and stimuli. Why fungi? Fungi are the largest, most widespread, and oldest group of living beings. Recently, biogenic magnetic nanoparticles have been experimentally discovered in fungi. In addition, in the process of growth, fungi exhibit pronounced electrical activity. This means that such fungi can be affected by magnetic fields. We propose research that aims at theoretical analysis and experimental study of how magnetic fields affect the growth of fungi and their electrical activity.
STÁŽISTÉ Eduardo Almadana Clérisse, Victoria Sofia Astol Centena, Sofia Zamanova
Moravskoslezský krajBiofyzika

Ochranné mechanismy vůči nadměrné ozářenosti u vybraných druhů nahosemenných rostlin

LEKTOR STÁŽE Mgr. Václav Karlický, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Chittussiho 10, 710 00 Ostrava
V přirozeném prostředí jsou fotosyntetické organismy vystaveny rychle se měnícím intenzitám světla. Aby nedošlo k poškození fotosyntetického aparátu v důsledku nadměrné ozářenosti, fotosysntetické organismy disponují celou řadou fotoochranných mechanismů. Tyto procesy jsou dobře popsány pro modelových rostlin, které ale téměř výhradně zastupují krytosemenné rostliny. Cílem stáže je studovat tyto procesy u vybraných druhů jehličnanů, ale i dalších nahosemenných rostlin, u nichž se vyskytuje řada specifických rysů fotosyntetického aparátu.
STÁŽISTÉ Elżbieta Macura
Hlavní město PrahaBiofyzika

Biosenzory budoucnosti

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michala Forinová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
POZNÁMKA: Laboratoř funkčních biorozhraní, RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
Detekce patogenů ve vzorcích jídla či v jiných složitých vzorcích jako je krev či sliny je cíl, ke kterému vede složitý proces přípravy vhodného biosenzoru. Student/ka si na stáži projde celým tímto procesem, který povede až k samotné detekci pomocí metod rezonance povrchových plasmonů (SPR) a křemenných mikrovah (QCM). Seznámí se jednak s přípravou polymerního kartáče, který zaručuje, že se na čip nenaváže nic, co nechceme, tak i s jeho funkcionalizací konkrétní biomolekulou sloužící k zachycení specifického patogenu.
STÁŽISTÉ Ludvík Martynek, Ema Zieglerová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.