stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2023 probíhá od 1. 11. do 31. 11. 2022.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Jihočeský krajChemie

Meziplodiny - záchranáři zemědělských půd?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Zemědělské půdy jsou v současnosti extenzivně využívány pro produkci potravin a proto rychle ztrácí i to malé množství organické hmoty a živin, které ještě mají. Jednou z možností, jak tyto půdy zachránit je využití meziplodin, které jsou do osevního postupu zařazeny mezi hlavní plodiny. Meziplodiny totiž nejsou sklizeny a jejich biomasa je v půdě ponechána, čímž dochází k navýšení obsahu organické hmoty i živin v půdě. Zatím ale není jasné, které meziplodiny jsou nejvhodnější a s jakým zpracováním půdy by měly být kombinovány. Ve spolupráci se soukromými zemědělci se tedy v rámci stáže zaměříme na vytipování vhodných meziplodin v kombinaci s hlavními plodinami a na to, jaký postup zpracování půdy (bez orby či s orbou) bude pro zvýšení obsahu organické hmoty a živin nejvhodnější.
Stážistka Klára Chmeňová
Středočeský krajAstronomie

Radianty meteorických rojů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Koten, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pro každý meteor, který na obloze spatříme, můžeme určit radiant. Rozumíme tím bod na obloze, ze kterého meteor zdánlivě vylétá. Radianty meteorů patřících ke stejnému meteorickému roji jsou si obvykle velmi blízké. Nicméně i mezi nimi jsou patrné rozdíly dané například různou hmotností meteoroidů, které vstoupily do zemské atmosféry a zazářily jako meteor. Na základě již existujících dat ale i dat získaných vlastním měřením budeme v rámci stáže hledat rozdíly mezi radianty jednotlivých meteorických rojů.
Stážisté Terezie Koubková, Radovan Lev
Hlavní město PrahaChemie

Elektrochemická analýza sloučenin na bázi guanidinu.

LEKTOR STÁŽE Ing. Natália Gira
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Sloučeniny na bázi guanidinu se dostaly do popředí zájmů již v druhé polovině minulého století, a to díky jejich širokému využití v organické syntéze, katalýze či bioaktivních systémech. Biologická aktivita a jedinečné elektronové vlastnosti je předurčují k využití v moderní medicíně, katalýze, koordinační chemii a v mnoha dalších odvětvích výzkumu. Ve skupině molekulární elektrochemie a katalýzy se zabýváme především jejich využitím v koordinační chemii přechodných kovů pro katalytické a foto-fyzikální aplikace.
Stážistka Tereza Randáková
Hlavní město PrahaFyzika

Určení velikosti diamantových nanočástic pomocí Ramanovy spektroskopie

LEKTOR STÁŽE Ing. Aleš Vlk
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Většina Ramanových spekter, které je možné vidět ve vědeckých publikacích začínají u hodnot Ramanova posunu 100 cm-1. Ovšem i oblast Ramanova spektra pod 100 cm-1 obsahuje cenné informace o akustických fononech, případně o vibracích těžkých prvků. Akustické vibrační módy mohou sloužit k určení velikostní distribuce nanočástic1 nebo polymorfismu molekul (nejčastěji léčiv) a obsahují též například informace o správné biologické funkci proteinů.2 Nicméně, tyto módy nejsou při standartním uspořádání přístupné.3 V tomto uspořádání je, od vzorku, odražený laserový svazek odfiltrován hranovým filtrem (Edge filter), jehož hrana obvykle leží ve vzdálenosti okolo 100 cm-1 od vlnové délky laseru. Jedním z cílům této práce bude rozšířit stávající přístroj o sadu optických filtrů pro zúžení (očistění) laserového svazku a nahrazení standartního hranového filtru několika braggovskými filtry (Bragg filter, Low wavenumber notch filter).4 Tyto filtry propouštějí pouze úzkou část spektra v okolí dané excitační vlnové délky, a tudíž umožnují měřit spektra Ramanova rozptylu až do +/- 10 cm-1. Jedním z úkolů bude navrhnout a zrealizovat prostorově úsporné uspořádání filtrů pro očištění laserového svazku a Braggových filtrů pro měření vibračních módů nízkých frekvenci a následná optimalizace. V druhé části práce bude optimalizovaná metoda využita pro měření reálných vzorků, zejména nanokrystalů diamantu a křemíkových nanočástic. Z porovnáním s dalšími detekčními technikami na měření velikosti nanočástic vyhodnotíme posun akustických modů v závislosti na vlastnostech nanočástic a provedeme srovnání s teoretickým modelem.
Stážisté Julie Křimská, Aneta Piklová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.