stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

LEKTOR STÁŽE Ing. Alexej Bubnov, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Akce Otevřená věda se účastníme již několik let.
Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s tyčinkovitými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi výskytem kapalně krystalické fáze a strukturou molekuly těchto pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur jednotlivých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.
STÁŽISTÉ Jakub Knop, Matin Sanginov
Jihomoravský krajGeografie

Role citizen science při monitoringu české zemědělské krajiny

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie, Drobného 28, 602 00 Brno
POZNÁMKA: Stáž navazuje na výstupy projektu Technologické agentury České republiky.
Cílem stáže je rozvoj občanskovědního projektu "Na suchu" a jeho utilizace za účelem monitoringu české zemědělské krajiny (zejména při sledování degradaci půdy v otevřené krajině), včetně sledování adaptačních opatření na klimatickou změnu.
STÁŽISTÉ Magdaléna Musilová, Pavel Tobola
Hlavní město PrahaGeologie

Sopky jako mytická místa naší civilizace

LEKTOR STÁŽE Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Rozvojová 269, 16500 Praha 6
Sopky, hory ohně a kouře, po tisíciletí fascinovaly lidskou populaci. Tak jak je naše civilizace stará, tak jsou staré mýty a legendy vysvětlující sopečné jevy. Ještě v nedávných dobách neexistovalo vysvětlení pro proudy lávy hrnoucí se z černých hor, pro hromobití a exploze nad šedými mračny popela, pro žlutě zbarvené průduchy a z nich linoucí se zápach připomínající zkažená vejce, nebo prostě jen pro dechberoucí krajinné prvky jako tisíce metrů vysoké strmé kužele. Řecké báje vyprávějí, že bůh ohně a kovář Hefaistos obýval okolí sopky Vulcano v Tyrhénské moře a svoji kovárnu ukryl do nitra činného vulkánu. Praotec Čech vystoupil na ikonickou horu Říp, která je pozůstatkem po sopečné činnosti, a v okolní krajině našel obydlí pro svůj lid, Čechy. Předmětem navrhované stáže je ucelená kompilace nejznámějších mýtů a legend, které souvisí s aktivními sopkami nebo pozůstatky sopečné činnosti v Evropě. Hlavní náplň práce se bude soustředit na vyhledávání vědecky podložených zdrojů i starých mýtů a bájí, které jakkoliv souvisí se sopečnou činností. Studentovi/studentce bude poskytnut ucelený přehled aktivní a nedávné sopečné činnosti v kontinentální Evropě, na což naváže samotný výzkum historických pramenů. Výstupem stáže by měla být krátká zpráva shrnující mytické příběhy související se sopkami, vše doplněné o obrazový materiál (fotky sopek, dobové malby, obrázky z kronik apod.) včetně literárních zdrojů.
STÁŽISTÉ Ema Danielová, Zuzana Hájková
Hlavní město PrahaGeologie

µCT in geophysics / MikroCéTéčko v geofyzice

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE GFÚ AVČR v.v.i., Boční II 1401, Praha 4, 14000; lze distančně
In this project, students will dive into the fascinating world of micro CT (computed tomography) data processing to unveil the 3D microstructure of rocks. By analyzing these intricate structures, students can gain valuable insights into the physical properties of rocks, such as porosity or magnetic fabric. This hands-on experience not only offers a deep understanding of geophysics but also provides a glimpse into the essential role it plays in resource exploration and environmental studies. V tomto projektu se studenti ponoří do fascinujícího světa zpracování dat z mikro CT (počítačové tomografie), aby odhalili 3D mikrostrukturu hornin. Pečlivou analýzou těchto složitých struktur mohou studenti získat cenné poznatky o fyzikálních vlastnostech hornin, jako je pórovitost nebo magnetická stavba. Tato praktická zkušenost nabízí nejen hluboké pochopení geofyziky, ale také umožňuje nahlédnout do zásadní role, kterou hraje při průzkumu zdrojů a studiu životního prostředí.
STÁŽISTÉ Ethan Kamula, Ondřej Růžička

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.