stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2023 probíhá od 1. 11. do 31. 11. 2022.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaGeologie

Hornina pod rentgenem/Rock under X-Ray

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, PhD.
INSTITUCE Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: lze i distančně
V současnosti umí lékaři pomocí CT zobrazit vnitřek lidského těla v 3D. Stejnou věc jsme schopni provést i s horninovými vzorky a dají se tak objevit například skryté zkameněliny. My ovšem taková data používáme pro studium vnitřního uspořádání minerálů a pórových prostor v hornině. Nicméně počítačové programy tohoto schopné jsou vysoce specializované, nákladné a tedy nedostupné. V rámci stáže by se student.ka zaměřil.a na analýzu mikro-tomografických dat z horninových vzorků a současně na vytvoření spolehlivého analytického pracovního postupu s využitím open-source prostředků a pravděpodobně i dávky vlastního programování. Stáž může probíhat částečně i v distanční podobě, pokud student.ka disponuje vlastními výpočetními prostředky. At present, doctors can use CT to visualize the inside of the human body in 3D. We are currently able to do the same thing with rock samples, so that hidden fossils, for example, can appear. However, we use such data to study the internal arrangement of minerals and pore spaces in the rock. However, computer programs of this ability are highly specialized, expensive and therefore inaccessible. During the internship, the student would focus on the analysis of micro-tomographic data from rock samples and at the same time on the creation of a reliable analytical workflow using open-source means and probably a batch of their own programming. The internship can take place partly in the distance form, if the student has his / her own computing resources. Software ImageJ, Fi.ji, Dragonfly, Blob3D, Quant3D
Stážistka Anna Vávrová
Hlavní město PrahaGeologie

Jak udělat kamenné stéblo?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Matěj Machek, PhD.
INSTITUCE Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Takzvaná stébelnatá ortorula je krásná a poměrně vzácná hornina letmo připomínající zkamenělé dřevo. Její vzhled je dán výrazným lineárním uspořádáním minerálů, které tvoří protáhlá „stébla“ či „tužtičky“. Ne nadarmo se této hornině anglicky říká „pencil gneiss“. S touto horninou se u nás můžeme setkat v Kouřimské jednotce tvořené převážně ortorulou. Její původ leží v prvohorách, kdy nejprve vykrystalovala z magmatu jako žula a posléze byla během variského vrásnění přeměněna a deformována do dnešní podoby. Pomocí mikrostrukturní analýzy, analýzy krystalové přednostní orientace a chemického složení minerálů popíšeme a vysvětlíme vznik této jedinečné horniny na vzorcích zachycující postupný vývoj struktury stébelnaté ruly při vrásnění a deformaci.
Stážistka Klára Čapková
Hlavní město PrahaIT

Digitální zpracování obrazu pomocí neuronových sítí

LEKTOR STÁŽE Dr.Ing. Jan Schier
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku. Zkušenost s programováním v jazyku Python, případně znalost Javy je velmi vítána. V průběhu stáže se předpokládá i samostatná práce mimo schůzky s lektorem. Dosavadní stáže probíhaly částečně i formou telekonferenčních schůzek, podle aktuálních epidemiologických omezení a časových možností studentů.
Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, s praktickou aplikací zejména na mikroskopické snímky biologických preparátů. Během stáže budeme pracovat především se snímky z pokročilého tzv. light-sheet mikroskopu: jde o poměrně velká obrazová data, obsahující řezy preparátu a zachycující jeho vývoj v čase. Stáž je orientována zejména na metody, založené na použití konvolučních neuronových sítí - student se mj. seznámí se základními bloky těchto sítí a se sítěmi typu U-net, používanými pro segmentaci. Budeme používat volně dostupné knihovny pro Python, jako je např. TensorFlow, scikit-image, scikit-learn, případně javový ImageJ. Pro práci využijeme také GPU karty, dostupné na pracovišti.
Stážisté Viktor Číhal, Tadeáš Fryčák, Jan Slíva
Hlavní město PrahaIT

Základy programování a statistické analýzy

LEKTOR STÁŽE doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nauč se programovat v prostředí Scilab určeném pro inženýrské výpočty! Tvým úkolem bude pomoc při přípravě dopravních simulací. Navíc ovládneš základy statistiky dopravních dat a dokážeš prezentovat výsledky graficky.
Stážistka Olga Cinková

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.