stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Využití strojového učení ve fyzice

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
POZNÁMKA: Student(ka) se zájmem o tuto stáž by měl(a) mít pozitivní vztah k programování. Během stáže bude používán hlavně programovací jazyk Python. Předchozí znalost tohoto jazyka není nutností.
Umělá inteligence a strojové učení se čím dál častěji využívají ve fyzice při řešení různých úloh jako třídění dat, předpovídání vývoje dynamických systémů až po formulace nových teorií. Stále však zůstává otázkou, jak přesné a všeobecné jsou tyto metody a kdy jim můžeme důvěřovat. Náplní této stáže bude studium metod strojového učení a jejich aplikace při řešení rozličných problémů ve fyzice. Studenti se naučí, jak naprogramovat jednoduché učící se modely, a budou zkoumat jejich využití a limity při studiu zajímavých fyzikálních problémů.
STÁŽISTÉ Matyáš Bár, Alice Vavrušková
Hlavní město PrahaFyzika

Co se děje uvnitř ledových obřích planet?

LEKTOR STÁŽE Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8
Ve vnitřních vrstvách ledových obrů, tj. planetách velikosti Uranu a Neptunu, panují extrémní podmínky - vysoké teploty a tlaky, které jsou blízké stavu hmoty, která se označuje anglickým termínem warm dense matter. Ledové obří planety se skládají z vody, metanu a amoniaku. Avšak za tlaků a teplot, které panují ve vnitřních vrstvách jejich atmosfér, se tyto látky nacházejí v jiných stavech a skupenstvích než jaké známe ze Země. Tyto látky se nacházejí například v supraionizovaném ledu, anebo metan může krystalizovat do struktur složených z atomů uhlíku, takže na Neptunu může padat déšť, jehož "kapky" tvoří diamanty. Jak ale toto všechno víme? Použijeme-li laser o vysokém špičkovém výkonu, můžeme vzorek materiálu - led, voda, amoniak, atd. - stlačit a ohřát až na tlaky a teploty, jaké panují uvnitř těchto planet. Z pozorovaných vlastností pak zjistíme, co se může dít pod z vesmíru viditelným povrchem ledových obrů.
STÁŽISTÉ Ágnes Bednaříková, Klára Dostálová, Ondřej Zeman
Hlavní město PrahaFyzika

Extrémní stavy hmoty = warm dense matter

LEKTOR STÁŽE Ing. Michaela Kozlová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8
Warm dense matter představuje stav hmoty vystavené extrémním podmínkám vysoké teploty (několik stovek až tisíc Kelvinů) a hustoty (hustota pevné látky až stovky g/cm3). Obecně se předpokládá, že warm dense matter se nachází v jádrech obřích plynných planet, hnědých trpaslíků či malých hvězd. Warm dense matter se také vytváří v raných fázích inerciální laserové fúze během přechodu pevné látky – ablátoru – do plazmatu. Experimentálně v laboratoři je možné ji vytvořit ozářením hmoty laserovými svazky, svazky nabitých částic, zejména těžkých iontů, nebo svazky rentgenového záření. Avšak takto ozářená látka se nachází ve stavu warm dense matter často pouze do doby, než se látka začne vypařovat či měnit v plazma, což nastává na pikosekundových časových škálách, proto je důležité warm dense matter studovat pomocí ultrarychlých sond. Přechod látky do stavu warm dense matter a objevující se strukturální změny je možné studovat pomocí měkkého rentgenového záření metodami XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) a EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). Tyto metody jsou založeny na rentgenové absorpční spektroskopii s ultravysokým rozlišením, kdy se ve spektru záření objeví charakteristické znaky elektronových přechodů pro daný materiál, jeho aktuální stav (struktura či průběh fázových přechodů) a jeho chemické okolí. Proto je pomocí těchto metod relativně snadné studovat vlastnosti látky při vysokých teplotách (deseti tisíce Kelvinů) a tlacích (až tisíce Mbar).
STÁŽISTÉ Adrien Tanekou, Nikola Winklerová
Hlavní město PrahaFyzika

Lesklá nebo matná? Laserově-ultrazvuková charakterizace inteligentních kovových povrchů

LEKTOR STÁŽE Ing. Kristýna Zoubková
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8
Slitiny s tvarovou pamětí se vyznačují existencí vysoko- a nízkoteplotní fáze oddělené martenzitickým fázovým přechodem. Cílem práce je zkoumat vlastnosti jednotlivých fází z hlediska jejich elasticity a vlivu krystalové struktury na morfologii povrchu tenkých vrstev. Studenty čeká nejprve úvodní série přednášek na téma elasticita materiálů a její zkoumání prostřednictvím ultrazvukových metod. Poté bude následovat samostatná práce na výrobě vzorků a charakterizace metodou rezonanční ultrazvukové spektroskopie v širokém intervalu teplot. Ke studiu povrchu vrstev bude sloužit interferometrie v bílém světle, mikroskop s Nomarskiho kontrastem a měření změn odrazivosti laserem. V průběhu práce by studenti měli porozumět souvislosti změn elasticity slitin s tvarovou pamětí s přeměnou krystalové struktury a prostudovat morfologii povrchů ovlivněných mikrostrukturními změnami.
STÁŽISTÉ Vít Brázda, Pavel Provazník

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.