stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajAstronomie

Konstrukce automatické fotometrické kamery

LEKTOR STÁŽE Mgr. Martin Jelínek, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem projektu na příští rok stáží je realizace kamery, která bude měřit pozorovací podmínky na hvězdárně v průběhu pozorování robotickým dalekohledem. Cílem je naučit se něco o CCD kamerách, zpracování snímků a prezentaci výsledků v reálném čase.
Stážisté Jakub Hadač, Štěpán Tomek
Hlavní město PrahaFyzika

Programování ovládání skenovacího optického mikroskopu v LabView

LEKTOR STÁŽE RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se zapojí do stavby skenovacího konfokálního mikroskopu. Zejména navrhne a otestuje program, který umožní měřit prostorově rozlíšenou fotoluminiscenci z planárních vzorků. Student bude pracovat s programem LabView nebo si může i sám zvolit programovací jazyk.
Stážisté Ekaterina Danilina, Jakub Štefan
Hlavní město PrahaGeologie

Vnitřnosti kamene - hornina pod rentgenem

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V současnosti umí lékaři pomocí CT zobrazit vnitřek lidského těla v 3D. Stejnou věc jsme v současnosti schopni provést i s horninovými vzorky a dají se tak objevit například skryté zkameněliny. My ovšem taková data používáme pro studium vnitřního uspořádání minerálů a pórových prostor v hornině. Nicméně počítačové programy tohoto schopné jsou vysoce specializované, nákladné a tedy nedostupné. V rámci stáže by se student.ka zaměřil.a na analýzu mikro-tomografických dat z horninových vzorků a současně na vytvoření spolehlivého analytického pracovního postupu s využitím open-source prostředků a pravděpodobně i dávky vlastního programování. Stáž může probíhat částečně i v distanční podobě, pokud student.ka disponuje vlastními výpočetními prostředky. At present, doctors can use CT to visualize the inside of the human body in 3D. We are currently able to do the same thing with rock samples, so that hidden fossils, for example, can appear. However, we use such data to study the internal arrangement of minerals and pore spaces in the rock. However, computer programs of this ability are highly specialized, expensive and therefore inaccessible. During the internship, the student would focus on the analysis of micro-tomographic data from rock samples and at the same time on the creation of a reliable analytical workflow using open-source means and probably a batch of their own programming.
Stážistka Barbora Rodová
Jihomoravský krajBotanika

Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy

LEKTOR STÁŽE Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Polní mokřady jsou v kulturní krajině útočištěm velkého značného množství vodních a mokřadních organismů od obratlovců jako jsou ptáci a obojživelníci, přes cévnaté rostliny až po mikroskopické organismy, kterými jsou bezobratlí, sinice a řasy. Polní mokřady jsme na Botanickém ústavu začali zkoumat s Masarykovou univerzitou, která se jim věnuje dlouhodobě. Tato stáž bude zaměřena na druhově i početně nejhojněji zastoupenou skupinu řas na polních mokřadech a to jsou rozsivky - jednobuněčné řasy s dvoudílnou křemičitou schránkou. V rámci stáže bude student studovat rozsivky polních mokřadů ve světelném a elektronovém mikroskopu, bude je fotit a určovat do rodů a druhů. Získaná rozsivková data budou vyhodnocena. Rozsivky slouží jako bioindikátory, proto lze podle jejich složení usuzovat na stav daného biotopu.
Stážisté Klára Hráčková, Daniela Koňaříková, Martin Plášek

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.