Informace pro studenty

V roce 2021 nabídneme v rámci projektu Otevřená věda stáže pro talentované studenty středních škol. Dvanáctiměsíční stáže budou probíhat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR od ledna 2021 do prosince 2021 (včetně letních prázdnin). Stáže probíhají pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů Akademie věd ČR v časové dotaci minimálně 8 hodin/měsíc.

Podmínky přihlášení

Studentské vědecké stáže projektu Otevřená věda jsou určeny pro studenty středních škol z celé České republiky (včetně studentů maturitních ročníků, v případě, že budou pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ). Student, který je vybrán na stáž, doloží potvrzení o řádném denním studiu.

Výběr stáže

Aktuální nabídku témat studentských vědeckých stáží nalezne student v DATABÁZI STÁŽÍ. Stáže lze filtrovat podle tří kritérií: vědní oblastkraj, ve kterém bude stáž probíhat, a jednotlivé vědní obory. Studenti se mohou hlásit na stáže v různých krajích bez ohledu na jejich bydliště.

Přihlášení na stáž

Student se na vybranou stáž přihlásí prostřednictvím webové aplikace přes registraci (Stáže 2021). Po potvrzení základních údajů se student může přihlásit na vybranou stáž/e vyplněním a odesláním registračního formuláře (přihlášky). Součástí přihlášky jsou povinné přílohy: studentův životopis a motivační dopis a nepovinná příloha reference (diplomy, osvědčení…). Registrace na stáže pro rok 2021 probíhá od 1. 11. do 30. 11. 2020.

Přijetí na stáž

O přijetí/nepřijetí studenta na stáž rozhoduje vždy lektor stáže na základě životopisu, motivačního dopisu a referencí. Ve chvíli, kdy si studenta jeden lektor vybere na svoji stáž, nelze již studenta vybrat na jinou stáž, na kterou si také podal přihlášku. O přijetí na stáž budeme studenta informovat. Poté lektor kontaktuje studenta a dohodne s ním zahájení a průběh konkrétní stáže. Ve smluveném termínu nastoupí student na pracoviště a zahájí stáž. Student může v rámci Otevřené vědy 2021 absolvovat pouze jednu stáž. Na každou stáž mohou být vybráni jeden až tři studenti, kteří budou danou stáž absolvovat společně.

o   K dokončení přijetí na stáž musí student doložit tento dokument: potvrzení o řádném denním studiu.

o   Student, ústav AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá, a Středisko společných činnosti AV ČR jako realizátor projektu spolu uzavírají Dohodu o vykonávání studentské vědecké stáže.

Průběh stáže

Studentská vědecká stáž v rámci projektu Otevřená věda je dvanácti měsíční (od ledna do prosince 2021, vyjma státních svátků). Stáž se koná v časové dotaci, kterou stanovil lektor a která je uvedena v anotaci stáže. Přesný časový harmonogram průběhu stáže závisí na dohodě s konkrétním lektorem. Stáže budou probíhat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR.

Vykazování stáže – student

Student je povinen průběžně vykazovat průběh stáže pomocí Deníku studenta, ve kterém stručně popíše průběh práce na stáži v daném měsíci. Deník studenta za příslušný měsíc student vyplní a potvrdí pomocí elektronické aplikace nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. Deník studenta bude po vyplnění automaticky zaslán lektorovi ke schválení.

Proplácení jízdného

Studentovi bude poskytnuta náhrada tuzemského jízdného (pakliže student na stáž dojíždí z místa bydliště nebo sídla navštěvované školy). Náhrada jízdného je proplácena na základě jízdních dokladů nahraných do aplikace Otevřená věda, ze kterých je průkazné zejména datum a cena uskutečněné jízdy. Jízdné je propláceno čtvrtletně v maximální výši 1 500 Kč/čtvrtletí. Jízdní doklady musí být doručeny do 10. 4. 2021 za jízdné uskutečněné v I. čtvrtletí, do 10. 7. 2021 za jízdné uskutečněné v II. čtvrtletí, do 10. 10. 2021 za jízdné uskutečněné v III. čtvrtletí a do 10. 12. 2021 za jízdné uskutečněné v IV. čtvrtletí. Jízdní doklady doručené po těchto termínech nebudou proplaceny.

Povinné  výstupy ze stáže a povinná účast na aktivitách projektu Otevřená věda

 účast na Veletrhu vědy

o   účast na Studentské vědecké konferenci, která se uskuteční na podzim roku 2021. Na konferenci budou stážisté prezentovat dosažené výsledky své práce na stáži ve třech oborově rozlišených kategoriích. Jedna stáž je vždy představena jednou prezentací. Všichni studenti, kteří na danou stáž chodí, ji prezentují jako jeden tým. Podrobná pravidla konference najdete ZDE.

Student v zadaných termínech odevzdá:

o   podklady pro prezentaci stáže na konferenci (anotaci stáže pro odbornou porotu a prezentaci)

o   min. 5 fotografií v tiskové kvalitě z průběhu stáže

o   evaluační dotazník

Osvědčení o absolvování stáže

Po řádném zakončení stáže student obdrží certifikát o absolvování stáže. Vítězové studentské konference získají diplom. Pro potřeby uvolnění studenta z výuky po dobu výkonu stáže lze zažádat o potvrzení pro školu.

Ukončení stáže

Bude-li stáž ukončena z vážných důvodů předčasně, je student povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost svému lektorovi, který následně informuje organizátora na e-mailovou adresu vseteckova@ssc.cas.cz. Stáž je brána jako řádně ukončená v případě, kdy student řádně vykáže všechny odpracované měsíce a dodá povinné výstupy ze stáže (viz bod č. 8).

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace  o zpracování vašich osobních údajů naleznete v tomto dokumentu: INFORMACE_OSOBNI_UDAJE_STAZE.

Projekt je financován Akademií věd České republiky.