stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Plazmová modifikace povrchu a měření optických vlastností povrchových defektů

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8
POZNÁMKA: Vhodné pro mimopražské studenty.
Mikro krystalické práškové vzorky s vysokým poměrem povrchu k objemu jsou využívány v aplikacích pro přeměnu energie, pro fotokatalýzu, jako přísady do stavebních směsí atd. Ve Fyzikálním ústavu Akademie věd jsme ve spolupráci s českou firmou SVCS Process Innovation s. r. o. v letech 2011-2021 vyvinuli a postavili prototyp reaktoru na principu indukčně vázané plazmy (ICP, 13,56 MHz, 300 W, procesní plyny: H2, O2, Ar, N2) pro plazmovou modifikaci práškových vzorků. Plazma obsahuje energetické elektrony, kationty, excitované radikály a molekuly zajišťující modifikaci povrchových vlastností při relativně nízké teplotě vzorku. Držák vzorků ve tvaru otočné kolébky je bud elektricky izolovaný (křemenné sklo) nebo uzemněný (nerezová ocel) což má zásadní vliv na interakci plazmy se vzorkem. Čistota plazmy je monitorována optickým emisním spektrometrem (OES, 400-1000 nm). Efekty vlivu plazmy na povrchové stavy budeme studovat pomocí infračervené absorpční (FTIR), Ramanovské a fotoluminescenční spektroskopie v širokém spektrálním oboru, a to jak za pokojové teploty, tak v He kryostatu při nízkých teplotách okolo 4 K. Doznívání fotoluminiscence bude měřeno pomocí pulzní UV LED metodou fázového posuvu mezi excitačním a emisním signálem při sinusoidálním buzení. Student se seznámí s principy detekce signálu osciloskopem a synchronním detektorem. Student bude pracovat s ekologickými materiály jako např. SiO2, ZnO, apod.
STÁŽISTÉ Radim Novák, Štěpán Remeš
Hlavní město PrahaFyzika

Kvantově chemické výpočty molekul

LEKTOR STÁŽE Mgr. Mikuláš Matoušek
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8
POZNÁMKA: Ke stáži je vhodné mít vlastní notebook
S postupným navyšováním výpočetního výkonu počítačů se ukazuje jako čím dál praktičtější vlastnosti chemických sloučenin a reakcí neměřit v laboratoři, ale místo toho počítat v počítači. Zatímco pro velkou část molekul se tyto výpočty staly téměř rutinní záležitostí, u některých, často obsahujících atomy přechodných kovů, je situace o mnoho komplikovanější. U nich totiž nelze kvůli silné interakci rozdělit pohyb jednotlivých elektronů a řešit je jednotlivě. Bohužel se dost často jedná o ty nejzajímavější problémy, protože atomy přechodných kovů jsou mimo jiné zodpovědné za katalýzu velké části reakcí v živých organismech. V naší skupině se zabýváme právě těmito problematickými molekulami, a to nejen na úrovni samotných výpočtů, ale především vývojem nových výpočetních metod. V rámci této stáže se student naučí provádět kvantově chemické výpočty pomocí standardních programů, a poté získané schopnosti využije na modelování nějaké konkrétní molekuly.
STÁŽISTÉ David Králík, Jakub Kutscherauer, Jan Zrůst
Hlavní město PrahaFyzika

Luminiscenční vlastnosti nových materiálů

LEKTOR STÁŽE Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6
Jev luminiscence lidstvo fascinoval od nepaměti a často byl opředen tajemstvím. V dnešní době luminiscenci běžně používáme v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti, od světlech v mobilu po moderní detektory radiace. Přijďte nakouknout do laboratoří Luminiscenčních a scintilačních materiálů, naučit se pracovat s aparaturou časově-rozlišené luminiscenční spektroskopie, ale hlavně poznat zábavu a úskalí spojená s experimentální fyzikou.
STÁŽISTÉ Petr Kozák, Daniil Lahvinenka, Martina Vítovcová
Hlavní město PrahaFyzika

Příprava a měření nitridových polovodičových struktur

LEKTOR STÁŽE prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 10, Praha 6 ,162 00
POZNÁMKA: Studentům stačí solidní základy středoškolské fyziky, ostatní se naučí u nás.
Technologie plynné epitaxe z organokovových sloučenin (MOVPE – z anglického Metal Organic Vapour Phase Epitaxy) patří do skupiny epitaxí z plynné fáze. Pro přípravu sloučeninových polovodičů (jako jsou GaAs, InAs, GaN, InGaN, AlGaN apod.) se využívají organokovové molekuly (např. Ga(CH3)3) a hydridy (např. NH3). Tyto prekurzory jsou v plynné fázi spolu s nosným plynem, kterým je obvykle vodík nebo dusík s čistotou lepší než 1 ppb (1 molekula nečistoty na 109 molekul nosného plynu), dopravovány do reaktoru. V reaktoru, zahřátém na teploty kolem 1 000 °C, poté dochází nad zahřátou podložkou (což bývá GaAs, nebo i safír Al2O3, křemík či GaN), k tepelnému rozkladu těchto prekursorů a atomy z nich uvolněné se deponují na na substrát a tvoří jednotlivé monokrystalické vrstvy materiálu, třeba i monoatomární. Touto metodou je možné připravit vysoce kvalitní a ultra-tenké polovodičové vrstvy s nízkou koncentrací defektů i nečistot. Je také možné připravovat složité struktury z různých materiálů, tzv. heterostruktury. Tyto struktury se využívají jako aktivní oblasti v mnoha již používaných součástkách jako jsou LED, laserové polovodičové diody, vysokofrekvenční výkonné tranzistory (HEMTy), detektory a scintilátory, apod. Struktury připravené v naší laboratoři (https://www.fzu.cz/~movpe/index.html) se měří a studují na nejmodernějších přístrojích v řadě laboratoří ve FZÚ i jinde. Sledují se optické, elektrické a strukturní vlastnosti vrstev a struktur. Studenti se budou podílet na přípravě i měření materiálů na bázi nitridu gallitého (GaN), které připravujeme pro reálné aplikace ve spolupráci s předními českými i mezinárodními firmami. Hlavní typy struktur budou v roce 2024 pravděpodobně AlGaN/GaN pro UV LED a pokud se podaří realizovat spolupráce s firmou Osram, tak struktury na bázi GaN pro scintilátory. Dále i HEMT (tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů) pro 5G sítě FV konvertory, snad i pro e-auta, a pro mnoho dalších aplikací. Studenti se soustředí na jednu či dvě z nich. Studenti se budou podílet na epitaxním růstu struktur. Zúčastní se měření optických (hlavně fotoluminiscence a Ramanova spektroskopie), strukturních (elektronová i hrotová mikroskopie, možná i RTG difrakce) a elektrických měření (transport elektronů, Hallův jev, možná i DLTS (studium hlubokých energetických hladin)). V průběhu stáže se plánují exkurse na Technickou univerzitu v Liberci a do firmy Crytur v Turnově, také snad do brněnského výzkumného centra CEITEC. Problematika je populárním způsobem prezentována na https://www.youtube.com/watch?v=7yZAhn2hirM a https://www.youtube.com/watch?v=C-G0FTzermc
STÁŽISTÉ Tereza Lichtenbergová, Lucie Závodná

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.