stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zbyšek Mošna, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II 1401, Praha 4
Ionosféra je část atmosféry, která díky přítomnosti elektricky nabitých částic výrazně ovlivňuje rychlost a dráhu elektromagnetického signálu. Kvůli přítomnosti ionosférického plazmatu tak dochází tak například k ovlivnění kvality dat z globálních navigačních systémů (GPS, Galileo, Glonass a další). Ionosféra je velmi variabilní na prostorových i časových škálách, na její stav má vliv jak sluneční aktivita a obecně tzv. kosmické počasí, tak i neutrální (neionizovaná) část atmosféry. Profil elektronové koncentrace je možné měřit pomocí ionosond, které pracují na principu měření rozdílu času mezi vysíláním elektromagnetického signálu a jeho následného odrazu od ionosféry. Časové zpoždění je použito pro výpočet virtuální výšky plazmatu a profilu elektronové koncentrace. Ionosonda DPS-4D (digisonda.ufa.cas.cz ) je součástí světové sítě měřících stanic. Cílem stáže je využít pozorování z ionosond pro popis faktorů, které ovlivňují stav ionosféry, zejména popsat vliv neutrální atmosféry, vliv sluneční aktivity či přísun meteorů do atmosféry na ionosféru středních šířek.
STÁŽISTÉ Eliška Vokáčová
Jihomoravský krajFyzika

Charakterizace defektů v polovodičových vrstvách metodou EBIC

LEKTOR STÁŽE Ing. Jakub Pongrácz
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Žižkova 513/22, 616 00, Brno
POZNÁMKA: Internship in Czech or English language
Pravděpodobně není překvapením, že polovodiče jsou všude kolem nás, v našich telefonech, televizích, rádiích či autech. Co už možná překvapením bude, je fakt, že účinnost těchto zařízení závisí na množství a typu defektů, které se vytváří při jejich výrobě. Těmto defektům říkáme dislokace a vznikají v důsledku rozdílných parametrů krystalové mřížky, jako kompenzační mechanismus napětí mezi těmito vrstvami. Jednou z metod, jak tyto dislokace najít a rozlišit je mapováním změn proudu indukovaného elektronovým svazkem (EBIC - electron beam induced current). Jedná se o techniku, kdy elektronový svazek skenovacího elektronového mikroskopu (SEM), vytvoří vázané páry elektron-díra u povrchu polovodiče, které pak rekombinují různou rychlostí v základním (bezdefektním) materiálu a v blízkosti zmíněných defektů. To způsobí změnu elektrického proudu, který můžeme měřit. Náplní této stáže bude využití EBIC techniky ke studiu defektů v různých polovodičových vrstvách na bázi nitridů Al, Ga, In, také nazývaných III-nitridy. Výstupem bude určení hustoty jednotlivých dislokací a jejich elektrických vlastností v těchto vrstvách.
STÁŽISTÉ Karolína Králíková
Středočeský krajFyzika

Ionizující záření

LEKTOR STÁŽE Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany
POZNÁMKA: Simulace transportu záření metodou Monte Carlo, detekce záření, spektrometrie práce v mezinárodním prostředí - znalost angličtiny výhodou
Prozkoumání tajů ionizujícího záření a radioaktivity. Jak se liší chování různých částic? Jak takové částice zachytit a změřit jejich energii? A jak se před nimi chránit? Na tyto otázky a mnohé další můžete najít odpověď u nás. V rámci práce se student seznámí se základními fyzikálními principy přírodní radioaktivity a člověkem vytvářeného záření. Naučí se některé parametry předpovídat s použitím výpočetního softwaru a změřit je. Konkrétní zaměření práce bude zvoleno po domluvě dle zájmu studenta.
STÁŽISTÉ Tobiáš Junek
Hlavní město PrahaFyzika

Automatizovaná charakterizace vibračních kvantových stavů

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Šmydke, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
V předešlém ročníku jsme ukázali, jak lze charakterizovat vibrační kvantové stavy molekul bez explicitní znalosti jejich vlnových funkcí. V novém ročníku na předešlý volně navážeme a pokusíme se charakterizaci vibračních kvantových stavů zautomatizovat pomocí programu. Část stáže bude věnována fyzice molekulových vibrací a jejich charakteristice. Další část stáže se bude zabývat základy funkcionálního programování, které je pro řešení dané úlohy velmi vhodné. Stážisté by se nakonec měli sami pokusit napsat program, který vibrační charakteristiku u jednoduchých molekul dokáže vyřešit.
STÁŽISTÉ Monika Drexlerová, Barbora Růžičková, Magdalena Tyrmerová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.