stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaIT

Umělá inteligence, které rozumíme

LEKTOR STÁŽE Jiří Vomlel
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
V poslední době došlo k bouřlivému rozvoji umělé inteligence především díky hlubokým neuronovým sítím, které dokáží při svém učení využít rozsáhlé datové soubory a efektivní způsob výpočtu. Neuronové sítě mají ovšem i svoje nevýhody. Jednou z nich je jejich omezená schopnost vysvětlit proč došly k určitému závěru nebo rozhodnutí. Tento model se do určité míry chová jako černá skříňka (black box). Cílem této stáže bude studium a aplikace metod umělé inteligence, které dokáží poskytnout vysvětlení a zdůvodnění svého závěru nebo rozhodnutí. Takováto vlastnost je důležitá a žádoucí v mnoha aplikacích, např. ve zdravotnictví, právu a vzdělávání. V rámci stáže se seznámíme s Bayesovskými sítěmi, které jsou založeny na teorii pravděpodobnosti a na modelování vztahu mezi veličinami pomocí orientovaných grafů. Zaměříme se i na některé jejich aplikace. Stážisté si pod vedením lektora budou moci vytvořit vlastní model pro řešení problému z oblasti jejich zájmu.
Hlavní město PrahaIT

Analýza historických map pomocí metod hlubokého učení

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Jan Schier
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
POZNÁMKA: Výhodou pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku. Zkušenost s programováním v jazyku Python je vítána. Možná využijeme i dovednosti v programování webových aplikací.
Cílem této stáže je automatizovaná extrakce vodních toků (jinými slovy, vyhledání řek) v historických mapách. Vodní toky tvoří významný krajinný prvek a jsou předmětem zájmu kartografů už od starověku. Způsoby jejich znázornění se v závislosti na čase, vývoji společnosti a stavu poznání měnily. Pro výzkum těchto změn je třeba mapy digitalizovat a následně vodní toky z mapových dat extrahovat. V mapách je však zapsána řada dalších informací - jsou v nich zakreslena města, lesy, jsou v nich popisky a ozdobné prvky. Zároveň mají historické mapy typicky formu uměleckých rytin, nepoužívají tedy barvu jako informaci. Extrakce vodních toků je proto poměrně složitý a časově náročný proces, který dosud nebyl příliš automatizovaný. V současné době se jako nadějné jeví využití různých přístupů hlubokého učení, na které se zaměříme i v této stáži. V jejím průběhu budeme pracovat se skeny map z 16. a 17. století. Na stáži budeme používat volně dostupné knihovny pro deep learning a zpracování dat v Pythonu, jako je např. Keras nebo PyTorch, Numpy, scikit-learn. Pro práci využijeme také výpočetní servery a GPU karty, dostupné na pracovišti - zde se může hodit povědomí o Linuxu (ssh a základní práce s příkazovou řádkou).
Hlavní město PrahaIT

Analýza archeologických keramických nálezů pomocí metod strojového učení

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Jan Schier
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
POZNÁMKA: Výhodou pro stáž je znalost angličtiny a určitá zkušenost s programováním v jazyku Python. Možná využijeme i dovednosti v programování webových aplikací.
Analýza archeologických nálezů keramiky může poskytnout řadu informací o kultuře, která je zhotovila. Pro jejich průzkum se používá řada metod, počínaje vizuální inspekcí povrchu a zdobení nálezů, přes mikroskopický průzkum až po rentgenový průzkum. Ten umožňuje získat řadu informací o vnitřní struktuře výrobku, použitých materiálech, i způsobu jeho výroby. Na stáži budeme pracovat právě s rentgenovými snímky úlomků keramiky a pomocí různých metod hlubokého učení budeme analyzovat jejich strukturu. Budeme při tom používat volně dostupné knihovny pro hluboké učení, zpracování dat a vizualizaci v Pythonu, např. Keras nebo PyTorch, Numpy, scikit-learn. Pro práci využijeme také výpočetní servery a GPU karty, dostupné na pracovišti - zde se může hodit povědomí o Linuxu (ssh a základní práce s příkazovou řádkou). Možná je i částečně telekonferenční forma schůzek, podle časových možností a preferencí studentů.
Kraj VysočinaMatematika

Základy matematické statistiky

LEKTOR STÁŽE Mgr. Irena Adámková
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Batelovská 485, Telč, 58856
Student se postupně seznámí s jednotlivými laboratořemi. Vyzkouší si přípravu a měření vzorků na vybraných přístrojích. Součástí stáže je i nahlédnutí do metod Six Sigma a jejich použití na reálných datech. Zejména se zaměříme na analýzu časových řad a přesnost měřících systémů.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Anna B., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a edice jeho díla
Ústav: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Další informace

Václav G., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Příprava a měření nitridových polovodičových struktur
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda
Další informace

Kristián H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozpoznávání cizích vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: GPOA
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.