Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Elektrické vlastnosti ZnO nanočástic vystavených působení indukčně vázané plasmy

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž se bude konat 1x měsíčně v sobotu v rozsahu 8 hodin. je tedy vhodná i pro mimopražské uchazeče
Oxid zinečnatý (ZnO) v práškové formě je levný, ekologický a netoxický polovodičový materiál s širokým zakázaným pásem, jedinečnými optickými vlastnostmi a rozmanitostí nano-struktur, jako jsou nano-sloupky nebo nano-ježci. Díky vysokému poměru povrchu k objemu jsou nanostruktury vhodné pro využití v nových aplikacích pro přeměnu energie, fotokatalytické čištění odpadních vod, skladování elektrochemické energie a bio-senzory. Nanočástice ZnO ve formě práškového vzorku budou vystaveny plazmě různých plynů (vodík, kyslík, dusík a argon) při nízkém tlaku kolem 10 Pa v indukčně vázaném reaktoru pracujícím na frekvenci 13,56 MHz. Plasmový výboj bude monitorován optickou emisní spektroskopií. Úkolem studenta bude měření elektrické vodivosti plasmaticky modifikovaných práškových vzorků ve formě lisovaných peletek o průměru 3 mm pomocí přístrojů Keithley 6487 Picoammeter/Voltage Source a Keithley 8009 Resistivity Test Fixture. Student se seznámí s automatizací měřících přístrojů v prostředí programu Labview a s měřením závislostí elektrického proudu na napětí. Součástí výzkumného úkolu bude ověření platnosti Ohmova zákona.
Stážista Jakub Macíček
Středočeský krajFyzika

Měření ionizujícího záření

LEKTOR STÁŽE Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Použité metody: opticky stimulovaná luminiscence, Monte Carlo, spektrometrie
Prozkoumání tajů ionizujícího záření a radioaktivity. Jak se liší chování různých částic? Jak takové částice zachytit a změřit jejich energii? A jak se před nimi chránit? Na tyto otázky a mnohé další můžete najít odpověď u nás. V rámci práce se student seznámí se základními fyzikálními principy přírodní radioaktivity a člověkem vytvářeného záření. Naučí se některé parametry změřit a také je předpovídat s použitím výpočetního softwaru. Konkrétní zaměření práce (více měření či výpočtů) se bude odvíjet od oblasti zájmu studenta.
Stážistka Anna Průšová
Hlavní město PrahaFyzika

Spektroskopie optických center diamantu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Optická centra jsou světlo-emitující defekty diamantové mříže. V rámci stáže se budeme věnovat pochopení mikroskopických fyzikálních procesů, které jsou zodpovědné za jejich zajímavé vlastnosti - např. emisi jednotlivých fotonů. K zkoumání použijeme ultrarychlou časově rozlišenou spektroskopii.
Hlavní město PrahaFyzika

Magnetic shape memory effect - new paradigm of deformation in magnetic field

LEKTOR STÁŽE Ing., Mgr. Oleg Heczko, Dr.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Experimental research in magnetic shape memory effect and materials using mainly various microscopy techniques – polarization and Nomarski optical microscopy, atomic/magnetic force microscopy, scanning electron microscopy and possibly also transmission electron microscopy. The materials exhibiting magnetic shape memory effect, discovered relatively recently in 1996, belongs to the class of elastic multiferroics combining large ferroelastic and ferromagnetic ordering. This combination results in giant magnetic field induced deformation. Student will learn the various microscopy techniques and to combine the microscopy observations with magnetic measurement. For successful and interested candidate a possibility of summer internship.
Stážisté Lucie Abigail Kopelentová, Samuel Silverio
Hlavní město PrahaFyzika

Polovodičové nanostruktury pro optoelektroniku

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Grym, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od světla v našich domovech, přes elektroniku v moderních automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony a tablety, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické komunikace. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu a charakterizaci polovodičových nanotyček o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů. Chcete se naučit, jak připravit polovodičové nanotyčky z vodných roztoků? Pochopit, co je v pozadí jejich růstu a jak je možné jejich růst modelovat? Jak ovlivnit jejich umístění, velikost, tvar a fyzikální vlastnosti? Naučit se manipulovat s nanoobjekty v elektronovém mikroskopu? Změřit elektrické vlastnosti jednotlivých nanotyček? Umožníme vám pracovat na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s fokusovaným elektronovým a iontovým svazkem, injekčním systémem plynů, nanomanipulátory a řadou detektorů, který vám umožní tyto činnosti uskutečnit a odpovědět na položené otázky. Nabízíme možnost zapojit se do výzkumu v našem týmu i nad rámec osmi hodin stáže měsíčně.
Stážisté Kateřina Roušarová, Josef Vácha, Vojtěch Vašíček
Jihomoravský krajGeografie

Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v Česku

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž bude zaměřena na mapování projektů tzv. občanské vědy (citizen science) při použití a aplikovatelnosti geografických informačních systémů, které mohou být využity při komunitně založených aktivitách. Konkrétně se budeme zabývat sledováním různorodých metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu, mezi které patří GIS mapování či nejrůznější podoby terénních šetření.
Jihomoravský krajGeografie

Design citizen science projektu na podporu resilience krajiny

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V rámci stáže se student(k)a seznámí se základními principy občanské vědy (citizen science). Provede jejich excerpci a základní analýzu, přičemž ambicí je navržení vlastního projektu citizen science, který by motivoval účastníky k aktivitám podporujícím resilienci krajiny.
Stážistka Tereza Kučerová
Jihomoravský krajGeografie

Změny kulturní krajiny optikou historické geografie

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Probíhá ve spolupráci s těmito institucemi: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Uherské Hradiště; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Stáž je zaměřena na využití různých (především kartografických) zdrojů při jejich digitalizaci a studiu vývoje krajiny na vybraném území. Cílem je osvojit si badatelskou techniku kombinující IT (využívání geografického informačního systému), historickou geografii a současné vnímání prostoru. Výstupem jsou tematické mapy využití půdy v různých časových řezech.
Hlavní město PrahaGeologie

HT deformace mramoru a její magnetická stopa

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Zrna horninotvorných minerálů v sobě nesou svědectví z dob, kdy se hornina formovala, případně později procházela metamorfózou nebo deformací. Často pro zkoumání vnitřní stavby hornin používáme různá měření jejich magnetických vlastností. Jak přesně úměrná je magnetická stavba deformaci která ji vytvořila, je stále zkoumaná a diskutovaná otázka. Pojďme se pokusit na ni společně odpovědět.
Stážistka Anna Vávrová
Hlavní město PrahaGeologie

Vnitřnosti kamene - hornina pod rentgenem B

LEKTOR STÁŽE Mgr. Matěj Machek, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V současnosti umí lékaři pomocí CT zobrazit vnitřek lidského těla v 3D. Stejnou věc jsme v současnosti schopni provést i s horninovými vzorky a dají se tak objevit například skryté zkameněliny. My ovšem taková data používáme pro studium vnitřního uspořádání minerálů a pórových prostor v hornině. Nicméně počítačové programy tohoto schopné jsou vysoce specializované, nákladné a tedy nedostupné. V rámci stáže by se student.ka zaměřil.a na analýzu mikro-tomografických dat z horninových vzorků a současně na vytvoření spolehlivého analytického pracovního postupu s využitím open-source prostředků a pravděpodobně i dávky vlastního programování. Stáž může probíhat částečně i v distanční podobě, pokud student/ka disponuje vlastními výpočetními prostředky. At present, doctors can use CT to visualize the inside of the human body in 3D. We are currently able to do the same thing with rock samples, so that hidden fossils, for example, can appear. However, we use such data to study the internal arrangement of minerals and pore spaces in the rock. However, computer programs of this ability are highly specialized, expensive and therefore inaccessible. During the internship, the student would focus on the analysis of micro-tomographic data from rock samples and at the same time on the creation of a reliable analytical workflow using open-source means and probably a batch of their own programming.
Stážistka Anna Smílková

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.