Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Jihočeský krajBiologie

Taxonomic identification of spiders

LEKTOR STÁŽE Dr. Francisco Mendez
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: This internship implies both, working in the laboratory and performing outdoor activities.
Spiders are amazing animals that have conquered almost all terrestrial ecosystems in the earth. They are top predators among the insects, and they play a critical ecological role by protecting wild plants and crops against herbivores pests. Despite their important role in nature and their huge diversity (almost 50,000 species), spiders are usually misunderstood and feared by people. In this internship, you will learn about the anatomy, ecology, and behavior of spiders. You will discover how to integrate this knowledge to find the taxonomic identity of spider species (scientific name). And finally, you will develop a scientific way of thinking to start formulating and answering your own ecological questions. In this internship, you will also learn how to use a microscope, how to collect and rear spiders, and how to write a scientific diary and report.
Stážisté Andrea Grunová, Julie Kolářová, Kateřina Plchová
Hlavní město PrahaBiologie

Vliv růstových faktorů na diferenciaci buněk

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jana Musílková, CSc.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
POZNÁMKA: U studenta se předpokládá základní znalost uvedených metodik.
Výzkum vlivu růstových faktorů na diferenciaci kmenových buněk směrem k buněčným typům hladkého svalu, kosti a endotelu. Ke sledování budou používány pokročilé metody real-time PCR a imunofluorescenčního barvení pro vizualizaci specifických markerů jednotlivých buněčných typů pro účely tkáňového bioinženýrství.
Stážisté František Farda, Veronika Musílková
Hlavní město PrahaBiologie

Funkce reaktivních forem kyslíku v beta buňkách slinivky břišní

LEKTOR STÁŽE Mgr. Blanka Holendová, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Reaktivní formy kyslíku (z angl. ROS = reactive oxygen species) byly donedávna spojovány s tím, že tvoří nechtěné vedlejší produkty buněčného metabolismu. Podle nejnovějších poznatků tyto molekuly ovšem ve fyziologických koncentracích působí jako významné signály během různorodých buněčných dějů. Naše laboratoř odhalila, že přítomnost těchto látek je nezbytná pro výlev inzulinu z beta buněk slinivky břišní, ale detailní mechanismus tohoto děje zatím není známý. Zdá se, že homeostáza redoxního prostředí v těchto buňkách je zásadní pro udržení jejich správné funkce. Pokud tomu tak není, dochází k oxidačnímu stresu, poškození buněk a vývoji diabetu 2.typu. Cílem stáže bude zkoumání rovnováhy reaktivních forem kyslíku (tzv. redoxního prostředí) a jejich vlivu na proteiny v beta buňkách slinivky břišní. Studenti se seznámí se základními laboratorními postupy. Vyzkouší si práci na modelových organismech na úrovni imortalizované buněčné linie, izolovaných tkání z myší a celých zvířatech (myších). Také si vyzkouší některé biochemické a molekulárně biologické techniky- např. izolaci RNA a qPCR.
Stážistka Alena Machalíková
Hlavní město PrahaBiologie

Nanočástice jako nosiče léčiv

LEKTOR STÁŽE RNDr. Veronika Benson, Ph.D.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V průběhu stáže se seznámíte s nanočásticemi zlata a diamantu, na které je možné vázat nukleové kyseliny a proteiny. Takto upravené nanokomplexy jsou v současné době zkoumány z hlediska jejich chování a interakcí po systémové aplikaci. Díky svojí velikosti a unikátním optickým a biologickým vlastnostem jsou slibnými nosiči léčiv. V této stáži se zaměříme na potenciální léčbu solidních nádorů za využití různě složených nanokomplexů.
Stážisté Barbora Švomová, Zora Záhorová
Jihomoravský krajBiologie

Vejce jako indikátor kvality samice vlaštovky obecné

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michal Šulc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Hodnocení kvality jedinců je jedním ze zásadních témat studia ekologie a evoluce zvířat. U ptáků bylo navrženo několik indikátorů aktuální či dlouhodobé kvality studovaných jedinců počínaje morfologickými parametry jako jsou např. velikost těla nebo velikost a kvalita ornamentů, až po indikátory na první pohled neviditelné, např. kvalita imunitního systému. Řadu takových indikátorů máme naměřenou na jedincích našeho studijního druhu, vlaštovce obecné (Hirundo rustica). V této stáže se bude student zabývat otázkou, zda parametry vlaštovčích vajec jako jsou velikost, intenzita zbarvení a míra skvrnitosti, souvisí i ostatními změřenými indikátory kvality vlaštovčích samic, které tato vejce snesly. Jelikož je investice do tvorby vajec a jejich zbarvení nákladná, předpokládáme, že kvalitnější samice budou klást vejce větší, tmavší a více skvrnitá. Přínosem této studie bude, že pokud se naše predikce potvrdí, bude k dispozici nová, snadná a levná metoda hodnocení kvality samic vlaštovky obecné a možná i dalších druhů ptáků. Výzkum probíhá na Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně a jeho terénní část probíhá od konce dubna do září v jižních Čechách na Třeboňsku. Stážista bude mít možnost seznámit se jak s prací v terénu, tak s analýzou získaných dat.
Stážistka Lukrécia Zemanová
Jihočeský krajBiologie

Biologická ochrana proti škodlivým měkkýšům - hlístice a bakterie

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
POZNÁMKA: Navrhovaná stáž je vhodná pro 1-3 studenty a její odhadovaná časová náročnost je 12-24 hodin za měsíc. Student se samozřejmě může v rámci stáže zaměřit jen na jednu konkrétní aktivitu v našem portfoliu. Časovou náročnost lze přizpůsobit možnostem obou stran.
Měkkýši jsou nejen krásné organismy, které mnozí lidé a téměř všechny děti obdivují, ale také jsou to velmi úporní obtížně regulovatelní škůdci zemědělských a zahradních plodin. Naštěstí však v přírodě mají měkkýši mnoho přirozených nepřátel a ty lze při troše umu s větším nebo menším úspěchem využít jako prostředek biologické ochrany. Nejznámější, a dosud jediný, komerčně dostupný biologický preparát proti měkkýšům je postaven na bázi parazitické hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita. Parazitických hlístic, které lze najít v tělech měkkýšů je však mnohem více. A právě studiem těchto drobných mikroskopických červíků se zabýváme v naší laboratoři. V současné době pracujeme na metodách masového chovu in vivo třech hlístic rodu Phasmarhabditis v kombinaci s různými bakteriemi. Dále se zabýváme tím, jaké druhy hlístic lze v tělech škodlivých plžů v ČR vůbec najít, neboť předpokládáme, že některá z nich by mohla být, stejně jako ty tři již testované, zajímavá pro biologickou ochranu. A nakonec nás zajímá, jaké repelentní a antifeedantní účinky na slimáky mají metabolity bakterií rodu Xenorhabdus, které jsme si (zdá se úspěšně) vypůjčili od hlístic napadajících hmyz. V rámci stáže v naší laboratoři se student nejprve seznámí s biologií a taxonomií měkkýšů a hlístic. Naučí se je determinovat jak morfologicky, tak pomocí PCR. Zapojí se do sběru dat a studia fauny parazitických hlístic měkkýšů. V laboratoři pak zvládne základy mikrobiologie, izolace a množení bakterií včetně jejich identifikace molekulárně biologickou cestou. A samozřejmě se naučí masovým chovům hlístic a bude se podílet na testování účinnosti množených hlístic a bakterií proti modelovým škůdcům v sérii různých experimentů.
Stážisté Jiří Borák, Martin Janouch, Jakub Savula
Jihočeský krajBiologie

Obranné reakce hmyzu vůči přírodním toxinům

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc., CSc.
INSTITUCE Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Tak jako jiní živočichové i hmyz se setkává během svého života s přírodními toxiny. Tyto látky mohou narušovat homeostázu fyziologických procesů a integritu tělních funkcí, což může vést až ke smrti organismu. Proti tomu se hmyz brání obrannými reakcemi, které dopad toxinů eliminují nebo alespoň snižují. Jedním z neznámějších přírodních jedů je včelí jed, jehož vliv na napadený organismus je dobře známý, nicméně některé detaily zůstávají nejasné. Cílem projektu je prostudovat účinek včelího jedu případně jeho hlavních toxinů na modelový druh hmyzu ruměnici pospolnou Pyrrhocoris apterus a výsledky zobecnit i na jiné druhy hmyzu nebo i obratlovce. Experimenty budou zahrnovat vliv včelího jedu na hladinu obranných proteinům, živin v těle nebo aktivitu trávících enzymů, případně zapojení hmyzích anti-stresových (tzv. adipokinetických) hormonů do obranných reakcí.
Stážistka Anna Ondřichová
Hlavní město PrahaBiologie

Jak tvrdé jsou kosti a co se pod nimi skrývá?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: vhodné pro studenty 3. ročníku SŠ.
Osteoporóza a riziko lámavosti kostí jsou přehlíženy komplikace ovlivňující kvalitu života u pacientů s metabolickými onemocněními. Tyto komplikace jsou často spojeny s vyšší akumulací tukové tkáně v kostní dřeni (BMAT) a sníženou kvalitou kostní hmoty. Naše nedávná zjištění ukázala, že lámavost kostí v obezitě je způsobena infiltrací BMAT a „urychleným stárnutím a vyčerpáním“ kmenových buněk kostní dřeně, a tím dochází k zhoršení vytváření zdravé kostní hmoty. Cílem stáže bude zkoumat složení kostní hmoty a kmenových buněk u myších modelů se zaměřením na různé dietní a farmakologické intervence a jaký to má vliv na celkový metabolismus kosti a tuku. Pro hodnocení budou použity standardní molekulárně-biologické metody a analýza kostní hmoty pomoci technologie microCT.
Stážisté Martin Greško, Daniel Šmíd
Hlavní město PrahaBiologie

Kinetika vzniku rezistence na vybraná protinádorová chemoterapeutika

LEKTOR STÁŽE Filip Vomáčka
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 32
Resistence na léčivo je známá zejména u léčby bakteriálních onemocnění antibiotiky, nicméně setkáváme se s ní i u řady protinádorových chemoterapeutik. Jedná se o stav, kdy nádorová buňka získá při dlouhodobé expozici léčivu schopnost efektivní obrany k jeho účinkům. O překonání lékové rezistence se snaží vědci již řadu let a vyvíjejí k tomu různé přístupy. Zájemce o stáž bude zkoumat, jak rychle a do jaké míry vzniká in vitro rezistence na vybraná chemoterapeutika užívaná a zkoumaná na našem pracovišti. Výsledkem stáže by mělo být popsání kinetiky vzniku rezistence na standardně užívaná i nově testovaná chemoterapeutika. V případě, že ke vzniku rezistence dojde, budou vytvořeny specificky rezistentní linie, pro možné další experimenty. Očekáváme maximální pečlivost, preciznost a zodpovědnost vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé experimenty (několik měsíců). Zájemce by také měl mít chuť učit se nové věci a mít možnost do laboratoře pravidelně docházet alespoň dvakrát týdně na několik hodin, které bude nutné vynaložit na péči o buněčné linie, se kterými bude pracovat.
Stážistka Marie Hrušková
Hlavní město PrahaBiologie

Zkoumání interakce protinádorových chemoterapeutik s cílem vyhledání možného synergismu

LEKTOR STÁŽE Filip Vomáčka
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 32
Synergismus nádorových chemoterapeutik je stav, kdy se navzájem léčiva potencují a výsledný účinek na nádorovou buňku je více než pouhým součtem jejich samostatných účinků. Zájemce o stáž bude zkoumat interakce vybraných protinádorových chemoterapeutik užívaných či testovaných naší laboratoří. Jeho cílem bude vyhledat a popsat možné kandidáty léčiv vykazujících synergistický efekt v protinádorové terapii u různých myších i lidských nádorových linií. Tyto experimenty jsou časově náročné (několik hodin v kuse) a proto vyžaduje značnou pečlivost, preciznost a schopnost se dlouhodobě soustředit. Zájemce by měl mít chuť učit se nové věci a spolupracovat s dalšími studenty.
Stážistka Monika Havránková

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.