Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaEkologie

Vztah mezi biomasou a stlačenou výškou rostlinných společenstev na Berounsku

LEKTOR STÁŽE Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
INSTITUCE Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cíl stáže: Cílem stáže je seznámit studenta s všeobecnými principy vědecké práce a poskytnout studentovi informace a možnosti, aby se mohl sám do vědecké práce aktivně zapojit. Zároveň bude student seznámen s hlavními současnými problémy v oboru krajinná ekologie. Současným velikým problémem je působení klimatické změny, která již v současnosti významně ovlivňuje současné udržitelné využívání přírodních zdrojů, zejména lesních a zemědělských ekosystémů. Z tohoto důvodu je stále aktuálním tématem sledovat a hledat vhodné indikátory pro odhad produkce rostlinných druhů v lučních ekosystémech v podmínkách klimatické změny. Možnými indikátory jsou stlačená výška porostu a počet rostlinných druhů. Cíl práce: Cílem práce studenta je ověřit tři hypotézy. První hypotéza: při výskytu většího počtu druhů rostlin se zvyšuje i celková produkce rostlinného společenstva. Druhá hypotéza: při změně zastoupení hlavních funkčních skupin (traviny, byliny a bobovité) se mění také i celková produkce rostlinného společenstva. Třetí hypotéza: Mezi naměřenými hodnotami stlačené výšky porostu a množstvím biomasy travního společenstva existuje přímá úměra. Metodika: Pro sběr dat je již vybráno devět luk s odlišným vodním režimem a vždy tři louky mají stejný typ vodního režimu. Vybrané louky se nacházejí v okrese Beroun, v blízkosti obce Loděnice. Na vybraných lokalitách již výzkum probíhá 4 roky, šlo by tedy o získání dalších výsledků. Na každé louce bude probíhat sběr dat na pěti čtvercových studijních plochách. Na každé ploše bude proveden soupis rostlinných druhů (fytocenologický snímek) a změřena výška porostu speciálním měřícím talířem. Z každého čtverce bude poté odebrána biomasa rostlin, která bude v laboratoři roztříděna po jednotlivých funkčních skupinách (traviny, byliny a bobovité), usušena v laboratorní sušárně a následně zvážena. Průběh stáže: Stáž bude kombinací konzultací, samostatné práce studenta a získání zkušeností při získávání dat přímo v terénu. Výstupem roční stáže bude prezentace na Studentské konferenci. Proto v zimních a jarních měsících (leden-duben) bude student zpracovávat českou i zahraniční literaturu týkající se daného tématu. Během studia a zpracování literatury bude několik konzultací, ale půjde z větší části o samostatnou práci, kterou student může provádět i z domova. Hlavním těžištěm stáže bude terénní práce od května do září. V květnu a v červnu budou probíhat první sledování rostlinného společenstva a odběry biomasy (náročnost přibližně 3 x 8hod) a následné třídění rostlin podle funkčních skupin (náročnost přibližně 3 x 8hod) a v srpnu a v září se všechny uvedené činnosti zopakují. Práce v terénu budu vždy za přítomnosti vědeckého pracovníka, který vše studentovi ukáže a student si bude moci vše vyzkoušet. S tříděním odebrané biomasy bude studentovi na začátku také pomáhat vědecký pracovník, než se student naučí rozeznávat jednotlivé skupiny a začne pracovat samostatně. Poslední etapou stáže od října do prosince bude zpracování a porovnání získaných výsledků s výsledky z předchozích let a s výsledky jiných autorů. Závěrečným výstupem bude příprava prezentace na Studentskou konferenci.
Stážisté Denisa Figerová, Sára Stašková
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Epilepsie jako metabolické onemocnění?

LEKTOR STÁŽE doc. Jakub Otáhal
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Epilepsie je jedno z nejčastějších chronických onemocnění mozku. Vyskytuje se přibližně u 1.5% populace a tak jenom v ČR by pacienti s epilepsii obsadili město o velikosti Kladna. I přes pokroky v léčbě více než jedna třetina pacientů na léčbu léčivými přípravky nereaguje. Pro část z nich je k dispozici chirurgická léčba. I tak však zůstává významný počet lidí, kterým stále neumíme pomoci. Je to proto, že o epilepsii ještě nevíme všechno. Velké procento epilepsií má neznámou příčinu a proto se jí intenzivně zajímáme. Naší oblastí je popis změn v metabolismu nervové tkáně v průběhu rozvoje epilepsie. U pacientů jsme si všimli, že jejich mozková tkáň, která generuje záchvaty většinou projevuje odlišnosti ve využití glukózy, tedy nejdůležitějšího energetického substrátu mozkových buněk. Naší společnou prací bude tyto detailně změny popsat s využitím nejmodernějších metod jako je například dvoufotonová konfokální mikroskopie nebo pozitronová emisní tomografie. Když se nám to povede, pomůžeme lékařům vyhledat a přesněji ohraničit abnormální tkáň, kterou je třeba odoperovat. To by přineslo pacientům s epilepsií naději na kvalitnější život.
Stážisté Anežka Kasalová, Martin Nedecký, Jakub Potměšil
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Antiportery Na+/H+ a jejich význam pro zachování homeostáze kationtů v eukaryotních buňkách

LEKTOR STÁŽE Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Bližší informace o studované tématice naleznete zde: https://www.fgu.cas.cz/departments/membranovy-transport
Zajímalo by vás: Jak buňky regulují vnitrobuněčné pH? Proč je draslík pro buňky důležitý a sodík toxický? Jak transport iontů v buňkách probíhá na molekulové úrovni? Pak tato stáž je právě pro vás. Pro všechny živé buňky je velmi důležité regulovat vnitrobuněčné koncentrace všech iontů, zejména pak sodíku, draslíku a protonů. Optimální vnitrobuněčné koncentrace kationtů jsou zajišťovány koordinovanou činností různých transportérů, a pokud je jejich činnost a tím i homeostáze kationtů narušena, projeví se to v celé řadě patologických stavů. Mezi významné regulátory homeostáze Na+, K+ a H+ patří v eukaryotních buňkách antiportery Na+/H+. Stáž se bude týkat studia nových strukturních a funkčních elementů v Na+/H+ - antiportních systémech NHA vyskytujících se v eukaryotních buňkách kvasinek a v lidských buňkách. Práce bude zahrnovat přípravu a charakterizaci mutantních verzí antiporterů vytipovaných na základě bioinformatické analýzy rodiny antiporterů Na+/H+. Stážista bude mít možnost se seznámit s metodami molekulární biologie a s celou řadou bioinformatických, mikrobiologických a biochemických metod. Nové poznatky významně přispějí k charakterizaci transportérů Na+/H+ z eukaryotních organismů.
Stážista Vojtěch Průša
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Mechanizmy cholinergního řízení striata

LEKTOR STÁŽE MUDr. Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Striatum je hlavním jádrem komplexu bazálních ganglií a jednou z hlavních podkorových struktur v mozku. Podílí se na kontrole motoriky a motorického učení, rozhodování, motivace, cíleného chování i automatického chování prováděného ze zvyku. Mezi neuromodulátory ovlivňujícími funkci striata mají výsadní postavení dopamin a acetylcholin. Náš výzkum se zabývá tím druhým z nich, acetylcholinem, a především receptory, které acetylcholin ve striatu ovlivňuje. Ve striatu má acetylcholin k dispozici pestrou skupinu jak muskarinových tak nikotinových receptorů, na které se může vázat a jejichž prostřednictvím může ovlivňovat funkce a signalizaci striata a v neposlední řadě pak chování, které je na striatu závislé. Ultimátním cílem našeho výzkumu je odhalit funkci jednotlivých receptorů pro acetylcholin ve striatu, porozumět zastoupení jednotlivých typů receptorů a tím také pochopit, jaký efekt na lidské i zvířecí chování bude mít jejich cílené ovlivnění. V našem výzkumu používáme geneticky modifikované myší modely připravené metodami Cre/loxP a CRISPR a s použitím stereotaktických injekcí virových vektorů do myšího mozku. Využíváme také farmakologii, kdy více či méně specifické ligandy pro jednotlivé receptory aplikujeme myžím buď systémově nebo skrze stereotakticky implantované kanyly vedoucí do jednotlivých částí mozku. Myší modely testujeme v široké škále behaviorálních testů včetně testů prováděných v automatických operantních boxech. Měříme také aktivitu neuronů pomocí exprese
Stážisté Noemi Biernot, Adéla Hegarová, Anna Urushadze
Královéhradecký krajLékařské vědy

Vliv nepatogenní bakterie Clostridium tyrobutyricum, produkující butyráty, na vznik a vývoj střevního zánětu v gnotobio

LEKTOR STÁŽE Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Intestinální mikroflóra hraje rozhodující úlohu při vzniku střevních zánětů a jednou z možností jak tyto záněty ovlivňovat je použití např. nepatogenních bakterií s produkcí krátkořetězcových mastných kyselin (butyrátů). Student bude sledovat působení nepatogenní bakterie Clostridium tyrobutyricum na vznik a vývoj akutního zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS). Zhodnotí působení Clostridium tyrobutyricum v oblasti tlustého střeva v různě kolonizovaných myších a také prověří její imunomodulační vlastnosti v in vitro experimentech na buněčných kulturách. Bude se podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Stanoví morfometrické znaky z odebraných vzorků a určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, imunocytochemie, bude pracovat s buněčnými kulturami a také na fluorescenčním mikroskopu.
Stážisté Adéla Čeňková, Eliška Hanušová, Veronika Shejbalová
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Studium metabolismu izolovaných hepatocytů

LEKTOR STÁŽE Mgr. Kristýna Brejchová, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Součástí práce bude kontakt s laboratorními zvířaty (pod dohledem).
Játra patří mezi nejdůležitější orgány lidského těla a plní nezastupitelnou funkci v metabolických přeměnách. Jsou centrálním místem metabolismu sacharidů i lipidů a patofyziologické změny v metabolických drahách a jejich regulacích negativně ovlivňují například citlivost kosterních svalů a tukové tkáně k inzulínu. Cílem stáže bude připravit vhodný model pro studium metabolismu primárních hepatocytů, které budou izolovány z jater myši. Student se bude zabývat nejen samotnou izolací těchto buněk, ale i vývojem metabolomického bioreaktoru, kde budou hepatocyty imobilizovány a připraveny na navazující experimenty. Na izolovaných hepatocytech bude studován vliv látek podobných inzulínu na stimulovatelnost produkce glukózy.
Stážisté David Jagrik, Viktorie Malíková
Hlavní město PrahaDějiny umění

Propagace a popularizace vědy v Ústavu dějin umění

LEKTOR STÁŽE MgA. Barbara Líznerová
INSTITUCE Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Náplň stáže se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.
Baví Tě psaní textů, komunikace s lidmi, sociální sítě a máš rád/a umění? Přijď k nám na stáž! Propagace ve vědeckém prostředí má trochu jiná pravidla než v soukromé sféře. Popularizujeme a vysvětlujeme, co dělají naši kolegové v rámci své vědecké činnosti, pořádáme konference, přednášky i výstavy, vydáváme knihy ve vlastním nakladatelství. Pro stáž požadujeme kladný vztah k umění a dobrou znalost českého jazyka. Výhodou je znalost základů angličtiny a nadšení pro fotografování a natáčení videí.
Stážisté Eliška Hrbková, Lucie Inka Mazáčová
Hlavní město PrahaFilologie

Jak se dělá neolatinistika

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vojtěch Pelc
INSTITUCE Filosofický ústav AV ČR
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž je ideálně koncipována pro studenty s alespoň základními znalostmi latiny, ovšem vítáni jsou i tací, kteří zatím latinu nepotkali, ale zajímají se o období, kdy latina vládla – i ti ji totiž budou dříve či později potřebovat. :)
Neolatinistika se ve zkratce zabývá latinskými texty od 15. století do současnosti. To je opravdu hodně textů, na něž ke všemu připadá malý počet neolatinistů – odborníků, kteří se na toto období specializují. Jde o rychle se rozvíjející obor, jehož pomocnou ruku čas od času potřebuje skoro každý humanitní vědec: historik, uměnovědec nebo třeba právník. Přesto je v ČR jen minimum míst, kde se mu lze přiučit a soustavně věnovat. Zájemcům se nyní se nabízí jedinečná možnost poznat neolatinistiku přímo na specializovaném pracovišti v Kabinetu pro klasická studia FIlosofického ústavu AV ČR. Dozví se, jakým tématům se lze odborně věnovat, do rukou se jim dostane jinde v ČR nedostupná oborová literatura a s naší pomocí okusí trochu denního chleba neolatinisty – psaní, editování a překladu.
Stážisté Maya Abedová, Michal Kraus, Petra Topolčany
Hlavní město PrahaFilozofie

Filozofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy!

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jana Říhová
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Předpokládá se aktivní (sebe)prezentace a ochota studentů propůjčit pořízeným popularizačním výstupům (rozhovorům, reportážím, fotografiím) i svou tvář.
Myšlenky pomáhají měnit svět, ale pouze tehdy, když se dostanou k dalším lidem. Kladeš si rád/a otázky, na které není snadné odpovědět? Třeba, proč jsou některé lidské činy správné a jiné špatné? Jak o světě přemýšleli naši předkové? Jaký je vztah mezi jazykem a realitou? Jak funguje vědomí? Zajímají tě aktuální výsledky společenských věd a jejich možné využití? Chtěl/a bys zkusit zprostředkovat práci filozofů, ale i historiků či filologů svým vrstevníkům? Jsi doma na sociálních sítích, máš nápady a umíš pracovat samostatně? Hledáme stážist(k)y se zaměřením na zvládnutí různých prostředků a cest, jak popularizovat vědu a výzkum především dalším středoškolákům. Projdeš s námi různými popularizačními aktivitami jako jsou výstavy, přednášky, tvorba příspěvků na sociální sítě, rozhovory o vědě a vědcích, natáčení reportáží. Požadujeme zájem o filozofii a příbuzné společenské vědy, nadšení, tvořivost, spolehlivost, chuť učit se nové věci, aktivní vztah k fotografování a pořizování a úpravě videí.
Stážisté Jan Kaláb, Elisabeth Ruth, Dominik Zajíček
Hlavní město PrahaFilozofie

Philosophy of Responsible Eating

LEKTOR STÁŽE Dr. Vendra Cristina
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The internship will benefit from an interdisciplinary exchange on the topic of eating in which the philosophical discussion will be accompanied by cultural, anthropological, and sociological perspectives.
The aim of this internship is to involve students into the discussion of responsible eating as a topic of high importance in the current humanities and social sciences. The internship will be focused on hunger and the act of eating as existential dimensions of humans. Specifically, through the analysis of eating as an embodied practice in which our personal and collective responsibilities are at stake, the internship will consider essential ethical questions related with food. The internship will also include a direct involvement into an interdisciplinary research concerning the consumption of sweet products in Czech Republic as a case study.
Stážisté Anežka Bartoňová, Priya Ghotane, Aleksandra Sokolova

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.