Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaLiteratura

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro českou literaturu
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Těšíme se na osobní setkávání, pokud to bude ale nezbytné, bude možné stáž absolvovat také online.
Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
Stážisté Šárka Faicová, Johana Kochová, Viktorie Mužíková
Hlavní město PrahaTechnika

Dynamické chování materiálů a struktur vyrobených 3D tiskem

LEKTOR STÁŽE Ing. Radek Kolman, Ph.D.
INSTITUCE Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Během této studentské vědecké stáže bude věnována pozornost dynamickému chování plastových a kovových materiálů a struktur vyrobených 3D tiskem. Budou realizovány vybrané dynamické experimenty zahrnující šíření mechanických vln strukturami, frekvenční a impaktní testy vybraných struktur a taktéž experimenty k získání informací o dynamickém chování samotných 3D tištených struktur. Absolvent stáže získají základní informace v oblasti mechanického chování materiálů, teorie pružnosti a pevnosti a základy numerických simulací metodou konečných prvků. Stážisté se budou aktivně podílet na realizaci experimentů a jejich vyhodnocení, taktéž na návrhu samotných 3D tištěných struktur. Cílem experimentů je použití 3D tištěných struktur v oblastech reálného použití, např. ve strojírenství, biomechanice, balistické ochraně a vesmírných aplikací.
Stážisté Jakub Fink, Filip Viktor Hanzlík, Lucie Klímová
Středočeský krajAstronomie

Konstrukce automatické fotometrické kamery

LEKTOR STÁŽE Mgr. Martin Jelínek, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem projektu na příští rok stáží je realizace kamery, která bude měřit pozorovací podmínky na hvězdárně v průběhu pozorování robotickým dalekohledem. Cílem je naučit se něco o CCD kamerách, zpracování snímků a prezentaci výsledků v reálném čase.
Stážisté Jakub Hadač, Štěpán Tomek
Hlavní město PrahaFyzika

Programování ovládání skenovacího optického mikroskopu v LabView

LEKTOR STÁŽE RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se zapojí do stavby skenovacího konfokálního mikroskopu. Zejména navrhne a otestuje program, který umožní měřit prostorově rozlíšenou fotoluminiscenci z planárních vzorků. Student bude pracovat s programem LabView nebo si může i sám zvolit programovací jazyk.
Stážisté Ekaterina Danilina, Jakub Štefan
Hlavní město PrahaGeologie

Vnitřnosti kamene - hornina pod rentgenem

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V současnosti umí lékaři pomocí CT zobrazit vnitřek lidského těla v 3D. Stejnou věc jsme v současnosti schopni provést i s horninovými vzorky a dají se tak objevit například skryté zkameněliny. My ovšem taková data používáme pro studium vnitřního uspořádání minerálů a pórových prostor v hornině. Nicméně počítačové programy tohoto schopné jsou vysoce specializované, nákladné a tedy nedostupné. V rámci stáže by se student.ka zaměřil.a na analýzu mikro-tomografických dat z horninových vzorků a současně na vytvoření spolehlivého analytického pracovního postupu s využitím open-source prostředků a pravděpodobně i dávky vlastního programování. Stáž může probíhat částečně i v distanční podobě, pokud student.ka disponuje vlastními výpočetními prostředky. At present, doctors can use CT to visualize the inside of the human body in 3D. We are currently able to do the same thing with rock samples, so that hidden fossils, for example, can appear. However, we use such data to study the internal arrangement of minerals and pore spaces in the rock. However, computer programs of this ability are highly specialized, expensive and therefore inaccessible. During the internship, the student would focus on the analysis of micro-tomographic data from rock samples and at the same time on the creation of a reliable analytical workflow using open-source means and probably a batch of their own programming.
Stážistka Barbora Rodová
Jihomoravský krajBotanika

Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy

LEKTOR STÁŽE Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Polní mokřady jsou v kulturní krajině útočištěm velkého značného množství vodních a mokřadních organismů od obratlovců jako jsou ptáci a obojživelníci, přes cévnaté rostliny až po mikroskopické organismy, kterými jsou bezobratlí, sinice a řasy. Polní mokřady jsme na Botanickém ústavu začali zkoumat s Masarykovou univerzitou, která se jim věnuje dlouhodobě. Tato stáž bude zaměřena na druhově i početně nejhojněji zastoupenou skupinu řas na polních mokřadech a to jsou rozsivky - jednobuněčné řasy s dvoudílnou křemičitou schránkou. V rámci stáže bude student studovat rozsivky polních mokřadů ve světelném a elektronovém mikroskopu, bude je fotit a určovat do rodů a druhů. Získaná rozsivková data budou vyhodnocena. Rozsivky slouží jako bioindikátory, proto lze podle jejich složení usuzovat na stav daného biotopu.
Stážisté Klára Hráčková, Daniela Koňaříková, Martin Plášek
Hlavní město PrahaHistorie

Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918-1992/1993

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
INSTITUCE Masarykův ústav a Archiv
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V průběhu stáže se bude student/studentka podílet na řešení právě probíhajícího výzkumného projektu, jehož hlavním cílem je analyzovat proměny, jimiž v letech 1918–1992/1993 prošel obraz vzniku samostatného Československa v rámci vývoje dobové historické vědy a zohlednit, jaký byl její podíl v procesu utváření příslušného narativu a z něho vycházejících státních (národních) mýtů. Zvláštní pozornost je věnována místu, které vzniku Československa dokázalo přisoudit dobové dějepisectví nejen v rámci konstruovaného masternarativu národních dějin, ale i v kontextu aktuálně aplikované politiky dějin. Vznik Československa přitom není vnímán pouze jako konkrétní událost či historický moment vrcholící vyhlášením republiky 28. října 1918, ale je reflektován z širší historické perspektivy zahrnující nejen celou periodu první světové války, ale do jisté míry i období předválečné (1890–1914). Student/studentka se v rámci svých možností stane členem badatelského týmu a pod supervizí lektora se pokusí realizovat svůj vlastní malý výzkum, sestávající z práce s literaturou, dobovým tiskem a z archivního bádání.
Stážistka Marie Zatloukalová
Hlavní město PrahaHistorie

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro soudobé dějiny
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
Během stáže bude student/studentka spolupracovat na řešení právě probíhajících projektů Centra orální historie. Osvojí si základy metody orální historie, vyzkouší přípravu vlastního výzkumu, archivní a literární rešerši, kontaktování pamětníka/pamětnice, včetně pořízení rozhovoru a jeho dalšího zpracování. Při tom bude mj. možno zohlednit i region, z něhož student/studentka pochází. Zároveň se student/studentka pod supervizí lektora zapojí do každodenních aktivit vědeckého provozu ve formě účasti na terénním výzkumu, vysokoškolské výuce, přípravě odborných workshopů, seminářů a organizace konferencí, včetně popularizačních aktivit. Stáž je vhodná pro studentky/studenty se zájmem o problematiku soudobých dějin.
Stážisté Aneta Hyksová, Sabina Millerová
Jihočeský krajChemie

Prospěšnost půdních aditiv pro chemické složení a zádrž vody v půdě

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V současné době nejsou půdy, především ty zemědělské, v dobrém stavu. Chybí značné množství organické hmoty a živin, které jsou zásadní pro růst rostlin a zadržování vody v půdě. Nově se objevují různá půdní aditiva jako biouhel (zuhelnatělá rostlinná biomasa), lyzát z peří (chemicky zpracované zbytky peří), nebo exopolysacharidy (mimobuněčné produkty mikroorganismů), které fungují jako sorbenty vody a zároveň do půdy dodávají organickou hmotu a živiny. V České republice se však vyskytují různé typy půd s ohledem na obsah a velikostní složení minerálních částic. Vliv půdních aditiv na různé typy půd ale dosud nebyl testován. V rámci stáže se tedy zaměříme na přídavky těchto aditiv do různých typů půd a jejich význam pro zadržování vody a přísun organické hmoty a živin do půdy.
Stážista Adam Jech
Jihomoravský krajGeografie

Taktický urbanismus a mapování bariér na území města Brna

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž navazuje na dlouhodobé aktivity ÚGN v oblasti mapování bezbariérového prostoru měst s využitím metod taktického urbanismu. Cílem stáže je s využitím moderních technologií (laserové měřiče, GPS, skenery) zmapovat fyzické bariéry prostoru území statutárního města a tyto zpracovat v prostředí geografického informačního systému do podoby tematické mapy. Součástí stáže je i širší (sociálně-geografický) výzkum bezbariérovosti prostoru.
Stážistka Magdaléna Musilová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.