Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaChemie

Syntéza a charakterizace nových afinitních nosičů pro purifikaci proteinů.

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Pícha, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem této práce bude příprava specifických linkerů, které budou sloužit pro připojení specifických ligandů, peptidů nebo aminokyselin, k pevnému polymernímu nosiči. Tyto látky budou sloužit pro afinitní purifikaci modelových proteinů a pro identifikaci neznámých proteinových receptorů pro specifické peptidové ligandy. Budou připraveny tři varianty linkerů různé délky, které budou k hydrofilní polymerní a porézní pryskyřici připojeny bazicky štěpitelnou esterovou vazbou. Tyto linkery budou mít na konci bifunkční skupinu schopnou vázat bud‘ dva stejné ligandy nebo dva různé ligandy. Po přípravě všech tří variant afinitních nosičů lišících se délkou budou otestovány jejich vlastnosti při purifikaci proteinů. Nejprve bude jako ligand otestován modelový hormon glutathion, který by měl efektivně umožnit purifikaci specifických enzymů glutathion transferáz. Poté bude na linkerech syntetizován peptidový hormon preptin, u kterého jsou známy biologické účinky (stimulace sekrece insulinu a ukládání vápníku v kostech), ale pro který není znám mechanismus, kterým tyto účinky způsobuje. Předpokládá se, že se preptin váže na hypotetický proteinový receptor v buňce, který je vlastních efektorem biologického účinku. Tento hypotetický protein se pokusíme afinitně izolovat a identifikovat pomocí připravených afinitních nosičů.
Stážistka Zuzana Zápotocká
Středočeský krajChemie

Syntéza nanoporézních koordinačních polymerů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jan Demel, Ph.D.
INSTITUCE Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Organokovové sítě (Metal-Organic Frameworks) jsou rychle se rozvíjející obor krystalických materiálů založených na kombinaci kovových center s organickými spojovacími molekulami. Díky danné geometrii jednotlivých stavebních bloků vznikají porézní struktury s povrchem často 1000-2000 m2/g. Široká škála možných kovů a spojovacích molekul dává nepřeberné kombinace, jejichž vlastnosti mohou být ‚ušity na míru‘ dané aplikaci. Cílem stáže bude příprava nových porézních struktur a při té příležitosti si student bude moci vyzkoušet práci v laboratoři a vyhodnocování charakterizačních dat připravených materiálů.
Stážisté Matyáš Novotný, Adam Opravil
Hlavní město PrahaChemie

Příprava a testování nanokatalyzátorů pro zelenou chemii

LEKTOR STÁŽE Ing. Stanislav Valtera
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nanokatalyzátor není jen malý katalyzátor, ale částice naprosto unikátních vlastností. Na našem Oddělení nanokatalýzy se zabýváme přípravou katalyzátorů (klastrů) menších než 1 nm, tedy menších než jedna sta tisícina průměru lidského vlasu. Tyto klastry jsou tvořeny jen několika atomy a mají odlišné vlastnosti než jejich běžné makroskopické analogy. V rámci stáže se studenti seznámí s přípravou takto malých částic a následně prozkoumají jejich katalytické vlastnosti ve vybraných reakcích. Vyzkouší si nastavení optimálních podmínek pro tvorbu žádaného produktu za pomocí hmotnostní spektrometrie.
Stážisté Kristýna Manová, Eliška Nejedlá, Matyáš Stehlík
Hlavní město PrahaChemie

Molekulové modelování PETázy – enzymu rozkládajícího plasty

LEKTOR STÁŽE Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph. D.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
PETáza je zajímavý enzym s jedinečnou schopností rozkládat plasty. Byla objevena teprve v roce 2016, ale od té doby bylo publikováno více než deset krystalových struktur a její možné použití za různých reakčních podmínek se intenzivně studuje. PETáza rozkládá především polyethylentereflalát (PET), účinnost tohoto procesu závisí na rozpouštědle, v němž se enzym a plastové částice nacházejí. Dále je možné efektivitu PETázy zvýšit mutacemi. Ukázalo se také, že díky mutacím získá schopnost rozkládat i jiné plasty. Pomocí klasické molekulové dynamiky bude studována struktura a flexibilita PETázy a jejích vybraných mutantů za různých reakčních podmínek. Metodami QM/MM bude podrobně popsán reakční mechanismus. Projekt bude realizován ve spolupráci s Centrem pro nanobiologii a strukturní biologii v Nových Hradech. Výsledky práce povedou k hlubšímu porozumění fungování PETázy a mohou vést k návrhu lepších reakčních podmínek nebo mutantů s vyšší katalytickou účinností.
Stážista Tomáš Heger
Středočeský krajChemie

Tenké vrstvy hexagonálních feritů typu Y se zajímavými magnetickými vlastnostmi

LEKTOR STÁŽE Ing. Josef Buršík, CSc.
INSTITUCE Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
POZNÁMKA: téma na pomezí mezi chemií oxidů a fyzikou magnetismu
Hexagonální ferity jsou velkou rodinou magnetických oxidů (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642512000369). Některé z nich mohou mít magnetoelektrické vlastnosti (https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/17051/final-thesis.pdf?sequence=6, https://phys.org/news/2020-09-physicists-magnetoelectric-effect.html). Tenké vrstvy těchto feritů mohou být zajímavé pro nové aplikace tohoto jevu (https://www.opi.zcu.cz/tenke_vrstvy_fel_1.pdf, .https://en.wikipedia.org/wiki/Thin_film). Použita bude metoda nanášení tenkých vrstev z chemických roztoků (https://cs.wikipedia.org/wiki/Sol-gel).
Hlavní město PrahaChemie

Molekulové modelování enzymové katalýzy

LEKTOR STÁŽE Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph. D.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Enzymy jsou velmi účinné a selektivní katalyzátory, které umožňují průběh velkého množství reakcí probíhajících v živých organismech. Zajímavé je, že jsou schopny výrazně urychlovat i přeměny, které v přírodě neprobíhají. Jedním z příkladů jsou reakce karbenů, díky nimž lze syntetizovat řadu užitečných látek novými cestami. Co se skrývá za touto abiotickou aktivitou vybraných enzymů s různými kovovými ionty v aktivním místě? Tím se budeme zabývat metodami teoretické chemie. V širším kontextu celá práce přispěje k pochopení molekulové podstaty abiotické aktivity různých enzymů a návrhům, jak katalýzu optimalizovat.
Stážista Pavel Dvořák
Středočeský krajChemie

Tenké vrstvy hexagonálních feritů typu Z se zajímavými magnetickými vlastnostmi

LEKTOR STÁŽE Ing. Josef Buršík, CSc.
INSTITUCE Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
POZNÁMKA: téma je na pomezí mezi chemií oxidů a fyzikou magnetismu
Hexagonální ferity jsou velkou rodinou magnetických oxidů (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642512000369). Některé z nich mohou mít magnetoelektrické vlastnosti (https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/17051/final-thesis.pdf?sequence=6, https://phys.org/news/2020-09-physicists-magnetoelectric-effect.html). Tenké vrstvy těchto feritů mohou být zajímavé pro nové aplikace tohoto jevu (https://www.opi.zcu.cz/tenke_vrstvy_fel_1.pdf, .https://en.wikipedia.org/wiki/Thin_film). Použita bude metoda nanášení tenkých vrstev z chemických roztoků (https://cs.wikipedia.org/wiki/Sol-gel). Budou připravovány rovněž kompozitní vrstvy s dalším typem hexaferitu: Y.
Hlavní město PrahaChemie

Endohedrální fullereny pro molekulární součástky.

LEKTOR STÁŽE doc. Mgr. Michal Straka, PhD.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
POZNÁMKA: Jde o projekt teoretické chemie a práci s počítačem, ne v laboratoři.
Molekulární elektronika se zabývá použitím molekul jako elektronických součástek. Tento koncept umožňuje minimalizovat rozměry elektroniky. V dnešní době patří molekulární elektronika mezi velmi aktivní oblasti vědy. V naší práci se zabýváme počítačovými predikcemi molekulárních součástek na bázi fullerenů a jejich vodivostních vlastností. Ukazuje se, že tyto molekuly mohou zároveň fungovat jako molekulární přepínače, což neuvěřitelně rozšiřuje jejich další možnosti pro molekulární elektroniku. Molekulární přepínač je molekula, která může existovat ve více stabilních stavech, jež lze "přepínat" například elecktrickým, nebo magnetickým polem. V naší práci momentálně studujeme přepínací diody, spinové filtry, a memristory na bázi MX molekul ve fullerenu C70.
Stážisté Michal Čotek, Justýna Melánie Přechová
Hlavní město PrahaChemie

Studium biologicky aktivních heterocyklů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jaroslav Šebestík, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Heterocyklické sloučeniny představují významné třídy biologicky aktivních látek. V rámci stáže se zaměříme na syntézy deriváty akridinů, které mají potenciál léčit prionové a jiné neurodegenerativní onemocnění. Připravené deriváty budou charakterizovány analytickými metodami jako je kapalinová chromatogrfie, nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie, fluorescenční spektroskopie, Ramanova spektroskopie a Ramanova Optická Aktivita.
Stážistka Marina Sokol
Hlavní město PrahaChemie

Studium mezimolekulových interakcí v kapalinách a krystalech

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pochopení mezimolekulových interakcí je důležité např. pro aplikace v biologii a průmyslu. My se zaměříme na jejich projevy ve vibračních spektrech jednodušších systémů, např. směs dvou kapalin nebo v krystalu, a detekci interakcí pomocí moderní spektroskopie vibrační optické aktivity. Pokusíme se i o počítačové modelování spekter. (viz např. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/199.pdf).
Stážista David Kocúrek

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.