Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaChemie

Distribuce Al v zeolitech se širokými póry pro zpracování objemných molekul

LEKTOR STÁŽE Dr. Joanna Olszówka
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V rámci stáže bude student vykonávat tyto činnosti: niontová výměna zeolitových řad s různou koncentrací kovů; výpočty koncentrace dvojmocných kationtů; příprava vzorků a měření na UV-Vis
Organizace Al v zeolitech je velmi důležitým faktorem, protože řídí katalytické vlastnosti těchto materiálů. Atomy Al mohou vyskytovat jako izolované atomy Al, blízké nepárové atomy Al, a páry Al v kruhu zeolitu. a pomocí multi-spektroskopického přístupu je možné charakterizovat distribuci Al v zeolitech. Naše skupina má dlouhodobé zkušenosti s využitím multispektroskopického přístupu k charakterizaci distribuce Al v zeolitech. Zeolity se širokými póry umožňují zpracování objemnějších molekul na sloučeniny s přidanou hodnotou, což je vysoce žádoucí pro reakce zahrnující uhlovodíky.
Stážista Matěj Skala
Hlavní město PrahaChemie

Structural modification of wide-pore zeolites for bulky molecules processing

LEKTOR STÁŽE Ing. Kinga Mlekodaj, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, 182 23 Prague 8
Oxidation of hydrocarbons to value-added compounds at low temperatures with the use of molecular oxygen was so far the privilege of enzymes exclusively. Our scientific group prepared and reported for the first time a man-made system based on binuclear cationic sites in zeolite ferrierite that is able to split O2 and oxidize methane to methanol at room temperature with the use of molecular oxygen. However, narrow pores of the ferrierite alow oxidation of hydrocarbons up to 4 C-atoms in the molecule, the usage of wide-pore zeolites (e.g. faujasite, beta) is a great opportunity to broaden the application of binuclear cationic sites to bulkier molecules.
Stážistka Kristina Prošková
Hlavní město PrahaChemie

Internship for Student in Polymer chemistry

LEKTOR STÁŽE Dr. Sneha Samal, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Composite of NiTi reinforced polymer matrix.
A composite of NiTi alloy reinforced polymer composite
Stážistka Olga Kosjakova
Středočeský krajEkologie

Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Hlavní období realizace stáže je druhá polovina června - první polovina července, kdy probíhá sběr dat v terénu.
Jedním ze způsobů záchrany kuřičky hadcové je vytváření jejích záchranných populací mimo přirozená stanoviště (ex-situ ochrana). Tento způsob ochrany však nese mnohá rizika. Jedním z rizik je i vytvoření sterilních kříženců v případě společného pěstování jedinců různého původu či blízce příbuzných druhů. Náplní stáže bude hodnocení přežívání a vitality jedinců v těchto kulturách. Stážisté se seznámí s různými způsoby ex-situ ochrany a budou se podílet na sběru hodnocených parametrů přímo v terénu (Vodní dům a Včelí svět v Hulicích, Botanická zahrada UK v Praze, soukromí pěstitelé). Studenti se seznámí i s metodami modelování vývoje populací v čase.
Stážisté Josefína Hanusová, Eliška Müllerová
Jihočeský krajEkologie

Functional Biogeography of habitat islands

LEKTOR STÁŽE Dr. Francisco Mendez
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
For decades, scientists have noticed that some fragmented and isolated habitats appear similar to islands. Some of these island-like systems are forest fragments, mountain tops, rocky outcrops, serpentines, cloud forest fragments, and epiphytic plants. The true oceanic islands experience unique eco-evolutionary processes related to speciation and endemism and therefore constitute hotspots of biodiversity worldwide. The question is are island-like systems (potential habitat islands) ecologically similar to real islands? In this internship, the student will learn how to identify island-like systems and how to prove if they constitute habitat islands for plants and animals. In order to reach this goal, the student will gain deep knowledge about the theory of island biogeography, will be trained into the basics of faunistic and floristic surveys, will acquire advanced analytical skills (by using multivariate statistics in R), will be trained on how to process satellite data, and finally will learn how to write a scientific report.
Stážisté Kateřina Kvášová, Anna Mičanová, Ondřej Pešek
Středočeský krajEkologie

Hodnocení uměle vytvořených populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Hlavním obdobím realizace stáže je druhá polovina června - první polovina července, kdy probíhá sběr dat v terénu
Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) je endemický kriticky ohrožený druh osídlující otevřené hadcové skalky s nízkou pokryvností ostatních druhů. Jeho výskyt je velmi fragmentovaný. V současné době roste pouze na 2 lokalitách vzdálených cca 40km – EVL Želivka (6 populací) a EVL Hadce u Hrnčíř (1 populace). Některé populace kuřičky hadcové byly již velmi malé a jedinci nebyli schopni produkovat semenáčky. Tyto populace byly proto uměle posíleny výsadbami předpěstovaných jedinců. Na několika vybraných místech byly vytvořeny populace nové. Stážisté se zapojí do hodnocení přežívání jedinců na lokalitách jak uměle vysazených, tak i přirozeně se vyskytujících. Studenti se seznámí i s metodami modelování vývoje populací v čase.
Stážisté Hana Klaudysová, Barbora Lukášová
Středočeský krajEkologie

Vliv managementových zásahů na vegetaci a růst vstavače nachového v NPR Kněžičky a PP Báň.

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V době monitoringu vegetace, tj. březen/duben a druhá polovina července bude stáž zahrnovat vícedenní terénní práci.
NPR Kněžičky a PP Báň jsou charakteristické mozaikou šipákových doubrav a suchých trávníků, které jsou ochranářsky velmi cenné. V současné době zde probíhá revitalizace stanovišť zahrnující přirozenou i umělou obnovu šipákové doubravy, obnovu starých opuštěných ovocných sadů a řízenou pastvu na vybraných částech. Cílem je podpořit obnovu vegetace, zejména vstavače nachového (Orchis purpurea). Stáž bude zahrnovat zejména práci v terénu - mapování výskytu vstavače a ostatních ohrožených druhů rostlin, sledování abiotických parametrů stanoviště (zástin, množství dopadajícího světla), monitoring jarního a letního aspektu vegetace, výskyt semenáčků dubů, zaměření bude záviset na zájmech studenta. Studenti se dále seznámí se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech chráněných území.
Stážisté Adam Hrouda, Petra Kameníková
Středočeský krajEkologie

Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Hlavní terénní práce budou probíhat v průběhu května (monitoring abiotických podmínek) a v druhé polovině července (monitoring vegetace). Tyto terénní práce budou vícedenní.
Okáč bělopásný je jeden z nejohroženějších motýlů v ČR vázaný na skalní výchozy a velmi světlé doubravy, které se po opuštění tradičního způsobu hospodaření proměnily v křoviny, přestárlé pařeziny a zapojené porosty. Na vybraných lokalitách kaňonu Vltavy bude probíhat proředění těchto porostů. Cílem stáže bude zhodnotit dopad těchto zásahů na abiotické podmínky a vegetaci lokalit, zejména na rozšíření kostřav a mateřídoušky, které jsou živnými rostlinami okáče. Stáž kombinuje terénní práci a statistické zpracování dat. Studenti se dále seznámí se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech ochranářsky cenných územích. Stáž bude probíhat ve spolupráci s ČSOP Vlašim a entomology.
Stážista Jakub Hakl
Středočeský krajEkologie

Vliv managementových zásahů na vegetaci v NPP Hadce u Želivky

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Terénní práce budou probíhat zejména v druhé polovině června a první polovině července.
V rámci realizace záchranného projektu pro kuřičku hadcovou dochází na jejích stanovištích k managementovým zásahům, zejména ke kosení, lesní pastva, prosvětlování či narušování drnu. Cílem stáže bude zhodnocení dopadu těchto zásahů na hadcovou vegetaci a vybrané diagnostické druhy. Na základě těchto dat bude navržený nejvhodnější typ (či kombinace) zásahů na jednotlivých lokalitách. Hlavní náplní stáže bude práce v terénu. Studenti se seznámí s metodami hodnocení vegetace, se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech chráněných území
Jihomoravský krajEkologie

Míra odmítání parazitických vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michal Šulc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kukačka obecná (Cuculus canorus) je hnízdní parazit, který klade vejce do hnízd několika druhů pěvců. K hlavním hostitelským druhům ve střední Evropě v minulosti patřil i ťuhýk obecný (Lanius collurio). Studie ovšem dokládají, že v Maďarsku kukačka obecná přestala ťuhýka obecného parazitovat, a i v České Republice sledujeme podobný trend. Jako hlavní příčinou se zdá být vysoká schopnost ťuhýků rozpoznat a odmítnout kukaččí vejce, která byla pozorována v Maďarsku. Tato stáž se zaměřuje na otázku, zda i populace ťuhýka obecného v ČR má podobně vysokou schopnost odhalit a odmítnout parazitická vejce jako populace v Maďarsku. To by pomohlo vysvětlit klesající míru parazitismu v ČR u tohoto dříve běžného hostitelského druhu. Schopnost ťuhýků rozpoznat a odmítnout cizí vejce budeme testovat experimentálně, kdy budeme parazitovat hnízda ťuhýků přesnými kopiemi kukaččích vajec, která byla v minulosti nalezena v hnízdech ťuhýků, a která dnes jsou součástí muzejní sbírky na zámku v Budišově. Náplní studentovi práce bude seznámit se s problematikou výzkumu hnízdního parazitismu na Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně a také experimentální prací v terénu v Doupovských horách.
Stážistka Martina Frýbová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.