stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Celá ČRJazykověda

Hledá se dialektolog! Značka: spěchá

LEKTOR STÁŽE Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE stáž lze absolvovat kdekoliv v ČR
POZNÁMKA: Více informací o dialektologické stáži naleznete na webu: https://hledasedialektolog.webnode.cz/.
Je ve všeobecné známosti, že jsou tradiční nářečí na ústupu. O to naléhavější je potřeba zachytit poslední stopy starých nářečí a jejich proměny v čase. Zapojte se do této záchranné mise, a to pod vedením pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Při plnění tohoto úkolu se seznámíte se základními díly české dialektologie a s metodami nářečního výzkumu. Vytvoříte vlastní dotazník pro zjištění nářečních slov a jevů, provedete terénní výzkum spojený s nahráváním nářečních mluvčích a následným přepisem audiozáznamů, také si vyzkoušíte rozbor nářečních promluv. Pojďte do toho s námi!
STÁŽISTÉ Kryštof Kantor, Jan Mikuláš Krajtl
Hlavní město PrahaJazykověda

Jazykový obraz prožívání přírody

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
Student si vybere úzký výsek přírody dle svého zájmu, s lektorem zvolí jeho lexikální reprezentanty. Úkolem studenta bude zachytit s využitím korpusu diachronní dynamiku vývoje vztahu člověka k přírodě, jak se promítla do užívání jazyka. Např.: dynamika sémantického a pragmatického aspektu slova strom od nejstarších textů diachronního korpusu po současnost s poukazem ke kolokacím.
STÁŽISTÉ Alice Knoblochová
Hlavní město PrahaJazykověda

Zvuková stránka ostravského nářečí

LEKTOR STÁŽE Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Hybernská 8, 110 00 Praha
Stážisté prozkoumají ostravské nářečí po zvukové stránce, zaměří se především na vokalické délkové kontrasty mezi dlouhými a krátkými samohláskami a popřípadě i na slovní přízvuk. V rámci stáže studenti sestaví korpus, pořídí zvukové nahrávky mluvčích z Ostravy (a pro srovnání také z Prahy), a poté je budou zpracovávat v programu Praat. Důležitým krokem bude také nábor vhodných participantů, ideálně studentů z učilišť. Na začátku stáže se sejdeme na PsU v Praze, kde Vám představím ústav, projdeme si literaturu a domluvíme se na dalším postupu. V rámci stáže strávíte 1-2 dny v Ostravě a 1-2 dny v Praze pořizováním nahrávek.
STÁŽISTÉ Ester Zientková
Hlavní město PrahaJazykověda

Slovní zásoba humanistické a barokní češtiny

LEKTOR STÁŽE Mgr. et Mgr. Tereza Hejdová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
Stáž je zaměřená na elementární ediční a jazykově analytickou práci s česky psanými texty z raného novověku. Student se nejprve seznámí s grafickým systémem zkoumaného (dosud nevydaného) pramene, naučí se transliterovat a transkribovat jeho text a připraví jej k edici. Dále se na základě vytvořené edice obeznámí se základy slovníkářské práce, konkrétně přípravy podkladů pro slovníková hesla. Výstupem stáže bude edice, která bude začleněna do Středněčeské textové banky (https://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=SDTB), a lexikální materiál zařazený do Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (https://madla.ujc.cas.cz).
STÁŽISTÉ Natalie Ochová, Filip Slabý

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.