stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2023 probíhá od 1. 11. do 30. 11. 2022.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaPsychologie

Osvojování emočních slov u dětí

LEKTOR STÁŽE Mgr. Nikola Paillereau, PhD
INSTITUCE Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Hybernská 8, 150 00 Praha
Stážisté prozkoumají, jak si děti v prvních letech života osvojují emoční slova. Nejprve na základě českého seznamu slov (Preininger et al., 2022), překladu německého (Vo et al., 2009) a anglického (Baron-Cohen et al., 2010) seznamu afektivních slov vyberou vhodná slova podle průměrného hodnocení dimenze valence a arousal. Tento seznam slov upraví na základě otevřeného sběru emočních slov od rodičů malých dětí a na základě konzultace s dětskými specialisty, jako jsou pediatři, logopedi či psychologové. Seznam slov poslouží k sestavení rodičovského dotazníku administrovaným rodičům normálně se vyvíjejících dětí. Rodič u každého emočního slova označí, zda mu jejich dítě rozumí. Porozumění některým emočním slovům pak stážisté otestují pomocí obrázkové metody, kdy dítěti bude na monitoru promítnuta dvojice obrázků vyjadřující nebo vzbuzující emoce a zároveň dítě uslyší (pouze) jedno emoční slovo. Za pomocí přístroje na měření pohybu očí (tzv. eye-trackeru) se prozkoumá, zda se dítě dívá na „správný“ obrázek (tj. zda si dané emoční slovo již osvojilo). Tato metoda (looking-while-listening, Fernald et al., 2008) je základní způsob testování jazykového porozumění u nejmenších dětí. Stážisté si vyzkouší naprogramování behaviorálního experimentu v programu EyeLink Experiment Builder (SR Research Ltd., version 2.1.140); vyzkouší si tak přípravu stimulů, administraci experimentu a analýzu výsledků. Výsledkem stáže bude seznam emočních slov a přibližný věk, ve kterém si je normálně se vyvíjející děti osvojují. Takový seznam by v budoucnu mohl vést k doplnění již existujících rodičovských dotazníků na posouzení komunikačního a jazykového vývoje u dětí, tzv. CDI (Communicative Develoment Inventory, Fenson et al., 1993), jehož česká verze se nazývá Dovyko (Dovyko 1 je v přípravě, Dovyko 2 pro starší děti: Smolík et al., 2017). Normované CDI umožňují včasné odhalení opožděného jazykového vývoje, který by mohl být spojený s vyvíjející se poruchou autistického spektra či vývojové dysfázie. Jelikož nepřesné rozpoznávání některých emocí se zdá být charakteristické např. pro děti s autismem (Celani et al., 1999; Dyck et al., 2001), zahrnutí emočních slov do rodičovských dotazníků, jež se využívají v klinické praxi jako diagnostický nástroj, je žádoucí.
Jihočeský krajSociologie

Popularizuj vědění o společnosti!

LEKTOR STÁŽE PhDr. Filip Lachmann
INSTITUCE Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 1, 110 00 Praha 1
Vědecké poznatky jsou často zabaleny do žargonu, kterému veřejnost nemusí vždy dobře rozumět. Například články publikované v odborných časopisech, které jsou hlavním médiem vědecké produkce, mohou někdy působit odtažitě a nepřístupně, proto je na místě aktivity vědkyň a vědců prezentovat běžným jazykem a tím je i popularizovat. Popularizace vědy přitom neznamená její banalizaci. Na stáži se naučíme, jak pracovat se zdroji a přetvářet je ve srozumitelnou a poutavou informaci. Zároveň si povíme něco o každodenním vědeckém provozu a o tom, jakou roli v něm můžeme hrát my jako prostředníci mezi akademickým světem a zbytkem společnosti.
Hlavní město PrahaSociologie

Gender a technologie

LEKTOR STÁŽE Nina Fárová, Ph.D.
INSTITUCE Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 1, 110 00 Praha 1
Jak spolu souvisí gender a technologie? Jaké genderové aspekty lze pozorovat při zkoumání moderních technologií? A jak sociologicky vlastně zkoumat technologie? Nejen nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v průběhu sociologické stáže, která vám představí, jak vypadá kvalitativní výzkum genderových otázek. Naučíte se, jak pracovat s odbornou literaturou, jak provádět výzkumné rozhovory, jak interpretovat získaná data a jak prezentovat výsledky vašeho výzkumu. Vybraní studenti a studentky budou mít možnost být součástí reálného výzkumného projektu, který se zaměřuje na výzkum genderové dělby práce v chytrých domácnostech.
Hlavní město PrahaArcheologie

Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
INSTITUCE Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Letenská 4, 118 01 Praha 1
POZNÁMKA: Jedná se v první řadě o fyzickou práci, kdy se dokumentuje čas a efektivita využívání nástrojů. Je zapotřebí počítat s určitou fyzickou zátěží.
Jedny z důležitých cest, jak pochopit funkci a význam artefaktů, nabízí experimentální archeologie a studium pracovních stop. Záměrem stáže bude drcení a mletí různých typů produktů s využitím několika replik kamenných nástrojů - dvoudílných mlýnků, hmoždířů a tlouků. Cílem je testování funkčnosti uvedených nástrojů a vytvoření podmínek ke studiu jejich opotřebení a pracovních stop. Pracovní stopy vznikají kontaktem mezi nástroji a kontaktem s mletým produktem. Repliky budou srovnány s originálními nálezy z období neolitu. Během stáže se student seznámí s metodami experimentální archeologie a se zobrazovacími metodami mikroskopie.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.