stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

Dějiny Židů v českých zemích

LEKTOR STÁŽE Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stážisté se seznámí s metodami výzkumu židovských dějin a sami se do výzkumu zapojí. Seznámí se základními prameny (exkurze do Židovského muzea v Praze), naučí se vyhledávat relevantní literaturu v bibliografických databázích. Stážisté pomohou vytvářet databázi židovských obcí v českých zemích, která bude obsahovat základní demografické údaje a mapové podklady.
Stážisté Tadeáš Krejčí, Kateřina Nejedlá, Simona Petržílková
Hlavní město PrahaHistorie

Meziválečné nedemokratické režimy ve střední Evropě

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Květina, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem výzkumné stáže bude studium politické kultury ve zvolených zemích středoevropského rámce (ČSR, Polsko, Rakousko) v časovém období 1918–1939 s klíčovou otázkou zaměřenou na odlišnosti, respektive podobnosti místních protidemokratických aktérů a jejich idejí. V průběhu stáže by měly být aplikovány komparativní přístupy a metody výzkumu nedemokratických režimů (teorie autoritářských režimů) na konkrétní historické případy Piłsudského Polska, Dolffussova Rakouska či pomnichovského Československa s cílem určit, do jaké míry lze střední Evropu dané doby vnímat jako případ silné a specifické nedemokratické teorie i praxe.
Stážistka Anna Vaňačová
Hlavní město PrahaHistorie

Obraz nepřítele v české kolektivní paměti

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Květina, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem výzkumné stáže bude identifikace kolektivních heterostereotypů, pomocí nichž se od 19. do 21. století v kontextu českého národního příběhu formuje obraz české identity jako „obležené pevnosti“, kterou je třeba chránit před nebezpečím invazivních „sousedů“ i nositelů etnické jinakosti. S jakými konotacemi je v českém národním narativu líčena postava Němce, Poláka či Maďara? Prostřednictvím jakých nástrojů byly tyto obrazy zformovány a následně udržovány? Jakou roli ve stereotypním vnímání národní identity i nepřítele sehrávají média či kulturní produkce? Prostřednictvím reflexe těchto otázek by měl výstup výzkumné stáže přispět k pochopení role jinakosti a národních stereotypů v zakořeněných vzorcích české moderní identity.
Stážistka Aneta Chaloupková
Hlavní město PrahaHistorie

Svoboda jako politický argument ve střední Evropě

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Květina, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem výzkumné stáže bude studium pojmu svobody v různých historických významech jeho užívání v souvislosti s politickými krizemi ve střední Evropě v průběhu 19. a 20. století. Vzhledem k tomu, že svoboda patří ve veřejné sféře k jedněm z nejširších, nejhůře definovatelných a zároveň nejčastěji zneužívaných termínů, bude cíl zkoumání spočívat v identifikaci různých figur, s jejichž pomocí historičtí političtí aktéři tematizovali svobodu jako hodnotu, kterou je třeba chránit, anebo naopak odmítnout. Jaké významy spojovali s principem „být svobodný“ účastníci klíčových přelomů moderních středoevropských dějin v letech 1848, 1918, 1938? Jakými způsoby je v politickém prostředí pojem svobody deformován prostřednictvím ideologické propagandy?
Stážista Jakub Valuch

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.