Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2023
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaArcheologie

Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 4, 118 01 Praha 1
POZNÁMKA: Ke stáži je vhodné mít vlastní notebook. Převážná část stáže proběhne na pracovišti ARÚ Praha v Letenské 4 s návštěvou laboratoří ARÚP (ul. V Holešovičkách) a podle možností i terénního archeologického výzkumu pravěkých hrobů.
Pravěká pohřebiště, zejména ta kostrová, nám poskytují obrovské množství informací o našich předcích i světě, ve kterém žili a který tvořili. Jak se zkoumají, jaké informace v sobě skrývají a jakými metodami dnes kostry samotné i předměty z hrobů – nejen tzv. milodary – analyzujeme? To vše je předmětem stáže, během které se stážisté seznámí s nejmodernějšími trendy špičkového světového výzkumu v této oblasti. Součástí stáže je práce s aktuální literaturou, s archeologickými nálezy i antropologickým materiálem, seznámení se s metodami jejich analýz, jejich možnostmi i omezeními, sledování práce mezinárodních interdisciplinárních výzkumných týmů na příkladu probíhající analýzy konkrétního pohřebiště starší doby bronzové, včetně nejmodernějších metod, analýz tzv. mobilitních a výživových stabilních izotopů nebo pravěké DNA.
STÁŽISTÉ Petra Jandová, Veronika Kovářová, Nela Šlešková
Jihomoravský krajArcheologie

Vyhodnocení velkomoravské keramiky z výzkumu opevnění hradiště v Mikulčicích

LEKTOR STÁŽE PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Archeologický výzkum 736, Mikulčice 696 19
POZNÁMKA: Celý koncept a postup jednotlivých úkonů v podstatě kopíruje regulérní vědeckou práci profesionálního archeologa. V nejobtížnějších částech práce bude student rozhodovat pochopitelně s přímým osobním dohledem lektora.
Student se seznámí s celým souborem keramických střepů z dosud nezpracovaného výzkumu opevnění předhradí velkomoravského hradiště v Mikulčicích (plocha R 2018). Po kompletaci do co největších fragmentů bude celý soubor vyhodnocovat v rámci jednotlivých terénním výzkumem rozlišených vrstev či objektů základní statistikou podle jednotlivých na keramice rozlišovaných znaků. Cílem práce je rozpoznat dle keramiky relativní datování všech odkrytých vrstev a jejich vztah k hradbě mikulčického předhradí.
STÁŽISTÉ Eliška Brestovská
Středočeský krajPopularizace vědy

Komunikace a marketing centra BIOCEV

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Solil, DiS.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 20
MÍSTO STÁŽE BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec
POZNÁMKA: www.biocev.eu
Rakovina, cukrovka, neplodnost, viry, infekce – to vše patří k aktuálním problémům lidské populace. V minulosti bylo v našich silách tyto problémy pouze popsat, nikoliv najít jejich příčinu. Vědci z výzkumného centra BIOCEV ve Vestci dnes umějí porozumět původu onemocnění až na molekulární úrovni. Díky tomu lze navrhnout řešení, které může vést k výrobě potřebného léku nebo stanovení léčebné metody, a tím i k záchraně mnoha životů. BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta). Díky vzniku BIOCEV se podařilo zvýšit prestiž české vědy a „pod jednou střechou“ propojit české i zahraniční odborníky z oblasti biomedicíny, virologie, parazitologie, genetiky, tkáňového inženýrství, molekulární biologie nebo medicinální chemie. Více než 600 vědců a studentů působí v 53 skupinách, rozdělených do pěti výzkumných programů. Téměř třetina zaměstnanců pochází ze zahraničí. Výsledky jejich bádání směřují k vývoji nových léčiv a léčebných metod proti nejzávažnějším chorobám.
STÁŽISTÉ Natálie Jandová
Hlavní město PrahaPopularizace vědy

Věda je zábava aneb hledáme animátora popularizačních akcí pro děti

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Caletka
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Jsi kreativní? Máš originální a vtipné nápady? Baví tě práce s dětmi a organizovat různé akce? Pak hledáme právě Tebe!:) Do PR týmu ÚEM AV ČR hledáme stážistu/stážistku na pozici animátora dětských popularizačních programů. Budeš se podílet na jejich tvorbě, propagaci i vlastní realizaci. Co bys měl(a) znát a umět? Být časově flexibilní, spolehlivý a komunikativní. / Mít týmového ducha a nadšení pro práci s lidmi. / Ovládat umění komunikace s dětmi i rodiči. / Mít prokazatelné předchozí zkušenosti s organizací dětských akcí. Splňuješ všechny výše uvedené požadavky na danou stáž? Tak neváhej a přihlas se! Těšíme se na Tebe.:)
STÁŽISTÉ Jiří Chramcov, Eliška Kramářová
Hlavní město PrahaJazykověda

Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof]

LEKTOR STÁŽE PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
POZNÁMKA: Pracoviště není bezbariérově přístupné
Stáž je zaměřená na témata, která jsou ve školní výuce spíše opomíjena. Fonetické znalosti jsou však potřebné nejen v lingvistických oborech, ale i v běžné praxi při studiu cizích jazyků či při prezentaci před publikem, při vystupování v médiích atd. Postupně projdeme rozdíly mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka, podstatu a různé způsoby přepisů výslovnosti a metodiku fonetických zkoumání. Zaměříme se zejména na výslovnost přejatých slov včetně vlastních jmen a způsoby jejich zvukové adaptace do češtiny. Stážista podnikne sérii samostatných výzkumů, jejichž výsledky budou uplatnitelné mj. v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR. Očekává se, že účastník bude v průběhu stáže schopen ovládnout nejen základní poslechovou analýzu, ale také aktivně přispěje k vyhledávání dostupných elektronických zdrojů, které mu poskytnou další výzkumná data, a bude se podílet na prezentaci a publikaci výsledků.
STÁŽISTÉ Jiří Novák
Celá ČRJazykověda

Hledá se dialektolog! Značka: spěchá

LEKTOR STÁŽE Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE stáž lze absolvovat kdekoliv v ČR
POZNÁMKA: Více informací o dialektologické stáži naleznete na webu: https://hledasedialektolog.webnode.cz/.
Je ve všeobecné známosti, že jsou tradiční nářečí na ústupu. O to naléhavější je potřeba zachytit poslední stopy starých nářečí a jejich proměny v čase. Zapojte se do této záchranné mise, a to pod vedením pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Při plnění tohoto úkolu se seznámíte se základními díly české dialektologie a s metodami nářečního výzkumu. Vytvoříte vlastní dotazník pro zjištění nářečních slov a jevů, provedete terénní výzkum spojený s nahráváním nářečních mluvčích a následným přepisem audiozáznamů, také si vyzkoušíte rozbor nářečních promluv. Pojďte do toho s námi!
STÁŽISTÉ Kryštof Kantor, Jan Mikuláš Krajtl
Hlavní město PrahaJazykověda

Jazykový obraz prožívání přírody

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
Student si vybere úzký výsek přírody dle svého zájmu, s lektorem zvolí jeho lexikální reprezentanty. Úkolem studenta bude zachytit s využitím korpusu diachronní dynamiku vývoje vztahu člověka k přírodě, jak se promítla do užívání jazyka. Např.: dynamika sémantického a pragmatického aspektu slova strom od nejstarších textů diachronního korpusu po současnost s poukazem ke kolokacím.
STÁŽISTÉ Alice Knoblochová
Hlavní město PrahaJazykověda

Zvuková stránka ostravského nářečí

LEKTOR STÁŽE Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Hybernská 8, 110 00 Praha
Stážisté prozkoumají ostravské nářečí po zvukové stránce, zaměří se především na vokalické délkové kontrasty mezi dlouhými a krátkými samohláskami a popřípadě i na slovní přízvuk. V rámci stáže studenti sestaví korpus, pořídí zvukové nahrávky mluvčích z Ostravy (a pro srovnání také z Prahy), a poté je budou zpracovávat v programu Praat. Důležitým krokem bude také nábor vhodných participantů, ideálně studentů z učilišť. Na začátku stáže se sejdeme na PsU v Praze, kde Vám představím ústav, projdeme si literaturu a domluvíme se na dalším postupu. V rámci stáže strávíte 1-2 dny v Ostravě a 1-2 dny v Praze pořizováním nahrávek.
STÁŽISTÉ Ester Zientková
Hlavní město PrahaJazykověda

Slovní zásoba humanistické a barokní češtiny

LEKTOR STÁŽE Mgr. et Mgr. Tereza Hejdová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
Stáž je zaměřená na elementární ediční a jazykově analytickou práci s česky psanými texty z raného novověku. Student se nejprve seznámí s grafickým systémem zkoumaného (dosud nevydaného) pramene, naučí se transliterovat a transkribovat jeho text a připraví jej k edici. Dále se na základě vytvořené edice obeznámí se základy slovníkářské práce, konkrétně přípravy podkladů pro slovníková hesla. Výstupem stáže bude edice, která bude začleněna do Středněčeské textové banky (https://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=SDTB), a lexikální materiál zařazený do Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (https://madla.ujc.cas.cz).
STÁŽISTÉ Natalie Ochová, Filip Slabý

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.