Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2023
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Jihočeský krajSociologie

Popularizuj vědění o společnosti!

LEKTOR STÁŽE PhDr. Filip Lachmann
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 1, 110 00 Praha 1
Vědecké poznatky jsou často zabaleny do žargonu, kterému veřejnost nemusí vždy dobře rozumět. Například články publikované v odborných časopisech, které jsou hlavním médiem vědecké produkce, mohou někdy působit odtažitě a nepřístupně, proto je na místě aktivity vědkyň a vědců prezentovat běžným jazykem a tím je i popularizovat. Popularizace vědy přitom neznamená její banalizaci. Na stáži se naučíme, jak pracovat se zdroji a přetvářet je ve srozumitelnou a poutavou informaci. Zároveň si povíme něco o každodenním vědeckém provozu a o tom, jakou roli v něm můžeme hrát my jako prostředníci mezi akademickým světem a zbytkem společnosti.
STÁŽISTÉ Jakub Valuch
Hlavní město PrahaSociologie

Gender a technologie

LEKTOR STÁŽE Nina Fárová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 1, 110 00 Praha 1
Jak spolu souvisí gender a technologie? Jaké genderové aspekty lze pozorovat při zkoumání moderních technologií? A jak sociologicky vlastně zkoumat technologie? Nejen nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v průběhu sociologické stáže, která vám představí, jak vypadá kvalitativní výzkum genderových otázek. Naučíte se, jak pracovat s odbornou literaturou, jak provádět výzkumné rozhovory, jak interpretovat získaná data a jak prezentovat výsledky vašeho výzkumu. Vybraní studenti a studentky budou mít možnost být součástí reálného výzkumného projektu, který se zaměřuje na výzkum genderové dělby práce v chytrých domácnostech.
STÁŽISTÉ Veronika Nováková, Hana Rodná, Alexandra Marie Silvey
Hlavní město PrahaArcheologie

Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Letenská 4, 118 01 Praha 1
POZNÁMKA: Jedná se v první řadě o fyzickou práci, kdy se dokumentuje čas a efektivita využívání nástrojů. Je zapotřebí počítat s určitou fyzickou zátěží.
Jedny z důležitých cest, jak pochopit funkci a význam artefaktů, nabízí experimentální archeologie a studium pracovních stop. Záměrem stáže bude drcení a mletí různých typů produktů s využitím několika replik kamenných nástrojů - dvoudílných mlýnků, hmoždířů a tlouků. Cílem je testování funkčnosti uvedených nástrojů a vytvoření podmínek ke studiu jejich opotřebení a pracovních stop. Pracovní stopy vznikají kontaktem mezi nástroji a kontaktem s mletým produktem. Repliky budou srovnány s originálními nálezy z období neolitu. Během stáže se student seznámí s metodami experimentální archeologie a se zobrazovacími metodami mikroskopie.
STÁŽISTÉ Jiří Mareth, Jakub Szkandera, Barbora Šídová
Hlavní město PrahaArcheologie

Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 4, 118 01 Praha 1
POZNÁMKA: Ke stáži je vhodné mít vlastní notebook. Převážná část stáže proběhne na pracovišti ARÚ Praha v Letenské 4 s návštěvou laboratoří ARÚP (ul. V Holešovičkách) a podle možností i terénního archeologického výzkumu pravěkých hrobů.
Pravěká pohřebiště, zejména ta kostrová, nám poskytují obrovské množství informací o našich předcích i světě, ve kterém žili a který tvořili. Jak se zkoumají, jaké informace v sobě skrývají a jakými metodami dnes kostry samotné i předměty z hrobů – nejen tzv. milodary – analyzujeme? To vše je předmětem stáže, během které se stážisté seznámí s nejmodernějšími trendy špičkového světového výzkumu v této oblasti. Součástí stáže je práce s aktuální literaturou, s archeologickými nálezy i antropologickým materiálem, seznámení se s metodami jejich analýz, jejich možnostmi i omezeními, sledování práce mezinárodních interdisciplinárních výzkumných týmů na příkladu probíhající analýzy konkrétního pohřebiště starší doby bronzové, včetně nejmodernějších metod, analýz tzv. mobilitních a výživových stabilních izotopů nebo pravěké DNA.
STÁŽISTÉ Petra Jandová, Veronika Kovářová, Nela Šlešková
Jihomoravský krajArcheologie

Vyhodnocení velkomoravské keramiky z výzkumu opevnění hradiště v Mikulčicích

LEKTOR STÁŽE PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Archeologický výzkum 736, Mikulčice 696 19
POZNÁMKA: Celý koncept a postup jednotlivých úkonů v podstatě kopíruje regulérní vědeckou práci profesionálního archeologa. V nejobtížnějších částech práce bude student rozhodovat pochopitelně s přímým osobním dohledem lektora.
Student se seznámí s celým souborem keramických střepů z dosud nezpracovaného výzkumu opevnění předhradí velkomoravského hradiště v Mikulčicích (plocha R 2018). Po kompletaci do co největších fragmentů bude celý soubor vyhodnocovat v rámci jednotlivých terénním výzkumem rozlišených vrstev či objektů základní statistikou podle jednotlivých na keramice rozlišovaných znaků. Cílem práce je rozpoznat dle keramiky relativní datování všech odkrytých vrstev a jejich vztah k hradbě mikulčického předhradí.
STÁŽISTÉ Eliška Brestovská
Středočeský krajPopularizace vědy

Komunikace a marketing centra BIOCEV

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Solil, DiS.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 20
MÍSTO STÁŽE BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec
POZNÁMKA: www.biocev.eu
Rakovina, cukrovka, neplodnost, viry, infekce – to vše patří k aktuálním problémům lidské populace. V minulosti bylo v našich silách tyto problémy pouze popsat, nikoliv najít jejich příčinu. Vědci z výzkumného centra BIOCEV ve Vestci dnes umějí porozumět původu onemocnění až na molekulární úrovni. Díky tomu lze navrhnout řešení, které může vést k výrobě potřebného léku nebo stanovení léčebné metody, a tím i k záchraně mnoha životů. BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta). Díky vzniku BIOCEV se podařilo zvýšit prestiž české vědy a „pod jednou střechou“ propojit české i zahraniční odborníky z oblasti biomedicíny, virologie, parazitologie, genetiky, tkáňového inženýrství, molekulární biologie nebo medicinální chemie. Více než 600 vědců a studentů působí v 53 skupinách, rozdělených do pěti výzkumných programů. Téměř třetina zaměstnanců pochází ze zahraničí. Výsledky jejich bádání směřují k vývoji nových léčiv a léčebných metod proti nejzávažnějším chorobám.
STÁŽISTÉ Natálie Jandová
Hlavní město PrahaPopularizace vědy

Věda je zábava aneb hledáme animátora popularizačních akcí pro děti

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Caletka
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Jsi kreativní? Máš originální a vtipné nápady? Baví tě práce s dětmi a organizovat různé akce? Pak hledáme právě Tebe!:) Do PR týmu ÚEM AV ČR hledáme stážistu/stážistku na pozici animátora dětských popularizačních programů. Budeš se podílet na jejich tvorbě, propagaci i vlastní realizaci. Co bys měl(a) znát a umět? Být časově flexibilní, spolehlivý a komunikativní. / Mít týmového ducha a nadšení pro práci s lidmi. / Ovládat umění komunikace s dětmi i rodiči. / Mít prokazatelné předchozí zkušenosti s organizací dětských akcí. Splňuješ všechny výše uvedené požadavky na danou stáž? Tak neváhej a přihlas se! Těšíme se na Tebe.:)
STÁŽISTÉ Jiří Chramcov, Eliška Kramářová
Hlavní město PrahaJazykověda

Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof]

LEKTOR STÁŽE PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
POZNÁMKA: Pracoviště není bezbariérově přístupné
Stáž je zaměřená na témata, která jsou ve školní výuce spíše opomíjena. Fonetické znalosti jsou však potřebné nejen v lingvistických oborech, ale i v běžné praxi při studiu cizích jazyků či při prezentaci před publikem, při vystupování v médiích atd. Postupně projdeme rozdíly mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka, podstatu a různé způsoby přepisů výslovnosti a metodiku fonetických zkoumání. Zaměříme se zejména na výslovnost přejatých slov včetně vlastních jmen a způsoby jejich zvukové adaptace do češtiny. Stážista podnikne sérii samostatných výzkumů, jejichž výsledky budou uplatnitelné mj. v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR. Očekává se, že účastník bude v průběhu stáže schopen ovládnout nejen základní poslechovou analýzu, ale také aktivně přispěje k vyhledávání dostupných elektronických zdrojů, které mu poskytnou další výzkumná data, a bude se podílet na prezentaci a publikaci výsledků.
STÁŽISTÉ Jiří Novák
Celá ČRJazykověda

Hledá se dialektolog! Značka: spěchá

LEKTOR STÁŽE Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE stáž lze absolvovat kdekoliv v ČR
POZNÁMKA: Více informací o dialektologické stáži naleznete na webu: https://hledasedialektolog.webnode.cz/.
Je ve všeobecné známosti, že jsou tradiční nářečí na ústupu. O to naléhavější je potřeba zachytit poslední stopy starých nářečí a jejich proměny v čase. Zapojte se do této záchranné mise, a to pod vedením pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Při plnění tohoto úkolu se seznámíte se základními díly české dialektologie a s metodami nářečního výzkumu. Vytvoříte vlastní dotazník pro zjištění nářečních slov a jevů, provedete terénní výzkum spojený s nahráváním nářečních mluvčích a následným přepisem audiozáznamů, také si vyzkoušíte rozbor nářečních promluv. Pojďte do toho s námi!
STÁŽISTÉ Kryštof Kantor, Jan Mikuláš Krajtl
Hlavní město PrahaJazykověda

Jazykový obraz prožívání přírody

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
Student si vybere úzký výsek přírody dle svého zájmu, s lektorem zvolí jeho lexikální reprezentanty. Úkolem studenta bude zachytit s využitím korpusu diachronní dynamiku vývoje vztahu člověka k přírodě, jak se promítla do užívání jazyka. Např.: dynamika sémantického a pragmatického aspektu slova strom od nejstarších textů diachronního korpusu po současnost s poukazem ke kolokacím.
STÁŽISTÉ Alice Knoblochová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.