stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajEkologie

Vliv managementových zásahů na vegetaci a růst vstavače nachového v NPR Kněžičky a PP Báň.

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V době monitoringu vegetace, tj. březen/duben a druhá polovina července bude stáž zahrnovat vícedenní terénní práci.
NPR Kněžičky a PP Báň jsou charakteristické mozaikou šipákových doubrav a suchých trávníků, které jsou ochranářsky velmi cenné. V současné době zde probíhá revitalizace stanovišť zahrnující přirozenou i umělou obnovu šipákové doubravy, obnovu starých opuštěných ovocných sadů a řízenou pastvu na vybraných částech. Cílem je podpořit obnovu vegetace, zejména vstavače nachového (Orchis purpurea). Stáž bude zahrnovat zejména práci v terénu - mapování výskytu vstavače a ostatních ohrožených druhů rostlin, sledování abiotických parametrů stanoviště (zástin, množství dopadajícího světla), monitoring jarního a letního aspektu vegetace, výskyt semenáčků dubů, zaměření bude záviset na zájmech studenta. Studenti se dále seznámí se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech chráněných území.
Stážistka Petra Kameníková
Středočeský krajEkologie

Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Hlavní terénní práce budou probíhat v průběhu května (monitoring abiotických podmínek) a v druhé polovině července (monitoring vegetace). Tyto terénní práce budou vícedenní.
Okáč bělopásný je jeden z nejohroženějších motýlů v ČR vázaný na skalní výchozy a velmi světlé doubravy, které se po opuštění tradičního způsobu hospodaření proměnily v křoviny, přestárlé pařeziny a zapojené porosty. Na vybraných lokalitách kaňonu Vltavy bude probíhat proředění těchto porostů. Cílem stáže bude zhodnotit dopad těchto zásahů na abiotické podmínky a vegetaci lokalit, zejména na rozšíření kostřav a mateřídoušky, které jsou živnými rostlinami okáče. Stáž kombinuje terénní práci a statistické zpracování dat. Studenti se dále seznámí se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech ochranářsky cenných územích. Stáž bude probíhat ve spolupráci s ČSOP Vlašim a entomology.
Stážisté Zuzana Císařová, Ivan Pavle
Jihomoravský krajEkologie

Schopnost ťuhýka obecného (Lanius collurio) rozpoznat vejce kukačky obecné (Cuculus canorus)

LEKTOR STÁŽE Mgr Michal Šulc, Ph.D
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kukačka obecná (Cuculus canorus) je hnízdní parazit, který klade vejce do hnízd několika druhů pěvců. K těmto hlavním hostitelským druhům ve střední Evropě v minulosti patřil i ťuhýk obecný (Lanius collurio). Studie ovšem dokládají, že v Maďarsku kukačka obecná přestala tento druh hostitele parazitovat, a tento trend sledujeme i v České Republice. Jako hlavní příčinou se zdá být vysoká schopnost ťuhýků rozpoznat a odmítnout kukaččí vejce, která byla pozorována v Maďarsku. Tato práce testuje rozpoznávací schopnost českých ťuhýků obecných vůči umělým vejcím kukačky obecné. K vytvoření co nejpřesnějších modelů kukaččích vajec byla použita jedinečná metoda spojující fotografie kukaččích vajec z muzejních sbírek a znalosti ptačího vidění. Terénní práce bude probíhat v Doupovských horách.
Stážisté Martina Frýbová, Nikita Šumerová, Lucie Zemanová
Jihočeský krajEkologie

Jakou hmyzí potravu ptáci preferují a jak ovlivňuje jejich střevní mikrofloru

LEKTOR STÁŽE Mgr Katerina Sam, PhD
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předpokládá se, že ptáci žerou býložravý hmyz i mesopredátory v podobném poměru. Pakliže ale mají na výbšr, preferují nějakou potravu? A pokud by jí přijímali větší množství, bude to mít dopad na jejich střevní mikrofloru?
Stážista Darek Štrob

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.