Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Andrea G., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Taxonomic identification of spiders
Ústav: Botanický ústav
Škola: GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ, NA SADECH 308


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
I am interested in biology, which means that in the future I am planning to study it more and an internship is definitely a useful experience. This internship specifically interested me because it is my home town and it's in English, which I am also interested in. Also, spiders are generally known as repulsive creatures even though they are as interesting as any other organism and I would like to learn more about them.

Zajímám se o biologii a v budoucnu mám v plánu ji jít studovat a stáž je určitě vhodná zkušenost. Tato stáž mě konkrétně zaujala jelikož je v místě bydliště a je v angličtině, o kterou se také zajímám. Navíc jsou pavouci obecně bráni jako odpudiví, přitom jsou stejně zajímaví jako jiné organismy a ráda bych se o nich dozvěděla víc.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
It would probably be something that would help other people or the environment. For example a substitute for plastic that wouldn't pollute nature and is cheap and available for all people at the same time.

Pravděpobodně by to bylo něco, co by mohlo pomoci ostatním lidem nebo životnímu prostředí. Například náhražka za plast, která by neznečišťovala přírodu, a zároveň by byla levná a dostupná pro všechny lidi.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Reading, snowboarding, mountain hiking and going on walks in nature with my dog, tourism, learning new languages, sport activities during the school year (volleyball, floorball, boxing), playing the piano

Čtení, snowboarding, chození po horách a na procházky do přírody se psem, turistika, učení se novým jazykům, ve školním roce různé sportovní kroužky (volejbal, florbal, box), hra na piano

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.