Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Silvie S., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Synthesis of chromophores for next generation photovoltaics
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Škola: gymnázium OpenGate, Babice


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
This opportunity caught my interest, thanks to the chance to try something new and unusual. Exploring science from a fresh extracurricular perspective and the opportunity to enrich my knowledge appeal to me. I enjoy chemistry, and its practical application opens up new insights for me. I appreciate the chance to witness the application of chemical theory from textbooks in the real world. The organic part of chemistry has always intrigued me more, so I would be delighted to get to know it even better. Therefore, this specific internship has captivated me, and I would like the opportunity to contribute to this project and acquire new theoretical and practical knowledge.Tato příležitost mě zaujala, díky možnosti si vyzkoušet něco nového a neobvyklého. Podívat se na vědu z nového mimoškolního úhlu a možnost obohatit si své vědomosti. Baví mě chemie a její využití v praxi mi otevírá nové vědomosti. Líbí se mi možnost vidět aplikování chemické teorie z učebnice do reálného světa. Organická část chemie mě vždy více bavila a zajímala, proto bych byla ráda se s ní seznámit ještě blíže. Proto mě tato konkrétní stáž velice zaujala a ráda bych získala možnost se na tomto projektu podílet a získat nové teoretické a praktické znalosti.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Many people enjoy traveling, often sacrificing their personal comfort to fly far away from their family and friends. Therefore, we frequently encounter the challenge of being separated from our loved ones, as long distances do not always allow us to meet and connect regularly. In today's world, we have the advantage of phone calls and even video calls; however, we often miss a closer connection with our loved ones. Therefore, I wish there were an invention that could enable the connection of people in distant places.With its touch technology and 3D holographic projection, this invention would provide not only visual but also physical contact over a distance. As users of this technology, we could almost literally embrace and share significant physical moments with those located thousands of kilometers away. This could revolutionize how we perceive and experience our interpersonal relationships across distances, fulfilling our desire for more intense connections.


Mnoho lidí rádo cestuje nebo často na úkor vlastní vize, odlétají daleko od své rodiny či přátel. Proto se často setkáváme s odloučením od našich blízkých a dlouhé vzdálenosti nám ne vždy dovolují se pravidelně vídat a setkávat. V dnešní době máme výhodu telefonického spojení nebo dokonce videohovorů, ale přesto nám může často chybět bližší kontakt s našimi blízkými. Proto bych si přála, aby existoval nějaký vynález, který byl nám umožnil propojení lidí na vzdálených místech. S jeho dotykovou technologií a 3D holografickou projekcí by poskytoval nejenom vizuální, ale i fyzický kontakt na dálku. Jako uživatelé této technologie bychom se mohli téměř doslova obejmout a sdílet významné fyzické chvíle s těmi, kteří jsou vzdáleni tisíce kilometrů. Což by mohlo znamenat revoluci v tom, jak vnímáme a prožíváme naše mezilidské vztahy přes vzdálenost, a přesto by naplnil naši touhu po intenzivnějším spojení.

3. Vaše záliby, koníčky:
I enjoy collecting new experiences, gaining knowledge, and creating memories, which is why I love to travel and explore new places. In my free time, I also engage in activities such as painting, playing the keyboard, or spending time with my family. Because I enjoy developing my skills and knowledge, during my leisure time, I focus on activities related to areas that interest me, such as mathematics, chemistry, and economics. However, my favorite activity is sports, specifically twirling. After several years, I have successfully become a part of the Czech national twirling team and regularly participate in European championships. Therefore, my training involves a combination of various sports activities, including strength training, inline skating, cycling, or dance classes.

Ráda sbírám nové zážitky, zkušenosti a vzpomínky, proto ráda cestuji a poznávám nová místa. Ve volných chvílích také maluji, hraji na klávesy či trávím čas se svou rodinou. Protože ráda rozvíjím mé schopnosti a vědomosti, ve svém volném čase se věnuji aktivitám týkajících se oblastí, co mě zajímají jako je například matematika, chemie či ekonomie. Mezi mou nejoblíbenější aktivitu však patří sport, proto se věnuji twirlingu. V něm se mi po několika letech se mi podařilo stát se součástí české reprezentace. Pravidelně se tedy účastním evropských šampionátů. Můj trénink kombinuje více sportovních aktivit jako je například silový trénink, inline bruslení, jízda na kole nebo hodiny tance.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.