Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Radovan H., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Multi Role UAV aircraft design methods
Ústav: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Jaroslava Heyrovského


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
I have always been interested in this field and this internship, as well as the whole project of the CAS, provides an opportunity to gain practical and theoretical experience and to work with professionals.
The internship with Dr. Prasad caught my attention precisely because of the alignment with my goals and interests. I see it as a great opportunity to actively participate in the field.

Tento obor mě odjakživa zajímal a tato stáž, stejně jako celý projekt AVČR, poskytuje příležitost získat praktické i teoretické zkušenosti a pracovat s profesionály.
Stáž u Dr. Prasada mě zaujala právě proto, že se shoduje s mými cíli a zájmy. Vnímám ji jako skvělou příležitost angažovat se v oboru.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
A new, absolutely clean and efficient fuel. Hydrogen and oxygen is a fuel mixture that has often been used in the rocket industry but has never managed to translate well to other vehicles. A similar, though less volatile fuel would give us a chance to travel in a cleaner manner with lesser expenses.

Nové, naprosto čisté a efektivní palivo. Vodík a kyslík je palivová směs, která se často používá v raketovém průmyslu, ale nikdy se jí nepodařilo dobře uplatnit v jiných dopravních prostředcích. Podobné, i když méně těkavé palivo, by nám dalo šanci cestovat čistším způsobem s menšími náklady.

3. Vaše záliby, koníčky:
I've been programming and theater acting for over eight years. I like reading books, especially hard science fiction, but also science literature, for example by R. Feynman. I enjoy going outdoors and my hobbies include languages and linguistics.

Už přes osm let programuji a hraji divadlo. Rád čtu knihy, zejména hard sci-fi, ale také vědeckou literaturu, jako of R. Feynmana. Rád chodím do přírody.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.