Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Alena Fornůsková

fotografie studenta
Stáž: Monitoring bělozubky tmavé: zapojení veřejnosti do sběru dat a jejich analýza
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Ve svém výzkumu se věnuji patogenům a jejich cirkulaci mezi různými druhy drobných savců. 

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Věřím, že popularizace vědy je nedílnou součástí vědecké práce. Patří sem i zapojení středoškolských studentů do vědeckých projektů. Dává mi smysl podporovat nadšení a zvědavost mladé generace a rovněž středoškolským studentkám a studentům ukázat, jak to ve vědě chodí a na co si dát případně pozor.

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Příroda a obzvláště zvířata mne bavily vždy. Zoologické vzdělání jsem získala na Přírodovědecké fakultě Masarykovi univerzity, kde jsem se seznámila se svým školitelem bakalářské i magisterské práce Josefem Bryjou z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Díky jeho skvělému vedení jsem se během studia dostala na dvě zahraniční pracoviště ve Francii (Université Rennes 1, Rennes a Le Centre de Biologie pour la Gestion des Populations, Montferrier-sur-Lez). Zde jsem se seznámila s koncepty cirkulace patogenů v prostředí a dopadu globálních změn na šíření patogenů. Po ukončení doktorátu jsem začala spolupracovat s kolegyní Joelle Gouy de Bellocq na různých modelech drobných savců na detašovaném pracovišti ÚBO AV ČR ve Studenci. Dnes se společně věnujeme patogenům, které cirkulují mezi obratlovci v České republice (např. virus RHDV, LCMV), ale i v zahraničí (studium krevních parazitů a dalších patogenů v Africe a na Papui Nové Guineji).

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.