Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajBotanika

Vliv klimatu na interakce rostlin a herbivorů

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanicky ustav, Lesní 322, Průhonice
Měnící se klimatické podmínky neovlivňují pouze chování jednotlivých organismů, ale též jejich vzájemné interakce. Cílem tohoto projektu je pochopit, jak klimatická změna ovlivňuje interakce rostlin a herbivorů. Projekt využívá unikátní modelový systém v Rakousku, kde je již 10 let simulováno zvýšení teplot, koncentrace CO2 a sucha. S využitím materiálu z tohoto pokusu bude cílem stáže pochopit, jak různé klimatické faktory ovlivňují rostlinné vlastnosti a jak tyto rostlinné vlastnosti ovlivňují vztahy rostlin a herbivorů. S využitím semen odebraných z rostlin v tomto experimentálním systému a jejich kultivace bude možno zhodnotit, zda změna v interakcích je daná aktuální změnou vlastností rostlin daných aktuální změnou prostředí (fenotypová plasticita) anebo genetickými přizpůsobeními těchto rostlin.
STÁŽISTÉ Luisa Anna Hofmanová
Středočeský krajBotanika

Schopnost rostlin přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanicky ustav, Lesní 322, Průhonice
Poznání schopnosti rostlin přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkách je klíčové pro pochopení jejich budoucí prosperity. Projekt využívá unikátní modelový systém v Rakousku, kde je již 10 let simulováno zvýšení teplot, koncentrace CO2 a sucha. S využitím materiálu z tohoto pokusu bude cílem stáže pochopit, jak různé klimatické faktory a jejich interakce ovlivňují rostlinné vlastnosti se zaměřením na jejich fyziologické přizpůsobení. Konkrétně bude práce analyzovat změny hustoty a velikosti průduchů, změny morfologie listů a obsah fenolických látek a sledovat čistý a kombinovaný efekt různých klimatických faktorů na tyto vlastnosti. Současně bude identifikovat rozdíly v těchto přizpůsobeních mezi druhy.
STÁŽISTÉ Ida Hillerová, Sofie Tesaříková
Středočeský krajBotanika

Bez vody to nepůjde: Vliv sucha na anatomii listů?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Renáta Schnablová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AVČR, Průhonice
Tento projekt umožní studentům zkoumat vliv sucha na anatomii listů různých druhů bylin a získat tak hlubší porozumění, jak se rostliny přizpůsobují stresovým podmínkám ve svém prostředí. Studenti budou zapojeni do dlouhodobého pokusu, který monitoruje změny rostlinných vlastností při zvýšené koncentraci CO2, teploty a sucha. Studenti budou zkoumat změny v anatomii listů a budou se snažit pochopit, jak se rostlina přizpůsobením své anatomie snaží vyrovnat se suchem. Projekt zahrnuje práci v terénu, v laboratoři, mikroskopování a analýzu obrazu, a vyhodnocení získaných dat.
STÁŽISTÉ Žofie Červinková, Markéta Klecarová, Daniel Sháněl
Středočeský krajBotanika

Je typ rozmnožování kostřavy ovčí adaptací na různé podmínky prostředí?

LEKTOR STÁŽE RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AVČR, 25243 Průhonice
Trávy se obvykle rozmnožují buď semeny nebo vegetativně vytvářením odnoží, které mají stejnou genetickou výbavu jako mateřské rostliny. Ale co je ještě zajímavější na jejich rozmnožování je, že některé mají schopnost vytvářet ve svých květenstvích místo semen rovnou malé rostlinky, které jsou také totožné s mateřskou rostlinou. Tomuto jevu se u trav říká pseudoviviparie a může být buď geneticky fixován, nebo odpovědí na okolní prostředí. Uvádí se, že to může být reakce na podmínky velmi nepříznivé. Při našem bádání v jihozápadním Norsku, na lokalitách luk, lišících se výrazně množstvím srážek i teplotou, jsme si všimli, že na některých loukách lze nalézt kostřavu ovčí se semeny, na některých kostřavu, rozmnožující se viviparně, někde oba typy. Rostliny jsme v terénu odebrali a pěstujume je nyní v kultuře ve třech různých režimech vlhkosti. V experimentu bychom chtěli zjistit, jestli u našich odebraných rostlin je pseudoviviparie stabilní znak nebo znak reagující na podmínky prostředí, jestli oba typy mají různé nároky na podmínky prostředí a jestli se liší i v jiných znacích než je typ rozmnožování. Po ukončení pokusu bude třeba zaznamenat jak v oněch třech režimech rostliny kvetou, jak jsou velké, jaký mají typ listů, jestli se liší v některých fyziologických znacích, které vypovídají o jejich adaptaci na prostředí. Student bude zaznamenávat nebo měřit charakteristiky zkoumaných rostlin, naučí se zpracovat získaná data a naučí se, jak je použít pro vlastní prezentaci.
STÁŽISTÉ Eliška Hrušková
Středočeský krajBotanika

Vliv propojenosti luk na vztahy mezi rostlinami a jejich opylovači

LEKTOR STÁŽE RNDr. Tomáš Dostálek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, 252 43 Průhonice
POZNÁMKA: Výhodou je dobrá dostupnost do studovaného území (V od Litoměřic).
Ztráta rozlohy a propojení přirozených a polopřirozených stanovišť v Evropě za posledních sto let ohrožuje nejen mnoho druhů samostatně, ale také mezidruhové vztahy, včetně fungování vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači. Stáž bude probíhat v rámci projektu FuncNet, na kterém spolupracují vědci z několika zemí v Evropě. Jeho cílem je prozkoumat vliv současných a historických krajinných prvků na diverzitu rostlin a opylovačů v dobře propojených a členitých systémech luk. Cílem stáže je zhodnotit kvalitu luk a jejich propojení v modelovém území na východ od Litoměřic právě na vztahu mezi rostlinami a jejich opylovači. Práce bude zahrnovat sběr dat o typu květů a měření rostlin modelového druhu prvosenka jarní. Dále bude součástí pozorování a odchyt opylovačů na modelových lokalitách a vyhodnocení sítě vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači v závislosti na propojenosti luk. Je možnost se zapojit i do kultivačních pokusů s prvosenkou v experimentální zahradě v Průhonicích. Projekt navazuje na občanskou kampaň www.honbazapetrklici.cz.
Středočeský krajBotanika

Stanovení kritické fáze životního cyklu u přirozených populací kuřičky hadcové

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, 252 43 Průhonice
Student se seznámí s biologií a ekologií endemického druhu kuřičky hadcové, která roste na světě pouze na dvou místech ve Středních Čechách. Naučí se hodnotit její růst a definovat životní stádia přímo v terénu. Pomocí dat z vlastního měření a dat z předchozích let se naučí vytvářet model životního cyklu a stanovit kritické fáze. Na základě dat pak navrhne vhodná managementová opatření pro konkrétní lokality.
STÁŽISTÉ Barbora Uherková
Středočeský krajBotanika

Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, 252 43 Průhonice
Ex-situ ochrana ohrožených druhů složí k vytvoření záložních populací pro případ, že jsou přirozené populace ohržené vyhynutím. Záchranné populace pak slouží jako zdroj materiálu pro případné reintrodukce. Student se v rámci stáže seznámí s problematikou ex-situ ochrany ohrožených rostlin, potencionálními riziky, seznámí se s biologií a ekologií kuřičky hadcové a jejím životním cyklem. V rámci terénní práce bude student hodnotit přežívání rostlin v záchranných populacích a vznik nových jedinců. Více informací na www.kuricka.cz
STÁŽISTÉ Tomáš Datinský
Středočeský krajBotanika

Vliv uchování semen v ex-situ sbírce na jejich klíčivost

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, 252 43 Průhonice
Ex-situ ochrana ohrožených druhů složí k vytvoření záložních populací pro případ, že jsou přirozené populace ohržené vyhynutím. Záchranné populace pak slouží jako zdroj materiálu pro případné reintrodukce. Klíčovým prvkem pro úspěšnost ex-situ ochrany je vhodný způsob uchování semen. U kriticky phrožené kuřičky hadcové tato informace zatím chybí. V rámci stáže tak bude proveden experiment, v němž se bude testovat vliv různého způsobu uchování semen na jejich klíčení a růst semenáčků.
STÁŽISTÉ Eva Šmelhausová
Středočeský krajBotanika

Co se skrývá v podzemních pupenech bylin?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Renáta Schnablová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AVČR
Vytrvalé byliny přezimují schované v bezpečí pod zemí přikryté listy. Na jaře raší z podzemních pupenů, které se vytvořily mnohem dříve. Kdy a kde se tyto pupeny tvoří u různých druhů bylin, jak tyto pupeny vypadají uvnitř a co z nich vyroste během vegetačního období, a co všechno může jejich růst ovlivnit, bude hlavním tématem stáže. Cílem projektu bude pozorovat a zdokumentovat různé fáze růstu pupenů několika druhů během celého roku. Student se naučí základy mikroskopování, hodnocení obrazového materiálu, získá základy laboratorní práce i práce v terénu.
Středočeský krajEkologie

Analysis of Floral Traits and Study of the Floral Economic Spectrum

LEKTOR STÁŽE Mgr. Murugash Manavalan
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Zamek 1, 252 43 Pruhonice
POZNÁMKA: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová Ph.D. (zuzmun@natur.cuni.cz) of the Institute of Botany, Czech Academy of Sciences will act as the collaborator for this internship.
The student will be involved in the analysis of plant traits giving particular attention to floral traits such as nectar concentration and volatile analysis. The initial months of the internship will have the intern acquire hands-on experience related to the establishment of experimental setups necessary for conducting ecological studies. Following this, the intern will also be involved in the analysis of plant traits by usage of different laboratory techniques and nearing the end, they will also be given preliminary training regarding the processing of data as a result of the analysis. This internship requires for the student to have an interest in physical work at least in the initial half of the internship while the second half will have them more involved into analytical work which requires a keen eye for detail. This internship will benefit those who like to understand more about the inner workings of plant tradeoffs particularly to how plants prioritize certain characteristics over others. This internship may provide a good stepping stone for those who are looking for a career in ecology.
STÁŽISTÉ Tereza Kratochvílová, Filip Kreuter

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.