Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajEkologie

Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci v NPP Hadce u Želivky

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V rámci realizace záchranného projektu pro kuřičku hadcovou dochází na jejích stanovištích k managementovým zásahům, zejména ke kosení, lesní pastva, prosvětlování či narušování drnu. Cílem stáže bude zhodnocení dopadu těchto zásahů na hadcovou vegetaci a vybrané diagnostické druhy. Na základě těchto dat bude navržený nejvhodnější typ (či kombinace) zásahů na jednotlivých lokalitách. Hlavní náplní stáže bude práce v terénu. Studenti se seznámí s metodami hodnocení vegetace, se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech chráněných území
Stážistka Kateřina Příbramská
Jihočeský krajBiologie

Taxonomic identification of spiders

LEKTOR STÁŽE Dr Francisco Emmanuel Mendez Castro
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: This is a theoretical and practical internship. This internship is 100% in English.
Spiders are amazing animals that have conquered almost all terrestrial ecosystems on the earth. They are top predators among the insects, and they play a critical ecological role by protecting wild plants and crops against herbivores pests. Despite their important role in nature and their huge diversity (almost 50,000 species), spiders are usually misunderstood and feared by people. In this internship, you will learn about the anatomy, ecology, and behavior of spiders. You will discover how to integrate this knowledge to find the taxonomic identity of spider species (scientific name). And finally, you will develop a scientific way of thinking to start formulating and answering your own ecological questions. In this internship, you will also learn how to use a microscope, how to collect and rear spiders, and how to write a scientific diary and report.
Stážisté Štěpánka Matoušová, Kateřina Plchová
Hlavní město PrahaBotanika

Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů

LEKTOR STÁŽE Prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, PhD.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem našich výzkumů je pochopit, jak rostliny interagují se svým půdním prostředím a jak rostlinami způsobené změny půdního prostředí zpětně ovlivňují chování rostlin. V rámci výzkumu se student zapojí do některého z našich projektů na toto téma a v rámci něho se bude podílet na sběru, analýze a interpretaci získaných dat. V případě zájmu je možná i příprava vlastního projektu souvisejícího s hlavním výzkumným tématem.
Stážistka Magdalena Roncová
Středočeský krajBotanika

Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Hlavní období realizace stáže je druhá polovina června - první polovina července, kdy probíhá sběr dat v terénu. V tuto dobu bude stáž více intenzivní a přímo v terénu.
Jedním ze způsobů záchrany kuřičky hadcové je vytváření jejích záchranných populací mimo přirozená stanoviště (ex-situ ochrana). Tento způsob ochrany však nese mnohá rizika. Jedním z rizik je i vytvoření sterilních kříženců v případě společného pěstování jedinců různého původu či blízce příbuzných druhů. Náplní stáže bude hodnocení přežívání a vitality jedinců v těchto kulturách. Stážisté se seznámí s různými způsoby ex-situ ochrany a budou se podílet na sběru hodnocených parametrů přímo v terénu (Vodní dům a Včelí svět v Hulicích, Botanická zahrada UK v Praze, soukromí pěstitelé). Studenti se seznámí i s metodami modelování vývoje populací v čase.
Stážisté Eliška Bejčková, Eliška Müllerová
Středočeský krajBotanika

Hodnocení uměle vytvořených populací kriticky ohroženého druhu kuřička hadcová

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Hlavní období realizace stáže je druhá polovina června - první polovina července, kdy probíhá sběr dat v terénu. V tuto dobu bude stáž více inteznivní a bude probíhat v terénu
Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) je endemický kriticky ohrožený druh osídlující otevřené hadcové skalky s nízkou pokryvností ostatních druhů. Jeho výskyt je velmi fragmentovaný. V současné době roste pouze na 2 lokalitách vzdálených cca 40km – EVL Želivka (6 populací) a EVL Hadce u Hrnčíř (1 populace). Některé populace kuřičky hadcové byly již velmi malé a jedinci nebyli schopni produkovat semenáčky. Tyto populace byly proto uměle posíleny výsadbami předpěstovaných jedinců. Na několika vybraných místech byly vytvořeny populace nové. Stážisté se zapojí do hodnocení přežívání jedinců na lokalitách jak uměle vysazených, tak i přirozeně se vyskytujících. Studenti se seznámí i s metodami modelování vývoje populací v čase.
Stážistka Liliana Polická
Jihomoravský krajBotanika

Rozsivky archeologické lokality Bibracte (Francie)

LEKTOR STÁŽE Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V rámci archeologického výzkumu oppida Bibracte, kde sídlil Caesar se svými vojáky, když psa Zápisky o válce Galské, byla navrtána dvě přírodní prameniště. Oba odvrtané profily obsahují značný množství rozsivkových schránek co do počtu jedinců i druhů. V rámci stáže budou zhotoveny trvalé rozsivkové preparáty a preparáty pro elektronový mikroskop. Rozsivky budou studovány ve světelném i elektronovém mikroskopu.
Stážisté Cécile Čechová, Anežka Šušlíková
Jihočeský krajEkologie

Functional Biogeography of habitat islands

LEKTOR STÁŽE Dr Francisco Emmanuel Mendez Castro
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The program will be entirely in English and a maximum of 3 students can join the internship.
For decades, scientists have noticed that some fragmented and isolated habitats appear similar to islands. Some of these island-like systems are forest fragments, mountain tops, rock formations, and epiphytic plants. True oceanic islands experience unique eco-evolutionary processes related to speciation and endemism and therefore constitute hotspots of biodiversity worldwide. The question is are island-like systems (potential habitat islands) ecologically similar to real islands? In this internship, the student will learn how to identify island-like systems and how to prove if they constitute habitat islands for plants or animals. In order to reach this goal, the students will gain knowledge about the theory of island biogeography, will learn how to do faunistic and floristic surveys, how to perform advanced statistic analysis, how to process GPS and satellite data, and how to write a scientific report.
Hlavní město PrahaEkologie

Schopnost rostlin reagovat na měnící se klimatické podmínky

LEKTOR STÁŽE Prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, PhD.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem našich výzkumů je pochopit, jak schopnost rostlin se přizpůsobit různým klimatickým extrémům jako je zvýšená teplota nebo sucho. V rámci výzkumu se student zapojí do některého z našich projektů na toto téma a v rámci něho se bude podílet na sběru, analýze a interpretaci získaných dat. V případě zájmu je možná i příprava vlastního projektu souvisejícího s hlavním výzkumným tématem.
Stážistka Anna Kolačná
Středočeský krajEkologie

Vliv managementových zásahů na vegetaci a růst vstavače nachového v NPR Kněžičky a PP Báň.

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V době monitoringu vegetace, tj. březen/duben a druhá polovina července bude stáž zahrnovat vícedenní terénní práci.
NPR Kněžičky a PP Báň jsou charakteristické mozaikou šipákových doubrav a suchých trávníků, které jsou ochranářsky velmi cenné. V současné době zde probíhá revitalizace stanovišť zahrnující přirozenou i umělou obnovu šipákové doubravy, obnovu starých opuštěných ovocných sadů a řízenou pastvu na vybraných částech. Cílem je podpořit obnovu vegetace, zejména vstavače nachového (Orchis purpurea). Stáž bude zahrnovat zejména práci v terénu - mapování výskytu vstavače a ostatních ohrožených druhů rostlin, sledování abiotických parametrů stanoviště (zástin, množství dopadajícího světla), monitoring jarního a letního aspektu vegetace, výskyt semenáčků dubů, zaměření bude záviset na zájmech studenta. Studenti se dále seznámí se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech chráněných území.
Stážistka Petra Kameníková
Středočeský krajEkologie

Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Hlavní terénní práce budou probíhat v průběhu května (monitoring abiotických podmínek) a v druhé polovině července (monitoring vegetace). Tyto terénní práce budou vícedenní.
Okáč bělopásný je jeden z nejohroženějších motýlů v ČR vázaný na skalní výchozy a velmi světlé doubravy, které se po opuštění tradičního způsobu hospodaření proměnily v křoviny, přestárlé pařeziny a zapojené porosty. Na vybraných lokalitách kaňonu Vltavy bude probíhat proředění těchto porostů. Cílem stáže bude zhodnotit dopad těchto zásahů na abiotické podmínky a vegetaci lokalit, zejména na rozšíření kostřav a mateřídoušky, které jsou živnými rostlinami okáče. Stáž kombinuje terénní práci a statistické zpracování dat. Studenti se dále seznámí se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech ochranářsky cenných územích. Stáž bude probíhat ve spolupráci s ČSOP Vlašim a entomology.
Stážisté Zuzana Císařová, Ivan Pavle

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.