Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

Bibliografie je kompas v moři knih

LEKTOR STÁŽE PhDr. Václava Horčáková
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905. Moderními metodami navazuje na tyto činnosti a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory. Cílem projektu je další vývoj online přístupné databáze české historické bibliografie jako bibliografie průběžné i retrospektivní (Bibliografie dějin Českých zemí).
Stážistka Lada Chorovská
Jihomoravský krajHistorie

Máme se bát Ruska?

LEKTOR STÁŽE doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, nabídne orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme jednostranným pohledem. Cílem stáže je seznámit se se základními příručkami k dějinám Ruska, jež vznikaly v českém prostředí, a konfrontovat jejich výklad s nejnovějšími historiografickými poznatky. Jde také o to nahlédnout za rámec politických dějin, zejména do kulturně historických souvislostí. Časový záběr je vymezován 18. až 20. stoletím. Téma, na nějž bude položen důraz, bude po dohodě upřesněno. Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů české provenience. Pří alespoň částečné znalosti ruštiny se lze věnovat i ruské literatuře. Výsledkem stáže bude kritický náhled na vybraný dějinný problém a jeho dosavadní zpracování a schopnost připravit vlastní analytickou studii z vybraného tématu ruských dějin či česko-ruských vztahů. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.
Stážisté Veronika Marešová, Emma Novotná, Nevenka Petříčková
Hlavní město PrahaHistorie

Příprava podkladů a vkládání dat do databáze v rámci projektu Správa území v prostoru a čase (TAČR)

LEKTOR STÁŽE PhDr. Václava Horčáková
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Znalost němčiny vítána, není však podmínkou.
Studium písemných, kartografických a ikonografických pramenů se zaměřením na vzájemné vazby vývoje vlastnictví půdy a správy území, vkládání dat do databáze. Cílem projektu je vytvoření veřejné webové aplikace.
Stážisté Lucie Martináková, Ondřej Nováček
Hlavní město PrahaHistorie

Dějiny Židů v českých zemích

LEKTOR STÁŽE Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stážisté se seznámí s metodami výzkumu židovských dějin a sami se do výzkumu zapojí. Seznámí se základními prameny (exkurze do Židovského muzea v Praze), naučí se vyhledávat relevantní literaturu v bibliografických databázích. Stážisté pomohou vytvářet databázi židovských obcí v českých zemích, která bude obsahovat základní demografické údaje a mapové podklady.
Stážisté Tadeáš Krejčí, Kateřina Nejedlá, Simona Petržílková
Hlavní město PrahaHistorie

Meziválečné nedemokratické režimy ve střední Evropě

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Květina, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem výzkumné stáže bude studium politické kultury ve zvolených zemích středoevropského rámce (ČSR, Polsko, Rakousko) v časovém období 1918–1939 s klíčovou otázkou zaměřenou na odlišnosti, respektive podobnosti místních protidemokratických aktérů a jejich idejí. V průběhu stáže by měly být aplikovány komparativní přístupy a metody výzkumu nedemokratických režimů (teorie autoritářských režimů) na konkrétní historické případy Piłsudského Polska, Dolffussova Rakouska či pomnichovského Československa s cílem určit, do jaké míry lze střední Evropu dané doby vnímat jako případ silné a specifické nedemokratické teorie i praxe.
Stážistka Anna Vaňačová
Hlavní město PrahaHistorie

Obraz nepřítele v české kolektivní paměti

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Květina, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem výzkumné stáže bude identifikace kolektivních heterostereotypů, pomocí nichž se od 19. do 21. století v kontextu českého národního příběhu formuje obraz české identity jako „obležené pevnosti“, kterou je třeba chránit před nebezpečím invazivních „sousedů“ i nositelů etnické jinakosti. S jakými konotacemi je v českém národním narativu líčena postava Němce, Poláka či Maďara? Prostřednictvím jakých nástrojů byly tyto obrazy zformovány a následně udržovány? Jakou roli ve stereotypním vnímání národní identity i nepřítele sehrávají média či kulturní produkce? Prostřednictvím reflexe těchto otázek by měl výstup výzkumné stáže přispět k pochopení role jinakosti a národních stereotypů v zakořeněných vzorcích české moderní identity.
Stážistka Aneta Chaloupková
Hlavní město PrahaHistorie

Svoboda jako politický argument ve střední Evropě

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Květina, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem výzkumné stáže bude studium pojmu svobody v různých historických významech jeho užívání v souvislosti s politickými krizemi ve střední Evropě v průběhu 19. a 20. století. Vzhledem k tomu, že svoboda patří ve veřejné sféře k jedněm z nejširších, nejhůře definovatelných a zároveň nejčastěji zneužívaných termínů, bude cíl zkoumání spočívat v identifikaci různých figur, s jejichž pomocí historičtí političtí aktéři tematizovali svobodu jako hodnotu, kterou je třeba chránit, anebo naopak odmítnout. Jaké významy spojovali s principem „být svobodný“ účastníci klíčových přelomů moderních středoevropských dějin v letech 1848, 1918, 1938? Jakými způsoby je v politickém prostředí pojem svobody deformován prostřednictvím ideologické propagandy?
Stážista Jakub Valuch

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.