Databáze stáží

Přihlašování na stáže na rok 2021 bylo ukončeno.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Olomoucký krajBotanika

Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k abiotickým stresům

LEKTOR STÁŽE Prof., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: vv
Jedná se o téma z oblasti fyziologie rostlin, které se zabývá otázkou jak světlo, klíčový faktor v růstu a vývoji rostlin, ovlivňuje odpovědi rostlin na abiotické stresy. Růst rostliny je složitý proces regulován nejen vnitřními, ale i vnějšími mechanizmy. Kromě světla je rostlina vystavena rozmanitým abiotickým stresům a není mnoho známo o tom, jak je tolerance rostliny k těmto stresům ovlivňována vlnovou délkou světla. Rostlina využívá světlo nejen jako zdroj energie (pro fotosyntézu), ale i jako informaci pro svůj růst a vývoj. Světelnou informaci vnímá rostlina různými fotoreceptory, z nichž významné jsou receptory červeného světla, nazývané fytochromy. Student/ka bude řešit dané téma pomocí genetického přístupu, který spočívá v analýze mutovaných rostlin (mutantů). V podmínkách in vitro bude zájemce o toto téma měřit růstové reakce mutantů k osmotickému stresu v závislosti na vlnové délce světla. Jako experimentální rostliny budou použity mutanty s defekty v genech kódujících fytochromy, a jejich růst ve stresových podmínkách bude srovnáván s reakcemi kontrolních nemutovaných rostlin. Experimentální práce bude prováděna ve Skupině molekulární fyziologie, která je součástí Laboratoře růstových regulátorů na PřF UP v Olomouci. Bližší informace o činnosti skupiny lze získat na našich internetových stránkách: http://aix-slx.upol.cz/~fellner/index.html .
Jihomoravský krajBotanika

Rozsivky pramenišť Mont Beuvray (Francie)

LEKTOR STÁŽE Mgr. Markéta Fránková, Ph.D.
INSTITUCE Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V rámci archeologického výzkumu oppida Bibracte, kde sídlil Caesar se svými vojáky, když psa Zápisky o válce Galské, byla navrtána dvě přírodní prameniště. Oba odvrtané profily obsahují značný množství rozsivkových schránek co do počtu jedinců i druhů. V rámci stáže budou zhotoveny trvalé rozsivkové preparáty a preparáty pro elektronový mikroskop. Rozsivky budou studovány ve světelném i elektronovém mikroskopu.
Hlavní město PrahaChemie

Naučíme tě, jak nadchnout žáky ZŠ pro chemii, aneb experimentujeme v naší EDU laboratoři a učíme tvořivě učit chemii

LEKTOR STÁŽE Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: stáž je didaktická a částečně také učí stážistu, jak chemii popularizovat
Stáž je vhodná pro zájemce o chemii, který by v budoucnu rád/ráda své znalosti a dovednosti předával dětem/žákům ZŠ jako učitel či jako lektor mimoškolních aktivit v přírodovědných kroužcích. Chcete se učit chemii zábavněji a srozumitelněji, než je obvyklé? Naučíme vás nejen dělat z vašeho pohledu "zábavné" experimenty, ale, a to především, pochopit, o jaký princip či jev se jedná a naučíte se, jak toto vše předat dále. Není nic horšího, než kantor, který stojí před popsanou tabulí a hledá místo na poslední rovnici nebo ten, který promítá jeden slide za druhým plný textu….. Studenti opisují a opisují (a fotí na tablety), pak se biflují a biflují (bez toho, že něčemu rozumí) a po písemce či zkoušení, vše zapomenou. A chemie - stává se pro ně stále více neoblíbenou. U nás nabízíme efektivní způsob příjmu znalostí: protože jsme vědci, tak učíme tím, co umíme dokonale - experimentem. Naši stážisté se v programu stáží seznámí se zajímavými chemickými tématy jak po stránce teoretické, tak hlavně, jak dané téma uchopit experimentálně. Naše didaktická stáž je naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit žáky ZŠ formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucí řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují.
Hlavní město PrahaChemie

Využití 3D tisku v elektrochemii

LEKTOR STÁŽE RNDr. Viliam Kolivoška, Ph.D., MBA
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž je možné vést i v anglickém jazyce.
Stáž se bude zabývat využitím technologií 3D tisku pro výrobu elektrod a měřících aparatur v elektrochemickém výzkumu zaměřeném na monitorování a odstraňovaní nečistot ze vzduchu a vody. Součástí stáže bude rovněž vhled do analýzy vlastností kompozitních materiálů sloužících k výrobě 3D tištěných elektrod.
Hlavní město PrahaChemie

Výpočetní chemie - kvantově-mechanické výpočty aplikovatelné na velké biomolekuly

LEKTOR STÁŽE Doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph. D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Teoretická chemie (aplikace kvantové mechaniky na molekuly) v kombinaci s výkonnými počítači umožňuje studovat vlastnosti překvapivě velkých chemických systémů. V naší laboratoři se zabýváme zejména výpočetními metodami aplikovatelnými na studium interakce léků s biomolekulami. Tématem této stáže je testování a zlepšování rychlých výpočetních metod pro tyto aplikace. V rámci stáže se student seznámí s teorií, naučí se pracovat s výpočetně-chemickými programy, a bude pracovat na vlastním vědeckém projektu.
Hlavní město PrahaChemie

Syntéza fosfininových a helicenových derivátů s potenciálním využitím v optoelektronice

LEKTOR STÁŽE Ing. Tomáš Beránek
INSTITUCE Ústav chemických procesů
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Materiály na bázi organických molekul si již běžně našly cestu do každodenního života. Jedním z příkladů mohou být OLED displeje mobilních telefonů nebo televizních obrazovek. I proto roste potřeba nalézt další vhodné molekuly pro podobné aplikace, které rozšíří, případně vylepší vlastnosti těch stávajících. V rámci této stáže bude stážista přítomen návrhu a syntéze látek (např. derivátů fosfininů nebo helicenů) s potenciálním uplatněním v materiálové chemii. Seznámí se se základními i pokročilými technikami práce v laboratoři organické syntézy a i s některými nástroji strukturní analýzy (hmotnostní spektroskopie, nukleární magnetická rezonance apod., …) běžně používanými při stanovení struktury připravených látek.
Hlavní město PrahaChemie

Syntheses of Bio-Active molecules

LEKTOR STÁŽE Mr Mohamed Farouk Hamissa
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
We synthesize acridines derivative with biological activities and carrying out some spectroscopic studies.
Hlavní město PrahaChemie

Synthesis and spectroscopic studies of collagen-type peptides

LEKTOR STÁŽE Dr Tao Wu
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Collagen proteins are important component in extracellular matrices. This project will focus on structural studies of collagen model compounds, synthesis collagen-type peptides with helix structures and characterization with various spectroscopic methods.
Hlavní město PrahaChemie

Syntéza a charakterizace mimetik hormonů s nepřirozeným disulfidickým můstkem

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Pícha, PhD.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Látky, které napodobují struktury hormonů a mohou tak vyvolávat stejné účinky nebo tyto účinky naopak blokovat se nazývají mimetika hormonů. Taková mimetika mohou být i metabolicky stálejší a více účinná než hormony přirozené a mohou sloužit k terapeutickým účelům místo hormonů přirozených. V této studii se pokusíme nahradit snadno redukovatelný disulfidický můstek v peptidech mimikujících působení hormonu insulinu. Tyto peptidy obsahují nestálý disulfidický můstek, který se pokusíme nahradit můstkem neredukovatelných. Pro přípravu můstku bude použita tzv. azido – alkynová Huisgenova reakce, která hraje významnou roli při přípravě biologicky aktivních látek. V rámci této stáže budou syntetizovány L- a R- Fmoc-S-propargylcysteiny, které budou klasickou syntézou na pevné fázi společně s již dříve připraveným Fmoc-β-azidoalaninem inkorporovány do peptidových řetězců mimetik insulinu. Následná mědí katalyzovaná “click reakce“ obou komponent povede ke tvorbě stabilního triazolového kruhu, který by měl napodobovat intramolekulární redukovatelný disulfidický můstek v těchto peptidech. Připravená mimetika budou testována za účelem zjištění vazby vůči receptoru insulinu a jejich schopnosti tento receptor aktivovat.
Hlavní město PrahaChemie

Syntéza a charakterizace nových afinitních nosičů pro purifikaci proteinů.

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Pícha, PhD.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem této práce bude příprava specifických linkerů, které budou sloužit pro připojení specifických ligandů, peptidů nebo aminokyselin, k pevnému polymernímu nosiči. Tyto látky budou sloužit pro afinitní purifikaci modelových proteinů a pro identifikaci neznámých proteinových receptorů pro specifické peptidové ligandy. Budou připraveny tři varianty linkerů různé délky, které budou k hydrofilní polymerní a porézní pryskyřici připojeny bazicky štěpitelnou esterovou vazbou. Tyto linkery budou mít na konci bifunkční skupinu schopnou vázat bud‘ dva stejné ligandy nebo dva různé ligandy. Po přípravě všech tří variant afinitních nosičů lišících se délkou budou otestovány jejich vlastnosti při purifikaci proteinů. Nejprve bude jako ligand otestován modelový hormon glutathion, který by měl efektivně umožnit purifikaci specifických enzymů glutathion transferáz. Poté bude na linkerech syntetizován peptidový hormon preptin, u kterého jsou známy biologické účinky (stimulace sekrece insulinu a ukládání vápníku v kostech), ale pro který není znám mechanismus, kterým tyto účinky způsobuje. Předpokládá se, že se preptin váže na hypotetický proteinový receptor v buňce, který je vlastních efektorem biologického účinku. Tento hypotetický protein se pokusíme afinitně izolovat a identifikovat pomocí připravených afinitních nosičů.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.