Databáze stáží

Přihlašování na stáže na rok 2021 bylo ukončeno.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Epilepsie jako metabolické onemocnění?

LEKTOR STÁŽE doc. Jakub Otáhal
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Epilepsie je jedno z nejčastějších chronických onemocnění mozku. Vyskytuje se přibližně u 1.5% populace a tak jenom v ČR by pacienti s epilepsii obsadili město o velikosti Kladna. I přes pokroky v léčbě více než jedna třetina pacientů na léčbu léčivými přípravky nereaguje. Pro část z nich je k dispozici chirurgická léčba. I tak však zůstává významný počet lidí, kterým stále neumíme pomoci. Je to proto, že o epilepsii ještě nevíme všechno. Velké procento epilepsií má neznámou příčinu a proto se jí intenzivně zajímáme. Naší oblastí je popis změn v metabolismu nervové tkáně v průběhu rozvoje epilepsie. U pacientů jsme si všimli, že jejich mozková tkáň, která generuje záchvaty většinou projevuje odlišnosti ve využití glukózy, tedy nejdůležitějšího energetického substrátu mozkových buněk. Naší společnou prací bude tyto detailně změny popsat s využitím nejmodernějších metod jako je například dvoufotonová konfokální mikroskopie nebo pozitronová emisní tomografie. Když se nám to povede, pomůžeme lékařům vyhledat a přesněji ohraničit abnormální tkáň, kterou je třeba odoperovat. To by přineslo pacientům s epilepsií naději na kvalitnější život.
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Antiportery Na+/H+ a jejich význam pro zachování homeostáze kationtů v eukaryotních buňkách

LEKTOR STÁŽE Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Bližší informace o studované tématice naleznete zde: https://www.fgu.cas.cz/departments/membranovy-transport
Zajímalo by vás: Jak buňky regulují vnitrobuněčné pH? Proč je draslík pro buňky důležitý a sodík toxický? Jak transport iontů v buňkách probíhá na molekulové úrovni? Pak tato stáž je právě pro vás. Pro všechny živé buňky je velmi důležité regulovat vnitrobuněčné koncentrace všech iontů, zejména pak sodíku, draslíku a protonů. Optimální vnitrobuněčné koncentrace kationtů jsou zajišťovány koordinovanou činností různých transportérů, a pokud je jejich činnost a tím i homeostáze kationtů narušena, projeví se to v celé řadě patologických stavů. Mezi významné regulátory homeostáze Na+, K+ a H+ patří v eukaryotních buňkách antiportery Na+/H+. Stáž se bude týkat studia nových strukturních a funkčních elementů v Na+/H+ - antiportních systémech NHA vyskytujících se v eukaryotních buňkách kvasinek a v lidských buňkách. Práce bude zahrnovat přípravu a charakterizaci mutantních verzí antiporterů vytipovaných na základě bioinformatické analýzy rodiny antiporterů Na+/H+. Stážista bude mít možnost se seznámit s metodami molekulární biologie a s celou řadou bioinformatických, mikrobiologických a biochemických metod. Nové poznatky významně přispějí k charakterizaci transportérů Na+/H+ z eukaryotních organismů.
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Mechanizmy cholinergního řízení striata

LEKTOR STÁŽE MUDr. Mgr. Helena Janíčková, PhD.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Striatum je hlavním jádrem komplexu bazálních ganglií a jednou z hlavních podkorových struktur v mozku. Podílí se na kontrole motoriky a motorického učení, rozhodování, motivace, cíleného chování i automatického chování prováděného ze zvyku. Mezi neuromodulátory ovlivňujícími funkci striata mají výsadní postavení dopamin a acetylcholin. Náš výzkum se zabývá tím druhým z nich, acetylcholinem, a především receptory, které acetylcholin ve striatu ovlivňuje. Ve striatu má acetylcholin k dispozici pestrou skupinu jak muskarinových tak nikotinových receptorů, na které se může vázat a jejichž prostřednictvím může ovlivňovat funkce a signalizaci striata a v neposlední řadě pak chování, které je na striatu závislé. Ultimátním cílem našeho výzkumu je odhalit funkci jednotlivých receptorů pro acetylcholin ve striatu, porozumět zastoupení jednotlivých typů receptorů a tím také pochopit, jaký efekt na lidské i zvířecí chování bude mít jejich cílené ovlivnění. V našem výzkumu používáme geneticky modifikované myší modely připravené metodami Cre/loxP a CRISPR a s použitím stereotaktických injekcí virových vektorů do myšího mozku. Využíváme také farmakologii, kdy více či méně specifické ligandy pro jednotlivé receptory aplikujeme myžím buď systémově nebo skrze stereotakticky implantované kanyly vedoucí do jednotlivých částí mozku. Myší modely testujeme v široké škále behaviorálních testů včetně testů prováděných v automatických operantních boxech. Měříme také aktivitu neuronů pomocí exprese
Královéhradecký krajLékařské vědy

Vliv nepatogenní bakterie Clostridium tyrobutyricum, produkující butyráty, na vznik a vývoj střevního zánětu v gnotobio

LEKTOR STÁŽE Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Intestinální mikroflóra hraje rozhodující úlohu při vzniku střevních zánětů a jednou z možností jak tyto záněty ovlivňovat je použití např. nepatogenních bakterií s produkcí krátkořetězcových mastných kyselin (butyrátů). Student bude sledovat působení nepatogenní bakterie Clostridium tyrobutyricum na vznik a vývoj akutního zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS). Zhodnotí působení Clostridium tyrobutyricum v oblasti tlustého střeva v různě kolonizovaných myších a také prověří její imunomodulační vlastnosti v in vitro experimentech na buněčných kulturách. Bude se podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Stanoví morfometrické znaky z odebraných vzorků a určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, imunocytochemie, bude pracovat s buněčnými kulturami a také na fluorescenčním mikroskopu.
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Studium metabolismu izolovaných hepatocytů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Součástí práce bude kontakt s laboratorními zvířaty (pod dohledem).
Játra patří mezi nejdůležitější orgány lidského těla a plní nezastupitelnou funkci v metabolických přeměnách. Jsou centrálním místem metabolismu sacharidů i lipidů a patofyziologické změny v metabolických drahách a jejich regulacích negativně ovlivňují například citlivost kosterních svalů a tukové tkáně k inzulínu. Cílem stáže bude připravit vhodný model pro studium metabolismu primárních hepatocytů, které budou izolovány z jater myši. Student se bude zabývat nejen samotnou izolací těchto buněk, ale i vývojem metabolomického bioreaktoru, kde budou hepatocyty imobilizovány a připraveny na navazující experimenty. Na izolovaných hepatocytech bude studován vliv látek podobných inzulínu na stimulovatelnost produkce glukózy.
Hlavní město PrahaDějiny umění

Propagace a popularizace vědy v Ústavu dějin umění

LEKTOR STÁŽE MgA. Barbara Líznerová
INSTITUCE Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Náplň stáže se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.
Baví Tě psaní textů, komunikace s lidmi, sociální sítě a máš rád/a umění? Přijď k nám na stáž! Propagace ve vědeckém prostředí má trochu jiná pravidla než v soukromé sféře. Popularizujeme a vysvětlujeme, co dělají naši kolegové v rámci své vědecké činnosti, pořádáme konference, přednášky i výstavy, vydáváme knihy ve vlastním nakladatelství. Pro stáž požadujeme kladný vztah k umění a dobrou znalost českého jazyka. Výhodou je znalost základů angličtiny a nadšení pro fotografování a natáčení videí.
Hlavní město PrahaFilologie

Jak se dělá neolatinistika

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vojtěch Pelc
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž je ideálně koncipována pro studenty s alespoň základními znalostmi latiny, ovšem vítáni jsou i tací, kteří zatím latinu nepotkali, ale zajímají se o období, kdy latina vládla – i ti ji totiž budou dříve či později potřebovat. :)
Neolatinistika se ve zkratce zabývá latinskými texty od 15. století do současnosti. To je opravdu hodně textů, na něž ke všemu připadá malý počet neolatinistů – odborníků, kteří se na toto období specializují. Jde o rychle se rozvíjející obor, jehož pomocnou ruku čas od času potřebuje skoro každý humanitní vědec: historik, uměnovědec nebo třeba právník. Přesto je v ČR jen minimum míst, kde se mu lze přiučit a soustavně věnovat. Zájemcům se nyní se nabízí jedinečná možnost poznat neolatinistiku přímo na specializovaném pracovišti v Kabinetu pro klasická studia FIlosofického ústavu AV ČR. Dozví se, jakým tématům se lze odborně věnovat, do rukou se jim dostane jinde v ČR nedostupná oborová literatura a s naší pomocí okusí trochu denního chleba neolatinisty – psaní, editování a překladu.
Hlavní město PrahaFilozofie

Filozofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy!

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jana Říhová
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Předpokládá se aktivní (sebe)prezentace a ochota studentů propůjčit pořízeným popularizačním výstupům (rozhovorům, reportážím, fotografiím) i svou tvář.
Myšlenky pomáhají měnit svět, ale pouze tehdy, když se dostanou k dalším lidem. Kladeš si rád/a otázky, na které není snadné odpovědět? Třeba, proč jsou některé lidské činy správné a jiné špatné? Jak o světě přemýšleli naši předkové? Jaký je vztah mezi jazykem a realitou? Jak funguje vědomí? Zajímají tě aktuální výsledky společenských věd a jejich možné využití? Chtěl/a bys zkusit zprostředkovat práci filozofů, ale i historiků či filologů svým vrstevníkům? Jsi doma na sociálních sítích, máš nápady a umíš pracovat samostatně? Hledáme stážist(k)y se zaměřením na zvládnutí různých prostředků a cest, jak popularizovat vědu a výzkum především dalším středoškolákům. Projdeš s námi různými popularizačními aktivitami jako jsou výstavy, přednášky, tvorba příspěvků na sociální sítě, rozhovory o vědě a vědcích, natáčení reportáží. Požadujeme zájem o filozofii a příbuzné společenské vědy, nadšení, tvořivost, spolehlivost, chuť učit se nové věci, aktivní vztah k fotografování a pořizování a úpravě videí.
Hlavní město PrahaFilozofie

Philosophy of Responsible Eating

LEKTOR STÁŽE Dr Vendra Cristina
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The internship will benefit from an interdisciplinary exchange on the topic of eating in which the philosophical discussion will be accompanied by cultural, anthropological, and sociological perspectives.
The aim of this internship is to involve students into the discussion of responsible eating as a topic of high importance in the current humanities and social sciences. The internship will be focused on hunger and the act of eating as existential dimensions of humans. Specifically, through the analysis of eating as an embodied practice in which our personal and collective responsibilities are at stake, the internship will consider essential ethical questions related with food. The internship will also include a direct involvement into an interdisciplinary research concerning the consumption of sweet products in Czech Republic as a case study.
Hlavní město PrahaFilozofie

Současná aplikovaná etika

LEKTOR STÁŽE PhDr. David Černý, Ph.D.
INSTITUCE Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Aplikovaná etika se pokouší odpovídat na morální problémy spojené s lidskou praxí. Zaměřuje se např. na otázku spravedlivé války, zacházení se zvířaty, lidská práva, výzvy v oblasti moderní medicíny či vylepšování člověka. V rámci této stáže získá student základní informace o etických systémech a naučí se aplikovat normativní teorie na řešení vybraných problémů.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.