Stáže pro středoškoláky

Nabídka stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajBiologie

Význam chromozómových přestaveb pro evoluci halančíků rodu Nothobranchius

LEKTOR STÁŽE Mgr. Alexandr Sember, PhD.
INSTITUCE Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Genetická informace uložená v DNA není pouze suma po sobě jdoucích nukleotidů. Pro fungování genomu je rovněž zásadní, jak je DNA prostorově uspořádaná v jádře. Evoluce architektury genomu na úrovni chromozómů je proto velice důležitá součást výzkumu funkční dynamiky jádra a evoluce organizmů. Halančíci rodu Nothobranchius vyvinuli celou řadu pozoruhodných adaptací pro přežití střídání období sucha a dešťů ve východoafrických savanách. Jejich habitat totiž pravidelně vysychá, a tak se každá generace musí rychle pomnožit a zanechat potomstvo ve stavu embryí, které mají unikátní schopnost přežít období sucha. Halančíci mají také velmi rychlou evoluci karyotypů, tj. počtu a morfologie chromozómů. Dosavadní výzkum ukázal, že se u nich uplatňovaly četné fúze a fize chromozómů a mohly vést i ke vzniku pohlavních chromozómů. Tyto karyotypové změny mohou velmi úzce souviset s mezidruhovou reprodukční izolací nebo adaptací na specifické podmínky prostředí a mohou mít výrazný vliv na expresi a evoluci genů, zejména v oblasti přestaveb. Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkum přestaveb u halančíků molekulárně cytogenetickými metodami. Cílem stáže bude zjistit (především pomocí dostupných malovacích celo-chromozomových sond, vytvořených během probíhajícího projektu), jestli u studovaného souboru druhů jsou pohlavní chromozómy a jestli jsou homeologní k některým z dosud známých systémů. V průběhu stáže se student bude podílet na experimentech fluorescenční hybridizace in situ (FISH), který zahrnuje i přípravu sond a kompetitivní DNA, (tj. využití PCR a elektroforézy). Student se následně bude podílet na dokumentaci výsledků na fluorescenčním mikroskopu a na vyhodnocení získaných dat.
Hlavní město PrahaBiologie

Characterization of human and animal gut microbiota

LEKTOR STÁŽE Dr Jakub Mrázek
INSTITUCE Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
The animal gut microbiome plays an irreplaceable role – it participates in nutrition processing and production of host beneficial metabolites, stimulates the host’s immune system and prevents contamination of pathogens. The gut microbiome is currently considered a separate organ with its individual and evolutionary development. It also plays a key role in many civilization disorders (obesity, diabetes, ulcer colitis, Crohn’s disease, gut cancer,...), and also in diseases not related to the gut: autism, Alzheimer’s disease. The internship aims to present molecular tools, that are used in the characterisation of gut microbiota.
Kraj VysočinaBiologie

Krevní paraziti hlodavců a vačnatců z Papuy Nové Guiney

LEKTOR STÁŽE Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem stáže bude zjištění prevalence a charakterizace linií krevních parazitů (kam patří i prvok Trypanosoma) u hlodavců a vačnatců z Papuy-Nové Guiney. Informace jsou dostupné pouze z ostrova Sulawesi, kde se vyskytují jak endemické druhy, tak druhy, které ostrov kolonizovaly z Indonésie, či nedaleké Austrálie. Tato evoluční historie se podepisuje i na složení krevních parazitů. Můžeme zde tedy nalézt jak endemické druhy parazitů, tak druhy, které se na ostrov dostali relativně nedávno, právě s živočichy, kteří jsou doma v Austrálii a Indonésii. Jelikož Papua-Nová Guinea byla pravděpodobně kolonizována hlodavci z ostrova Sulawesi, a vačnatci přímo z Austrálie, očekáváme, že zde bude podobný výskyt a diverzita těchto krevních parazitů. Během stáže se student/studentka naučí základní molekulární metody, izolace DNA, analýza vzorků pomocí metody PCR, sekvenování a vyhodnocení získaných dat.
Hlavní město PrahaBiologie

Sledování růstu a diferenciace kmenových buněk za účelem vytváření kostních náhrad pro tkáňové inženýrství.

LEKTOR STÁŽE RNDr Jana Musílková, CSc
INSTITUCE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
POZNÁMKA: předpokládáme 2 dny v měsíci
Na stáži se zabýváme kultivací, pozorováním a diferenciací kmenových buněk. Dále budeme kultivovat buňky v třírozměrných nanovlákenných nosičích, abychom tak hledali cesty, jak vytvořit kostní náhradu, která by byla pro lidské tělo vhodnější, nežli současně požívané kostní štěpy nebo kovové kostní náhrady. Stáž bude probíhat na fyziologickém ústavu AV ČR v Praze-Krči. Cílem stáže je pozorovat podmínky, za kterých buňky vykazují nejlepší schopnosti adhedovat, růst a diferencovat ve speciálně připravených nanovlákenných nebo pěnových třírozměrných konstruktech, porovnávat vhodnost jednotlivých materiálů, které by mohly být vhodné pro vývoj kostních náhrad. K tomu budeme využívat metody fluorescenčního barvení a snímání fluorescenčním a konfokálním mikroskopem.
Hlavní město PrahaBiologie

Obnova střevní sliznice v myším modelu Crohnovy choroby

LEKTOR STÁŽE Mgr. Lucie Janečková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Na stáži se spolupodílí Mgr. Monika Šťastná, Ph.D.
Zánětlivé onemocnění tenkého střeva u člověka (ileální Crohnova choroba) je často spojeno s mutací v genu pro protein Tcf4. Tento protein ovlivňuje tvorbu Panethových buněk, které produkují antibakteriální peptidy, čímž sliznici střeva chrání, a také podporují dělení střevních kmenových buněk. U myší vede ztráta genu pro Tcf4 v již vyzrálých Panethových buňkách k jejich úbytku. Předmětem studia je zjistit, co se s Panthovými buňkami po ztrátě Tcf4 děje a jak to ovlivňuje střevní kmenové buňky, potažmo obnovu střevní sliznice.
Jihočeský krajBiologie

Taxonomic identification of spiders

LEKTOR STÁŽE Dr Francisco Emmanuel Mendez Castro
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: This is a theoretical and practical internship. This internship is 100% in English.
Spiders are amazing animals that have conquered almost all terrestrial ecosystems on the earth. They are top predators among the insects, and they play a critical ecological role by protecting wild plants and crops against herbivores pests. Despite their important role in nature and their huge diversity (almost 50,000 species), spiders are usually misunderstood and feared by people. In this internship, you will learn about the anatomy, ecology, and behavior of spiders. You will discover how to integrate this knowledge to find the taxonomic identity of spider species (scientific name). And finally, you will develop a scientific way of thinking to start formulating and answering your own ecological questions. In this internship, you will also learn how to use a microscope, how to collect and rear spiders, and how to write a scientific diary and report.
Hlavní město PrahaBiologie

Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků

LEKTOR STÁŽE MUDr Daniel Elleder, PhD
INSTITUCE Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
POZNÁMKA: není nutná předchozí znalost bioinformatických metod, pouze běžné užívání počítače
Ačkoliv mnoho genomů obratlovců je dnes nasekvenovaných a dostupných pro výzkumné účely, existují stále genomové oblasti a geny které jsou stávajícími technologiemi téměř nedostupné. Jedním příkladem jsou některé geny ptáků bohaté na G a C nukleotidy. Naše laboratoř přispěla k prvnímu popsání ptačích genů důležitých ve výzkumu infekčních chorob a fyziologie (např. geny TNF-alpha, erythropoietin, leptin, FoxP3). Cílem stáže je seznámení s bioinformatickými metodami používanými k sestavení genových sekvencí počítačovými metodami z “hrubých”, dosud nesestavených dat. Jedná se většinou o data z sekvenačních platforem Illumina a Oxford nanopore. Student se seznámí se základní strukturou genu (introny, exony, mRNA, sestřih, kódující sekvence atd.), a s několika programy pomocí nichž se sekvence analyzují. Na vybraném příkladu některého ptačího genu si bude moci tyto metody vyzkoušet a nový gen sestavit.
Jihomoravský krajBiologie

Vliv velikosti vajec na délku inkubace u vlaštovky obecné (Hirundo rustica)

LEKTOR STÁŽE Mgr Michal Šulc, Ph.D
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž kombinuje sběr dat v terénu (kontrola hnízd, odchyt ptáků apod) a práci na počítači.
Délka inkubace ptačích vajec pozitivně souvisí s jejich velikostí. To bylo zjištěno na mezidruhové úrovni, to znamená, že například velká vejce husy velké (Anser anser) potřebují delší dobu inkubace než malá vejce vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Není ovšem jisté, zda tento vztah platí i na vnitrodruhové úrovni. V tomto projektu se bude stážista zabývat touto otázkou u vlaštovky obecné. Naše data ukazují, že jednotlivé samice vlaštovky se výrazně liší ve velikosti svých vajec – největší vejce mohou být až dvojnásobně velká než vejce nejmenší. V průběhu hnízdní sezóny (od května do srpna) bude stážista pomáhat kontrolovat hnízda vlaštovek a fotografovat jejich vejce. Dále se naučí používat speciální grafický program, který z daných fotografií spočítá přesný objem vajec. Díky videokamerám nainstalovaných na vlaštovčích hnízdech získáme unikátní data o přesné délce inkubace jednotlivých snůšek. Získaná data nám odhalí nejen, jak velký vliv má velikost vajec na délku inkubace, ale i potenciální vliv dalších proměnných, jako je např. datum, počet vajec ve snůšce či velikost samice, která vejce nakladla. Nakonec také získáme přesné informace o míře vnitrosnůškové a mezisnůškové variability velikosti vajec u tohoto známého druhu. Hnízdní sezóna probíhá od května do srpna, takže stážista jistě najde vhodný termín pro zapojení se našeho terénního výzkumu, který probíhá v jižních Čechách na Třeboňsku.
Jihočeský krajBiologie

N2 fixation in marine cyanobacteria - one for all and all for one?

LEKTOR STÁŽE Dr Meri Eichner
INSTITUCE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
In our laboratory, we study the physiology of marine cyanobacteria. Photosynthesis produces O2 which is toxic to the N2-fixing enzyme, therefore photosynthesis and N2 fixation cannot be performed at the same time by the same cell. We investigate whether there is a work division between cells - do a few cells fix N2 for the whole group, while the others perform photosynthesis and provide them with sugars in return? The student will have the opportunity to participate in growing cultures of cyanobacteria in the laboratory and learn about different microscopy techniques as well as biochemical and molecular biological methods.
Hlavní město PrahaBotanika

Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů

LEKTOR STÁŽE Prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, PhD.
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem našich výzkumů je pochopit, jak rostliny interagují se svým půdním prostředím a jak rostlinami způsobené změny půdního prostředí zpětně ovlivňují chování rostlin. V rámci výzkumu se student zapojí do některého z našich projektů na toto téma a v rámci něho se bude podílet na sběru, analýze a interpretaci získaných dat. V případě zájmu je možná i příprava vlastního projektu souvisejícího s hlavním výzkumným tématem.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.