Stáže pro středoškoláky

Nabídka stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajBiochemie

Zelená syntéza nanočástic pro zachycení remdesiviru

LEKTOR STÁŽE Prof. René Kizek, DrSc.
INSTITUCE Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
POZNÁMKA: Možnost pokračováni v experimentální práci formou SOČ.
V současné době je intenzivně studována tzv. zelená syntéza. Nynější výroba nanočástic pomocí chemických a fyzikálních postupů je náročná z hlediska použití toxických chemikálií a spotřeby energie. Zelená syntéza využívá rostlinného materiálu ve formě extraktu jako redukčního činidla. Primárně se využívají extrakty z významných farmaceutických rostlin s obsahem molekul, které vykazují nezanedbatelné biologické efekty, včetně protinádorového, antimikrobiálního, antivirotického nebo i antifungálního. Připravené nanočástice jsou stabilizované vázanými molekulami, tedy není nutné používat další stabilizační činidla. Získané nanočástice vykazují velmi dobré biologické vlastnosti. Rostlinami inspirovaná nová léčiva jsou výzvou pro moderní biotechnologie a nanomedicínu. Mezi farmaceuticky významné rostliny, které jsou využívány k zelené syntéze nanočástic spadá Šalvěj lékařská (Salvia officinalis). Rod Salvia zahrnuje okolo 960 druhů bylin a dřevin z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). Rostliny rodu Salvia se nachází v mírných, subtropických a tropických oblastech Eurasie a Ameriky. Patří mezi byliny, keře nebo polokeře a jsou obvykle trvalky. Rod se vyznačuje významnou aromaticitou díky obsahu velkého množství silic. Remdesivir je momentálně jediné oficiálně schválené antivirotikum na léčbu onemocnění COVID-19 vyvoláno virem SARS-CoV-2. Jde o proléčivo, konkrétně analog adenosinu, které se v těle metabolizuje nejprve na neaktivní formu GS-441524, která je následně aktivovaná fosforylací a inhibuje replikaci viru na úrovni virové RNA-dependentní RNA polymerázy. In vitro data z testů na Vero E6 buňkách a také in vivo data z testů na Macacus rhesus ukazují, že remdesivir snižuje virovou nálož v buňkách/organismu. Data pacientů jsou však v tomto směru rozporuplná.
Hlavní město PrahaBiofyzika

Lanthanide Raman tags for bioimaging

LEKTOR STÁŽE Dr Tao Wu
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Luminescent lanthanide compounds are often used as molecular probes in bio-responsive studies. In this project we will apply lanthanide compounds as spectroscopic-tags for bio-imaging studies with Raman techniques.
Hlavní město PrahaBiofyzika

In-silico design enzymaticky stabilních inhibitorů galektinů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jakub Kaminský, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Galektiny jsou proteiny patřící do skupiny lektinů, tedy proteinů specificky rozpoznávajících určité sacharidy (v případě galektinů jde o glykany obsahující galaktosu). Galektiny se v těle účastní řady biologických procesů, jako například kancerogeneze, angiogeneze, buněčné apoptózy, či proliferace, a jsou důležitým článkem při virových infekcích. Potlačení jejich funkce vhodnými inhibitory by mohlo vést k medicínskému využití těchto inhibitorů. V projektu se budeme zabývat počítačovými návrhy vhodných inhibitorů pro terapeuticky zajímavé galektiny 1 a 3.
Hlavní město PrahaBiofyzika

Krásy a nástrahy funkcionalizačních metod pro afinitní biosenzory

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se během stáže naučí moderní přístupy funkcionalizace pevných substrátů optické a piezoelektrické biosenzory, a to teoreticky i experimentálně. Vyzkouší si např. metody postmodifikace polymerních vrstev s cílem ukotvit bioreceptory k povrchu při dosažení cílených funkčních vlastností povrchu. Procesy funkcionalizace bude kontrolovat pomocí optických metod (např. surface plasmon resonance -SPR, spektroskopická elipsometrie) nebo pomocí metody quartz crystal microbalance - QCM. Kromě základních metodik budou studentovi odhaleny také různé praktické “vychytávky” funkcionalizačních metod, po skončení stáže student získá velmi dobré teoretické a praktické základy v této oblasti.
Hlavní město PrahaBiofyzika

Pohled do srdce afinitních biosenzorů aneb vývoj biočipů na míru

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se v rámci této stáže nejprve seznámí se základními principy moderních afinitních optických a piezoelektrických biosenzorů, které zacilují na analýzy reálných, tudíž komplexních biologických vzorků se zaměřením na oblasti bezpečnosti obyvatel a klinické diagnostiky. V rámci této stáže si student osvojí měření metodami surface plasmon resonance (SPR) a quartz crystal microbalance (QCM). Bude se také přímo podílet na vývoji vybraných biosenzorů pro oblasti bezpečnosti obyvatel a klinické diagnostiky.
Jihočeský krajBiologie

Biologická ochrana proti měkkýšům - prove the concept

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
Během předchozích dvou let jsme se studenty zjistili a ověřili, že metabolity produkované symbiotickými bakteriemi entomopatogenních hlístic odpuzují slimáky a brání jim v příjmu potravy na ošetřené ploše. Stejně tak fungují i aplikace samotných hlístic rodu Phasmarhabditis. Tyto hlístice zároveň dokážou v monoxenických kombinacích s bakteriemi rodu Citrobacter nebo Acinetobacter slimáky a plzáky efektivně zabíjet. Na základě těchto výsledků jsme navrhnuli model biologické ochrany plodin proti měkkýšům. Bude společná aplikace bakteriálních metabolitů a hlístic účinnější než samostatné aplikace? Podle prvních laboratorních výsledků vašich předchůdců z Otevřené vědy se zdá, že skutečně účinná tato kombinace je. Proto bychom rádi dokončili ověření tohoto modelu v laboratoři, ve skleníku a na venkovních záhonech v reálných podmínkách.
Hlavní město PrahaBiologie

Technologie buněčných kultur v experimentální medicíně

LEKTOR STÁŽE Dr. Yuriy Petrenko, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž lze absolvovat v českém i anglickém jazyce.
Buněčné kultury dnes patří mezi základní techniky používané v základním a aplikovaném výzkumu. V rámci stáže získáte nové znalosti a dovednosti napříč širokým spektrem biomedicínských oborů. Během stáže se zaměříme zejména na výzkum mezenchymálních kmenových buněk, které vykazují vysoký potenciál v oblasti regenerativní medicíny. Jednoduchým a interaktivním způsobem prozkoumáme moderní technologie používané při kultivaci kmenových buněk. Zaměříme se zejména na rozdíly v chování buněk během kultivace ve 2D a 3D prostředí.
Středočeský krajBiologie

Synaptická dysfunkce Huntingtonovy choroby na myším modelu zQ175

LEKTOR STÁŽE Ing. Kateřina Vodičková Kepková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Huntingtonova choroba je neléčitelné neurodegenerativní onemocnění způsobené nadměrnou expanzí CAG tripletu na N-konci genu huntingtinu (HTT) genu, které vede k produkci mutovaného proteinu (mHTT). Vliv mutovaného proteinu je především prozkoumán na úrovni dospělého mozku, ale velice málo v oblasti neuronálního vývoje. Student/ka bude zkoumat vliv mHTT na synaptické funkce v průběhu neurálního vývoje myši nesoucí lidskou mutovanou alelu HTT s CAG opakováním cca kolem 179 (zQ175) uvnitř vlastního genu pro huntingtin. V průběhu stáže se student/ka bude podílet na izolaci synaptických váčků, izolaci RNA, analýze genové exprese pomocí qPCR, detekci proteinů využitím western blotů a kultivaci in vivo izolovaných nervových kmenových buněk/neuronů. Dále se bude podílet na vyhodnocení a analýze dat ze svých pokusů.
Hlavní město PrahaBiologie

Tumor microenvironment immunity and structure

LEKTOR STÁŽE Dr Luca Vannucci
INSTITUCE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The work includes also in vivo tests with experimental animals (mice)
Our research is about the relationships between changes of immunity in cancer establishment and their influence on the tissue microenvironment structure. We focus especially on inflammation and diagnostic-therapeutic approaches by confocal microscopy, molecular biology, nano constructs, and natural compounds
Hlavní město PrahaBiologie

Vztah mezi jednotlivými komponenty přenosu signálu auxinu, jeho transportem a metabolismem u rostlinných buněk

LEKTOR STÁŽE Ing. Milada Čovanová, PhD.
INSTITUCE Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem stáže bude studium vnitrobuněčných dějů regulovaných rostlinným hormonem auxinem. Popis vztahů mezi jednotlivými komponenty přenosu signálu, transportu a metabolismu auxinu u modelové rostliny huseníček rolní (Arabidopsis thaliana). Dalším použitým rostlinným materiálem budou suspenzní buňky tabáku (Nicotiana tabacum) kultivar Bright Yellow 2 (BY-2), řasy rodu Closterium, případně další. Využity budou světelná i fluorescenční a konfokální mikroskopie, různé molekulárně biologické metody (PCR, Western blotting), biochemické analýzy (GC-MS) a další.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.