Bádáním v historických pramenech chce středoškolačka poodhalit zapomenuté skutečnosti vzniku Československa

Naučit se pracovat s literaturou, dobovým tiskem a proniknout do archivního bádání se letos snaží Marie Zatloukalová z Gymnázia Hejčín v Olomouci. S lektorem Janem Hálkem spolupracují v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR na výzkumném projektu, jehož hlavním cílem je analyzovat proměny, jimiž v letech 1918–1992/1993 prošel obraz vzniku samostatného Československa a v rámci vývoje dobové historické vědy chtějí zohlednit, jak se tento obraz podílel na  procesu utváření státních (národních) mýtů. 

 

Stáž: Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918-1992/1993; Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Lektor: PhDr. Jan Hálek, Ph.D.

Stážistka: Marie Zatloukalová

 

Otázky pro stážistku:

Jak ses dozvěděla o Otevřené vědě a proč ses rozhodla to zkusit?
Marie:
O stáži jsem se dozvěděla od kamarádky, která se taky hlásila. Byla jsem překvapená množstvím nabízených stáží a říkala jsem si, že takovou příležitost jednoduše musím využít.

Proč sis vybrala právě toto téma stáže?
Marie:
Jsem spíše humanitně zaměřená, a tak mou první volbou byla stáž s historickým tématem. Když jsem si přečetla o této stáži, uvědomila jsem si, že jsem o skupině jménem Maffie nikdy dříve neslyšela, a tak ve mě vzbudila zvědavost, a tudíž, jsem se na ni přihlásila, abych se dozvěděla více o lidech, jež stáli za vznikem našeho státu.

Co nyní studuješ a co bys chtěla studovat na vysoké škole?
Marie:
Studuji v předmaturitním ročníku gymnázia Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, na anglické sekci. Ještě přesně nevím. Mé plány se mění každým dnem. Pravděpodobně budu pokračovat v nějakém humanitním oboru.

Jak prozatím probíhala vaše stáž?
Marie: Prozatím spočívala má práce v přepisu dopisů a pozdravů členů české Maffie a sepsání jmenného seznamu členů.

Co přesně budete na stáži zkoumat?
Marie: Máme v plánu z přepsaných textů vytvořit publikaci, ve které bude možné dočíst se informace o jednotlivých členech z medailonků, na kterých právě začínáme pracovat.

Co se ti na stáži (ve vědě) nejvíc líbí?
Marie:
V podstatě jsem neměla téměř žádná očekávání, protože jsem netušila, co od stáže čekat, ale hned po prvním setkání jsem věděla, že mě to bude bavit. Nejvíce mě baví ty detaily, které lze nacházet v každém jednotlivém dopisu.

Jak se ti spolupracuje s lektorem?
Marie:
Spolupráce probíhá velmi dobře. Komunikace je velmi přehledná a termíny flexibilní.

Líbí se ti práce historičky natolik, že by si dokázala představit pracovat v budoucnu na Akademii věd ČR?
Marie:
Přistupuji k budoucnosti velmi otevřeně a snažím se nechat si co nejvíce možností. Práce na Akademii věd se rozhodně mezi ně zařadila. 

 

Otázky pro lektora Jana Hálka:

Co letos středoškolačku na Vaší stáži čeká?
Stáž je součástí šířeji pojatého grantového projektu, v němž se společně s dalšími kolegy věnujeme sledování proměn, jimiž v průběhu let 1918–1992 procházely výklady vzniku Československa. Společně se stážistkou se v této souvislosti soustředíme na ediční zpracování sbírky autogramů, kterou v průběhu třicátých let 20. století shromáždil hronovský sokolský činovník Jan Slánský, který se v pozdějších letech stal správcem tamějšího muzea Aloise Jiráska. Ve svém sběratelském nadšení sestavil několik rozsáhlých celků. Nás z nich zajímá především sbírka označená jako „Česká Maffie 1914–1918“. Vedle autogramů osob, které si Jan Slánský spojoval s odbojovou činností tzv. Maffie, zde nalezneme řadu dosud nepublikovaných vzpomínkových textů, které jsou právě předmětem naší editorské práce.

Jaké znalosti očekáváte od středoškoláků, kteří se hlásí na vaše stáže?
Myslím, že je třeba respektovat, že se Otevřená věda zaměřuje na středoškoláky. Pokud ze zkušenosti vím, historie v rámci středoškolské výuky rozhodně není tím nejdůležitějším předmětem a stav vědomostí studentů je velmi těsně odvozen od osobnosti učitele. Očekávání spojená s konkrétními vědomostmi proto pokládám jen za velmi obtížně propojitelná s realitou. S ohledem na to vnímám jako nejdůležitější devizu stážisty především ochotu pracovat a učit se nové věci.

Proč jste si letos vybral právě tuto studentku?
V letošním roce se na moji stáž přihlásilo více než deset zájemců. V případě vybrané stážistky mne zaujala především různorodost jejích aktivit, kterou vnímám jako projev přirozené zvídavosti a otevřenosti vůči novým podnětům.

Proč vedete stáže pro středoškoláky?
Stáže organizované v rámci Otevřené vědy vnímám velmi pozitivně. Pro samotné stážisty to je nepochybně zajímavá zkušenost, která může posílit jejich další odborné směřování. Pro mne, jako vedoucího stáže, se pak jedná především o příležitost pokusit se nalézt případné nové spolupracovníky, když vzájemná spolupráce nemusí zůstat omezena pouze na vlastní stáž, ale v budoucnu může přerůst i do podoby dalších projektů.

Jak jste se Vy sám dostal k historii a k práci na Akademii věd ČR?
Historie mě zajímala již na základní a střední škole. Po absolvování gymnázia jsem proto pokračoval ve studiu na FF UK v Praze, kde jsem v rámci jednooborových programů postupně vystudoval obory Historie a Archivnictví a pomocné vědy historické. Shodou okolností jsem pak v rámci dnes již neexistující civilní vojenské služby nastoupil do tehdejšího Archivu AV ČR (od roku 2007 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), jemuž jsem zůstal věrný dodnes.

Čemu se věnujete ve své výzkumné práci?
Jak jsem již uvedl, v současnosti se podílím na řešení grantového projektu, v jehož rámci sledujeme proměny obrazu vzniku Československa v roce 1918 v kontextu vývoje československé historiografie v letech 1918–1992/1993. Zajímá nás odborná historiografická produkce zabývající se vznikem ČSR, kterou analyzujeme z hlediska měnících se interpretačních schémat a konstruovaných narativů. Zároveň sledujeme, jakým způsobem se vznik ČSR objevoval jako klíčový bod masternarativu národních dějin a jak se tato konkrétní historická událost stávala fenoménem, který z historiografických textů pronikal do mediální roviny a do aplikované politiky dějin. Můj další předpokládaný zájem směřuje k problematice spojené s rolí tzv. Hradu, jako duchovního centra, reprezentovaného T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky a sympatizanty.

...

Fotografie lektora a stážistky si můžete prohlédnout na našich sociálních sítích Facebook a Instagram. 

Připravila: Michaela Marková (Otevřená věda) ve spolupráci s Janem Hálkem a Marií Zatloukalovou.