Vyhledávání

Otevřená věda Praha

Cílem projektu Otevřená věda Praha je zapojit talentované středoškolské a nově také vysokoškolské studenty pražských škol do vědecké činnosti ústavů Akademie věd ČR, vzdělávat je v oblasti přírodních věd (biologii, chemii, fyzice, matematice, informatice, geologii a geografii) a motivovat je k volbě vědecké kariéry. Studentské vědecké stáže umožňují pražským studentům středních a vysokých škol, zapojit se do vědecké činnosti na pracovištích Akademie věd ČR. V roce 2014 bude realizováno 20 vědeckých stáží pro studenty pražských středních a vysokých škol.


 

1. Kde a kdy se konají studentské vědecké stáže

Studentské vědecké stáže Otevřené vědy Praha budou probíhat v období od 04/2014 do 12/2014 (včetně letních prázdnin). Doba konání stáže v jednom měsíci je stanovena na minimálně i maximálně 8 hodin. Stáž může probíhat v jednom pracovním dni nebo být rozdělena do několika dní v měsíci, dle příslušného počtu hodin (vždy nejvíce 8 hodin/měsíc). Nabídku studentských vědeckých stáží můžete zveřejnit prostřednictvím formuláře Anotace, který prosím zašlete na e-mail: dlouha@ssc.cas.cz.

ANOTACE STÁŽE (doc)

Studentské vědecké stáže se budou konat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR, především v Praze, ale i jinde v České republice. Stáže probíhají pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů AV ČR.  Časový harmonogram průběhu stáže závisí na dohodě s konkrétním lektorem stáže, který určuje začátek, průběh a ukončení stáže. Tyto informace poskytuje konkrétní lektor stáže.

 

2. Kolik bude vědeckých stáží

V roce 2014 nabízíme 20 volných míst na studentských vědeckých stážích. Všechny stáže se uskuteční na vědeckých pracovištích ústavů AV ČR. Nabídka témat volných studentských vědeckých stáží je průběžně zveřejňována na této webové stránce. Jakmile dojde k obsazení stáže, bude zobrazena jako "obsazená stáž" s uvedením jména úspěšného stážisty. Témata stáží budou průběžně aktualizována, nejméně však jednou za měsíc.

 

3. Kdo se může na stáž přihlásit

Stáže v rámci projektu Otevřená věda Praha jsou určeny pro:
1) středoškolské studenty navštěvující 1., 2. a 3. ročník středoškolského studia (v tomto školním roce 2013/2014).
2) vysokoškolské studenty navštěvující 1. a 2. ročník bakalářského studia a 4. ročník navazujícího magisterského studia. V případě pětiletého studia, je stáž určena pro studenty 1., 2., 3. a 4. ročníku (školní rok 2013/2014).
Omezení ročníků je stanoveno s ohledem na zajištění pokračování stáží i v následujícím školním roce 2014/2015.
Střední a vysoká škola musí mít sídlo v hlavním městě Praze. Toto dokládá každý student dokladem - Potvrzení o studiu, které je součástí každé přihlášky na stáž.
 

4. Jak se na vědeckou stáž přihlásit

Na studentskou vědeckou stáž je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické žádosti – přihlášky odeslané na adresu: Bc. Marta Dlouhá, DiS.; dlouha@ssc.cas.cz.

PŘIHLÁŠKA NA STÁŽ (pdf)

POTVRZENÍ O STUDIU 2014/2015 (pdf)


• Přihlášku je možné podat vždy pouze na jednu stáž.
• Přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje, jinak bude vyřazena z registrace.
• Řádně vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku v jednom souboru (pdf).
• O přijetí studenta na stáž rozhoduje vždy lektor stáže na základě jejího obsahu (zj. motivačního dopisu studenta).
Do dalšího výběru budou zařazeny pouze kompletní a úplně vyplněné přihlášky. Přihlášky jsou následně odeslány na lektory, kteří si vybírají nejvhodnějšího studenta pro svou stáž. V případě, že student ukončí denní studium na SŠ či VŠ škole v průběhu stáže, musí zároveň také oficiálně ukončit svou vědeckou stáž.
 

5. Jak probíhá výběr a hodnocení přihlášek

Vedoucí vědecké stáže – lektor si vybírá na základě obdržených přihlášek a zj. motivačního dopisu jednoho zájemce, studenta na svou stáž. Lektor sdělí rozhodnutí o výběru stážisty prostřednictvím formuláře ROZHODNUTÍ. Rozhodnutí je zároveň podkladem pro vytvoření dohody o provedení práce za účelem vedení stáže Otevřené vědy Praha.

ROZHODNUTÍ O STÁŽI (doc)


Výsledky obsazených stáží budou  průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách, pod příslušným tématem a číslem stáže. Všichni studenti budou zároveň informování o výsledcích e-mailem. Lektor poté kontaktuje studenta přímo a dohaduje s ním zahájení a průběh konkrétní stáže. V dohodnutém termínu nastoupí student na pracoviště a zahájí činnost.

 

6. Podmínky vedení a vykonávání studentské vědecké stáže

Stáže v programu Otevřená věda Praha budou probíhat při splnění následující podmínek:


1 DOHODA O STÁŽI
Stážista (v případě nezletilosti také jeho zákonný zástupce) uzavírá s pracovištěm, na němž bude stáž probíhat, smlouvu - Dohodu o stáži. Lektor stáže po dohodě se studentem zajistí vyhotovení Dohody o stáži ve 3 originálech. Po jednom výtisku smlouva zůstává každé ze zúčastněných stran a 1 originál Dohody o stáži musí být doručen realizátorovi projektu. Tato dohoda je platná pro všechna pracoviště AV ČR. Dohoda o stáži by měla být uzavřena při zahájení stáže, jelikož je na ni vázáno vyplacení odměny lektorovi za vedení stáže. Tedy odměna za vedení stáže může být lektorovi vyplacena až po obdržení Dohody o stáži. Dohoda o stáži opatřená potřebnými  podpisy a razítky se zasílá ve třech vyhotoveních na naši korespondenční adresu:

Bc. Marta Dlouhá, DiS.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00  PRAHA 1

Po podpisu Dohody o stáži ředitelem SSČ AV ČR, v. v. i. budou lektorovi nazpět zaslány dvě vyhotovení této Dohody tak, aby student i instituce obdrželi vždy po jednom originále.

DOHODA O STÁŽI (doc)
 

2 DENÍK STÁŽE STUDENTA
V součinnosti s lektorem stáže student zpracovává přehled své vědecké činnosti za daný měsíc, který vypíše do Deníku stáže studenta. Obsah Deníku stáže studenta musí korespondovat s Pracovním výkazem lektora. Musí se shodovat datum, čas konání stáže, náplň činnosti. V pracovním výkazu je možné vykázat maximálně 8 hodin za daný měsíc. Deník stáže je dokladem o faktickém průběhu stáže a jejím plnění.

DENÍK STÁŽE STUDENTA SŠ (doc)

DENÍK STÁŽE STUDENTA VŠ (doc)


3 PRACOVNÍ VÝKAZ LEKTORA
Stáže Otevřené vědy Praha probíhají v období od 04/2014 do 12/2014. Na studentskou vědeckou stáž se vždy může přihlásit pouze jeden student, který pod vedením lektora příslušné stáže, kontinuálně pracuje na svěřeném úkolu a svou práci průběžně vykazuje. Stáže mohou probíhat v minimálním i maximálním rozsahu 8 hodin měsíčně. Za každý měsíc stáže je třeba administrátorům projektu vykázat přesně 8 hodin, za které vzniká nárok na finanční odměnu lektora za vedení stáže. Časovou dotaci na stáž - tj. 8 hodin, můžete rozdělit do několika dnů, např. 2 dny po 4 hodinách práce. Práce lektora je honorována částkou 250,- Kč/ h. Každý lektor je zavázán vykázat dobu odpracovanou na stáži, a to prostřednictvím Pracovních výkazů lektora.
PRACOVNÍ VÝKAZ LEKTORA SŠ (xls)
PRACOVNÍ VÝKAZ LEKTORA  (xls)


Průběh stáží je třeba dokladovat měsíčně prostřednictvím výkazů práce. Vyplněné formuláře s podpisy  zasílejte vždy do konce daného měsíce. Pracovní výkaz lektora a Deník stáže studenta odesílejte na adresu: Bc. Marta Dlouhá, DiS., Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00  PRAHA 1. Za odeslání Deníku stáže je spolu se svým Pracovním výkazem zodpovědný lektor stáže.
1 Student zapojený do programu Otevřená věda Praha nemá nárok na žádné náhrady spojené s jeho účastí na stáži.
2 Pojištění studentů - studenti by měli před nástupem na stáž s vědecko-výzkumnými pracovišti podepisovat odpovědnost za vlastní pojištění (u nezletilých podepisuje zákonný zástupce).
3 Dopravu na místo výkonu stáže si hradí student.
4 Student nemá finanční nárok na krytí nákladů spojených s ubytováním ani stravováním.

 

7. Co je výstupem stáže?

Studentské vědecké stáže mají být prostředkem pro zvyšování zájmu studentů o přírodovědné a technické obory a následně o jejich studium a pracovní kariéru v nich. Student, který se zúčastní studentské vědecké stáže, zpracuje výsledky svého působení na stáži v podobě posteru, dále 10 ks fotografií ze stáže a hodnotícím dokumentem stáže jsou dotazníky: Závěrečná zpráva ze stáže lektora a Závěrečná zpráva ze stáže studenta.


1 POSTER (plakát formátu A1)

2 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STÁŽE - student (doc)
3 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STÁŽE - lektor (doc)
4 FOTOGRAFIE (10 ks) ve formátech jpg, gif, png, v max. velikosti 2 MB (minimální rozlišení 1024×768 pixelů).
 

9. Jak postupovat při ukončení stáže?

Je-li z jakéhokoliv důvodu stáž ukončena předčasně oproti plánu, oznamte lektorovi/studentovi/ ale také nám tuto skutečnost v co nejkratším termínu. Kontakt: Bc. Marta Dlouhá, DiS.; dlouha@ssc.cas.cz. Stáž je brána jako ukončená v případě, kdy lektor i student doručí všechny výkazy práce za odpracované měsíce. Zároveň musí být splněny doručeny všechny výstupy ze stáže: a) poster, b) Závěrečné zprávy ze stáže a c) 10 ks fotografií. Všechny náležitosti musí být doručeny elektronicky na e-mailovou adresu: dlouha@ssc.cas.cz  nejpozději do 30 dnů od ukončení stáže.
 

 

Máte více otázek k projektu Otevřená věda Praha? Kontaktujte, prosím, Bc. Martu Dlouhou, DiS.; dlouha@ssc.cas.cz