Vyhledávání

Informace pro studenty

V roce 2016 nabídneme v rámci pátého pokračování projektu Otevřená věda Akademie věd ČR celkem 70 studentských vědeckých stáží pro talentované studenty středních a vysokých škol. Stáže budou probíhat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR po dobu deseti měsíců od ledna 2016 do prosince 2016 (vyjma víkendů, státních svátků a letních prázdnin). Stáže probíhají pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů Akademie věd ČR v časové dotaci 8 hodin/měsíc.

 
1) Podmínky přihlášení
 
Studentské vědecké stáže projektu Otevřená věda Akademie věd České republiky jsou určeny pro studenty středních (1. – 4. ročník/kvinta – oktáva denního studia), vyšších odborných (1. – 2. ročník) a vysokých škol (1. – 2. ročník denního bakalářského studia a 1. ročník denního magisterského studia; v případě pětiletého studia se mohou hlásit studenti 1., 2., 3. a 4. ročníku) z celé České republiky. Student, který je vybrán na stáž, obratem doloží potvrzení o řádném denním studiu.
 
2) Výběr stáže
 
Aktuální nabídku témat studentských vědeckých stáží nalezne student v databázi stáží. Stáže lze filtrovat podle tří kritérií: stáže určené pro SŠ/VŠ studenta; kraj, ve kterém bude stáž probíhat; jednotlivé vědní obory (biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, práva, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie).
Filtr kraj má pouze informativní charakter – studenti se mohou hlásit i na stáž, která bude probíhat mimo kraj, kde žijí nebo navštěvují školu.
 
3) Přihlášení na stáž
 
Student se na vybranou stáž přihlásí prostřednictvím webové aplikace. Ta je přístupná z databáze stáží (pole „Přihlásit se“), nebo přímo přes registraci. Po potvrzení základních údajů se student může přihlásit na vybranou stáž/e vyplněním a odesláním registračního formuláře (přihlášky). Součástí přihlášky jsou povinné přílohy: studentův životopis a motivační dopis a nepovinná příloha reference (diplomy, osvědčení…).
 
4) Přijetí na stáž
 
O přijetí/nepřijetí studenta na stáž rozhoduje vždy lektor stáže na základě obsahu přihlášky.
V případě, že bude student lektorem vybrán, budeme o tom studenta neprodleně informovat. Poté lektor kontaktuje studenta a dohodne s ním zahájení a průběh konkrétní stáže. Ve smluveném termínu nastoupí student na pracoviště a zahájí stáž. Student může v rámci Otevřené vědy 2016 absolvovat pouze jednu stáž.
  • K dokončení přijetí na stáž musí student doložit tyto dokumenty: potvrzení o řádném denním studiu a souhlas zákonného zástupce (v případě, že je studentovi méně než 18 let).
  • Počet míst je omezen. Po vyčerpání kapacity budou uchazeči zařazeni do databáze náhradníků.
 
5) Průběh stáže
 
Studentská vědecká stáž v rámci projektu Otevřená věda 2016 je desetiměsíční (od ledna do prosince 2016, vyjma letních prázdnin, víkendů a státních svátků). Stáž se koná v rozsahu 8 hodin/měsíc – přesný časový harmonogram průběhu stáže závisí na dohodě s konkrétním lektorem: časovou dotaci 8 hodin lze v příslušném měsíci vyčerpat během jednoho dne, nebo si ji student po domluvě s lektorem může rozdělit do několika dnů (př. dva dny po 4 hodinách apod.).
 
6) Vykazování stáže – student
 
Student je povinen průběžně vykazovat průběh stáže pomocí Deníku studenta. Deník studenta za příslušný měsíc student vyplní a potvrdí pomocí elektronické aplikace nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. V červnu a v prosinci odešle student nebo lektor vytištěné a podepsané Deníky studenta spolu s Pracovními výkazy lektora (vyplňuje lektor) za uplynulé období poštou na adresu: Otevřená věda, OPG – SSČ AV ČR, v. v. i., Vodičkova 40 – Wiehlův dům, 110 00  Praha 1.
Údaje v Deníku studenta se musí shodovat s údaji, které vyplní lektor v Pracovním výkazu lektora (den stáže, počet hodin, pracovní náplň…). Pouze na základě správně vyplněných dokumentů je stážistovi propláceno stravné, případně jízdné.
 
Odměna za stáž – student
Za řádné vykazování stáže vzniká studentovi nárok na odměnu. Práce studenta je honorována příspěvkem na stravné v hodnotě 250 Kč/měsíc. Příspěvek je vyplácen formou stravenek. Stravenky jsou zasílány zpětně za minimální období 3 měsíců poštou po řádném vyplnění a potvrzení Pracovního výkazu a Deníku studenta v elektronické aplikaci. 
 
Refundace cestovních náhrad
Student přijatý na vědeckou stáž, která probíhá mimo místo jeho trvalého nebo přechodného bydliště a mimo místo, kde navštěvuje školu, má nárok na proplacení cestovních nákladů spojených s dojížděním na stáž a ze stáže. Je možné hradit pouze cestu z místa trvalého bydliště, přechodného bydliště, sídla střední či vysoké školy na místo, kde se koná vědecká stáž, a zpět. Náklady na cestovné budou vypláceny bankovním převodem pouze po doložení Pracovního výkazu lektora a Deníku studenta a na základě poštou zaslaných originálů cestovních dokladů.
 
 
7) Povinné výstupy ze stáže – student
 
Povinným výstupem ze stáže je video „Můj den na stáži“ (termín odevzdání do 30. 4. 2016). Videa budou prezentována na Veletrhu vědy; tři autoři videí, která budou vyhlášena jako nejlepší, budou odměněni.
  • odborný poster/ppt prezentace výsledků vlastní vědecké práce na téma řešené v rámci stáže (termín odevzdání do 31. 1. 2017)
  • závěrečná zpráva a min. 5 fotografií v tiskové kvalitě z průběhu stáže (termín odevzdání do 31. 1. 2017)
  • povinná účast na klíčových aktivitách projektu: Veletrh vědy (19. – 21. 5. 2016); jednodenní odborný kurz; závěrečné setkání (zbylé termíny budou upřesněny v průběhu roku 2016).
  • dobrovolníci se mohou v průběhu roku podílet na prezentaci mobilní expozice Akademie věd ČR a zdokonalit tak své prezentační a popularizační dovednosti
 
8) Ukončení stáže
 
Bude-li stáž ukončena z vážných důvodů předčasně, je student povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost na e-mailovou adresu dlouha@ssc.cas.cz. Stáž je brána jako ukončená v případě, kdy student i lektor řádně vykážou všechny odpracované měsíce a dodají povinné výstupy ze stáže (viz bod č. 7). Všechny výstupy musí být doručeny elektronicky na e-mailovou adresu dlouha@ssc.cas.cz nejpozději do 30 dnů od data ukončení stáže. Všichni úspěšní absolventi stáží obdrží certifikát.
 
 
Projekt je financován Akademií věd České republiky.