Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky do databáze náhradníků.

Informace pro studenty

V roce 2017 nabídneme v rámci šestého pokračování projektu Otevřená věda Akademie věd ČR celkem 100 studentských vědeckých stáží pro talentované studenty středních a vysokých škol. Desetiměsíční stáže budou probíhat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR od ledna 2017 do prosince 2017 (vyjma státních svátků a letních prázdnin). Stáže probíhají pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů Akademie věd ČR v časové dotaci 8 hodin/měsíc.

 
1) Podmínky přihlášení
 
Studentské vědecké stáže projektu Otevřená věda Akademie věd České republiky jsou určeny pro studenty středních (1.–3. ročník, 4. ročník/kvinta – septima/oktáva denního studia v případě, že student bude pokračovat ve studiu na vysoké škole), vyšších odborných (1. ročník, 2. ročník v případě, že student bude pokračovat ve studiu na vysoké škole) a vysokých škol (1.–2. ročník denního bakalářského studia, v případě, že student bude pokračovat v magisterském studiu, i 3. ročník denního bakalářského studia a 1. ročník denního magisterského studia; v případě pětiletého studia 1. až 4. ročník denního magisterského studia, v případě šestiletého 1. až 5. ročník denního magisterského studia) z celé České republiky. Student, který je vybrán na stáž, obratem doloží potvrzení o řádném denním studiu.
 
2) Výběr stáže
 
Aktuální nabídku témat studentských vědeckých stáží nalezne student v DATABÁZI STÁŽÍ. Stáže lze filtrovat podle tří kritérií: stáže určené pro SŠ/VŠ studenta; kraj, ve kterém bude stáž probíhat; jednotlivé vědní obory.
Filtr kraj má pouze informativní charakter – studenti se mohou hlásit i na stáž, která bude probíhat mimo kraj, kde žijí nebo navštěvují školu (jinými slovy toto kritérium není limitováno trvalým bydlištěm studenta. např. student z Brna může dojíždět na stáž v jihočeském kraji atp.).
 
3) Přihlášení na stáž
 
Student se na vybranou stáž přihlásí prostřednictvím webové aplikace. Ta je přístupná z databáze stáží (pole „Registrovat se“ u příslušné stáže), nebo přímo přes registraci (Stáže 2017). Po potvrzení základních údajů se student může přihlásit na vybranou stáž/e vyplněním a odesláním registračního formuláře (přihlášky). Součástí přihlášky jsou povinné přílohy: studentův životopis a motivační dopis a nepovinná příloha reference (diplomy, osvědčení…). Registrace na stáže pro rok 2017 probíhá do 15. 11. 2016.
 
4) Přijetí na stáž
 
O přijetí/nepřijetí studenta na stáž rozhoduje vždy lektor stáže na základě obsahu přihlášky. Student bude vyrozměn do konce měsíce listopadu 2016/na začátku prosince 2016.
V případě, že bude student lektorem vybrán, budeme o tom studenta neprodleně informovat. Poté lektor kontaktuje studenta a dohodne s ním zahájení a průběh konkrétní stáže. Ve smluveném termínu nastoupí student na pracoviště a zahájí stáž. Student může v rámci Otevřené vědy 2017 absolvovat pouze jednu stáž.
  • K dokončení přijetí na stáž musí student doložit tyto dokumenty: potvrzení o řádném denním studiu a souhlas zákonného zástupce (v případě, že je studentovi méně než 18 let).
  • Počet míst je omezen. Po vyčerpání kapacity budou uchazeči zařazeni do databáze náhradníků, nebo mu bude nabídnuta účast na nepodpořené stáži.
 
5) Průběh stáže
 
Studentská vědecká stáž v rámci projektu Otevřená věda 2017 je desetiměsíční (od ledna do prosince 2017, vyjma letních prázdnin a státních svátků). Stáž se koná v rozsahu 8 hodin/měsíc – přesný časový harmonogram průběhu stáže závisí na dohodě s konkrétním lektorem: časovou dotaci 8 hodin lze v příslušném měsíci vyčerpat během jednoho dne, nebo si ji student po domluvě s lektorem může rozdělit do několika dnů (př. dva dny po 4 hodinách apod.).
 
6) Vykazování stáže – student
 
Student je povinen průběžně vykazovat průběh stáže pomocí Deníku studenta. Deník studenta za příslušný měsíc student vyplní a potvrdí pomocí elektronické aplikace nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. Údaje v Pracovním výkazu lektora se musí shodovat s údaji, které vyplní student na Deníku studenta (den stáže, počet hodin). Pouze na základě správně vyplněných dokumentů je stážistovi propláceno jízdné a stravné. Po skončení stáže, tj. v prosinci 2017, nebo během ledna 2018, odešle studentův lektor všechny vytištěné a podepsané Deníky studenta spolu s Pracovními výkazy (vyplňuje lektor) za uplynulých 10 měsíců poštou na adresu: Otevřená věda, OPG – SSČ AV ČR, v. v. i., Vodičkova 40 – Wiehlův dům, 110 00  Praha 1.
 
Odměna za stáž – student
Za řádné vykazování stáže vzniká studentovi nárok na odměnu. Práce studenta je honorována příspěvkem na stravné v hodnotě 100 Kč/měsíc. Příspěvek je vyplácen formou stravenek. Stravenky jsou zasílány zpětně za minimální období 3 měsíců poštou po řádném vyplnění a potvrzení Pracovního výkazu a Deníku studenta v elektronické aplikaci. 
 
Refundace cestovních náhrad
Student přijatý na vědeckou stáž, která probíhá mimo místo jeho trvalého nebo přechodného bydliště a mimo místo, kde navštěvuje školu, má nárok na proplacení cestovních nákladů spojených s dojížděním na stáž a ze stáže. Je možné hradit pouze cestu z místa trvalého bydliště, přechodného bydliště, sídla střední či vysoké školy na místo, kde se koná vědecká stáž, a zpět. Náklady na cestovné budou vypláceny bankovním převodem pouze po doložení Pracovního výkazu lektora a Deníku studenta a na základě poštou zaslaných originálů cestovních dokladů
 
7) Povinné výstupy ze stáže – student
 
Povinným výstupem ze stáže je video „Můj den na stáži“ (termín odevzdání do 30. 4. 2017). Videa budou na YouTube Otevřené vědy a poběží na obrazovce na Veletrhu vědy; tři autoři videí, která budou vyhlášena jako nejlepší, budou odměněni.
  • odborný poster výsledků vlastní vědecké práce na téma řešené v rámci stáže (termín odevzdání do 31. 1. 2018)
  • závěrečná zpráva a min. 5 fotografií v tiskové kvalitě z průběhu stáže (termín odevzdání do 31. 1. 2018)
  • povinná účast na klíčových aktivitách projektu: Veletrh vědy; jednodenní odborný kurz (zbylé termíny budou upřesněny v průběhu roku 2016).
  • dobrovolníci se mohou v průběhu roku podílet na prezentaci mobilní expozice Akademie věd ČR a zdokonalit tak své prezentační a popularizační dovednosti.
 
8) Ukončení stáže
 
Bude-li stáž ukončena z vážných důvodů předčasně, je student povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost na e-mailovou adresu dlouha@ssc.cas.cz. Stáž je brána jako ukončená v případě, kdy student i lektor řádně vykážou všechny odpracované měsíce a dodají povinné výstupy ze stáže (viz bod č. 7). Všechny výstupy musí být doručeny elektronicky na e-mailovou adresu dlouha@ssc.cas.cz nejpozději do 30 dnů od data ukončení stáže. Všichni úspěšní absolventi stáží obdrží certifikát. 
 
Projekt je financován Akademií věd České republiky.