Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Informace pro studenty

 

V roce 2018 nabídneme v rámci třináctého pokračování projektu Otevřená věda stáže pro talentované studenty středních škol. Dvanáctiměsíční stáže budou probíhat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR od ledna 2018 do prosince 2018 (včetně letních prázdnin). Stáže probíhají pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů Akademie věd ČR v časové dotaci minimálně 8 hodin/měsíc.
 
 
1) Podmínky přihlášení
Studentské vědecké stáže projektu Otevřená věda jsou určeny pro studenty středních škol z celé České republiky (včetně studentů maturitních ročníků, v případě, že budou pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ). Student, který je vybrán na stáž, obratem doloží potvrzení o řádném denním studiu.
 
 
2) Výběr stáže
Aktuální nabídku témat studentských vědeckých stáží nalezne student v DATABÁZI STÁŽÍ. Stáže lze filtrovat podle dvou kritérií: kraj, ve kterém bude stáž probíhat, a jednotlivé vědní obory. Studenti se mohou hlásit na stáže v různých krajích bez ohledu na jejich bydliště.
 
 
3) Přihlášení na stáž
Student se na vybranou stáž přihlásí prostřednictvím webové aplikace přes registraci (Stáže 2018). Po potvrzení základních údajů se student může přihlásit na vybranou stáž/e vyplněním a odesláním registračního formuláře (přihlášky). Součástí přihlášky jsou povinné přílohy: studentův životopis a motivační dopis a nepovinná příloha reference (diplomy, osvědčení…). Registrace na stáže pro rok 2018 probíhá do 30. 11. 2017.
 
 
4) Přijetí na stáž
O přijetí/nepřijetí studenta na stáž rozhoduje vždy lektor stáže na základě životopisu, motivačního dopisu a referencí. O přijetí na stáž budeme studenta informovat. Poté lektor kontaktuje studenta a dohodne s ním zahájení a průběh konkrétní stáže. Ve smluveném termínu nastoupí student na pracoviště a zahájí stáž. Student může v rámci Otevřené vědy 2018 absolvovat pouze jednu stáž. Na každou stáž mohou být vybráni jeden až tři studenti, kteří budou danou stáž absolvovat společně.
  • K dokončení přijetí na stáž musí student doložit tyto dokumenty: potvrzení o řádném denním studiu a souhlas zákonného zástupce (v případě, že je studentovi méně než 18 let).
  • Student, ústav AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá, a Středisko společných činnosti AV ČR jako realizátor projektu spolu uzavírají Dohodu o vykonávání studentské vědecké stáže.
 
 
5) Průběh stáže
Studentská vědecká stáž v rámci projektu Otevřená věda je dvanácti měsíční (od ledna do prosince 2018, vyjma státních svátků). Stáž se koná v časové dotaci, kterou stanovil lektor a která je uvedena v anotaci stáže. Přesný časový harmonogram průběhu stáže závisí na dohodě s konkrétním lektorem. Stáže budou probíhat na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR.
 
 
6) Vykazování stáže – student
Student je povinen průběžně vykazovat průběh stáže pomocí Deníku studenta, ve kterém stručně popíše průběh práce na stáži v daném měsíci. Deník studenta za příslušný měsíc student vyplní a potvrdí pomocí elektronické aplikace nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. Deník studenta bude po vyplnění automaticky zaslán lektorovi ke schválení.
 
 
7) Refundace cestovních náhrad
Student přijatý na vědeckou stáž, která probíhá mimo místo jeho trvalého nebo přechodného bydliště a mimo místo, kde navštěvuje školu, má nárok na proplacení cestovních nákladů spojených s dojížděním na stáž a ze stáže. Je možné hradit pouze cestu z místa trvalého bydliště, přechodného bydliště, sídla střední školy na místo, kde se koná vědecká stáž, a zpět. Náklady na cestovné budou vypláceny bankovním převodem na základě údajů o cestě vyplněných v Deníku studenta a na základě poštou zaslaných originálů cestovních dokladů doručených nejpozději sedmý den následujícího měsíce. Cestovné je propláceno vždy jedenkrát za měsíc. Jízdné je propláceno maximálně ve výši 500 Kč za měsíc.
 
 
8) Povinné výstupy ze stáže a povinná účast na aktivitách projektu Otevřená věda
  • krátké video na zadané téma (termín odevzdání je do 25. 5. 2018; zadání bude upřesněno). Videa budou umístěna na YouTube kanálu Otevřené vědy
  • 5 fotografií v tiskové kvalitě z průběhu stáže (termín odevzdání do 31. 1. 2019)
  • stážisté vyplní dotazník spokojenosti
  • účast na Veletrhu vědy, který proběhne 7. – 9. června 2018 v Praze
  • stážista odevzdá podklady pro účast na Studentské konferenci (podrobné zadání a termín odevzdání budou upřesněny)
·         účast na Studentské konferenci, která se uskuteční na podzim roku 2018. Na konferenci budou stážisté prezentovat dosažené výsledky své práce na stáži ve třech oborově rozlišených kategoriích. Tři nejlepší studenti z každé kategorie, získají spolu se svými lektory, finanční odměnu
 
 
9) Osvědčení o absolvování stáže
Po řádném zakončení stáže student obdrží certifikát o absolvování stáže. Vítězové studentské konference získají diplom. Pro potřeby uvolnění studenta z výuky po dobu výkonu stáže lze zažádat o potvrzení pro školu.
 
 
10) Ukončení stáže
Bude-li stáž ukončena z vážných důvodů předčasně, je student povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost svému lektorovi, který následně informuje organizátora na e-mailovou adresu vseteckova@ssc.cas.cz. Stáž je brána jako řádně ukončená v případě, kdy student řádně vykáže všechny odpracované měsíce a dodá povinné výstupy ze stáže (viz bod č. 8).
 
Projekt je financován Akademií věd České republiky.