Vyhledávání

Informace pro lektory

Chcete nabídnout talentovaným středoškolským studentům téma vědecké stáže a stát se lektorem projektu Otevřená věda?

Vyplňte
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

Vaše stáž bude zařazena do příslušné oborové sekce a následně uveřejněna v databázi stáží. Prostřednictvím této databáze si studenti vybírají ze zveřejněných témat a podávají přihlášky na stáž.
Registrace témat stáží probíhá do 8. 11. 2017. Počet témat stáží, která lze registrovat a nabídnout k výběru studentům, není omezen. Každé téma je však nutné zaregistrovat vyplněním nového formuláře. Na stáže si lze vybrat maximálně tři z přihlášených studentů. Pokud by došlo k překročení očekáváného počtu 150 studentů budou návrhy předány k posouzení zástupcům Akademické rady. Začátkem listopadu spustíme registrace pro středoškolské studenty a následně budeme informovat lektory o počtu zájemců o nabídnutou stáž.

Stáž probíhá po dobu dvanácti měsíců od ledna 2018 do prosince 2018 (včetně letních prázdnin) Lektor si může zvolit libovolnou hodinovou měsíční dotaci (minimálně však 8 hodin), při registraci stáže je nutné vyplnit, kolik hodin měsíčně bude stáž probíhat. Při volbě časové dotace je potřeba brát v potaz, že stážisté musí být omlouváni z výuky ve škole.
Lektor vede stáž bezplatně. Lektorem se může stát vědecký pracovník s vysokoškolským vzděláním, který je zaměstnancem ústavu Akademie věd ČR.
Stáž je možné vést i v angličtině (nabídka se tedy týká i zahraničních zaměstnanců AV ČR). Stáže probíhají na pracovištích Akademie věd ČR.
 
1) Výběr stážisty
Studenti si budou z nabídky stáží vybírat během listopadu 2017. Hlásit se budou prostřednictvím elektronické aplikace, pokud bude jejich přihláška splňovat podmínky účasti, bude následně odeslána lektorovi. Následně si lektor ze všech kandidátů, kteří se přihlásili na jeho stáž/e vybere jednoho až tři vítězné zájemce. Lektor si může zvolit také náhradníka, který by na stáž nastoupil v případě, že by vybraný student/studenti z vážných důvodů nemohl/nemohli na stáž nastoupit.
Student, ústav AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá, a Středisko společných činnosti AV ČR jako realizátor projektu spolu uzavírají Dohodu o vykonávání studentské vědecké stáže.

 
2) Průběh stáže
Stáže Otevřené vědy Akademie věd ČR probíhají v období od ledna 2018 do prosince 2018 (včetně letních prázdnin). Na studentskou vědeckou stáž dochází jeden až tři vybraní studenti, kteří pod vedením lektora příslušné stáže kontinuálně pracují na tématu stáže. Stáž probíhá časové dotaci, kterou stanovil lektor v anotaci stáže. Konkrétní rozdělení hodin stáže v měsíci určí lektor po domluvě se studentem/studenty.
 
 
3)  Vykazování stáže – lektor
Každý student vyplňuje jednou za měsíc ve webové aplikaci Deník studenta, ve kterém stručně popíše průběh práce na stáži v daném měsíci. Lektor po vyplnění Deníku studentem obdrží informační e-mail. Přímým odkazem z tohoto e-mailu pak potvrdí údaje uvedené studentem.
 
 
4) Příspěvek na stáž
Lektor může čerpat jednorázový příspěvek na vedení stáží v maximální výši 3 000 Kč na úhradu nákladů spojených s výkonem stáží (laboratorní pomůcky, materiál, literatura atd.). Příspěvek bude proplacen na základě faktury vystavené ústavem AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá.
 
5) Akce spojené se stáží, povinné výstupy ze stáž
Lektor po ukončení stáže odevzdává Závěrečné zhodnocení průběhu stáže a práci stážisty/ stážistů. Zhodnocení se vyplňuje do předem připraveného formuláře (rozsah cca jedna strana).
Celý ročník studentských vědeckých stáží pro rok 2018 bude zakončen Studentskou konferencí, která se uskuteční na podzim roku 2018. Na konferenci budou stážisté prezentovat dosažené výsledky své práce na stáži ve třech oborově rozlišených kategoriích. Tři nejlepší studenti z každé kategorie získají spolu se svými lektory finanční odměnu.
 
 
6) Ukončení stáže
Bude-li stáž ukončena z vážných důvodů předčasně, je lektor povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost na e-mailovou adresu vseteckova@ssc.cas.cz.  
 
Projekt je financován Akademií věd České republiky.