Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

3.29.03 Je důležité mít dobré popularizátory vědy: proč se to neučit již teď !

Popularizace vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Didaktická stáž se zaměřením na zvládnutí různých prostředků a cest, jak popularizovat vědu a výzkum široké veřejnosti. Zájemce o stáž aktivně (tj. bude se na nich podílet) projde různými popularizačními aktivitami (výstavy, exkurze, přednášky, stánek prezentující vědu veřejnosti, psaní reportáží a rozhovorů o vědě, vědcích, výzkumu, tvorba podkladů pro webové stránky popularizačního projektu, tvorba příspěvků na sociální sítě, prezentace vědeckých pokusů na veřejnosti - různým cílovým skupinám aj.). Spolupracujeme s médii jako je televize, rozhlas, tištěná média a severy o vědě a výzkumu. Po zájemci požadujeme vysoké nasazení, tvořivost, vysokou míru samostatnosti, grafické dovednosti a chuť učit se nové věci, výhodou je aktivní vztah k fotografování, pořizování a úpravě videí a samozřejmě zájem o chemii a jiné přírodovědné obory, neboť prezentujeme vědu v oboru fyzikální chemie.
POZNÁMKA: ad Oboru stáže: didaktika a popularizace vědy (v oboru chemie)

3.09.03 Typologie pramenů k dějinám hudební kultury v Čechách v letech 1550-1630

Dějiny umění Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. PhDr. Petr Daněk, PhD.
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 10
ANOTACE: V rámci stáže bude student pracovat s různými typy notovaných pramenů k dějinám hudební kultury v Čechách v tzv. předbělohorském období. Seznámí se s jejich typologií, způsobem vzniku a užívání, bude se zabývat různými notačními systémy a způsoby dobového provozování. Součástí bude i studium základní literatury k tématu.

1.99.07 Vlastnosti materiálů na bázi zinku pro implantologii

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jaroslav Čapek, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Slitiny zinku patří k materiálům, které jsou v posledních letech intenzivně studovány jako kandidáti pro výrobu vstřebatelných (biodegradabilních) implantátů. Takové implantáty by výrazně zkrátily dobu léčení a omezily by některé negativní účinky implantátů vyrobených z inertních materiálů. Čistý zinek bohužel nedosahuje vhodných mechanickým vlastností. Tento problém je však možné řešit vhodným legováním a následným tepelně-mechanickým zpracováním těchto materiálů. Náplní práce v rámci této stáže bude studium vlivu složení a tepelně-mechanického zpracování na mikrostrukturu, mechanické a korozní vlastnosti vybraných zinkových slitin.
POZNÁMKA: Obor stáže: Materiálové inženýrství

1.15.12 Thermal plasma processing of materials

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Sneha Samal, PhD
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Thermal plasma processing of materials To gain some fundamental knowledge about plasma and its sub category of thermal plasma . What is thermal plasma ? A brief explanation from the basic of thermal plasma understanding towards application of technology in various areas is covered in this article. Such as application of thermal plasma in coating technologies, synthesis of fine powders, waste destruction, spherodization with densification of powders and in slag metallurgy are described from the lab scale basis towards the industrial utilization. Since plasma process is governed by a large number of parameters from input power to furnace configuration. Generation of thermal plasma and various types of plasma reactor is discussed for contribute the significance of output attributes. Finally drawbacks for the growth of thermal plasma technology in commercial aspects are covered up. Keeping in view, the future vision in the area of plasma technology is addressed in this article. Thermal plasma technology and its level of achievements in laboratory and industrial benchmark are covered up in this article. A proposal of future vision in thermal plasma technology draws the attention for commercial benefits and reaches in milestone in industrial area.
POZNÁMKA: A fundamental knowledge about thermal plasma technique and its use in materials area.

1.15.13 Understanding crystal structures quantitatively

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Wolfgang Hornfeck
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Knowing the arrangement of atoms in space is important for understanding the physical properties of substances. The internship will focus on crystal structures: how they can be obtained experimentally, how they can be described theoretically, and how one might use the existing data to retrieve new information from it. The internship will be in ENGLISH. An interest in mathematical ideas and/or programming skills (Python) are appreciated, but not mandatory.

2.08.13 Electrochemical Studies of electrode materials for Batteries

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mr. Ghulam Abbas
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Electrochemical Studies of electrode materials for energy conversion applications e.g. Batteries i) basic studies about the Redox reaction ii) Electron transfer kinetics iii) Intercalation Chemistry of Ions into electrode materials iv) Battery knowledge, especially, Rechargeable aluminum Ion batteries(RABs) basic composnets of battery and reaction mechanism

1.15.08 Konstrukce laditelného diodového laseru

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Lasery jako zdroje intenzivního monochromatického záření nacházejí uplatnění v celé řadě vědeckých a technických oborů. Jedním takovým oborem je spektroskopie, tedy zkoumání vlastností látek na základě jejich interakce se zářením. Spektroskopie je jedním z nejužitečnějších nástrojů v současném vědeckém bádání a nachází uplatnění od astrofyziku po biologii. V naší laboratoři se věnujeme zkoumání vlastností molekul plynů pomocí takzvané vibrační spektroskopie. K tomu nám slouží jako zdroje světla speciální polovodičové součástky zvané laserové diody. Ve své podstatě jsou tyto lasery podobné běžným laserovým ukazovátkům, nicméně pro účely našeho výzkumu používáme speciální typy vyzařující v infračervené části spektra a pro naše účely je dále upravujeme s pomocí další optiky a elektroniky, abychom dosáhli požadovaných charakteristik. Každý z našich laserů musí být na míru zkonstruován a otestován, aby mohl sloužit pro naše účely. Předmětem nabízené stáže bude právě kostrukce jednoho takového zařízení a jeho testování. Student bude mít možnost se seznámit s funkcí laserů a nástroji, pomocí kterých určujeme jejich vlastnosti. Sestrojí vlastní laser a provede jeho detailní testování. Následně se pak účastní spektroskopických měření pomocí tohoto zařízení.
POZNÁMKA: Použité lasery mají velmi malý výkon a nepředstavují větší nebezpečí než běžné laserové ukazovátko. Stážista nicméně samozřejmě bude proškolen ohledně bezpečnosti práce s laserovým zářením.

1.15.16 Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student bude participovat na vývoji zcela nových unikátních fosforových materiálů, které mají předpoklady k využití při konstrukci laditelného zdroje bílého světla - takzvané chytré LEDky. Nejzajímavější fosfory pak bude aplikovat přímo na budicí LED zdroje a zkoumat jejich optické vlastnosti.

1.17.01 Zemský plášť na povrchu - svědek horotvorných procesů?

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Matěj Machek, Ph.D.
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kolize kontinentů mají za následek vznik pásemných pohoří (orogénů), jako jsou v dnešní době například Himaláje. Součástí kontinentů či tzv. kontinentální litosféry je i nejsvrchnější část zemského pláště. Právě během vzniku orogénů se mohou horniny zemského pláště dostat do kontinentální kůry a posléze díky erozi i na zemský povrch. Studium a pochopení procesů probíhajících ve svrchní části zemského pláště a během začlenění plášťových hornin do zemské kůry pomáhá vysvětlit procesy, které řídí pohyb litosférických desek a formování pásemných pohoří. Jedním ze způsobů studia hornin zemského pláště je analýza deformačního záznamu v tělesech plášťových hornin uvnitř starých orogenů, jakým je například Varisky orogén, jehož relikty se táhnou přes velkou část současné Evropy. V Centrální Iberské zóně Variského orogénu v Portugalsku se nacházejí poměrně rozsáhlá tělesa velmi dobře zachovalých hornin zemského pláště (peridotity a pyroxenity) uzavřená ve vysoce přeměněných korových horninách (tmavých granulitech). Student se bude skrze mikrostrukturní analýzu vzorků podílet na interpretaci deformačního záznamu v plášťových horninách peridotitového tělesa Bragança (severní Portugalsko). Seznámí se s metodami kvantitativní mikrostrukturní analýzy hornin.
POZNÁMKA: Stáže se může zůčastnit více studentů.

1.99.01 Globální dlouhodobé změny v horní atmosféře

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr Jan Laštovička, DrSc
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Rostoucí koncentrace skleníkových plynů působí nejen na přízemní vrstvy atmosféry, kde způsobuje známý skleníkový ohřev, ale i na horní atmosféru. V horní atmosféře, která je velmi řídká, dělá ale růst koncentrace CO2 opačný efekt, ochlazování, které je podstatně silnější než ohřev u povrchu. Toto ochlazování pak působí změny prakticky všech parametrů horní atmosféry, které jsou ale modifikovaná dalšími dlouhodobými vlivy jako změny koncentrace ozónu nebo magnetického pole Země. Se studentem/studentkou se domluvíme, kterému vybranému parametru a jeho dlouhodobým změnám by se věnoval, a to podle jeho/jejího zájmu a našich momentálních potřeb.
POZNÁMKA: horní atmosféra - globální změny

1.02.01 Jsou současné astrometrické katalogy připraveny na mezihvězdné lety nadsvětelnou rychlostí?

Astronomie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Soňa Ehlerová, PhD
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kosmické lodě ve sci-fi románech často využívají nadsvětelný pohon (který je v rozporu se současnými fyzikálními vědomostmi, ale vzhledem k rozsáhlosti vesmíru je velmi praktický). Žádná taková loď se neobejde bez navigátora, který dokáže z rozložení hvězd na obloze určit polohu lodi. Nejlepší současný katalog hvězdných poloh a vzdáleností, Gaia DR2, obsahuje informace o více než miliardě hvězd, ale zatím nikdo nezkoumal, do jaké vzdálenosti od Slunce je pro mezihvězdné navigátory použitelný. Skupina Fyziky galaxií na Astronomickém ústavu AV ČR se dlouhodobě věnuje vztahům mezi mladými hvězdami a mezihvězdným plynem, a to jednak studiem rozložení hvězd v okolí Slunce (Gouldův pás), jednak numerickými výpočty rázových vln (např. výbuchy supernov) v mezihvězdném prostředí. Tento vliv je možné sledovat i v rozložení hvězd.

1.15.01 Výpočty vibrační optické aktivity

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Mnoho biologicky zajímavých molekul je chirálních a jejich zrcadlové obrazy se mají jako pravá ruka k levé. Toho se dá využít ke zkoumání struktury pomocí spektroskopických metod. V rámci stáže se zaměříme na to, jako modelovat spektra a ostatní vlastnosti molekul pomocí moderních výpočetních metod. (viz např. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/190.pdf)

1.15.02 Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Alexey Bubnov, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s protáhlými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fero- a antiferoelektrické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi objevem kapalně krystalické fáze a molekulární strukturou určitého typu pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur různých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.
POZNÁMKA: Akce Otevřená věda se účastníme již několik let.

1.15.03 Zpracování dat ze srážek v urychlovači LHC

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Velký hadronový urychlovač LHC v mezinárodní organizaci pro částicovou fyziku CERN je největším urychlovačem na světě. Experimenty na něm měří srážky protonů a snaží se objevit nové částice a přesně proměřit vlastnosti srážek. Nejznámějším objevem je pozorování Higgsova bosonu. Část reálných dat byla uvolněna všem zájemcům. V rámci stáže se student seznámí s nástroji na zpracování dat a bude moci vytvořit vlastní zjednodušenou analýzu poskytnutého vzorku dat.
POZNÁMKA: Práce je vhodná pro studenty se zájmem o fyziku a výpočetní techniku. Většina úkolů spočívá ve vytváření krátkých programů pro zpracování dat.

1.15.05 Solar Orbiter: první pozorování vlnového přístroje TDS/RPW na cestě vstříc Slunci

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. David Píša, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Solar Orbiter je kosmická sonda Evropské kosmické agentury (ESA) pro blízký i vzdálený výzkum Slunce. Jde současně o vědeckou misi s největší českou účastí a podílem na čtyřech vědeckých přístrojích. Oddělení kosmické fyziky, ÚFA AV ČR, vyvinulo pro tuto sondu vlnový analyzátor TDS, který je součástí přístroje Radio & Plasma Waves (RPW). Tento analyzátor bude sloužit pro měření radiových a plazmových vln v meziplanetárním prostoru. Sonda bude startovat v únoru 2020 na svoji cestu ke Slunci trvající tři a půl roku. Během úvodní fáze mise se bude ověřovat funkčnost a správnost měření vlnového analyzátoru. Dále budou probíhat testy automatického systému pro pozemní zpracování vědeckých dat, které pak budou sloužit vědcům z celého světa.

1.15.06 Polovodičové nanotyčky pro elektroniku a fotoniku

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Grym, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od světla v našich domovech, přes elektroniku v moderních automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony a tablety, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické komunikace. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu a charakterizaci polovodičových nanotyček o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů. Chcete se naučit, jak připravit polovodičové nanotyčky z vody? Pochopit, co je v pozadí jejich růstu? Jak ovlivnit jejich velikost, tvar a fyzikální vlastnosti? Naučit se manipulovat s nanoobjekty v elektronovém mikroskopu? Změřit elektrické vlastnosti jednotlivých nanotyček? Umožníme vám pracovat na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s fokusovaným elektronovým a iontovým svazkem, injekčním systémem plynů, nanomanipulátory a řadou detektorů, který vám umožní tyto činnosti uskutečnit a odpovědět na položené otázky.
POZNÁMKA: Nabízíme možnost zapojit se do výzkumu v našem týmu i nad rámec standardních osmi hodin stáže měsíčně.

1.15.09 Urychlování částic elektromagnetickými vlnami v kosmickém plazmatu

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Miroslav Hanzelka
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kosmický prostor v blízkosti naší planety není zcela prázdný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Družicová měření již dávno prokázala, že je ve skutečnosti vyplněn řídkým plynem ionizovaných částic, tedy plazmatem. Toto kosmické plazma je navíc protkáno siločarami zemského magnetického pole, což z něj činí velice dynamické prostředí, v němž mimo jiné mohou vznikat elektromagnetické vlny šířící se na dlouhé vzdálenosti. K zajímavému efektu dochází, když se intenzivní vlna setká se skupinou rychle se pohybujících částic, které splňují tzv. rezonanční podmínku. Tyto částice, např. elektrony či protony, jsou v takovém případě vlnou zachyceny a vezou se na ní jako surfaři, což může vést k jejich prudkému urychlení. Někdy se rychlost částic přiblíží až rychlosti světla, pak hovoříme o relativistických částicích. Urychlené částice dokážou proletět ochranným obalem měřicích přístrojů umístěných na satelitech a poškodit citlivá vědecká zařízení. Úkolem studenta, který si vybere tuto stáž, bude zkoumat chování částic rezonujících s elektromagnetickou vlnou v plazmatu. Interakci bude simulovat na základě numerického řešení pohybových rovnic nabité částice v elektromagnetickém poli. Výstupem by mělo být zhodnocení vlivu parametrů vlny na trajektorii a výslednou rychlost interagujících částic. Předpokládaný průběh stáže je následující: Student se nejprve seznámí s fyzikálními principy interakce mezi nabitou částicí a elektromagnetickou vlnou (elektromagnetické pole, Lorentzova síla). Poté bude uveden do numerických metod potřebných k řešení obyčejných diferenciálních rovnic (diskretizace problému, explicitní a implicitní metody, metody zachovávající fázový objem). Tyto první dva body mohou být provedeny na zcela základní, ale i na pokročilejší úrovni, záleží na zájmu studenta. Poté se student obeznámí s řešením pohybové rovnice pro nabitou částici pomocí krátkého kódu sepsaného v jazyce Python (student, který projeví zájem sepsat vlastní kód, může použít libovolný programovací jazyk). Po zbytek projektu bude student modifikovat vstupní parametry a zpracovávat a analyzovat výstupy.

1.15.10 Simulace šíření elektromagnetických vln v nehomogenních strukturách

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Elektromagnetické záření v homogenních materiálech se může šířit ve formě rovinných vln. Šíření elektromagnetických vln v nehomogenních strukturách je výrazně složitější; s využitím Huygensova principu si jej můžeme představit jakou interferenci vln prošlých různými částmi struktury. Jsou-li komponenty struktury mnohem menší než vlnová délka záření, chová se struktura alespoň navenek jako homogenní materiál, charakterizovaný efektivními vlastnostmi (tzv. metamateriál). Ve strukturách tvořených většími komponentami (tzv. fotonické krystaly) se i navenek uplatňuje jejich vnitřní struktura a mohou proto způsobovat např. difrakci dopadajících vln. Cílem práce je systematická studie rozložení elektrického pole v různých strukturách zajímavých pro probíhající výzkum. Aktuálně se například zajímáme o soustavu štěrbin v kovové vrstvičce: protože kovová vrstva koncentruje ve štěrbinách elektrické pole, je interakce mezi elektromagnetickým zářením a materiálem v blízkosti štěrbiny zesílena, což výhledově umožňuje studium velmi malých množství materiálů.

1.15.14 Experimentální astročásticová fyzika

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Martina Boháčová, PhD.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kosmické částice ultravysokých energií přinášejí svědectví o nejenergetičtějších procesech ve vesmíru. Observatoř Pierra Augera, která se nachází v provincii Mendoza v Argentině, detekuje částice kosmického záření pomocí širokých atmosferických spršek, které tyto částice vytvářejí. Procesy jako scintilace nebo Čerenkovovo záření v materiálu detektoru vytvářejí optickou odezvu, kterou je potřeba zaznamenat a zpracovat. Přesné změření sekundárních částic spršky je nezbytné k rekonstrukci vlastností původní částice kosmického záření. V rámci stáže se student/ka seznámí s charakterizací používaných fotodetektorů, od optické instrumentace přes ovladací elektroniku, až po zaznamenávání a vyhodnocení naměřených dat.

1.15.15 Příprava a měření moderních polovodičových struktur

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Technologie plynné epitaxe z organokovových sloučenin (MOVPE – z anglického Metal Organic Vapour Phase Epitaxy) patří do skupiny epitaxí z plynné fáze. Pro přípravu sloučeninových polovodičů se využívají organokovové molekuly (např. Ga(CH3)3) a hydridy (NH3). Tyto prekurzory jsou v plynné fázi spolu s nosným plynem, kterým je obvykle vodík nebo dusík s čistotou lepší než 1 ppb (1 molekula nečistoty na 109 molekul nosného plynu), dodávány do reaktoru. V reaktoru poté dochází nad zahřátou podložkou (což bývá safír, křemík či GaN), k tepelnému rozkladu těchto prekursorů a atomy takto vzniklé tvoří na substrátu jednotlivé monokrystalické vrstvy materiálu, třeba i monoatomární. Touto metodou je možné připravit vysoce kvalitní a ultra-tenké polovodičové vrstvy s nízkou koncentrací defektů a nečistot. Je také možné připravovat složité struktury z různých materiálů, tzv. heterostruktury. Tyto struktury se využívají jako aktivní oblasti v mnoha již používaných součástkách jako jsou LED, laserové diody, vysokofrekvenční výkonné tranzistory apod. Budoucí využití vidíme v nových rychlých a účinných scintilátorech (detekce ionizujícího částicového záření), jedno-fotonových emitorech, jedno-elektronových tranzistorech pro nejrůznější aplikační oblasti. Struktury připravené v naší laboratoři (https://www.fzu.cz/~movpe/index.html) se měří a studují na nejmodernějších přístrojích v řadě laboratoří ve FZÚ i jinde. Sledují se optické, elektrické a strukturní vlastnosti vrstev a struktur. Studenti se budou podílet na přípravě i studiu materiálů na bázi nitridu gallitého (GaN), které připravujeme pro reálné aplikace ve spolupráci s předními českými i mezinárodními firmami.
POZNÁMKA: Studentům stačí solidní základy středoškolské fyziky, ostatní se naučí u nás.

 

předchozí1234další