Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

3.111 Popularizace (nejen) kosmické fyziky

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Lukačevič
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Fyzika, a i ta kosmická, patří k nejzajímavějším vědním oborům. Jak se ale o ní dozvědět co nejvíc? A jak všechny ty zajímavosti komunikovat veřejnosti? Náplní stáže bude přesně toto! Naučíme se, o co v kosmickém výzkumu běží, jakým kosmickým misím NASA a ESA se věnujeme na Oddělení kosmické fyziky ÚFA, a jak tyto informace co nejlépe předat studentům, ale i široké veřejnosti. Podíváme se spolu i do zákulisí tvorby obsahu na sociální sítě Akademie věd samotné a navštívíme různá zajímavá pracoviště.
POZNÁMKA: Zajímá tě jak věda, tak komunikace a sociální sítě? Tak tohle je stáž přesně pro tebe!

9.109 Právnické sjezdy - pozapomenutá otázka dějin právní politiky

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Téma stáže je navázáno na výzkumný projekt na Ústavu státu a práva AV ČR, analyzující pozapomenutou problematiku právnických sjezdů v zemích Koruny české a v Československu (první polovina XX. století) a zkoumající otázku, jaká byla jejich provázanost s dobovou právní politikou a jakou míru vlivu měly závěry těchto sjezdů na právní politiku vlády, jakého uplatnění došly v legislativním procesu, atd. Stážista/stážistka bude seznámen/a s projektem i jeho východisky a proškolen/a v potřebných informacích z dobových právních a politických dějin i s podstatnou literaturou k problematice. Během stáže bude stážista/stážistka pod vedením lektora spolupracovat na projektu, bude provádět rešerše v dobovém tisku, v dobové literatuře i dalších dokumentech (např. parlamentní protokoly), bude pracovat se sekundární literaturou, bude provádět edici historických dokumentů a vyzkouší si práci v archivech. Stážista/stážistka se rovněž zúčastní organizačních příprav workshopu tohoto projektu. Stáž je vhodná pro studenty/studentky se zájmem o společenskovědní obory (historická věda, právní věda, politická věda, filosofie, apod.) z celé České republiky.

2.028 Věda na stopě zločinu

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Magda Zlámalová
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je určena studentovi, který se zajímá o přírodní vědy – především chemii - a chce se zapojit do popularizačního programu zatraktivnění hodin chemie. Během stáže bude student tvůrcem forenzního případu a zároveň jej bude řešit z pohledu laboratorního pracovníka. Náplní práce tak bude nejen laboratorní praxe ve formě základních důkazových a forenzních analýz, neméně důležitou součástí však bude i kreativní tvorba případu. Práce bude koncipována s důrazem na popularizační potenciál samotných experimentů i vytvořených výstupů - principiální jednoduchost experimentů a materiálovou i finanční nenáročnost. U stážisty se předpokládá kreativita (slohová obratnost, výtvarný talent, případně zkušenosti s prací s fotoaparátem nejsou nutné, avšak velmi vítané). Při realizaci programu je ovšem nutností základní znalost v oblasti chemie a biologie, schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti, aktivní a zodpovědný přístup uchazeče.
POZNÁMKA: Upozorňujeme, že stáže budou probíhat s časovou dotací: 1x měsíčně 8 hodin na ÚFCH JH (v pravidelných intervalech stanovených po dohodě s vybranými studenty) + předpokládá se samostatná domácí příprava cca 4 hod/měsíc.

12.078 Co vidí počítač v mikroskopu

IT Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Ing. Jan Schier
INSTITUCE: Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, s praktickou aplikací zejména na mikroskopické snímky biologických preparátů. Student si v průběhu stáže vyzkouší nejdříve základní metody, používané např. pro potlačení šumu nebo nalezení buněčných struktur, od kterých bude postupně postupovat ke složitějším. Použije při tom volně dostupné nástroje, jako např. Numpy, Scikit-image nebo ImageJ.
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku - ideálně určitá zkušenost s programováním v jazyku Python nebo Java.

21.108 Vliv inkorporace N-substituované aminokyseliny do C-konce řetězce B insulinu na jeho biologickou aktivitu

Biochemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lenka Žáková, PhD.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Insulin je významný peptidový hormon slinivky břišní. Jeho základní funkcí v organismu je regulace vstupu molekul glukosy do buněk, čímž ovlivňuje metabolismus sacharidů a následně i proteinů a lipidů. Při interakci insulinu s insulinovým receptorem dochází v molekule insulinu ke konformačním změnám zejména na C-konci řetězce B. Modifikace v této části insulinu by mohla vést k analogům s pozměněnými biologickými vlastnostmi, které by mohly být zajímavé pro studium interakce insulinu s jeho receptorem. Na této stáži by se student seznámil s metodami jako je chemická syntéza, syntéza peptidů, enzymová semisyntéza, separačními metodami a také biologickým testováním analogů.

9.080 Po stopách počátků republiky

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže bude student/studentka spolupracovat na probíhajícím projektu mapování podstatných míst spojených s právním a společenským vývojem počátečních let československé republiky. Při tom bude mj. možno zohlednit i region, z něhož student/studentka pochází. Zároveň si student/studentka zkusí pod supervizí lektora svůj vlastní malý výzkum, sestávající z práce s literaturou a z hledání v archivu. Zúčastní se také organizačních příprav odborné konference pořádané ústavem. Stáž je vhodná pro studenty/studentky se zájmem o společenskovědní obory (historie, právo, filosofie, apod.).

23.085 Ženy a muži v české společnosti

Sociologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Nina Fárová
INSTITUCE: Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Jak se v dnešní společnosti žije ženám a mužům? Mají muži a ženy stejné možnosti a příležitosti? Jak naše životy ovlivňuje to, zda se narodíme jako žena či muž? Nejen nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v průběhu sociologické stáže, která vám představí, jak vypadá kvalitativní výzkum genderových otázek. Naučíte se, jak pracovat s odbornou literaturou, jak provádět výzkumné rozhovory, jak interpretovat získaná data a jak prezentovat výsledky vašeho výzkumu. Společně se podíváme na to, jak lze skrze sociologický výzkum porozumět světu kolem nás a ženám a mužům v něm.

8.024 Parkinsonova nemoc a mikrobiota trávicího traktu

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Mikrobiota trávicího traktu lidí a zvířat zásadním způsobem ovlivňuje zdraví svého hostitele. V poslední době se poruchy mikrobioty (=dysbioóza) TT dávají do souvislosti s celou řadou neurodegenartivních onemocnění (tzv. osa "střevo-mozek"). Tato stáž bude zaměřená na popis bakteriálního složení trávicího traktu pacientů s Parkonsonovou chorobou. V průběhu konání stáže se student seznámí se základy molekulárně genetických analýz mikrobiálních společenstev: izolace a purifikace DNA, amplifikace vybraných genů, elektroforetické separace fragmentů DNA a jejich sekvenace, včetně bioinformatických analýz.

17.087 Biologie pomocí laserů aneb „Biologie + Fyzika = Biofyzika“

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Biologie není jen o třídění a pojmenování organismů. Život na mikroskopické úrovni je přinejmenším tak složitý, jako ten, který můžeme pozorovat kolem sebe. Uvnitř všech živých organismů probíhá nesmírně složitá hra, v které většinou ani neznáme hráče, ale především teprve začínáme chápat její pravidla. Nejmodernější lasery umožňují nečekány pohled do této nejméně probádané dimenze našeho světa. Díky ELI ústavu mohou studenti vyzkoušet experimenty, které jsou nedostupné pro řadu zavedených vědců. Stáž je především určená pro studenty s kombinovaným zájmem o biologii, fyziku, matematiku, medicínu, chemii inženýrství či programovaní. Každý motivovaný student má uplatnění, potenciálně i možnost ohodnocené vědecké brigády.
POZNÁMKA: Rozsah stáže se může značně přizpůsobit možnostem a motivaci studenta

2.094 New Fluorescent Boranes

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Michael Londesborough, Bsc. Hons. Ph.D
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: We have recently described the photophysics of the borane anti-B18H22, revealing it to exhibit an intense blue fluorescence with a quantum yield approaching unity (ΦF = 0.97) and laser emission with a good efficiency (9.5%) and an outstanding resistance to photodegradation; making it the first laser borane. This project will expand on these promising beginnings in an effort to delineate and fully understand the potential of this and other new luminescent borane molecules. Our focus will be on the comprehensive understanding of the chemical and structural factors that determine the absorption and emission characteristics of the new luminescent boranes. We shall achieve this through development of new synthetic protocols that lead to the facile and controlled derivatization of anti-B18H22 and other boranes, coupled with spectroscopic and computational analyses of their photophysics.

10.104 Vícejazyčnost v českých školách

Filologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Helena Özörencik
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž umožní studentkám a studentům zúčastnit se příprav tzv. akčního výzkumu. Jeho cílem bude zprostředkovat učitelům a žákům aktuální vědecké poznatky o vícejazyčnosti a zároveň sledovat, zda tyto poznatky mohou pozitivně ovlivnit to, jak žáci a učitelé k vícejazyčnosti přistupují. Jazykovou situaci České republiky charakterizuje nárůst jazykové různorodosti v mnoha oblastech života. V některých z nich, například ve školách, které vzdělávají žáky, kteří se do ČR nedávno přistěhovali, je jazyková různorodost považována za problém. Pozorujeme tak různé snahy tento problém řešit. Patří k nim například aktivity zaměřující se na výuku češtiny s cílem zajistit tzv. jazykovou integraci nově příchozích žáků. Výzkum v oblasti vícejazyčnosti poukazuje na to, že jazykové integraci napomáhá nejen dostatečné osvojení „nového“ jazyka, ale také pozitivní postoj k původnímu jazykovému zázemí a vlastní vícejazyčnosti. Žákům a pedagogům se v rámci projektu, na jehož přípravách se mohou stážistky a stážisté podílet, pokusíme předat právě tento poznatek. V rámci stáže si studentky a studenti osvojí základní informace o vícejazyčnosti, jazykové situaci České republiky a kvalitativním výzkumu v lingvistice a humanitních vědách obecně. Mimo jiné budou studovat odbornou literaturu, vyhledávat a kriticky zpracovávat relevantní informace z různých zdrojů a budou mít možnost realizovat vlastní výzkumnou sondu. Stáž je vhodná pro mluvčí jakéhokoli jazyka, může být vedena částečně či zcela v angličtině. Rozvrh stáže a podíl práce z ÚJČ a domova je individuální.

2.106 Anorexigenní neuropeptidy v regulaci příjmu potravy

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Veronika Pražienková, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Obezita je jednou ze světově nejrozšířenějších civilizačních chorob, která je úzce spjata s nadměrným příjmem potravy a minimálním energetickým výdejem. Rostoucí výskyt obezity představuje závažná rizika spojená s dalšími zdravotními komplikacemi. Jednou z potenciálních možností léčby mohou být centrální anorexigenní neuropeptidy, které se tvoří v mozku a mají vliv na snížení příjmu potravy a tělesné hmotnosti. Nové lipidizované analogy navržené v laboratoři skupiny RNDr. Lenky Maletínské, CSc. umožňují vyvolání centrálního anorexigenního účinku po periferním podání. Nabízí tak možnost potenciálního terapeutického využití.

1.012 Mikrobiom trávicího traktu člověka

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Dagmar Schierová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Stáž je zaměřená na seznámení studentů s prací ve vědecké laboratoři, naučení se základních návyků a běžně používaných metod molekulární biologie jako je PCR, izolace DNA a elektroforetické metody. Navíc si budou moci vyzkoušet specializované metody, jako je degradační gradientová gelová elktroforéza (DGGE) a sekvenování nové generace (NGS). Za tímto účelem budou mít studenti vlastní projekt, kdy budou pracovat s lidskými vzorky a analyzovat jejich mikrobiální složení. Vyzkouší si tedy celou paletu metod používaných pro analýzu mikrobiomu včetně následné interpretace dat.

1.067 Sledování růstu, chování a diferenciace buněk hladkého svalu ve statickém a dynamickém systému

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jana Musílková
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V projektu budeme kultivovat buňky v podmínkách in vitro co nejbližších přirozenému prostředí. Budeme sledovat jejich růst, chování a stupeň diferenciace v závislosti na vlastnostech podkladu, složení média a dynamických sil v prostředí, ve kterém budou pěstovány. Budeme hodnotit jejich adhezi k podkladu, růst, morfologické změny a vývoj cytoskeletonu. Student bude seznámen s metodikou pěstování buněk in vitro, s metodami fluorescenčního barvení, fluorescenční mikroskopie a s vyhodnocovacími metodami.

1.090 Nanofibers encapsulated with polydatin as a new system to induce osteoblastic differentation in human mesenchymal cells

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Giuseppe Bitti
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Polydatin has been extensively studied due to its antioxidant and anti-inflammatory effects, showing more recently the ability to enhance osteogenic differentiation and bone formation. The student will observe the effects of polydatin encapsulated in biocompatible nanofibers on osteoblastic differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal cells.
POZNÁMKA: English required

1.091 Colours of cell life and death

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Galina Kislik
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: The internship project will be dedicated to the comparison study of different fluorescent dyes for estimation of mammalian cell viability, cell DNA content and cell cycle both in fixed and live samples. The effect of different cell sorting set ups on cell viability will be also tested. Dyes that are going to be used in the project will differ in spectral properties as well as the mechanism: DNA dyes and amine-reactive dyes. Flow cytometry as well as optical microscopy will be used as main techniques for obtaining results. The internship project ‚Colours of cell life and death‘ will introduce a student to the scientific world by showing the biological laboratory routine as well as the advantages of flow cytomerty and fluorescent microscopy as techniques used in biomedical research. At the end of the project a student will know the basics of flow cytometry/optical microscopy. He/she will also learn how to perform simple experiments: handling cell culture, sample preparation for flow cytometry/ microscopy experiments and analyze/interpret the acquired data. The student’s results at the end of the project should include his/her conclusions about the best choice of a fluorescent dye/combination of dyes for particular assays.

2.001 Počítačové modelování vlastností nanodiamantů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Nanodiamanty nacházejí zajímavé použití jako fluorescenční sondy při mikroskopickém zobrazování živých buněk nebo pro jejich selektivní interakci s proteiny, např. v krevním séru. Abychom porozuměli těmto vlastnostem, nebo je i lépe využili, chceme použít modelové systémy a experimenty simulovat metodami výpočetní chemie, tj. molekulovou a kvantovou dynamikou. (viz např. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/nr/c7nr06050e).

2.010 DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Valery Andrushchenko
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: DNA is a very long molecule. The length of DNA contained in only one human cell is about 2 meters. The total length of all DNA in a human body is enough to reach from Earth to Sun 70 times! However, the nature managed to pack it all inside a tiny cell nucleus by means of sophisticated many-fold compacting. We study the phenomenon of DNA compaction using the newest spectroscopic and microscopic methods (vibrational circular dichroism (VCD), Raman optical activity (ROA), circularly polarized luminescence (CPL), circularly polarized microscopy) and advanced computer modeling. The student will become familiar with spectroscopic studies of different levels of DNA structural organization (from double-helix to supramolecular compact states) using infrared spectroscopy, Raman scattering, VCD, ROA and CPL spectroscopy, circular dichroism and other spectroscopic techniques as well as optical, fluorescent and atomic force microscopy. Introduction to computer modeling of different DNA structures and their spectra will be also included in the training.

2.019 Organic Synthesis of Acridine Alkaloids

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: M.Sc Mohamed Hamissa
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: We will carry out total synthesis of certain acridine alkaloids with expected biological activities. The target compounds will be obtained via many chemical reaction steps using the knowledge of organic chemistry. Finally, the desired compounds will be introduced to several in-vitro biological tests to explore their biological activities.
POZNÁMKA: the language of communication is English.

2.020 Studium biologicky aktivních heterocyklických sloučenin

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jaroslav Šebestík
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže se pokusíme připravit nebo izolovat biologicky aktivní heterocyklické sloučeniny. Strukturu těchto sloučenin budme studovat pomocí různých spektroskopických metod: NMR, MS, UV-Vis, IR, Raman, CD, VCD, ROA. Pokusíme se studovat i schopnost těchto látek vázat se k biopolymerům jako jsou DNA, proteiny a polysacharidy.
POZNÁMKA: Plnoletí studenti jsou preferováni.

 

předchozí1234další