Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Databáze stáží

Kraj Obor

1.007 Velká síla malých RNA

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Adriana Roithová
INSTITUCE: Ústav molekulární genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: RNA neboli ribonukleová kyselina je podobně jako DNA či bílkoviny jednou z klíčových složek živých organizmů. V posledních letech se ukazuje, že neslouží pouze jako přenašeč informace mezi DNA a bílkovinou, ale plní mnoho dalších důležitých funkcí (regulační, imunitní, strukturní či jako katalyzátor různých reakcí). V tomto projektu se zaměříme na malé jaderné RNA (snRNA z angl. small nuclear RNA), které plní nepostradatelnou úlohu při procesu zvaném RNA sestřih, který je nezbytným krokem při vzniku bílkovin. Budeme snRNA studovat během buněčného cyklu a analyzovat, co se stane s buňkou v přítomnosti nefunkčních snRNA. V projektu budeme používat standardní metody v molekulární biologii (PCR, gelová elektroforéza, klonování, izolace RNA, in vitro transkripce, synchronizace buněk …) společně s různými technikami barvení buněk a značení snRNA, které do buněk vpravíme například pomocí mikroinjekce. Pro jejich lokalizaci v buňce budeme používat různé typy vysoce kvalitních fluorescenčních mikroskopů.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.018 Transport rostlinného hormonu auxinu prostřednictvím nitrátového přenašeče NRT1.1

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Bc. Ing. Klára Hoyerová, PhD.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Dusík představuje zásadní prvek minerální výživy rostlin. Jeho nedostatek se projevuje téměř okamžitě zpomalováním růstu stonků a listů a dále zpomalením syntézy chlorofylu a žloutnutím listů. Z půdního roztoku je dusík příjímán především ve formě nitrátu, který je prostřednictvím specifických přenašečů transportován přes plazmatickou membránu do buněk kořenů. Kolísání množství dusíku v půdě je rostlina přizpůsobena a v případě nízkých koncentrací nitrátu v půdě se do transportu zapojuje tzv.vysokoafinitní systém; naopak při nadbytku nitrátu se aktivuje nízkoafinitní systém. Rostlina je tak schopna efektivně reagovat na momentální dostupnost dusíku. V nedávné době byl identifikován přenašeč NRT1.1, který však kromě nitrátu dokáže přenášet do buňky i rostlinný hormon auxin, zodpovědný za růst a vývoj rostlin. Student bude zapojen do projektu, který má za cíl popsat substrátovou specifitu NRT1.1 a charakterizovat regulační mechanismus transportu auxinu v závislosti na dostupnosti nitrátu na buněčné úrovni. K tomu budou použity transgenní buněčné linie tabáku s mutovanou formou NRT1.1, která se nachází ve fosforylovaném nebo nefosforylovaném stavu a tak stimuluje nízkoafinitní nebo vysokoafinitní systém příjmu nitrátu. Zjištěné mechanizmy transportu auxinu v závislosti na dostupnosti nitrátu budou dále ověřeny na úrovni celé rostliny a zhodnoceny z hlediska růstu a vývoje kořenů. Projekt by měl přispět k poznání, jakým způsobem se rostlina přizpůsobuje měnící se dostupnosti základní živiny dusíku a jakou regulační úlohu v tomto mechanizmu má transport auxinu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.026 Mikrobiom zažívacího traktu lenochodů

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Studium mikrobiální diversity trusu lenochodů chovaných v zajetí metodou NGS (next generation sequencing)

OBSAZENÁ STÁŽ

1.049 Sledování růstu a chování buněk hladkého svalu aorty ve statickém a dynamickém systému.

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr Jana Musílková, CSc
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V projektu budeme kultivovat buňky hladkého svalu aorty v podmínkách in vitro co nejbližších přirozenému prostředí, v dynamickém systému. Budeme sledovat jejich růst a chování, hodnotit jejich adhezi k podkladu, růst, morfologické změny a vývoj cytoskeletonu. Růst a chování buněk budeme sledovat pomocí fluorescenčního barvení a snímání fluorescenčním mikroskopem. Student bude seznámen s metodikou pěstování buněk in vitro, s metodami fluorescenčního barvení, fluorescenční mikroskopie a s vyhodnocovacími metodami.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.057 Rostlinné viry nejen jako fytopatogeni

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jakub Dušek
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Rostlinné viry jsou vnitrobuněční parazité. Pokud infikují rostlinu, způsobují virové onemocnění, které může rostlinu značně poškodit, nebo i zahubit. V naší laboratoři ale na tyto viry pohlížíme z jiného hlediska. S jejich pomocí můžeme v rostlinách produkovat pro člověka významné proteiny. Mezi ně například patří protilátky, které se mohou využít jako vakcíny proti některým onemocněním, třeba proti vzteklině. Pomocí technik genového inženýrství můžeme viry označit fluorescenčními proteiny, díky kterým můžeme sledovat zasažená místa a postup infekce rostlinou. Během této stáže se student seznámí s postupem konstrukce nového virového vektoru označeného fluorescenčním proteinem, agroinfiltrací rostlin (infiltrace rostlin virovým vektorem pomocí bakterie Agrobacterium tumefaciens), sledováním šíření infekce pomocí fluorescenční mikroskopie a měřením úrovně fluorescence pomocí přístrojové techniky. Student se také naučí analyzovat data, prezentovat získané výsledky a tvorbu posteru na dané téma.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.068 Mikrobiom trávicího traktu člověka

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Dagmar Damašková
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Trávicí trakt lidí obsahuje velké množství mikroorganizmů, které jsou neoddělitelnou součástí svého hostitele. Změny mikrobiomu jsou spojené s celou řadou nemocí (Crohnova choroba, diabetes, celiakie, nádorová onemocnění,…). K tomu, abychom mohli tyto změny studovat, potřebujeme dobře definovanou kontrolní skupinu. Předmětem stáže bude tedy studium stability mikrobiálního ekosystému u zdravé populace. Student se seznámí se základními technikami molekulárně genetických metod používaných v přírodních vědách, jako jsou izolace DNA, elektroforetické metody, amplifikace genů pomocí PCR, sekvenování DNA, včetně souvisejících bioinformatických analýz.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.074 Jak nanomateriál interaguje s živou buňkou?

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Veronika Benson, Ph.D.
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V současné době se často hovoří o využití nanomateriálů v biomedicíně. Nanomateriál, ať už nanočástice nebo nanostrukturované povrchy interagují různým způsobem s živými systémy. Tyto interakce zatím nejsou dobře popsány, protože velmi závisí na parametrech prostředí a na vlastnostech daného nanomateriálu. Nicméně znalost těchto interakcí je klíčová pro úspěšné využití nanomateriálů v praxi a omezení nežádoucích vedlejších účinků. Stážista se zaměří na nanomateriál odvozený z diamantu a bude sledovat jeho interakci s různými typy buněk metodami molekulární a buněčné biologie.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.077 Regulace objemu astrocytů v průběhu stárnutí

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Denisa Koleničová
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Astrocyty jsou nejpočetnějším buněčným typem v savčí centrální nervové soustavě (CNS), v lidském mozku jich je zhruba 1.4x více než neuronů (Nedergaard et al. 2003). Cílem projektu je identifikovat změny, k nimž dochází u astrocytů v průběhu stárnutí s využitím 3D-konfokální morfometrie a imunohistochemie.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.078 Diferenciační potenciál NG2 glií po ischemickém poškození mozku

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Ján Kriška
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: NG2 glie (nazývané také polydendrocyty) představují čtvrtý typ gliových buněk centrální nervové soustavy, který se liší od oligodendrocytů, astrocytů a mikroglií. NG2 glie mohou být identifikovány na základě elektrofyziologických vlastností nebo exprese specifických antigenů a růstových faktorů. V dospělém mozku hrají důležitou úlohu v diferenciaci do jiných buněčných typů a to jak za fyziologických podmínek, tak i po ischemickém poškození. Cílem této stáže bude zhodnotit diferenciační potenciál NG2 glií po lokální mozkové ischemii. Pro tento účel budou použity transgenní myší kmeny a k identifikaci a charakterizaci buněk diferencovaných z NG2 glií bude použita imunocytochemická analýza a metoda terčíkového zámku (patch-clamp).

OBSAZENÁ STÁŽ

1.080 Profilování genové exprese na úrovni jednotlivých buněk

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Lukáš Valihrach, Phd.
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Účastník stáže bude mít možnost se seznámit s nejmodernějšími přístupy analýzy RNA pomocí techniky reverzní transkripce kvantitativní PCR a sekvenování nové generace aplikované na vzorky obsahující více buněk, tak buňku jedinou (tzv. single cell profilování). Tyto techniky budou účastníkem aplikovány v projektech zaměřených na objasnění mechanismů mozkové ischemie či Alzheimerovy choroby za využití myšího modelu.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.082 Study of immunity in the tumor microenvironment

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Luca Vannucci
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Evaluation of tumor microenvironment structures in relation to local immunological changes and new interventions with nanoparticles and immunomodulators.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.091 Jaké karotenoidy se najdou v kapradinách, a dají se kapradiny jíst?

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Lenka Langhansová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Karotenoidy jsou fotosyntetická barviva, jejichž zásadní přínos v potravě spočívá v antioxidačním působení. To znamená, že chrání buňky před poškozením volnými radikály. Různé druhy karotenů jsou zkoumány v souvislosti s prevencí různých typů rakoviny, kardiovaskulárních chorob, makulární degenerace aj. Přirozeně se vyskytující karotenoidy mají mnohdy větší pozitivní účinek a ochranný efekt než syntetické doplňky s β-karotenem, který blokuje vstřebávání ostatních karotenoidů. Karotenoidy jsou tedy důležitou složkou potravy, a proto rozšíření jídelníčku o potraviny bohaté na tyto látky může být významným přínosem. Jedním z potenciálních nových zdrojů karotenoidů mohou být výhonky kapradin. V Evropě a Americe se pouze ojediněle využívá pár druhů. U kapradiny pštrosí, která patří mezi nejčastěji konzumované druhy ve světě byl prokázán unikátní nutriční potenciál. Otázkou tedy je, zda i další evropské druhy kapradin mohou být z hlediska nutričních hodnot pro nás zajímavé. Je také známo, že tradičně jsou některé kapradiny využívány v medicíně pro svůj obsah farmakologicky aktivních sekundárních metabolitů. Najdou se mezi evropskými druhy kapradiny se zajímavou biologickou aktivitou?

OBSAZENÁ STÁŽ

1.100 Víte, kde bereme energii? Přijďte to zjistit!

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jana Kovalčíková
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Mitochondrie jsou buněčné organely často přirovnávané k „buněčným elektrárnám“. Můžeme říci, že jsou světem celé řady fascinujících dějů, kterých se účastní mnoho molekul, proteinů a jejich komplexů. Část potravy, kterou přijímáme, je v mitochondriích přeměňována na energii ve formě molekul ATP. Tato energie je nezbytná pro další děje v našem organismu, a proto je s defekty mitochondrií spojena celá řada velice vážných chorob. Jejich případná terapie by byla příslibem lepšího života pro mnoho pacientů. Přijďte se podílet na objasňování funkce mitochondrií, zjistit, co se stane, když vypneme některý z genů pro mitochondriální proteiny u zvířecích modelů. Budete mít možnost porovnat zvířecí modely chorob pomocí celé řady biochemických a molekulárně biologických metod, kterými můžete prozkoumat mitochondrie a jejich funkci. Uvidíte, jak to na vědeckém pracovišti chodí a zda by se vám v budoucnu taková životní cesta líbila.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.105 Jak kvasinkové buňky reagují na stres?

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Katarína Vaškovičová
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kvasinky jsou jednobuněčně mikroorganismy, které se pro své schopnosti kvašení hojně využívají v potravinářském a biotechnologickém průmyslu. V projektu se zaměříme na plasmatickou membránu kvasinek, která je v kontaktu s vnějším prostředím. Tato polopropustná membrána je zodpovědná za vnímání podmínek, ve kterých se kvasinka nachází. Cílem projektu je pomoci při objasňování mechanismů vnímání změn vnějších podmínek, včetně různých stresů, na úrovni plasmatické membrány. Budeme pozorovat živé kvasinkové buňky pod konfokálním fluorescenčním mikroskopem a následně zpracovávat data pomocí specializovaného softwaru na analýzu mikroskopických obrázků.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.110 Diagnóza: rakovina zákeřná

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Andrea Brázdová, Ph.D.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním mužů v České republice. Výskyt karcinomu prostaty vzrůstá s věkem, ohroženi jsou zejména muži ve věku nad 50 let. I přes pokrok v oblasti protinádorových terapií jsou hlavní překážky spíše spjaty s metastázemi než primárními nádory. Rychlý růst a rychlá proliferace související s nádorem jsou metabolicky náročné. Aby bylo možné udržet vysokou energetickou spotřebu, mnoho rakovinných buněk závisí na funkční mitochondriální respiraci, jelikož jsou to právě mitochondrie, které jsou považované za energetické generátory buněk. V rámci stáže se zaměříme na proliferaci, metabolismus a dýchání rakovinných buněk, budeme se snažit růst zastavit pomocí léčiv nebo probudit imunitní systém z letargie a podpořit náležitou reakci vedoucí k likvidaci nádorových buněk. Jako model zvolíme metastatické nádorové buněčné linie.

OBSAZENÁ STÁŽ

1.111 Testování nových markerů spermií pro cílenější diagnostiku jejich kvality.

Biologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Statistiky WHO opakovaně ukazují, že kvalita spermií u současné populace má klesající tendenci. Z tohoto důvodu je potřeba provádět hodnocení kvalitativních parametrů spermií na základě objektivních markerů, které zvýší úspěšnost predikce jejich fertilizační schopnosti. Cílem stáže bude testovat, za použití specifických monoklonálních protilátek, nové kandidátní proteinové markery detekujících poškození spermií za účelem zpřesnění tohoto typu diagnostiky v praxi.
POZNÁMKA: Výzkumné centrum BIOCEV leží přímo na okraji Prahy a je dostupné MHD.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.001 Elektrochemický výzkum reakce ftalaldehydu s vybranými aminy

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Ftalaldehyd se v medicíně používá pro desinfekci plastů, ale detailní mechanismus tohoto procesu známý není. Toto téma je součástí širšího projektu a přispěje k objasnění a k zobecnění reaktivity aromatických dialdehydů s nukleofily. Experimentálně půjde o elektrochemickou studii kinetiky kondenzační reakce (a následných chemických dějů), a o izolaci a identifikaci intermediátů a produktů. Student se seznámí se standardními elektrochemickými metodami základního výzkumu, s měřením UV-vis spekter, a s laboratorní technikou při izolaci produktů.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.002 Study lanthanide-tagged proteins by vibrational optical activity spectroscopy

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Tao Wu
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: In this project, we will combine synthesis chemistry, vibrational optical activity spectroscopy and molecular dynamics calculations to structure studies of selected proteins (peptides) tagged by lanthanides.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.003 Studium biologicky aktivních heterocyklů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jaroslav Šebestík, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Heterocyklické sloučeniny představují významné třídy biologicky aktivních látek. V rámci stáže se zaměříme na syntézy deriváty akridinů, které mají potenciál léčit prionové a jiné neurodegenerativní onemocnění. Připravené deriváty budou charakterizovány analytickými metodami jako je kapalinová chromatogrfie, nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie, fluorescenční spektroskopie, Ramanova spektroskopie a Ramanova Optická Aktivita.
POZNÁMKA: Stáž je vhodná pro plnoleté studenty

OBSAZENÁ STÁŽ

2.004 Synthesis and spectroscopic studies of glyco-peptides

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Tao Wu
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: In this project, we will synthesis selected glyco-peptide and study their binding sites with lanthanides for the development of optical probes.

OBSAZENÁ STÁŽ

 

předchozí1234další