Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

7.014 Možnosti venkova a zemědělství při posilování resilience krajiny v oblastech ohrožených suchem

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem stáže je naučit se pracovat s analytickými daty modelujícími sucho v oblastech Jihomoravského a Zlínského kraje a komparovat tyto výsledky se současnou zemědělskou praxí, resp. s adaptací na sucho ve venkovské krajině východního Slovácka. Klíčové je studium identifikace projevů sucha na venkově a hledání možných nástrojů regionální politiky k adaptaci na projevy globálních změn klimatu.
POZNÁMKA: Stáž navazuje na dlouhodobě řešené aktivity ÚGN (ve spolupráci s dalšími univerzitami a výzkumnými institucemi) v oblasti studia dopadů sucha.

7.016 Mapování bezbariérovosti na území města Brna

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž navazuje na dlouhodobé aktivity ÚGN v oblasti mapování bezbariérového prostoru měst. Cílem stáže je s využitím moderních technologií (laserové měřiče, GPS, skenery) zmapovat fyzické bariéry prostoru území statutárního města a tyto zpracovat v prostředí geografického informačního systému do podoby tematické mapy. Součástí stáže je i širší (sociálně-geografický) výzkum bezbariérovosti prostoru.
POZNÁMKA: Stáž navazuje na projekt Technologické agentury ČR, jehož je ÚGN spoluřešitelem (vedoucí institucí je Masarykova univerzita).

7.017 Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v Česku

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž bude zaměřena na mapování projektů tzv. občanské vědy (citizen science) při použití a aplikovatelnosti geografických informačních systémů, které mohou být využity při komunitně založených aktivitách. Konkrétně se budeme zabývat sledováním různorodých metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu, mezi které patří GIS mapování či nejrůznější podoby terénních šetření.

7.015 Studium změn vývoje kulturní krajiny

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je zaměřena na využití různých (především kartografických) zdrojů při jejich digitalizaci a studiu vývoje krajiny na vybraném území. Cílem je osvojit si badatelskou techniku kombinující IT (využívání geografického informačního systému), historickou geografii a současné vnímání prostoru.

7.055 Výpočet výparu z krajiny

Geografie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem studentské práce bude vypracovat studii o metodách výpočtu výparu z malých horských povodí. Práce bude spočívat ve zpracování datových řad radiačních úhrnů a dalších meteorologických prvků (teploty a vlhkosti vzduchu, srážek a rychlosti větru), výpočtu maximálního možného výparu a stanovení vlivu metody jeho výpočtu na odhad celkového odtoku z povodí. To bude provedeno pomocí srážkoodtokového modelu pro sledované povodí, pro který je výpar jedním ze základních vstupů.