Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

18.077 Robotické dalekohledy v moderní astrofyzice

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Štrobl
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Na Astronomickém ústavu AV ČR jsou v provozu a vývoji robotické dalekohledy se zajímavými aplikacemi v moderní astrofyzice a těžištěm na astrofyziku vysokých energií. Cílem stáže bude se zapojit do výzkumu v rámci těchto dalekohledů a souvisejících vědních oblastí astrofyziky vysokých energií.

20.079 Numerické řešení stochastických diferenciálních rovnic

Matematika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Cyril Fischer, PhD.
INSTITUCE: Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stochastické diferenciální rovnice jsou diferenciální rovnice, v nichž se objevují náhodné proměnné. Užívají se při popisu některých chemických, mechanických nebo finančních problémů. Analytická řešení jsou známá jen pro několik málo zvláštních případů. Proto je potřeba je řešit numericky, tj. pomocí počítačů. Výskyt náhodných veličin v rovnicích však klade nestandardní požadavky na výpočetní metody. Zpravidla jde o "zkoušení" řešení pro velkou sadu náhodných proměnných. Výpočetní postupy proto musí být náležitě přizpůsobené. Na četných příkladech je problematika vcelku srozumitelně popsána v publikaci "P. E. Kloeden, E. Platen and H.Schurz, Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments, Springer-Verlag, Heidelberg, 1994" (https://www.springer.com/gb/book/9783540570745), jejíž součástí je i sada příkladů a programů napsaných v dnes již historickém Turbo Pascalu (http://lagrange.math.siu.edu/Schurz/SOFTWARE/pascal.html). Předmětem stáže je překlad historického software do moderního prostředí systému Mathematica firmy Wolfram (http://www.wolfram.com/). Její rozsah je do značné míry variabilní: může se omezit na prosté programování, nebo i na pochopení některých základních či složitějších postupů, hledání nových příkladů atd. Student se seznámí se základními numerickými metodami, s problémem generování náhodných čísel, s řešením jednodušších obyčejných i stochastických diferenciálních rovnic, s metodou Monte Carlo. Při programování v systému Mathematica se přirozeně seznámí s vektorovými operacemi a základní paralelizací. Požadované znalosti: Matematika: základní pojmy z diferenciálního počtu, angličtina: alespoň pasivní, programování: zkušenost s nějakým klasickým programovacím jazykem (Pascal, C, C++...), další: ochota myslet abstraktně a učit se něco nového. Dále bude potřeba vlastní notebook, knihu a studentskou licenci sw Mathematica pořídíme z příspěvku na stáž.

21.029 Rekombinantní příprava selektivních IGF-2 analogů

Biochemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Lenka Žáková, PhD.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Insulin a insulinu podobný růstový faktor-1 a 2 (IGF-1 a IGF-2) jsou příbuzné proteinové hormony, které kontrolují metabolismus, růst a délku života buněk v celé řadě savčí tkání. Zatímco insulin ovlivňuje hlavně metabolismus sacharidů, proteinů a lipidů, IGF-1 a IGF-2 podporují růst buněk a jejich diferenciaci. Insulin a IGF-1/2 mají podobnou sekvenci i 3D strukturu, což umožňuje překryv jejich fyziologických účinků. Porucha v regulaci, ale i překryv signalizací insulinu a IGF-1/2, může vést ke vzniku různých onemocnění, jako jsou diabetes mellitus nebo rakovina. Stáž je zaměřena na přípravu analogů IGF-2 rekombinantní cestou v E.coli. Tyto analogy by byly selektivní vždy k určitému receptoru, ať je to insulinový receptor, receptor pro IGF-1 nebo receptor pro IGF-2. Tato selektivita by podpořila nebo zabránila chtěným nebo nechtěným účinkům tohoto hormonu. Po přípravě a přečištění těchto analogů by se testovaly jejich biologické účinky.

21.043 Kultivace, identifikace a popis bachorových anaerobních mikroorganismů

Biochemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Ing. Hana Sechovcová
INSTITUCE: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže se studenti naučí přípravu médií a kultivaci striktně anaerobních bachorových mikroorganismů. V genetické části se naučí izolovat DNA z těchto mikroorganismů, přípravě gelové elektroforézy a určení mikroorganismů pomocí sekvenování DNA. Proteomická část bude věnována extracelulárních proteinům sledovaných bakterií, jejich separaci pomocí SDS-PAGE a 2D-elektroforézy. Aktivní enzymy budou hledány metodou zymografie.

21.053 Studium metabolických drah pomocí stabilních izotopů

Biochemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílená metabolomika je analytický přístup hojně používaný v biochemii, který se soustředí na předem vybranou skupinu látek – metabolitů – a analyzuje jejich koncentrace. Fluxomika je specializované odvětví metabolomiky, které popisuje vztahy mezi jednotlivými metabolity v rámci metabolických drah pomocí stopování metabolitů označených stabilními neradioaktivními izotopy. Cílem projektu je prozkoumat a pochopit vztahy v metabolických drahách glykolýzy, pentózofosfátového a Krebsova cyklu. Pomocí 13C-značené glukózy bude na modelu myších tukových a imunitních buněk provedeno stopování toku metabolitů (flux) po stimulaci inzulínem. Součástí práce bude také příprava metabolomických vzorků a stanovení metabolitů na kapalinovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Projekt je vhodný pro studenty se zájmem o klasickou biochemii aplikovanou pomocí moderních metod na klinicky relevantní modely.
POZNÁMKA: Další zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolomics https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte http://www.isotope.com/userfiles/files/assetLibrary/App_note_34.pdf

22.083 Mikrostruktura spálených a nespálených kostí zvířat z poslední doby ledové

Antropologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
INSTITUCE: Archeologický ústav, Brno
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Samostatná příprava, výroba a analytické vyhodnocení histologických výbrusů ze spálených a nespálených živočišných kostí z vybrané pozdně-pleistocénní lokality z mikroregionu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice. Cílem studentské vědecké stáže je popis a dokumentace změn v mikrostruktuře kosti způsobené vlivem ohně, tedy lidskou aktivitou, či jiným tafonomickým činitelem, např. barevná změna pod vlivem okolního sedimentu, která může být s lidskou činností na první pohled snadno zaměněna.

23.073 Popularizace vědy

Sociologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Andrea Saláková
INSTITUCE: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Jak se popularizuje věda na Akademii věd ČR? Vyzkoušíš si, jak se tvoří obsah pro sociální sítě, podíváš se pod pokličku organizace velkých popularizačních akcí jako je Veletrh vědy. Vyšleme Tě s naším štábem natáčet reportáž do laboratoře nebo do terénu. A seznámíme Tě s našimi nejlepšími popularizátory vědy.

24.058 České literární osobnosti jinak, aneb máte pocit, že o nich víte vše?

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. Petra Večeřová, PhD.
INSTITUCE: Ústav pro českou literaturu
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá, nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
POZNÁMKA: Obor stáže: informační věda, bibliografie, česká literatura

25.107 Tumor microenvironment immunology and immunotherapy

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Luca Vannucci
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: The student will be introduced to the study of the biology and immunology of the tumor microenvironment and the approaches for immunotherapies by participating to the activities of the Laboratory of Immunotherapy and by specific lectures that will be delivered during the all period of the traineeship.
POZNÁMKA: Immunology and oncology

26.110 Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství

Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže bude mít student možnost získat znalosti v oblasti pěstování rostlin, rostlinám prospěšných mikroorganizmů, rostlinných patogenů a výzkumu využití produktů získaných z přírodních materiálů a z odpadů ze zemědělství v rostlinné výrobě. Student se bude účastnit experimentální práce při vývoji nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v rámci aplikovaného výzkumu na Botanickém ústavu.
POZNÁMKA: obor: Zemědělství