Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Databáze stáží

Kraj Obor

13.067 Grafické listy Rembrandta van Rijn ze sbírek Moravské galerie v Brně

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž bude zaměřena na asistenci při základním průzkumu kolekce grafických listů Rembrandta van Rijn ze sbírek Moravské galerie v Brně. Zkoumána bude provenience, vodoznaky a stavy dochovaných tisků, které budou následně zařazeny do kontextu Rembrandtova díla.

OBSAZENÁ STÁŽ

13.093 Oidipús, Médeia, nebo radši Paflagón? Řecké drama na českých jevištích stále nové

Dějiny umění Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
INSTITUCE: Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž studenty seznámí s dlouhodobým výzkumným projektem realizovaným na půdě Kabinetu pro klasická studia, Inscenace antického dramatu na českých jevištích. Věnuje se inscenační tradici antického dramatu v českých zemích. Studenti budou nejprve pod odborným vedením zkoumat antické dramatické texty jako soubor významů. Naučí se pracovat s nástroji, kterými je možné tyto významy odhalit a při studiu materiálů z naší databáze inscenací antického dramatu www.olympos.cz jim budou představeny základní způsoby, jak je možné převést text do svébytného jevištního tvaru, který na základě antické předlohy tvoří naléhavé a čitelné sdělení pro moderního diváka. Studenti budou dále sledovat konjunktury a recese popularity antického dramatu na českých jevištích v závislosti na různých společenských faktorech. (Nejen) divadlo inscenující antické dramatické texty jim bude představeno jako způsob, kterým lze lépe pojmenovat současný svět. Průběh stáže: V průběhu stáže budou studenti s lektorkou číst vybraná antická dramata a interpretovat je metodou close reading, navštíví přednášku k dějinám řeckého divadla nebo interpretační seminář řeckého dramatu, které realizujeme v rámci spolupráce s Katedrou divadelní vědy FF UK, seznámí s databází www.olympos.cz a budou mít možnost vyzkoušet si, co obnáší analýza inscenací antického dramatu, což tvoří hlavní náplň výzkumného projektu Inscenace antického dramatu na českých jevištích. Sami se také na základě nabytých dovedností pokusí vytvořit dramaturgický rozbor vybraného textu. V případě, že v době stáže bude možné v Praze navštívit představení antického dramatu, s lektorkou je navštíví a budou je společně analyzovat.

OBSAZENÁ STÁŽ

14.107 Aplikovaný ekonomický výzkum

Ekonomie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jakub Grossmann, M.A.
INSTITUCE: Národohospodářský ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci stáže bude stážista/stážistka proveden/a celým procesemm aplikovaného ekonomického výzkumu tj., od hledání a definování výykumné otázky až po vytvoření prezentace výsledků. Konkrétní náplní bude: přesné definování cílů výzkumu, sběr dat, příprava dat pro výzkumné účely, deskripce dat (vizualizace, statistický popis), aplikace regresivních metod, vytvoření zprávy obsahující výsledky výzkumu. Navrženým tématem je analýza faktorů ovlivňujících ceny nemovitostí za pomocí hedonic pricing modelu. V případě silného zájmu může být téma upraveno, avšak musí se jednat o aplikovanou ekonomii. Dalšími možnými oblastmi jsou například: trh práce, diskriminace, mzdová nerovnost apod.

OBSAZENÁ STÁŽ

15.010 Reakce sloučenin Co, Ni, Mo a W pro přípravu sulfidických katalyzátorů

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav chemických procesů
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Ve skupině katalýzy na sulfidech v ÚCHP AV ČR systematicky sledujeme přípravu a klíčové vlastnosti hydrorafinačních katalyzátorů. Student provede srovnávací experimenty syntézy reakcí Co(Ni)Mo(W) solí nebo suspenzí oxidů a hydroxidů. Posoudí vliv hydroxidu amonného nebo porotvorného činidla na reaktivitu látek a výsledný specifický povrch připraveného sulfidu metodou podle Nelsena a Eggertsena. Práce je vhodná pro zájemce o pestrou experimentální práci v chemické laboratoři heterogenních katalyzátorů.

OBSAZENÁ STÁŽ

15.034 Tvorba a charakterizace nanovlákenné vrstvy

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Petra Peer, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Nanovlákenné vrstvy připravené pomocí elektrostatického zvlákňování se již dnes využívají pro své výjimečné vlastnosti jako membrána v netkaných textiliích zabraňující průniku jemných prachových částic a mikroorganismů. Práce bude zaměřena na přípravu polymerních roztoků, ze kterých se následně vyrábí nanovlákenné vrstvy. V dalším kroku bude optimalizován samotný proces elektrostatického zvlákňování. Nanovlákenné vrstvy budou tvořeny z polymerních roztoků při různých procesních parametrech (elektrické napětí, vzdálenost kolektoru od trysky, teplota, vlhkost). Připravené vrstvy budou následně charakterizovány pomocí elektronového mikroskopu. Během stáže si student osvojí práci ve specializovaných laboratořích Ústavu pro hydrodynamiku.

OBSAZENÁ STÁŽ

15.053 Vliv organických látek na vlastnosti agregátů tvořených při úpravě vody

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: doc., RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Základním procesem v technologii úpravy pitné vody je koagulace (destabilizace a agregace) ve vodě rozptýlených koloidních částic do vloček (agregátů), které lze následně z vody odstranit sedimentací nebo pískovou filtrací. Povrchová surová voda obvykle obsahuje částice jílových minerálů (hlinitokřemičitany), přírodní organické látky (huminové látky a tzv. Algal Organic Matter) a mikroorganismy (řasy, sinice). Přidáním koagulačního činidla (obvykle hlinité či železité soli) a následným mícháním je umožněno shlukování jinak stabilních částic/molekul do větších celků (vloček, agregátů); dochází k agregaci. Cílem je připravit agregáty s takovými vlastnostmi (velikost, hustota, porozita …), které budou vhodné pro následující separační stupně (sedimentaci, filtraci). Vlastnosti agregátů jsou primárně ovlivněny složkami, ze kterých byly vytvořeny, a jejich vlastnostmi (chemické složení, velikost molekul, povrchový náboj …) a samozřejmě také velikostí hydrodynamické síly působící při míchání suspenze. Student se v rámci stáže bude zabývat vlivem charakteru organických látek přítomných v surové vodě na vlastnosti vytvářených agregátů.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.011 Výpočty Ramanovy optické aktivity

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Ramanova optická aktivita je dynamicky se rozvíjející spektroskopická metoda, která umožňuje odhalovat strukturu a chování biomolekul. V rámci stáže se zaměříme na to, jako modelovat spektra a ostatní vlastnosti molekul pomocí moderních výpočetních metod. V projektu spolupracujeme s University of Alberta v Kanadě. (ROA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ramanova_optick%C3%A1_aktivita).

OBSAZENÁ STÁŽ

17.015 To understand plant photosynthesis via Chlorophyll a fluorescence emission

Biofyzika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Anamika Mishra
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Plant photosynthesis is a process by which plant produces glucose (C6H12O2) and oxygen (O2) using Water (H2O), Carbon dioxide (CO2) in presence of sunlight by following several steps of biochemical reactions. Light absorbed by leaf of the plants is competitively utilized by three processes: 1) Photosynthesis, 2) Chlorophyll fluorescence (ChlF), and 3) Heat dissipation. In this project student will learn the basics of chlorophyll fluorescence (ChlF) and the standard ChlF parameters and its interpretation in understanding how the various reaction occurs in plants after absorption of light via its antenna to the production of the final output glucose.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.023 Plants photosynthetic mechanisms under global changes

Biofyzika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Kumud Bandhu Mishra
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Photosynthesis is the base of life on this planet. Because of human interventions on this planet, the balance of CO2 emission is changing, resulting in huge variations in temperature regime (warm as well as cold), and it is very difficult for plants to cope-up with the situation and provide sustainable agricultural food. The students will be introduced with photosynthetic process and simple experiments will be introduced to understand the photosynthetic mechanisms being affected because of changing climate extremes.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.035 Vliv oxidačního stresu na pro-apoptotickou aktivitu Baxu: studium pomocí fluorescence jednotlivých molekul

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Radek Šachl, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Počet buněk v živých organismech je pevně regulován evolučně zakonzervovaným programem zvaným apoptóza (buněčná smrt). V důsledku tohoto programu spáchá každou sekundu přibližně jeden milión buněk sebevraždu a je nahrazen novými buňkami. Apoptóza může být vyvolána oxidačním stresem, který generuje oxidované fosfolipidy jako výsledek ireverzibilní oxidace. Aby bylo zamezeno nechtěné smrti buněk, je potřeba mnoho regulátorů. Jedním takovým modulátorem je protein Bax, který agreguje na mitochondriální membráně, kde tvoří membránové póry. V našem týmu se pokoušíme zjistit, jakým mechanismem ovlivňují oxidované fosfolipidy tendenci Baxu agregovat a tvořit póry na modelových buněčných membránách. Uchazeč bude mít možnost se plně účastnit našeho výzkumu za použití nejmodernějších mikroskopických technik založených na detekci jednotlivých molekul.
POZNÁMKA: Počet hodin stáže za měsíc je pouze orientační a závisí hlavně na zájmu uchazeče.

OBSAZENÁ STÁŽ

17.099 Makro-organizace pigment-proteinových komplexů v thylakoidní membráně vyšších rostlin

Biofyzika Moravskoslezský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Václav Karlický, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Pigment-proteinové komplexy thylakoidní membrány zajišťují organizaci fotosyntetických pigmentů, která je klíčová pro přenos excitační energie ze světlosběrných komplexů do reakčních center fotosystémů. Tato práce spočívá ve studiu účinků různého fyzikálně-chemického prostředí na makro-organizaci pigment-proteinových komplexů pomocí tradičních i moderních biofyzikálních metod.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.115 Robotické dalekohledy v moderní astrofyzice

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Štrobl
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Na Astronomickém ústavu AV ČR jsou v provozu a vývoji robotické dalekohledy se zajímavými aplikacemi v moderní astrofyzice a těžištěm na astrofyziku vysokých energií. Cílem stáže bude se zapojit do výzkumu v rámci těchto dalekohledů a souvisejících vědních oblastí astrofyziky vysokých energií.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.116 Práce s robotickým dalekohledem a fotometrická analýza pozorování

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Martin Jelínek
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Robotický 50 cm dalekohled skupiny astrofyziky vysokých energií v Ondřejově a archiv jeho snímků: Cílem stáže je seznámit se s dalekohledem a pozorováním s ním, zúčastnit se pozorování a pokusit se o zpracování světelné křivky nějakého vhodného objektu podle zájmu studenta. Student by měl poznat základy teorie pozorování CCD kamerami, programové techniky zpracování astronomických obrazových dat a fotometrických kalibrací - poznatky, jejichž význam přesahuje mimo astronomii do libovolné aplikace digitálních obrazových snímačů ať už ve fotografii, strojovém vidění nebo umělé inteligenci.

OBSAZENÁ STÁŽ

20.032 Program pro práci s přibližnými funkcemi v systému MATHEMATICA(tm)

Matematika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Cyril Fischer, PhD.
INSTITUCE: Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Popis tématu: Počítačový systém Mathematica(tm), vyvíjený firmou Wolfram Research (http://www.wri.com), je mocný nástroj na provádění symbolických i numerických výpočtů. Výsledek řady numerických procedur je prezentován objektem nazvaným “InterpolatingFunction”. Ve vnitřní struktuře je tento objekt tvořen řadou vzájemně navazujících polynomů. Cílem stáže je sestavení několika programů pro hledání vlastností těchto “InterpolatingFunction” jako je maximum, minimum a nulové body, dále programů pro jejich úpravy (přidávání a ubírání vnitřních bodů) a pro vytváření nových objektů pomocí sčítání, násobení či aplikací jiných funkcí. Téma kombinuje základní prvky matematické analýzy (studium průběhu jednoduchých funkcí) a programování. Obtížnost je možno upravit podle schopností studenta a školitele. Nabízím: Zajímavé, užitečné a přitom poměrně jednoduché téma. Prezentaci výsledku na stránkách Wolfram library archive ( http://library.wolfram.com ). Od oficiálního prodejce software Mathematica(tm) máme přislíbenou licenci "Mathematica for students". Požaduji: Matematika: průběh lineární, kvadratické a kubické funkce, soustava lineárních rovnic. Programování: úplné základy. Angličtina: k porozumění návodu. Vlastní počítač není podmínka, ale výhoda.

OBSAZENÁ STÁŽ

23.070 Od bydlení k domovu: Jak se dělá (kvalitativní) sociologie

Sociologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: MSc. Petr Gibas, Ph.D.
INSTITUCE: Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci stáže si představíme a prakticky vyzkoušíme, jak se dělá sociologický výzkum. Zaměříme se na otázku domova a vztah mezi domovem a bydlením, a ukážeme si, jak a proč by se měla sociologicky zkoumat. Společně projdeme všemi kroky sociologické práce od formulace výzkumného tématu přes design výzkumu až po samotnou výzkumnou práci – stážisté a stážistky si vyzkouší výzkum formou rozhovorů – a její zpracování ve formě analýzy a interpretace získaných dat. Společně nahlédneme pod pokličku sociologie a ukážeme si její kvalitativní část, jejímž cílem je porozumět lidem a společnosti, ve které žijí.

OBSAZENÁ STÁŽ

24.021 Jak malý může být diamant?

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Štěpán Stehlík
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Diamanty nanometrových rozměrů, (nanodiamanty) přinášejí mnoho výjimečných vlastností diamantu do nanosvěta. Tyto miniaturní drahokamy se v současné době těší pozornosti mnoha vědců, kteří nejen studují jejich základní fyzikálně chemické vlastnosti, ale snaží se je také aplikovat v biologii, optoelektronice, či spintronice. Stážista či stážistka se bude podílet na výzkumu, který má za cíl zjistit, jak malé nanodiamanty ještě mohou stabilně existovat. Bude pracovat s nanodiamanty o velikosti jednotek nanometrů, které bude dále kontrolovaně zmenšovat pomocí leptání vrstvy po vrstvě a hledat hranici stability nanodiamantů. K tomu bude používat moderní mikroskopické (např. mikroskopii atomárních sil – AFM, skenovací či transmisní elektronovou mikroskopii – SEM, TEM) a spektroskopické (Ramanova spektroskopie) metody. Cílem stáže je naučit se základům vědecké práce zábavnou formou na aktuálním tématu a získat plnohodnotná vědecká data světového významu.
POZNÁMKA: Nanomateriálová věda na pomezí fyziky a chemie

OBSAZENÁ STÁŽ

25.044 Skleníkový efekt v horní atmosféře

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr Jan Laštovička, DrSc
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Lidmi vyvolaný skleníkový efekt v atmosféře nejen ohřívá dolní atmosféru, ve které žijeme, ale působí i na horní atmosféru (nad výškou ~20 km), kde je efekt efekt podstatně silnější. Po dohodě se studentem vybereme nějaké téma z této problematiky.
POZNÁMKA: vědy o Zemi

OBSAZENÁ STÁŽ

25.045 Dotek blízkého vesmíru - kosmické počasí

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Dalia Obrazová, PhD
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáže se zabývá problematikou kosmického počasí a soustředí se na vztahy Slunce-Země a na vliv sluneční aktivity na horní atmosféru Země, lidské zdraví a vyspělé technologie (např., satelitní navigace, radiokomunikace, energetické systémy). Odpoví na otázky co to je kosmické počasí, jak vzniká polární záření, co je to geomagnetická bouře a jaké jsou její projevy, jak se monitoruje a předpovídá kosmické počasí. Stáž se rovněž bude věnovat otázkám dynamických vazeb mezi jednotlivými vrstvami pozemské atmosféry, např. jak se přenáší energie pomocí atmosférických vln, jak se dá pozorovat vzdálená zemětřesení a výbuchy pomocí atmosférických měření, jak vysoko do atmosféry stoupají efekty silných meteorologických jevů.
POZNÁMKA: Vědy o Zemi a jejím nejbližším okolí

OBSAZENÁ STÁŽ

26.058 Jak interakce mezi cholinergními a GABAergními interneurony ve striatu ovlivňuje učení a chování u myší

Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Mgr. Helena Janíčková, PhD.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Jak interakce mezi cholinergními a GABAergními interneurony ve striatu ovlivňuje učení a chování u myší Popis problematiky a význam projektu: Striatum je součástí bazálních ganglií, komplexní mozkové struktury podílející se na řízení motoriky, učení, rozhodování a motivace. Hlavní složku striata tvoří principiální GABAergní neurony, které vysílají své výběžky do dalších částí bazálních ganglií. Tyto GABAergní neurony na druhou stranu přijímají informace z dalších částí mozku, jako je mozková kůra nebo thalamus, které do striata vysílají signály ve formě glutamátu. Došlé informace jsou ve striatu nejenom pasivně přijímány, ale také modifikovány a tříděny pomocí dalších neurotransmiterů, které ve striatu působí: kromě dopaminu se jedná především o acetylcholin a GABA (kyselinu gama-aminomáselnou) pocházející z cholinergních, respektive GABAergních striatálních interneuronů. V dnešní době je dobře známo, že oba tyto typy interneuronů mají významný vliv na fungování striata – jejich dysfunkce se negativně projevuje například u autismu. Na druhou stranu není dosud jasné, do jaké míry vzájemná interakce těchto dvou buněčných typů ovlivňuje nervovou signalizaci ve striatu a tím také druhy chování a učení, které jsou na striatu závislé. Pomocí elektrofyziologických studií bylo prokázáno, že přinejmenším některé GABAergní interneurony ve striatu mají na svém povrchnu nikotinové acetylcholinové receptory, které jim umožňují reagovat na signály vysílané sousedními cholinergními interneurony. Je také známo, že silné a behaviorálně významné stimuly, jako je nečekaná odměna nebo trest, mají za následek synchronizovanou akci cholinergních interneuronů ve striatu, která může přispět k hromadné aktivaci GABAergních interneuronů a ve svém důsledku ke krátkému, ale významnému utlumení nervové aktivity ve striatu. Domníváme se, že toto dočasné utlumení striatální aktivity může mít význam například pro učení a schopnost flexibilně se přizpůsobit měnícím se podmínkám našeho okolí (kognitivní flexibilitu). Testování této hypotézy je hlavní náplní projektu, v jehož rámci se navrhovaná stáž uskuteční. Cíle stáže: Svým podílem na projektu pomoci určit, jak narušení cholinergní aktivace striatálních GABAergních interneuronů ovlivňuje signalizaci ve striatu. Dále pomoci určit, jak toto narušení ovlivní chování, které je na striatu závislé, především kognitivní flexibilitu. K testování biochemických i behaviorálních změn bude použit geneticky upravený myší model. Metody a dílčí úkoly, které mohou být do stáže zahrnuté (dle osobních preferencí studenta, časových možností a stadia projektu): Křížení, množení a genotypizace (izolace DNA, PCR) geneticky upravených myší používaných v rámci projektu. Stereotaktické operace na těchto myších. V průběhu operace bude do myšího striata injikován virový vektor umožňující požadovanou genetickou úpravu. Behaviorální experimenty na myších zahrnující například instrumentální učení v operantních boxech. Izolace striata, extrakce bílkovin a určení exprese vybraných molekul ve striatu pomoci Western blotu. Histologické techniky, imunofluorescence: pomocí specifických protilátek zjistit přítomnost nikotinového acetylcholinového receptoru na jednotlivých buněčných typech ve striatu. Dále určit expresi markeru neuronální aktivity cFos v jednotlivých buněčných typech. Superfuzní experimenty: ověřit funkci nikotinového receptoru na jednotlivých buněčných podtypech pomocí měření indukovaného uvolňování příslušných neurotransmiterů z extrahované mozkové tkáně.
POZNÁMKA: Obor stáže: Neurovědy Hodinovou dotaci stáže je možné flexibilně přizpůsobit možnostem studenta v rozsahu cca 8-24 hodin měsíčně

OBSAZENÁ STÁŽ

27.076 Jídelníček na středověkých hradech a ve městech

Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD.
INSTITUCE: Archeologický ústav, Brno
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student bude v rámci stáže pomocí literaterárních pramenů, dochovaných vyobrazeních i autentickeho studování kostí z archeologických lokalit zjišťovat co jedli lidé na středověkých hradech, jak se lišila strava šlechty, služebnictva a poddaných. A také jak se lišila potrava mezi hrady a městy ve středověku na našem území ve 13 až 15. století.
POZNÁMKA: Obor: Archeologie a archeozoologie

OBSAZENÁ STÁŽ