Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

6.022 Experimentální mechanika tekutin pro stavební inženýry

Technika Kraj Vysočina

LEKTOR STÁŽE: prof. Ing. Sergii Kuznetsov, Dr.Sc.
INSTITUCE: Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 24
ANOTACE: Laboratoř klimatického větrného tunelu navrhuje stáže z oblasti experimentální mechaniky tekutin s aplikací pro stavební inženýry (http://www.itam.cas.cz/CET/o-nas/laboratore/klimaticky-vetrny-tunel/index.html). V rámci laboratorní praxe se studenti podílejí na problematice základní aerodynamiky, větrného inženýrství (wind engineering) a metrologie. Zde probíhá měření základních a odvozených veličin, vyhodnocování měření a seznámení se s vlastnostmi měřicích systémů. Termoanemometrie (Constant Temperature Anemometry) – drátková anemometrie měří rychlosti a turbulence v 1., 2. nebo 3. rozměrném proudění vzduchu. Laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry) – je neinvazivní metoda založená na laserovém osvětlování a kamerovém snímání proudu. Při zviditelněném proudění je patrná vizualizace proudu metodami generace kapiček, mlhy, heliových (He) bublinek a hedvábných provázků. Jedná se zde o seznámení s teorií modelování, zákonů fyzikální podobnosti, aerodynamickými tunely, analogií a pravidly výroby experimentálních modelů.

6.046 Mikrosvět pod elektronovým mikroskopem

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Petra Peer
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Skenovací elektronový mikroskop mimo jiné slouží také k odhalení mikročástic, jako jsou například pyly, schránky řas, minerály nebo plastové úlomky. Během této stáže bude mít student možnost sledovat pomocí elektronového mikroskopu zachycené mikročástice na filtrační membráně. Práce bude zaměřena především na kapalinovou filtraci využívající filtr s nanovlákennou vrstvou a identifikaci zachycených částic.

6.065 Development of a flow-cell capillary cuvette

Technika Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Alessandra Picchiotti
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: The student will design and test a flow-cell microfluidic system which employs a capillary glass cuvette and a gear pump. The student will learn how to use autocad and how micro-fluidic connectors work.

7.015 Studium změn vývoje kulturní krajiny

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je zaměřena na využití různých (především kartografických) zdrojů při jejich digitalizaci a studiu vývoje krajiny na vybraném území. Cílem je osvojit si badatelskou techniku kombinující IT (využívání geografického informačního systému), historickou geografii a současné vnímání prostoru.

7.055 Výpočet výparu z krajiny

Geografie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem studentské práce bude vypracovat studii o metodách výpočtu výparu z malých horských povodí. Práce bude spočívat ve zpracování datových řad radiačních úhrnů a dalších meteorologických prvků (teploty a vlhkosti vzduchu, srážek a rychlosti větru), výpočtu maximálního možného výparu a stanovení vlivu metody jeho výpočtu na odhad celkového odtoku z povodí. To bude provedeno pomocí srážkoodtokového modelu pro sledované povodí, pro který je výpar jedním ze základních vstupů.

8.051 Indukce střevního zánětu v gnotobiotickém myším modelu

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Jednou z rozhodujících složek je působení intestinální mikroflóry. Student bude sledovat na bezmikrobních myších vliv přesně stanovených bakteriálních směsí na vznik a vývoj zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS). Bude také pracovat se spontánním modelem střevního zánětu, který se vyskytuje u myšího kmene IL-10 -/-. Student se bude podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Na obarvených preparátech z odebraných vzorků stanoví morfometrické znaky a také určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích a také stanoví buňky produkující imunoglobuliny. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, western-blottu a prací na fluorescenčním mikroskopu.

8.052 Úloha probiotické bakterie Escherichia coli Nissle 1917 na vznik a vývoj střevního zánětu v dextransulfátovém myším mode

Lékařské vědy Královéhradecký kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Intestinální mikroflóra hraje rozhodující úlohu při vzniku střevních zánětů a jednou z možností jak tyto záněty ovlivňovat je použití probiotik. Student bude sledovat působení probiotické bakterie Escherichia coli Nissle 1917 na vznik a vývoj akutního zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS). Zhodnotí působení Escherichia coli Nissle 1917 v oblasti tlustého střeva v různě kolonizovaných myších a také prověří její imunomodulační vlastnosti v in vitro experimentech na buněčných kulturách. Bude se podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Stanoví morfometrické znaky z odebraných vzorků a určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, imunocytochemie, bude pracovat s buněčnými kulturami a také na fluorescenčním mikroskopu.

8.054 Studium struktury a funkce Na+/H+-antiportních systémů v eukaryotních buňkách

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Regulace vnitrobuněčné koncentrace iontů je zásadní pro všechny živé buňky. Optimální vnitrobuněčné koncentrace kationtů jsou zajišťovány koordinovanou činností různých transportérů, a pokud je jejich činnost a tím i homeostáze kationtů narušena, projeví se to v celé řadě patologických stavů. Mezi významné regulátory homeostáze Na+, K+ a H+ patří v eukaryotních buňkách antiportery Na+/H+. Stáž se bude týkat studia nových strukturních a funkčních elementů v Na+/H+ - antiportních systémech NHA vyskytujících se v eukaryotních buňkách kvasinek a v lidských buňkách. Práce bude zahrnovat přípravu a charakterizaci mutantních verzí antiporterů vytipovaných na základě bioinformatické analýzy rodiny antiporterů Na+/H+. U jednotlivých mutantních verzí bude určena jejich substrátová specifita a transportní aktivita. Stážista bude mít možnost se seznámit s metodami molekulární biologie a s celou řadou bioinformatických, mikrobiologických a biochemických metod. Nové poznatky významně přispějí k charakterizaci transportérů Na+/H+ z eukaryotních organismů.
POZNÁMKA: Odkaz na webové stránky pracoviště: http://www.fgu.cas.cz/departments/membranovy-transport

8.057 Studium mechanismů, kterými acetylcholin ve striatu řídí naši schopnost odnaučit se staré a naučit se nové

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Schopnost potlačovat zastaralé a nefunkční vzorce chování a nahrazovat je něčím novým a užitečnějším se nazývá kognitivní flexibilita. Ta je poškozená u celé řady neuropsychiatrických onemocnění včetně autismu, drogové závislosti nebo schizofrenie. Již dlouho se ví, že cholinergní signalizace ve striatu je důležitá pro udržení kognitivní flexibility, ale mechanismy, kterými acetylcholin ve striatu na kognitivní flexibilitu působí, jsou jen málo prostudované. V našem projektu použijeme myši k tomu, abychom otestovali vliv jednoho z cholinergních receptorů exprimovaných ve striatu, muskarinového receptoru M4, na kognitivní flexibilitu a reverzní učení. Nejprve budeme inhibovat funkci M4 receptoru pomocí specifického antagonisty aplikovaného přímo do striata pomocí stereotakticky implantované kanuly a budeme testovat, zda myši s inhibicí M4 vykazují horší výsledky v testech kognitivní flexibility. Poté se pokusíme pomocí histologických technik vizualizovat dvě odlišné a možná částečně se překrývající populace neuronů, které jsou odpovědné za řízení staré a nové strategie chování.
POZNÁMKA: Hodiny stáže za měsíc jsou flexibilní, podle zájmu a možností stážisty může být hodin i více.

8.066 Vývoj nanovláken pro regeneraci incizionální hernie

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jana Hlinková, PhD.
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Testování viability, proliferace fibroblastů a tvorby extracelulární hmoty tvorené fibroblasty osazenými na nanovláknech s drug-delivery systémem za účelem regenerace incizionální hernie. Buňky budou hodnoceny biochemickými metodami a vizualizovany pomocí konfokální mikroskopie.
POZNÁMKA: Vhodné pro studenty 3. ročníku SŠ.

8.099 Rozložení a výskyt oxytocinových a vasopresinových neuronů v hypotalamu transgenního potkana.

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Marian Rupert
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Magnocelulární neurony v supraoptickém (SON) a paraventrikulárním (PVN) jádře hypotalamu produkují dva typy hormonů, oxytocin a vasopresin. Oxytocin, peptidický hormon savců, řídí laktaci a stahy dělohy při porodu, a na úrovni mozku kontroluje sociální chování, vztah mezi matkou a potomky, duševní stavy a emoce. Vasopresin, antidiuretický oligopeptid, kontroluje průchod vody z ledvin do krve, zahušťování moči, a také má vliv na sociální chování, duševní stavy a emoce. Cílem projektu bude charakterizovat tvar a výskyt oxytocinových a vasopresinových neruonů v hypotalamu transgenních potkanů, kteří mají oxytocin-syntetizující neurony označené červeným fluorescenčním proteinem, a vasopresinové neurony zeleným fluorescenčním proteinem. Studenti se naučí připravovat mozkové řezy, a inkubovat je po dobu 4-8 hodin v arteficiálním inkubačním médiu, které si sami připraví před pokusem. Oxytocinové a vasopresinové neurony budou pozorovat pod fluorescenčním mikroskopem, při malém (10x) a větším (60x) zvětšení, a budou lokalizovat jejich umístění podle atlasu mozku potkana. Nejdříve se pokusí popsat jejich tvar a počet výběžků v SON a PVN, a kvantifikovat výskyt v několika po sobě jdoucích mozkových řezech ve směru rostro-kaudálním. Poté budou zkoumat výskyt ojedinělých oxytocinových a vasopresinových neuronů v jiných jádrech či oblastech hypotalamu. Přesný obraz rozložení oxytocinových a vasopresinových neuronů v SON a PVN bude získán pomocí konfokální mikroskopie. Jakékoliv změny a jakákoliv variabilita ve struktuře a funkci oxytocinového a vasopresinového systému mohou být zodpovědné za přirozené rozdíly v sociálním chování, a mohou potenciálně přispívat k poruchám projevujícím se nedostatky v sociálním chování, jako je například autismus.

9.041 Tradice českých bádání o Rusku

Historie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE: Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Dějiny východní Evropy patří nepochybně k významným součástem poznání světa. Mnohé z toho, co se v současnosti v této části světa děje, má svoje historické kořeny. Studovat tento prostor je tedy velmi aktuální záležitostí. Mnohé ze současného nazírání má svoje historické kořeny, leccos z toho, co nyní vysvětlujeme, již učinili či alespoň naznačili naši předchůdci. Cílem projektu je proto sonda do dějin českého východoevropského dějepisectví se zaměřením na Rusko. Jde o to seznámit se s tvorbou, tematickým a metodologickým zaměřením jednoho ze zakladatelů systematického studia dějin východní Evropy v českém (československém) prostoru, profesora Josefa Macůrka a jeho začleněním do historických a historiografických souvislostí vývoje vědního oboru dějepisectví. Stáž umožní seznámit se s moderními přístupy k dějinám dějepisectví, stejně jako s nahlížením na dějiny konkrétních událostí z dějin východní Evropy (Ruska). Stáž seznámí s prací s primární a sekundární literaturou spojenou se základními formami archivního studia.

9.049 Hospodářství na šlechtických sídlech a ve městech během středověku a počátku novověku

Historie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
INSTITUCE: Archeologický ústav, Brno
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže student se seznámí s pomocí literatury a analýz zvířecího i rostlinného materiálu s hospodářskými strategiemi od raného středověku po počátek novověku. Hospodářství se během tohoto období dynamicky vyvíjelo a proměňovalo s rostoucím významem a růstem měst a proměnou šlechtických sídel od pevností po reprezentativní sídla.

9.071 Tvorba grafické podoby výstavy Příběh kapky o J. Heyrovském a různých výstupů představujících tuto osobnost dětem (stolní hra, pexeso, aj.)

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Květoslava Stejskalová
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Putovní výstava o nositeli Nobelovy ceny za chemii (1959) Jaroslavu Heyrovském existuje od roku 2009 a projela již tři desítky míst. Lektorka stáže je její autorkou. Cílem stáže bude se stážistou připravit grafickou verzi výstavy, která bude potom prezentována na internetu a stane se v 3D podobě další podobou výstavy určenou k prezentacím cílové skupině žáků ze základních škol. Student/ka se tak seznámí s řadou materiálů z oboru chemie (knihy, publikace, dobové materiály, přístroje, fotografie, filmy) a nahlédne pod pokličku toho, jak vzniká výstava. Stáž vyžaduje nadšence, který rád čte, píše, nedělá mu problém kreslení (vítána ztvárnění jako je komix, animace aj.) a nebojí se nových médií. Stáž bude časově náročnější (domácí kreslení). Po představu, o co na výstavě jde - navštiv webové stránky výstavy Příběh kapky - http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.
POZNÁMKA: Obor stáže je historický a současně chemický, neboť se jedná o zpracování osobnosti, která působila v chemii.

11.047 Aplikovaná etika

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. David Černý, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci stáže se student/ka nejdříve podrobně seznámí se současnými etickými teoriemi. Posléze se zaměříme na aplikaci etiky na řešení současných problémů, především v oblasti biomedicíny a moderní techniky (roboetika a etika umělé inteligence).

12.018 Využití open source nástrojů při mapování bariér městské krajiny

IT Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem stáže je s dostupnými moderními technikami (laserové měřiče, skenery, GPS trackery...) zmapovat modelový prostor města. První část stáže je zaměřena na fyzické měření a sběr dat v terénu, které bude následně prostřednictvím open source nástrojů (zejména z oblasti geografických informačních systémů a PC grafiky) zpracováno do podoby tematické mapy pro webový portál.

15.003 Syntéza a vlastnosti sulfidického NiMo katalyzátoru

Chemická technologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav chemických procesů
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Ve skupině katalýzy na sulfidech Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství ÚCHP AVČR systematicky sledujeme přípravu a vlastnosti hydrorafinačních katalyzátorů. Student připraví nenosičový (srážený) NiMo katalyzátor a posoudí vliv poměru Ni/Mo na vybrané vlastnosti sulfidu, jako je specifický povrch měřený fyzisorpcí dusíku metodou podle Nelsena a Eggertsena či aktivita v modelové hydrodesulfurizační reakci. Práce je vhodná pro zájemce o pestrou experimentální činnost v chemické laboratoři heterogenních katalyzátorů.

17.002 Výpočty Ramanovy optické aktivity

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Ramanova optická aktivita je dynamicky se rozvíjející spektroskopická metoda, která umožňuje odhalovat strukturu a chování biomolekul. V rámci stáže se zaměříme na to, jako modelovat spektra a ostatní vlastnosti molekul pomocí moderních výpočetních metod. (viz např. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/cp/c7cp08016f.)

17.062 Biologické efekty magnetického pole na buněčné úrovni

Biofyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr. Vitalii Zablotskii
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Skutečnost, že buňky reagují na magnetické síly, vyvolává neustále diskuzi mezi vědci. Jedna z mnoha nevysvětlených otázek se týká způsobu, jakým dokáže magnetické pole ovlivňovat buněčné funkce, a jak by bylo možné jej využít v medicine: vliv magnetického pole na procesy buněčného dělení, aktivitu iontových kanálů, genovou expresi, dynamiku cytoskeletu, apoptózu a diferenciaci. https://jphysplus.iop.org/2016/11/11/cell-fate-in-a-high-gradient-magnetic-field/

18.044 Modelování plynu v mladých kulových hvězdokupách

Astronomie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Richard Wünsch, Ph.D.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kulové hvězdokupy jsou gravitačně vázané soustavy hvězd nácházející se převážně v galaktických halech. Jsou velmi staré (více než 10 miliard let) a hmotné (obsahují stovky tisíc až miliony hvězd). Tradičně byly považovány za jednoduché systémy vzniklé z jednoho oblaku během jedné epizody tvorby hvězd. Přesná pozorování pomocí Hubbleova teleskopu a pozemních dalekohledů ale ukázala, že obsahují několik populací hvězd, které se liší chemickým složením. Skupina Fyziky galaxií na Astronomickém ústavu AV ČR se dlouhodobě věnuje studování modelů vzniku kulových hvězdokup. Byl zde vytvořen i model "Rychle chladnoucích větrů", který předpovídá, že některé hvězdy v mladých kulových hvězdokupách vznikly zachycením hvězdných větrů okolních hvězd a jejich promícháním s původním plynem. To vysvětluje odlišné chemické složení, protože hvězdné větry jsou obohacené produkty jaderných reakcí probíhajících ve hvězdných nitrech. Cílem studentské stáže je v první řadě seznámit se s dostupnými pozorováními kulových hvězdokup, která jsou vhodná pro testování zmíněného modelu. Dále bude úkolem studenta/studentky naučit se zacházet se zjednodušenou implementací modelu - numerickým kódem pro výpočet předpovězeného množství zachycené hmoty, ze které se mohou tvořit hvězdy s odlišným chemickým složením. Nakonec bude student/ka spolupracovat na vytvoření automatické procedury, která dostupná pozorování určité hvězdokupy porovná a předpovědí numerického modelu, a vyhodnotí jak dobře se shodují.