Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Databáze stáží

Kraj Obor

3.117 Koncepční návrh měřících zařízení pro kosmické mise

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jan Lukačevič
INSTITUCE: Ústav fyziky atmosféry
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci této stáže se lépe seznámíme se znalostí tvůrčího procesu návrhu kosmických měřících zařízení, např. antén, za použití nových technologií využívaných v kosmickém výzkumu: 3D modelování, 3D tisk, materiálová analýza.

OBSAZENÁ STÁŽ

4.096 Konodonti a jejich využití pro datování sedimentárních hornin

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Aneta Hušková
INSTITUCE: Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 12
ANOTACE: Z konodontů, enigmatických drobných živočichů, kteří obývali naší planetu před stovkami milionů let, se nám dnes zachovávají povětšinou jen milimetrové elementy jejich trávicího aparátu. Součástí stáže bude práce s těmito elementy od jejich získání z hornin (vápenců) až po jejich studium, popis a interpretaci. Student bude mít možnost vyzkoušet si práci geologa – paleontologa ve všech aspektech – od odběru vzorků v terénu, kreslení geologického profilu lokality, přes laboratorní zpracování vzorků až po práci s mikroskopem a jednotlivými konodontovými elementy. V závěrečné fázi by stážista měl získaná data o konodontech aplikovat pro stratigrafické či paleoekologické rekonstrukce. Student by měl díky stáži získat představu o geologické minulosti Země a jak lze informace o ní vyčíst z hornin a mikrozkamenělin.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.048 Reakce lesních bylin na obnovu tradičních managementů

Ekologie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Radim Hédl
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž bude spočívat v terénním sběru dat o modelových druzích bylin lesního podrostu (Carex digitata, C. michelii, Asarum europaeum a další) a podmínek prostředí (půda, klima, zápoj nadrostu). Jde o terénní experiment s obnovou pařezinového hospodaření v NPR Děvín, kde jsou založeny plochy, které se budou v roce 2018 dále rozšiřovat. Součástí stáže může být i spolupráce na vyhodnocování dat a prezentaci výsledků (konference, články).
POZNÁMKA: Není nutná žádná předběžná znalost z oboru ekologie rostlin, zato je potřebná systematičnost a ochota pracovat v terénu (nic náročného).

OBSAZENÁ STÁŽ

5.069 Sledování vztahu mezi biomasou a diverzitou rostlinných společenstev na Berounsku

Ekologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cíl stáže: Cílem stáže je seznámit studenta s všeobecnými principy vědecké práce a poskytnout studentovi informace a možnosti, aby se mohl sám do vědecké práce aktivně zapojit. Zároveň bude student seznámen s hlavními současnými problémy v oboru krajinná ekologie. Současným velikým problémem je působení klimatické změny, která může hlavně v budoucnosti významně ovlivnit současné udržitelné využívání přírodních zdrojů, zejména lesních a zemědělských ekosystémů. Z tohoto důvodu je stále aktuálním tématem sledovat jak se mění velikost produkce a počet rostlinných druhů na různých typech luk v podmínkách klimatické změny. Cíl práce: Cílem práce studenta je ověřit tři hypotézy. První hypotéza: při výskytu většího počtu druhů rostlin se zvyšuje i celková produkce rostlinného společenstva. Druhá hypotéza: při změně zastoupení hlavních funkčních skupin (traviny, byliny a bobovité) se mění také i celková produkce rostlinného společenstva. Třetí hypotéza: Se zvyšující se půdní vlhkostí se i zvyšuje produkce rostlinného společenstva. Metodika: Pro sběr dat je již vybráno devět luk s odlišným vodním režimem a vždy tři louky mají stejný typ vodního režimu. Vybrané louky se nacházejí v okrese Beroun, v blízkosti obce Loděnice. Na vybraných lokalitách již výzkum probíhá 1-3 roky, šlo by tedy o získání dalších výsledků. Na každé louce bude probíhat sběr dat na pěti čtvercových studijních plochách. Na každé ploše bude proveden soupis rostlinných druhů (fytocenologický snímek) a změřena výška porostu speciálním měřícím talířem. Z každého čtverce bude poté odebrána biomasa rostlin, která bude v laboratoři roztříděna po jednotlivých funkčních skupinách (traviny, byliny a bobovité), usušena v laboratorní sušárně a následně zvážena. Průběh stáže: Stáž bude kombinací konzultací, samostatné práce studenta a získání zkušeností při získávání dat přímo v terénu. Výstupem roční stáže bude prezentace na Studentské konferenci. Proto v zimních a jarních měsících (leden-duben) bude student zpracovávat českou i zahraniční literaturu týkající se daného tématu. Během studia a zpracování literatury bude několik konzultací, ale půjde z větší části o samostatnou práci, kterou student může provádět i z domova. Hlavním těžištěm stáže bude terénní práce od května do září. V květnu a v červnu budou probíhat první sledování rostlinného společenstva a odběry biomasy (náročnost přibližně 3 x 8hod) a následné třídění rostlin podle funkčních skupin (náročnost přibližně 3 x 8hod) a v srpnu a v září se všechny uvedené činnosti zopakují. Práce v terénu budu vždy za přítomnosti vědeckého pracovníka, který vše studentovi ukáže a student si bude moci vše vyzkoušet. S tříděním odebrané biomasy bude studentovi na začátku také pomáhat vědecký pracovník, než se student naučí rozeznávat jednotlivé skupiny a začne pracovat samostatně. Poslední etapou stáže od října do prosince bude zpracování získaných výsledků, porovnání získaných výsledků s výsledky předchozími a s výsledky jiných autorů a příprava prezentace na Studentskou konferenci.

OBSAZENÁ STÁŽ

5.106 Houboví parazité řas

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavel Rychtecký, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Houboví parazité řas a sinic jsou přehlíženou a nepříliš prozkoumanou složkou planktonu. Nicméně v poslední době přibývají důkazy, že tito parazité mohou velmi výrazným způsobem ovlivňovat vývoj a složení fytoplanktonu, který tvoří základ vodních ekosystémů. V průběhu stáže budeme sledovat sezónní vývoj parazitů i jejich hostitelů ve vodní nádrži a pomocí moderních fluorescenčních metod budeme studovat, jak nákaza ovlivňuje fyziologický stav napadených buněk řas (především rozsivek). Během stáže si student/studentka vyzkouší řadu klasických i moderních limnologických metod, včetně fluorescenční mikroskopie a digitální analýzy obrazu. Stáž kombinuje práci v laboratoři s nenáročnou prací v terénu (jejich vzájemný poměr závisí na zájmu stážistů).

OBSAZENÁ STÁŽ

6.056 Design and construction of a high voltage pulse generator for biomedical application

Technika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Djamel Eddine Chafai
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Nowadays, Pulsed electric field (PEF) technology is gaining more and more interest in research and in the industry due to its high economic impact in different applications such as in biomedical science and food processing. For the development of PEF technology, it is necessary to have a wide range of pulse parameters (amplitude, pulse width, frequency ...) for each application. During this internship, the student will learn in the first step about this technology and its different applications. In the second step, the student will understand different approaches for the design of high voltage pulse generators. By the end of the internship, the student will be able to build his/her own circuit and test it for a specific application in biomedicine.

OBSAZENÁ STÁŽ

7.040 Studium změn vývoje kulturní krajiny

Geografie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je zaměřena na využití různých (především kartografických) zdrojů při jejich digitalizaci a studiu vývoje krajiny na vybraném území. Cílem je osvojit si badatelskou techniku kombinující IT (využívání geografického informačního systému), historickou geografie a současné vnímání prostoru.

OBSAZENÁ STÁŽ

7.061 Srážko-odtoková bilance povodí

Geografie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro hydrodynamiku
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem studentské práce bude vypracovat studii o srážko-odtokových poměrech vybraného povodí. Práce bude spočívat ve zpracování datových řad srážek a průtoků, stanovení jejich prostorových průměrů, analýzy mapových podkladů pomocí geografických informačních systémů a stanovení množství odtoku a výparu. Součástí stáže bude výjezd na experimentální povodí, kde se studenti seznámí s metodami terénního měření. Pro zájemce o hydrologické modelování nabízíme alternativní možnost - naprogramovat si vlastní jednoduchý hydrologický model.
POZNÁMKA: Obor stáže: Geografie - Hydrologie

OBSAZENÁ STÁŽ

8.094 Optimalizace metody izolace RNA z nanovlákenných nosičů pro tkáňové inženýrství

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: MUDr. Ing. Karolína Vocetková
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Cílem tkáňového inženýrství je pomocí vhodných nosičů, buněk a stimulů vytvořit novou, funkční tkáň. Připravené nanovlákenné vrstvy jsou osázeny buňkami a je sledována jejich metabolická aktivita, proliferace a morfologie. Pro sledování jejich diferenciace je nutné z nanovlákenných nosičů izolovat RNA. Metoda izolace RNA bude optimalizována v rámci stáže. Student si osvojí molekulárně biologické metody, jako je izolace RNA, stanovení koncentrace RNA pomocí na bázi fluorescence, absorbance, a její vizualizace pomocí elektroforézy, dále revezní transkripce a qPCR (polymerázová řetězová reakce v reálném čase).

OBSAZENÁ STÁŽ

8.097 Vývoj nanovlákenných nosičů pro regeneraci měkkých tkání

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Eva Filová, PhD.
INSTITUCE: Ústav experimentální medicíny
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž bude zaměřena na vývoj degradovatelných nanovlákenných nosičů se řízeným uvolňováním růstových faktorů pro regeneraci měkkých tkání. Bude testována adheze a proliferace myších fibroblastů na nanovláknech s využitím biochemických metod, imunohistochemického barvení a konfokální mikroskopie.

OBSAZENÁ STÁŽ

8.098 Podpora endotelizace kardiovaskulárních protéz

Lékařské vědy Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Elena Filová, Ph.D.
INSTITUCE: Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Projekt bude zaměřen na podporu endotelizace srdečních chlopní na bázi decelularizovaných prasečích tkání s využitím endotelových buněk, endotelových progenitorových buněk a kmenových buněk z tuku.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.014 Minulost Ruska - věc neznámá

Historie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE: Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na Rusko, nabídne seznámení s dějinami a orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme pouze z politického pohledu. Cílem stáže je nabídnout možnost proniknout do jejich kulturně civilizačních historických souvislostí a ukázat, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce 20. století, se odvíjejí od kulturně civilizačních souvislostí. Důraz je kladen na 18. až 20. století při sledování geneze a proměn ruské pravoslavné víry a církve, každodenního života společnosti a širších souvislostí kultury. Výsledkem stáže bude schopnost kriticky zhodnotit práce o ruských dějinách a připravit analytickou studii na ně zaměřenou. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.
POZNÁMKA: Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů. Proto je vhodná alespoň částečná znalost ruského jazyka.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.027 Český domácí protirakouský odboj (1914-1918) a formování jeho obrazu v kolektivní paměti meziválečného Československa

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
INSTITUCE: Masarykův ústav a Archiv
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci navrhované stáže se student bude podílet na výzkumu problematiky formování obrazu českého domácího protirakouského odboje z let 1914-1918 v kolektivní paměti meziválečného Československa.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.072 Příprava anglické jazykové verze výstavy o Jaroslavu Heyrovském "Story of the Mercury Drop"

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Putovní výstava o nositeli Nobelovy ceny za chemii (1959) Jaroslavu Heyrovském existuje již téměř 10 let. Lektorka stáže je její spoluautorkou. Cílem stáže bude se stážistou připrvit angickou jazykovou verzi, která bude potom prezentována na internetu a stane se v 3D podobě anglickou mutací výstavy Příběh kapky. Student/ka se tak seznámí s řadou materiálů z oboru chemie (knihy, publikace, dobové materiály, přístroje, fotografie, filmy) a nahlédne pod pokličku toho, jak vzniká výstava. Stáž vyžaduje nadšence, který rád čte, píše, chce se zdokonalit v angličtině, nedělá mu problém kreslení (vítána ztvárnění jako je komix, animace aj.) a nebojí se nových médií. Stáž bude časově náročnější. Po představu, čím je česká verze výstavy tvořena, a z čeho budeme pro anglickou verzi čerpat, navštiv webové stránky výstavy Příběh kapky - http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.
POZNÁMKA: Obor stáže je historický a současně chemický, neboť se jedná o zpracování osobnosti, která působila v chemii.

OBSAZENÁ STÁŽ

9.086 Po stopách počátků republiky

Historie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže bude student/studentka spolupracovat na probíhajícím projektu mapování podstatných míst spojených s právním a společenským vývojem počátečních let československé republiky. Při tom bude mj. možno zohlednit i region, z něhož student/studentka pochází. Zároveň se student/studentka zúčastní organizačních příprav odborné konference pořádané ústavem. Stáž je vhodná pro studenty/studentky se zájmem o společenskovědní obory (historie, právo, filosofie, apod.).

OBSAZENÁ STÁŽ

10.092 Vícejazyčná výchova v jazykově smíšených rodinách v České republice

Filologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Od 90. let minulého století roste v České republice počet rodin, ve kterých se kromě češtiny mluví i dalším jazykem, resp. dalšími jazyky. Při výchově dětí v jazykově smíšených rodinách zaujímají tyto jazyky různě důležitá postavení, a to i díky tomu, že se různým jazykům dostává různé společenské podpory, mj. na základě měnící se situace ve školství a na trhu práce. Rodina se tím stává jednou ze společenských institucí, ve které lze sledovat vliv globalizačních procesů na jazykovou situaci v České republice. Projekt se zaměří na následující otázky: 1) Jaké představy o vícejazyčné výchově mají rodiče ve vícejazyčných rodinách v ČR a jaké výchovné strategie uplatňují? 2) Jaké je postavení češtiny v těchto rodinách a jaké je postavení dalšího jazyka, resp. dalších jazyků? 3) Jaké problémy vznikají při vícejazyčné výchově dětí v kontaktu s jinými společenskými institucemi (např. školou) a jakým způsobem se tyto problémy řeší? Stážistka/stážista získá praktické znalosti o tom, jak se provádí kvalitativní sociolingvistický výzkum. Stáž bude mít tyto části: četba odborné literatury (v češtině nebo angličtině, příp. němčině), příprava a realizace výzkumných rozhovorů, přepis rozhovorů podle speciálních pravidel, analýza rozhovorů a prezentace výsledků v semináři oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český AV ČR.
POZNÁMKA: Stáž může být podle přání stážisty/stážistky částečně vedena v angličtině.

OBSAZENÁ STÁŽ

11.038 Současná etika

Filozofie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: PhDr. David Černý, PhD
INSTITUCE: Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během této stáže se stážista/ka podrobně seznámí se současnou normativní etikou. Představíme si hlavní normativní etické teorie, probereme jejich aplikace na některá vybraná témata (eutanazie, práva zvířat, imigrace, spravedlivá válka, teorie trestání). Budeme hovořit také o vybraných problémem metaetiky, především o morální epistemologii a problematice morálních vlastností a faktů.

OBSAZENÁ STÁŽ

12.041 Vývoj webových mapových aplikací

IT Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jakub Trojan
INSTITUCE: Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Smyslem stáže je seznámit se s možnostmi tvorby mapových webových portálů sloužících k prezentaci dat prostorového charakteru. Cílem by měl být vývoj mapového portálu, který umožní dynamicky prezentovat geografická data různého tématu (témata aktuálně řešená na Ústavu geoniky AV ČR).

OBSAZENÁ STÁŽ

12.114 Co vidí počítač v mikroskopu

IT Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr.Ing. Jan Schier
INSTITUCE: Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, zejména mikroskopického. Typicky se o metody pro potlačení šumu a o metody pro vyhledání např. buněk ve snímku. Student si na stáži nejdříve vyzkouší základní metody, používané pro úpravu obrazu, od kterých bude postupovat ke složitějším.
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku - ideálně alespoň základní zkušenost s programováním v jazyku Java nebo Python.

OBSAZENÁ STÁŽ

13.050 Dějiny umění zblízka

Dějiny umění Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Stáž nabídne studentovi možnost seznámit se zblízka s chodem a činností vědeckého pracoviště AV ČR. Během stáže se student zapojí jak do plnění výzkumných úkolů, tak do příprav popularizačních aktivit i administrativní agendy brněnského pracoviště Ústavu dějin umění. V rámci odborné práce navštíví s lektorkou instituce, které poskytují podklady k uměleckohistorické práci, jako jsou archivy, odborné knihovny, pracoviště Národního památkového ústavu a seznámí se zde se základy heuristiky. Získané podklady pak bude konfrontovat při terénním výzkumu vybrané památkově významné lokality na Moravě. Získá tak orientační představu o podstatě uměleckohistorické praxe. Student bude mít také možnost zapojit se do příprav celoakademických akcí, které směřují k popularizaci vědy, jako je festival Týden vědy a techniky, dny otevřených dveří, prezentace knižní produkce ÚDU, interaktivní programy pro děti mladšího školního věku atd. V neposlední řadě pak lektorka studenta nechá nahlédnout i do základní administrativy, spojené s chodem výzkumného pracoviště. Absolvent stáže by tak měl získat všestrannou představu o jednom z možných způsobů uplatnění humanitně zaměřeného studia.

OBSAZENÁ STÁŽ