Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

3.050 Optická mikroskopie za hranicí možného

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Optický mikroskop je jednoduchý přístroj, jehož koncept zůstává už po staletí neměnný. V 21. století pomocí stejných principů pozorujeme objekty tak malé, že o nich i největší mozky 20. století tvrdily, že je lidstvo nikdy nespatří. Student se bude na našem pracovišti podílet na budování nové generace mikroskopu pracujícího s jednotlivými fotony nebo bude spolupracovat na pozorováních velmi rychlých biofyzikálních procesů. V rámci výzkumu získá zkušenost s lasery, optickými soustavami, ale i přípravou chemických vzorků a jednoduchých biochemických reakcí. Konkrétní náplň práce se bude řídit zájmem studenta.

3.060 Studium martensitické transformace a fázových rozhraní pomocí optické a elektronové mikroskopie

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr., Ing. Oleg Heczko, Dr.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Materiály s (magnetickou) tvarovou pamětí patří ke skupině multiferroických materiálů, které kombinují nejméně dvě fyzikální úrovně chování jako například feromagnetismus a feroelasticitu (jev magnetické tvarové paměti) nebo například ferromagnetismus a ferroelektrické chování (magnetoelektrika). Zároveň se mohou považovat za takzvané chytré (smart) materiály, neboť jsou schopny reagovat na vnější podněty a měnit svůj stav podle okolí. Jak říká okřídlené sousloví – materiál se stane strojem (The material is the machine). Základem magnetické tvarové paměti je martensitická transformace a specifické martensitická struktura sestávající ze strukturních domén zvané dvojčata (dvojčatění). Práce bude zaměřena na mikroskopické pozorování a experimentální studium hranic dvojčatění a jejich pohybu v monokrystalech Ni-Mn-Ga a nemagnetického analogu Cu-Ni-Al a především na studium fázových rozhraní vzniklých během martensitické transformace vyvolané změnou teploty. Práce bude zahrnovat experimentální pozorování, sběr a vyhodnocení dat a pro zájemce i teoretické výpočty možných konfigurací rozhraní. Ve výzkumu jevu magnetické tvarové paměti má naše skupina dlouhou tradici a patří ke světové špičce. Nevyžadujeme specifickou úroveň uchazeče a podle úrovně a zájmu bude přizpůsobena úroveň stáže.
POZNÁMKA: Akce Otevřená věda se účastníme již několik let.

3.061 Computational material sciences

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Enrique Montes
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Introduction to first-principles simulations of materials. A covering of essential physical principles and its application to a well defined density functional theory code (SIESTA).

3.074 vývoj optických přístrojů s pomocí 3D tisku

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ondřej Votava
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Rozvoj a dostupnost technik 3D tisku v posledních letech dává nové možnosti vývoje zařízení včetně vědeckých přístrojů. Jejich výhodou je možnost návrhu a prototypové výroby i tvarově velmi komplikovaných součástí, jejichž funkčnost je možné velmi rychle otestovat. Jistým omezením však zůstávají materiály, se kterými lze pracovat (v podstatě pouze omezený sortiment plastů) a limitovaná přesnost 3D tisku. Cílem stáže je testování použitelnosti těchto techik pro vývoj mechanických části optických přístrojů. V rámci stáže se studenti naučí potřebné dovednosti pro návh dílů a jejich výrobu na 3D tiskárně, rozšíří si své znalosti v oblasti optiky a nahlédnou pod pokličku práce v laboratoři, kde se používají lasery pro zkoumání vlastností molekul.

3.084 Příprava a měření moderních polovodičových struktur

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Technologie epitaxe z organokovových sloučenin (MOVPE – z anglického Metal Organic Vapour Phase Epitaxy) patří do skupiny epitaxe z plynné fáze. Pro přípravu sloučeninových polovodičů využívá organokovové molekuly (např. Ga(CH3)3) a hydridy (AsH3). Tyto prekurzory jsou v plynné fázi spolu s nosným plynem, kterým je obvykle vodík nebo dusík s čistotou lepší než 1 ppb (1 molekula nečistoty na 109 molekul nosného plynu), dodávány do reaktoru. V reaktoru poté dochází nad zahřátým susceptorem, na kterém je umístěn počáteční substrát, k jejich tepelnému rozkladu a atomy takto vzniklé z prekurzorů tvoří na substrátu jednotlivé vrstvy materiálu, třeba i monoatomární. Touto metodou je možné připravit vysoce kvalitní a tenké monokrystalické polovodičové vrstvy s nízkou koncentrací nečistot a je také možné připravovat složité struktury s různými materiály vrstev, tzv. heterostruktury. Tyto struktury se využívají jako aktivní oblasti v mnoha již používaných součástkách jako jsou LED, laserové diody, vysokofrekvenční výkonné tranzistory apod. Budoucí využití vidíme v nových rychlých a účinných scintilátorech (detekce ionizujícího částicového záření), jedno-fotonových emitorech, jedno-elektronových tranzistorech pro nejrůznější aplikační oblasti. Struktury připravené v naší laboratoři (https://www.fzu.cz/~movpe/index.html) se měří a studují v řadě jiných skupin na nejmodernějších přístrojích. Sledují se optické, elektrické a strukturní vlastnosti vrstev a struktur. Studenti se budou podílet na přípravě i studiu materiálů na bázi nitridu gallitého (GaN), které připravujeme ve spolupráci s předními českými i mezinárodními firmami.
POZNÁMKA: Studentům stačí solidní základy středoškolské fyziky, ostatní se naučí u nás.

3.086 Polovodičové nanostruktury pro elektroniku a fotoniku

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jan Grym
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od světla v našich domovech, přes elektroniku v moderních automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony a tablety, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické komunikace. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu polovodičových nanotyček o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů. Studenti budou mít možnost naučit se pracovat na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením až jednoho nanometru, fokusovaným svazkem Ga iontů, injekčním systémem plynů a řadou detektorů sekundárních a zpětně odražených elektronů a rentgenova záření. Přístroj umožňuje modifikovat podložku elektronovým a iontovým svazkem v oblastech o velikosti desítek nanometrů a ovlivňovat tak umístění nanotyček na podložce. Ve spojení s injekčním systémem plynů a s nanomanipulátorem pak lze připravovat elektrické kontakty na jednotlivých nanotyčkách přímo v elektronovém mikroskopu a studovat tak jejich elektrické a optické vlastnosti. Nabízíme možnost zapojit se do výzkumu v našem týmu i nad rámec osmi hodin stáže pod hlavičkou Otevřené vědy.

3.093 Počítačové simulace zobrazení molekul v rastrovacích mikroskopech

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: doc. Ing. Pavel Jelinek, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Jak vypadá atomární struktura molekul pod mikroskopem? Donedávna nesplnitelný sen, která se stal skutečností díky novým metodám rastrovací mikroskopie. Nicméně interpretace naměřených obrázků molekul, které získáváme pomocí nejnovějších rastrovacích mikroskopů pracujících v superčistých podmínkách, není možná bez počítačových simulací založených na principech klasické a kvantové mechaniky. Cílem této stáže je se seznámit se dostupnou formou s počítačovými simulacemi, které umožňují takovéto výpočty. Nejen to, seznámíme se přístupnou formou se základy rastrovací mikroskopie s atomárním rozlišením a kvantové mechaniky. Provedeme simulace vybraných molekul a porovnáme s experimentálními pozorování prováděných na pracovišti Fyzikálního ústavu.

3.097 Looking into dynamics of matter irradiated with intense ultra-short laser pulses

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Maria Krikunova
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: During the internship you will contribute to the development and commissioning of the multi-purpose user end-station (MAC) for experiments in atomic, molecular, and optical (AMO) sciences and coherent diffractive imaging. The MAC user end-station is equipped with state-of-the-art electron/ion spectrometers, detectors for coherent diffractive imaging and state-of-the-art target delivery systems to enable advanced photon science experiments on low density targets (atoms, molecules, clusters, nano-particles and aerosols) in a broad range of the electromagnetic spectrum from THz to (soft) X-rays. You will learn how to work under ultra-high vacuum conditions, how to build and operate a scientific equipment, how to plan and align laser beams, how to analyze scientific data and how to communicate your results within the community.

3.100 Nanosvět - jak zobrazit atomy a zkoumat jejich magnetické vlastnosti?

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Ing. Aleš Cahlík
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Existuje mikroskop, který dokáže zobrazit jednotlivé atomy a dokonce zkoumat jejich vlastnosti? V rámci stáže vyvineme metodu pro leptání atomárně ostrých hrotů z magnetických meteriálů pro skenovací tunelovací mikroskop(STM). Tvar hrotu otestujeme nejprve pomocí skenovacího elektronového mikroskopu(SEM) a nakonec použijeme u reálného experimentu v ultravakuovém nízkoteplotním STM.

3.102 Zkoumání jaderných reakcí důležitých pro aplikace jaderných technologií

Fyzika Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
INSTITUCE: Ústav jaderné fyziky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Reakce neutronů probíhají a využívají se v pokročilých jaderných systémech, jako jsou jaderné reaktory čtvrté generace nebo i fúzní zařízení. Zároveň se využívají i v řadě jaderných analytických metod vyžívaných třeba v archeologii či ekologii. Stáž je zaměřena na poznání a využití těchto reakcí.

3.105 Použití mikroskopu atomárních sil (AFM) k zobrazování elektrických vlastností nanostruktur

Fyzika Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Alexej Vetuško, Ph.D.
INSTITUCE: Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Mikroskopie atomárních sil (anglicky Atomic Force Microscopy - AFM) je mikroskopická technika, která se používá k trojrozměrnému zobrazování povrchů s nanometrovým rozlišením. Princip spočívá v mechanické interakci ostrého hrotu s jednotlivými strukturami na vzorku. Zároveň je možné registrovat i jíné typy interakce: elektrické, magnetické, akustické atd.. Pracoviště je vybaveno nejmodernějším přístrojem Dimension Icon od výrobce Bruker a umožňuje měření ve většině rozšířených módů (kontaktní mód, tapping mód, PeakForce mód, torsional resonance mód atd.) s až subnanometrovým rozlišením. V ramci této stáže se soustředime hlavně na studium elektrických vlastností nanostruktur: lokální vodivosti (použítím vodivostního AFM - Conductive AFM - C-AFM) a lokálních potencialů (pomocí Kelvinovy sondy - Kelvin Probe Force Microscopy - KPFM). Zaměřime se na zkoumání klastrů bóru (karboranů), které maji různé dipólové momenty, a jsou chemisorbované na atomárně hladkém povrchu zlata.

4.009 Plášť v kůře - svědek horotvorných procesů?

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Vladimír Kusbach
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16
ANOTACE: Kolize kontinentů mají za následek vznik pásemných pohoří (orogénů), jako jsou v dnešní době například Himaláje. Součástí kontinentů či tzv. kontinentální litosféry je i nejsvrchnější část zemského pláště. Právě během vzniku orogénů se mohou horniny zemského pláště dostat do kontinentální kůry a posléze díky erozi i na zemský povrch. Studium a pochopení procesů probíhajících ve svrchní části zemského pláště a během začlenění plášťových hornin do zemské kůry pomáhá vysvětlit procesy, které řídí pohyb litosférických desek a formování pásemných pohoří. Jedním ze způsobů studia hornin zemského pláště je analýza deformačního záznamu v tělesech plášťových hornin uvnitř starých orogenů, jakým je například Varisky orogén, jehož relikty se táhnou přes velkou část současné Evropy. V Centrální Iberské zóně Variského orogénu v Portugalsku se nacházejí poměrně rozsáhlá tělesa velmi dobře zachovalých hornin zemského pláště (peridotity a pyroxenity) uzavřená ve vysoce přeměněných korových horninách (tmavých granulitech). Student se bude skrze mikrostrukturní analýzu vzorků podílet na interpretaci deformačního záznamu v plášťových horninách peridotitového tělesa Bragança (severní Portugalsko). Seznámí se s metodami kvantitativní mikrostrukturní analýzy hornin.
POZNÁMKA: Petrografie (optický mikroskop), petrologie (EDS - elektronový mikroskop), krystalová přednostní orientace (EBSD - elektronový mikroskop)

4.069 Stanovení hloubky sedimentární pánve ze záznamů seismického neklidu

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Burjánek, Ph.D.
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Zemský povrch neustále kmitá a vibruje, což se označuje termínem seismický neklid (či šum). Tyto nanometrové deformace se šíří pod zemským povrchem formou seismických vln a nesou tak unikátní informace o zemské struktuře. Ačkoli je seismický neklid všude kolem nás, je příliš slabý na to, aby ho člověk pocítil. Lze jej však měřit a zaznamenávat citlivými přístroji (seismometry), které nám tak poskytují pohled pod zemský povrch. Stáž nabízí seznámení se s fyzikální podstatou, měřením a interpretací seismického neklidu.

4.072 Odhad možného zesílení zemětřesných pohybů na výrazných terénních nerovnostech

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Burjánek, Ph.D.
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Vliv topografie na zesílení zemětřesných pohybů se diskutuje bezmála 50 let. Přesto stále existují rozpory mezi teorií a měřením. Stáž nabízí seznámení se s fyzikální podstatou, měřením a interpretací zesílení zemětřesných pohybů. Zahrnuje jak práci se seismometrem v terénu, tak počítačové zpracování dat.

4.089 Zemský plášť na povrchu - svědek horotvorných procesů?

Geologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Matěj Machek, Ph.D.
INSTITUCE: Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kolize kontinentů mají za následek vznik pásemných pohoří (orogénů), jako jsou v dnešní době například Himaláje. Součástí kontinentů či tzv. kontinentální litosféry je i nejsvrchnější část zemského pláště. Právě během vzniku orogénů se mohou horniny zemského pláště dostat do kontinentální kůry a posléze díky erozi i na zemský povrch. Studium a pochopení procesů probíhajících ve svrchní části zemského pláště a během začlenění plášťových hornin do zemské kůry pomáhá vysvětlit procesy, které řídí pohyb litosférických desek a formování pásemných pohoří. Jedním ze způsobů studia hornin zemského pláště je analýza deformačního záznamu v tělesech plášťových hornin uvnitř starých orogenů, jakým je například Varisky orogén, jehož relikty se táhnou přes velkou část současné Evropy. V Centrální Iberské zóně Variského orogénu v Portugalsku se nacházejí poměrně rozsáhlá tělesa velmi dobře zachovalých hornin zemského pláště (peridotity a pyroxenity) uzavřená ve vysoce přeměněných korových horninách (tmavých granulitech). Student se bude skrze mikrostrukturní analýzu vzorků podílet na interpretaci deformačního záznamu v plášťových horninách peridotitového tělesa Bragança (severní Portugalsko). Seznámí se s metodami kvantitativní mikrostrukturní analýzy hornin.
POZNÁMKA: Petrografie (optický mikroskop), petrologie (EDS - elektronový mikroskop), krystalová přednostní orientace (EBSD - elektronový mikroskop)

5.021 Interakce půdních bakterií s lidskými bakteriemi

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student bude pracovat s nepatogenními půdními izoláty vláknitých bakterií a bude provádět biologické testy (např. produkce inhibičních látek), které pomohou odhalit charakter vztahů mezi bakteriemi různého původu (půda x člověk). Tyto poznatky přispějí k pochopení osidlování lidského plicního mikrobiomu.

5.036 Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého

Ekologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Okáč bělopásný je jeden z nejohroženějších motýlů v ČR vázaný na skalní výchozy a velmi světlé doubravy, které se po opuštění tradičního způsobu hospodaření proměnily v křoviny, přestárlé pařeziny a zapojené porosty. Na vybraných lokalitách kaňonu Vltavy bude probíhat proředění těchto porostů. Cílem stáže bude zhodnotit dopad těchto zásahů na abiotické podmínky a vegetaci lokalit, zejména na rozšíření kostřav a mateřídoušky, které jsou živnými rostlinami okáče. Stáž kombinuje terénní práci a statistické zpracování dat. Stáž bude probíhat ve spolupráci s ČSOP Vlašim a entomology.

5.038 Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci

Ekologie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: V rámci realizace záchranného projektu pro kuřičku hadcovou dochází na jejích stanovištích k managementovým zásahům, zejména ke kosení, prosvětlování či narušování drnu. Cílem stáže bude zhodnocení dopadu těchto zásahů na hadcovou vegetaci a vybrané diagnostické druhy. Na základě těchto dat bude navržený nejvhodnější typ (či kombinace) zásahů na jednotlivých lokalitách. Stáž bude kombinovat práci v terénu (NPP Hadce u Želivky a PP Hadce u Hrnčíř) a práci s daty.

5.095 Nekonzumní efekt predátorů na společenstva hmyzu a na rostliny

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Predátoři mohou pouhou svou přítomností ovlivňovat chování kořisti i bez toho, že by ji přímo konzumovali. Vystrašená kořist se může například více skrývat a méně žrát, a nebo pouhým strachem postupně strádat natolik, že zemře. Cílem stáže bude zjistit, nakolik přítomnost predátorů (pavouků, mravenců a ptáků) dokáže ovlivnit hmyzí společenstva navštěvující rostlinu, a jaký budou mít případné změny dopad na prosperitu rostlin.
POZNÁMKA: Práce bude probíhat zejména v sezóně, kdy poroustou květiny a bude možné najít dostatek pavouků ve volné přírodě.

5.101 Houboví parazité fytoplanktonu

Ekologie Jihočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Pavel Rychtecký
INSTITUCE: Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Přestože jsou houboví parazité řas a sinic přehlíženou složkou planktonu, mohou velmi výrazným způsobem ovlivňovat vývoj a složení fytoplanktonu, který tvoří základ vodních ekosystémů. V průběhu stáže budeme sledovat vývoj parazitů i jejich hostitelů v různých vodních nádržích. Během stáže si student/studentka vyzkouší řadu klasických i moderních limnologických metod, včetně fluorescenční mikroskopie a digitální analýzy obrazu. Stáž kombinuje práci v laboratoři s nenáročnou prací v terénu.